Zásady uzatvárania licenčných zmlúv prijaté organizáciou IFLA

From abroad

Hoci knihovnícke spoločenstvo pri poskytovaní informácií elektronickou cestou rozhodne podporuje zachovanie výnimiek z
výhradného práva autorského, ktoré sú mu priznané, existujú oblasti, pre ktoré je potrebné vypracovať rôzne postupy a smery
činnosti týkajúce sa využívania elektronických publikácií. Predmetom osobitného záujmu IFLA sú zásady využívania
elektronických informácií regulované zmluvami – licenciami, ktoré sú relatívne novou formou obchodných kontaktov, typickým
trhovým zosúlaďovaním vzťahov medzi dodávateľmi a odberateľmi informácií. Pri zmluvných rokovaniach s dodávateľmi informácií
IFLA podporuje spájanie knižníc do konzorcií rôznych typov a veľkostí. Zohľadnenie záujmov rôznych strán musí nájsť svoje
vyjadrenie vo všetkých licenciách týkajúcich sa informačných zdrojov. V článku IFLA prezentuje súbor hlavných zásad, ktoré sa
musia v širokej miere uplatniť v zmluvných vzťahoch a obsahoch zmlúv medzi knižnicami a dodávateľmi informácií. Konkrétne
uvádza, na čo treba pamätať pri uzatváraní zmlúv (výber autorského práva, jazyk zmluvy…), upozorňuje na nutnosť zakotvenia
práv a povinností obidvoch zmluvných strán, čo má licencia garantovať z hľadiska prístupu a využívania elektronických
informácií, na nutnosť zakotviť jasné cenové podmienky, prihliadať na ustanovenia týkajúce sa medziknižničných výpožičiek či
zodpovedajúcich služieb, ako aj na vzdelávací proces a pod. Viac informácií o organizácii IFLA a jej aktivitách možno získať
na jej internetovej adrese
http://www.ifla.org.


Zasady zawierania umów licencyjnych przyjęte przez IFLA

[Zásady uzatvárania licenčných zmlúv prijaté organizáciou IFLA].

In EBIB, Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, 2002, n. 34. 5 s.

http://ebib.oss.wroc.pl/2002/34/ifla.php

Share:
Issue content