Funguje ešte občianske združenie Pro Scientia?

From Slovakia


Presne túto otázku položila redaktorka časopisu ITlib predsedníčke združenia a vyzvala ju, aby o združení niečo
napísala do čísla, ktoré bude venované kooperácii knižníc na Slovensku.

Približne pred dvoma rokmi, keď malo združenie Pro Scientia za sebou dva roky aktivity, si tí, čo stáli pri jeho
založení, kládli otázky typu: “Podarilo sa nám plniť ciele, ktoré sme si vytýčili?” “Je toto občianske združenie aktívne,
prosperuje, alebo len živorí?” Vtedy sa dalo jednoznačne konštatovať, že Pro Scientia funguje, plní vytýčené ciele, je
aktívne a prosperuje (Bulletin CVTI SR, 2, 1998, č. 2, s. 28 – 29).

Po ďalších dvoch rokoch činnosti (po štyroch rokoch od založenia združenia) na otázku, či ešte občianske združenie
funguje, môžeme opätovne konštatovať, že áno, ale k jednoznačnému “áno” spred dvoch rokov bude lepšie dodať, že sa snaží.
Áno, je to tak, občianske združenie Pro Scientia má v druhej polovici roku 2002 za sebou síce obdobie istej stagnácie, ale
treba povedať, že sa snaží fungovať, snaží sa plniť vytýčené ciele a snaží sa prosperovať. Lebo, ako sa už neraz
konštatovalo, ak nadšenie a entuziasmus nenájdu podporu v primeraných dávkach finančných prostriedkov, tak strácajú na sile,
bez ktorej sa len ťažko dá niečo presadiť. Aj všetky aktivity Pro Scientia sa (okrem nadšenia a entuziazmu jeho zakladajúcich
členov) odvíjali a vždy záviseli od finančných prostriedkov získaných z grantov.


Čo hovoria o občianskom združení Pro Scientia fakty?

Pro Scientia – združenie informačných špecialistov na podporu vedy – malo ku koncu roku 2001 26 kolektívnych členov.
Predsedajúcou knižnicou je Ústredná knižnica SAV. Vo výbore pracujú: Štefan Kimlička z KKIV FFUK, Darina Kožuchová z UK UPJŠ
Košice, Daniela Radochová zo SEK SEU Bratislava a Eva Strapcová SLDK TU Zvolen. V tomto období malo združenie za sebou
realizáciu dvoch projektov.

Prvý z projektov (realizovaný v rokoch 1998 – 1999) bol založený na podielovom princípe financovania a bol podporený
grantom z Nadácie otvorenej spoločnosti v Bratislave, grantom Open Society Institute Budapest a finančnými prostriedkami zo
Slovenskej akadémie vied. Cieľom prvého projektu bolo vytvoriť základ budúceho kooperačného systému evidencie, spracovania a
prezentovania publikačnej činnosti. Projekt bol založený na báze medzinárodných štandardov v spracúvaní, výmene a
prezentovaní dokumentov, a to najmä na uplatnení UNIMARC, AACR2 a Z39.50. Výsledkom projektu bolo vytvorenie experimentálnych
súborných katalógov publikačnej činnosti: Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickej univerzity vo Zvolene.

Projekt Pro Scientia 2 – Aplikácia štandardov a špeciálnych pravidiel na spracovanie publikačnej činnosti (realizovaný
v roku 2000 – 2001) tiež získal grant z Nadácie otvorenej spoločnosti v Bratislave. Cieľom tohto projektu bolo naštartovať
sériu kurzov pre knihovníkov z akademických knižníc a knižníc ústavov Slovenskej akadémie vied. Ukázalo sa totiž, že
pracovníci mnohých našich knižníc nie sú ešte stále na rutinné používanie medzinárodných štandardov používaných pri
spracúvaní dokumentov, konkrétne pri evidencii publikačnej činnosti, dostatočne pripravení.

Okrem vytvorenia priestorových a technických predpokladov na organizáciu kurzov sa pripravili osnovy, sylaby a tiež
učebné texty pre pilotné kurzy EPCMARC, EPCVYST a EPCZ39.50. Pilotných kurzov sa zúčastnilo 57 účastníkov. Okrem pilotných,
sa uskutočnili aj dva nepilotné – opakované kurzy. Jeden v Košiciach a ďalší v Bratislave. Účastníci kurzov mali možnosť
jednotlivé kurzy vyhodnotiť na základe anonymných dotazníkov. Kurzy boli hodnotené ako zrozumiteľné a využiteľné pri
spracovaní evidencie publikačnej činnosti. Možno povedať, že cieľ, ktorý sa stanovil v projekte Pro Scientia 2, bol
splnený.

Občianske združenie Pro Scientia má tiež vlastnú webovú stránku –
www.scientia.host.sk. Sú na nej sprístupnené stanovy združenia, zloženie výboru,
popis projektu Pro Scientia 2, linky na databázy Evidencie publikačnej činnosti, smernica Bibliografická registrácia
publikačnej činnosti a súbor otázok a odpovedí týkajúcich sa spracovania EPC.


Pro Scientia dnes

Dušou občianskeho združenia a zároveň jeho “hnacím motorom” je profesor Štefan Kimlička, vedúci Katedry knižničnej a
informačnej vedy FiF UK. Jeho zásluhou je na svete nový projekt Pro Scientia 3, ktorým sa združenie opätovne uchádza o grant
v Na

dácii otvorenej spoločnosti Bratislava. Cieľom projektu je pripraviť pracovníkov akademických knižníc a knižníc ústavov
SAV na kvalitné spracovanie vstupných záznamov pre súborný katalóg publikačnej činnosti ako súčasti súborného katalógu
Slovenskej republiky.

Ako uvádza profesor Kimlička v popise projektu: “Proces budovania, údržby a využívania súborných katalógov pozostáva z
reťazca krokov od prípravy a zápisu záznamov cez ich komunikáciu a spracovanie v lokálnych a súbornom katalógu, kontrolu,
aktualizáciu a využívanie. Prvý článok tohto reťazca – príprava a zápis záznamov (katalogizácia, tvorba autoritatívnych
záznamov a pripájanie ohlasov k záznamom) – ovplyvňuje kvalitu a zmysel ďalších článkov a celého súborného katalógu. Ak sa
nezabezpečí kvalita prvého článku, t. j. ak sa nepripravia kvalifikovaní pracovníci na prípravu a zápis záznamov, celý proces
tvorby a (nemalé) finančné, ľudské a časové zdroje vynaložené na tvorbu súborných katalógov vyjdú nazmar. Preto je dôležité,
aby boli kvalitne pripravení pracovníci knižníc, ktorí budú zabezpečovať vstupy do súborných katalógov. Situácia v
relevantných knižniciach je však taká, že nie sú k dispozícii finančné prostriedky na zaplatenie kurzov orientovaných na
vyššie spomínanú prípravu a zápis vstupných záznamov.”

Veríme, že aj tento projekt, projekt Pro Scientia 3, od ktorého sa očakáva, že zabezpečí vyškolenie 60 – 100
pracovníkov prevažne akademických knižníc, získa podporu Nadácie otvorenej spoločnosti. Projekty Pro Scientia patria totiž k
nemnohým projektom, ktoré sa snažia uľahčiť neutešenú finančnú situáciu viacerých knižníc na Slovensku tým, že za nich aspoň
čiastočne prevezmú povinnosť pripraviť kvalifikovaných pracovníkov pre spoluprácu na tvorbe súborného katalógu SR.

V závere tejto stručnej informácie o občianskom združení Pro Scientia môžeme konštatovať, že doterajšia prax jasne
ukázala, že myšlienka založiť toto občianske združenie mala svoje opodstatnenie a že aktivity, ktoré toto združenie vyvíja,
sú veľmi potrebné a zo strany knižníc žiadané.

Za každou novou myšlienkou, projektom, spoluprácou stoja ľudia. Ľudia ochotní či neochotní spolupracovať. Ľudia,
ktorých odradia či neodradia čiastkové neúspechy. Ľudia, ktorých entuziazmus pri dosahovaní cieľov musí byť silnejší ako
prekážky, ktoré je nutné na tejto ceste prekonať. Zdá sa (a štvorročná funkčnosť združenia je toho svedectvom), že
zakladateľom združenia Pro Scientia sa zatiaľ darí (niekedy menej, inokedy viac) ísť za cieľom, ktorý si vytýčili. V každom
prípade je očividná ich snaha.

Share:
Issue content