Elektronické informácie pre knižnice na Slovensku, Projekt Electronic Information For Libraries Direct (EIFL Direct)

From Slovakia


V treťom roku existencie je projekt eIFL Direct v slovenskom knihovníckom svete známym pojmom a zdalo by sa, že ho netreba znovu spomínať. Aj napriek tomu bude iste užitočné si pripomenúť, o čom je eIFL Direct, čo sa skrýva za touto skratkou. eIFL Direct je hlavne o elektronických informačných zdrojoch, o plnotextových databázach, o konzorciálnom prístupe k ich zabezpečeniu. Avšak eIFL Direct preveril aj schopnosť spolupracovať, schopnosť dohodnúť sa, umenie hľadať a nachádzať kompromisné riešenia. Bez týchto schopností je nemysliteľné napredovanie v dnešnom globálnom svete. Môžeme sa pridať a svojím spôsobom byť vďační za to, že nás niekto prizýva, alebo zostať mimo. Hoci ťažko, ale predsa sa slovenským knižniciam podarilo stať sa členom rodiny eIFL. Budúcnosť ukáže, či sme schopní v tejto ceste pokračovať, čo dokážeme vyťažiť z možností, ktoré nám ponúka.

Projekt eIFL Direct ponúka Slovensku unikátne riešenie pretrvávajúceho problému nedostatku odborných časopisov v podobe multilicencie pre neobmedzený počet knižníc a nelimitovaný počet ich používateľov na využívanie odborných časopisov v elektronickej podobe. Iniciátorom projektu eIFL Direct je Open Society Institute (OSI) Budapest. V r. 1999 bol vyhlásený medzinárodný tender pre všetky spoločnosti, ktoré sa zaoberajú elektronickými časopismi. Na konkurz reflektovalo sedem spoločností. Experti OSI zhodnotili ich návrhy a vybrali tri na ďalšie posudzovanie. Ich produkty boli neskôr hodnotené dvoma nezávislými skupinami expertov, jednou v Rusku a druhou vo Veľkej Británii. Pri hodnotení obe skupiny zvažovali 25 kritérií. Rozhodnutie bolo jednoznačné: najkomplexnejšiu ponuku služieb predložilo vydavateľstvo EBSCO. Toto rozhodnutie bolo následne schválené Expertnou komisiou pre informatiku OSI a napokon aj správnou radou OSI.

OSI vytvoril konzorcium krajín, ktoré sú v sieti nadácii pána Georga Sorosa, aby participovali na projekte eIFL Direct. Toto konzorcium je najväčšie informačné konzorcium na svete. V r. 2000 malo 39 členských krajín zo strednej a východnej Európy, južnej a východnej Afriky. Cieľom je zahrnúť do konzorcia aj krajiny Ázie tak, aby celkový počet členských štátov vzrástol na 47. Projekt je určený akademickým, vedeckým, lekárskym, národným, verejným knižniciam, ďalej knižniciam zainteresovaných ministerstiev, mimovládnym organizáciám podporovaným nadáciami pána G. Sorosa.

Vydavateľstvo EBSCO Publishing sa v kontrakte zaviazalo, že poskytne voľný prístup k databázam všetkým používateľom zaregistrovaných inštitúcií, že bude dodávať databázy na CD/DVDROMoch ako alternatívu pre knižnice bez prístupu k internetu, že poskytne zaškolenie knihovníkov, a to všetko za konštantný poplatok počas trvania projektu eIFL Direct, t. j. v rokoch 2000 až 2003.

V r. 2000 eIFL Direct poskytoval viac ako 3 000 titulov plnotextových časopisov, novín, správy tlačových agentúr, ako aj okolo 1 300 príručiek, brožúr a plnotextových kníh predovšetkým z oblasti spoločenských a humanitných vied, ako aj z oblasti medicíny. Pôvodne bolo k dispozícii 5 databáz:

 • Academic Search Elite,
 • Business Source Premier,
 • Newspaper Source Plus,
 • MasterFILE Premier,
 • Comprehensive MEDLINE plus fulltext.

EBSCO však ponuku databáz permanentne vylepšuje a dopĺňa aj tituly z oblasti prírodných a technických vied. Dnes je k dispozícii temer 5 000 titulov v 11 databázach:

 • Academic Search Premier,
 • Business Source Premier,
 • Business Wire News,
 • Newspaper Source,
 • MasterFILE Premier,
 • MEDLINE,
 • USP DI Volume II, Advice for the Patient, Health Source: Nursing/Academic Edition,
 • Health Source Consumer Edition,
 • ERIC,
 • Agricola.

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) Bratislava koordinovala projekt v rokoch 1999 – 2001. NOS – OSF vystupovala v mene zúčastnených slovenských inštitúcií jednak na národnej úrovni, jednak smerom k OSI Budapest a k vydavateľstvu EBSCO. Koordináciu projektu zabezpečovala Ing. Ľubica Kosková, ktorá je koordinátorkou knižničného programu v NOS – OSF. Koordinácia spočívala v propagovaní eIFL Direct, organizovaní školení, ale najmä vo finančnom zabezpečení projektu. NOS – OSF sa dostala do nezvyčajnej situácie. Od nadácie sa zvyčajne očakáva, že udeľuje granty, a nie, že o ne žiada. Možno aj preto sa v roku 2000 podarilo uhradiť len časť poplatku, a to zo zdrojov Ministerstva školstva SR a z grantu Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia. Zvyšnú časť pokryl grant OSI Budapest. V ďalšom roku sa spoločnými silami a vďaka ochote všetkých zúčastnených podarilo vykryť celý poplatok prostredníctvom Ministerstva školstva SR, Ministerstva kultúry SR (Univerzitná knižnica Bratislava), Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia a Štátneho fondu zdravia (Slovenská lekárska knižnica Bratislava). Poplatok za multilicenciu pre celú krajinu je nižší ako plné predplatné pre jednu inštitúciu. Takúto výraznú zľavu sa podarilo dosiahnuť práve vďaka multinárodnému konzorciu, pretože jedna knižnica by si zrejme za žiadnych okolností nemohla dovoliť zaplatiť plnú sumu.

Cieľom NOS – OSF, v súlade so zámermi OSI Budapest, bolo projekt naštartovať, uviesť do prevádzky a odovzdať ho slovenskej knihovníckej obci. V NOS – OSF sa 7. júna 2001 konalo stretnutie za okrúhlym stolom za účasti zástupcov slovenských knižníc, profesijných združení a Ministerstva kultúry SR. Okrúhly stôl viedla pani Monika Segbert, konzultantka OSI Budapest pre tvorbu mnohonárodného konzorcia. Cieľom stretnutia bolo prezentovať možné spôsoby zabezpečenia udržateľnosti projektu eIFL Direct na Slovensku v budúcnosti a hlavne o nich diskutovať. Slovenská národná knižnica (SNK) sa podujala na zastrešenie projektu. Koordináciou bola následne poverená Ing. Mária Kolárová, ktorá sa postupne začala ujímať práce a počnúc rokom 2002 plne koordinuje projekt eIFL Direct. Už koncom roka 2001 Slovenská národná knižnica uhradila zo svojho rozpočtu poplatok za účasť slovenských knižníc v projekte eIFL Direct v r. 2002. Malou časťou prispel aj grant Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia (žiadosť NOS – OSF z r. 2001).

Na pôde NOS – OSF sa 19. februára 2002 konalo ďalšie diskusné fórum. Tentoraz stretnutie iniciovala SNK. Cieľom bolo diskutovať o možných spôsoboch vytvorenia platformy na zabezpečenie aktivít knižníc SR s celoslovenskou pôsobnosťou. Uvažovalo sa o knižničnom združení, ktoré by aktivity celoslovenského charakteru koordinovalo a rozvíjalo. Výsledkom stretnutia bolo vyjadrenie zúčastnených zástupcov slovenských knižníc, že podporujú vytvorenie združenia slovenských knižníc a majú záujem aktívne sa podieľať na jeho tvorbe a následných aktivitách. Dohodli sa, že splnomocňujú SNK na podniknutie priamych krokov, ktoré by smerovali k založeniu otvoreného združenia slovenských knižníc s cieľom získavať elektronické zdroje prostredníctvom projektu eIFL Direct, perspektívne prostredníctvom mnohonárodného konzorcia eIFLNET.

SNK následne získala grant z OSI Budapest na založenie a naštartovanie činnosti národného združenia LibNet, ktoré v týchto dňoch rozbieha svoju činnosť.

Zdalo by sa, že vyriešením finančných záležitostí si koordinátor môže vydýchnuť. Nie je to však tak. Neprestajne je totiž potrebné venovať sa propagácii a vyhodnocovaniu využívania databáz. Počet účastníkov projektu sa v r. 2002 ustálil na 116 inštitúciách. Nárast prihlásených inštitúcií od r. 1999 vzrástol temer trojnásobne. Už koncom roka 2000 bolo prihlásených 101 knižníc, v r. 2001 to bolo 112 knižníc. Zloženie zúčastnených knižníc je nasledujúce:

 • 37 akademických knižníc,
 • 23 verejných knižníc,
 • 50 lekárskych knižníc,
 • 6 ostatných knižníc alebo informačných stredísk.

Počet realizovaných rešerší z databáz vydavateľstva EBSCO, ktoré sú prístupné v rámci projektu eIFL Direct (online prístup), je uvedený v tabuľke 1.

Mesiace

Rok

2000 2001 2002
Január   3 482 5 066
Február +jan. 7 698 4 970 7 563
Marec 10 263 8 130 12 337
Apríl 6 594 5 786 6 509
Máj 4 929 4 752 5 927
Jún 4 826 1 403 4 452
Júl 3 113 2 091 4 609
August 1 734 1 698  
September 3 313 1 749  
Október 6 446 4 306  
November 4 417 4 437  
December 2 833 3 848  

Tabuľka 1

V tomto roku sa eIFL stane nezávislou nadáciou, ktorá bude čiastočne podporovaná OSI, ako aj ďalšími partnermi. Nadácia eIFL bude pôsobiť ako sprostredkovateľ pre zúčastnené národné združenia. Navyše bude v mene svojich členov rokovať, bude poskytovať školenia, konzultácie a ďalšie služby. Jadrom činnosti nadácie eIFL bude používanie modelu mnohonárodného konzorcia na zabezpečenie cenovo výhodného prístupu k elektronickým informáciám. Prvou iniciatívou je projekt eIFL Direct z r. 1999 – spolupráca s vydavateľstvom EBSCO Publishing. Ďalšia iniciatíva spočíva v rozšírení obsahu ponúkaných elektronických informačných zdrojov o databázy z oblasti prírodných a technických vied a medicíny (STM). V roku 2001 bol vyhlásený nový tender. Vybraných bolo 6 dodávateľov. Začiatkom tohto roka bol spustený skúšobný prístup do databáz (free trial). Momentálne je k dispozícii prístup do týchto zdrojov:

 • ProQuest,
 • American Physical Society,
 • Blackwell Publishing,
 • Cambridge University Press,
 • HighWire Press,
 • Institute of Physics Publishing.

 

Vďaka projektu eIFL Direct majú používatelia knižníc na Slovensku prístup k nebývalému informačnému bohatstvu plnotextových databáz v dlhodobejšom časovom horizonte. Stabilita prítomnosti elektronických informačných zdrojov je veľmi dôležitá. Knihovníkom sa naskytla možnosť naučiť sa pracovať s plnotextovými databázami a sprostredkovať ich obsah relevantným používateľom. Databázy sú k dispozícii aj na CD/DVDROMoch. Každá inštitúcia, ktorá má záujem o účasť v projekte a spĺňa kritériá, môže sa obrátiť na Ing. Máriu Kollárovú zo SNK, národnú koordinátorku projektu eIFL Direct na Slovensku. Viac informácií nájdete na stránke projektu eIFL Direct: http://search.epnet.com, na stránke eIFL: http://www.eifl.net alebo na stránke pražskej Národnej knižnice: http://www.nkp.cz/eifl .

Slovensko bolo prvou krajinou, v ktorej sa projekt eIFL Direct v októbri 1999 štartoval. Využime ponúkanú šancu a poskytnime informácie používateľom knižníc v tisícročí, ktoré sa nie náhodou označuje ako tisícročie, ktorému budú vládnuť informácie.

Share:
Issue content