Licencie a knižnice

From abroad

V súčasnosti knižnice získavajú knižničné materiály nielen cestou nákupu, ale aj platením za prístup k elektronickým
publikáciám dostupným na webových stránkach. Aby knižnice dokázali odolávať tlaku vydavateľov, vytvárajú konzorciá, t. j.
spájajú svoje sily a spoločne rokujú s vydavateľmi. Pozícia knižníc sa posilnila aj vďaka medzinárodnej spolupráci v rámci
ICOLC (International Coalition of Library Consortia) – Medzinárodnej koalícii knižničných konzorcií. Pri hodnotení návrhu
zmluvy je potrebné zvážiť podmienky zmluvy v prípade výnimočných situácií, preto je potrebné v licenčnej zmluve zohľadniť aj
detaily (definície, výber práva, práva garantované licenciami, obmedzenia vo využívaní, vymedzenie trvania a termín ukončenia
platnosti zmluvy, poskytovanie a prístup k licencovaným materiálom, licenčné poplatky, záväzky žiadateľa o licenciu, začiatok
platnosti a hodnotenie, garancie, záväzky, odškodnenie). Licenčné zmluvy sú uzatvárané v súlade so zmluvnými zásadami, preto
knihovníci sa musia oboznámiť so zásadami tohto práva v ich štáte. Konzorciá môžu mať záber celokrajový, celoštátny,
regionálny, lokálny, môžu zahŕňať určitý typ knižníc. Ide hlavne o to, že knižnice sa spájajú, aby mohli spoločne postupovať
alebo si tiež rozdeliť licenčné výdaje (z prostriedkov samotných knižníc alebo zo štátneho rozpočtu). Konzorciálna zmluva
musí taktiež vymedziť, kto sú partneri, cieľ konzorcia, o aké dokumenty pôjde (elektronické, tlačené), či bude konzorcium
riadené cez právnickú osobu alebo na základe dohody medzi partnermi, ako bude fungovať konzorcium v praxi, aká bude
zodpovednosť, čo sa stane v neočakávaných situáciách, keď nastanú problémy, napr. keby chcel jeden z partnerov vystúpiť či
celé konzorcium chcelo skončiť činnosť.

Viaceré informácie o licencovaní, týkajúce sa zásad i praktickej stránky, možno nájsť na internetových adresách
uverejnených v článku a na stránkach ICOLC sú adresy viacerých konzorcií so všeobecnou prezentáciou konzorcií, ako aj linkami
na ich hlavné stránky.


Licencje a biblioteki [Licencie a knižnice].


In EBIB, Elektroniczny Biuletyn Informacijny Bibliotekarzy2002. n. 34, 6 s.

Share:
Issue content