Vieme spolupracovať? Zamyslenie sa nad využívaním Web of Science

From Slovakia

Ministerstvo školstva SR v roku 2001 predložilo na rokovanie vlády SR Návrh opatrení na zlepšenie situácie v oblasti
používania informačných technológií na vysokých školách. Materiál formuloval základné ciele, ktoré v tejto oblasti budú
vysoké školy v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a v súlade so schválenou Koncepciou ďalšieho rozvoja vysokého školstva
na Slovensku pre 21. storočie realizovať v roku 2001. Vysoké školy mali na rozvoj v oblasti používania informačných
technológií k dispozícii 400 miliónov korún. Tieto finančné prostriedky mohli byť použité na realizáciu projektov, ktoré boli
zamerané na nasledujúce oblasti:

  • vypracovanie strategického plánu pre oblasť informačných technológií na vysokých školách,
  • vytvorenie vysokorýchlostnej akademickej komunikačnej infraštruktúry,
  • informačný systém vysokej školy,
  • sieť akademických knižníc,
  • superpočítačové centrá,
  • informatizácia prípravy budúcich učiteľov.

Pre akademické knižnice bola na návrh Rady ministra školstva SR pre knižnice účelovo vyčlenená čiastka 25 miliónov
korún. Návrh vychádzal z výsledkov dotazníkového prieskumu realizovaného vo všetkých akademických a najväčších vedeckých
knižniciach. Finančné prostriedky boli určené na získanie a využívanie elektronických informačných zdrojov a služieb document
delivery.

Najvýznamnejšou “knižničnou” investíciou bolo získanie veľkoplošnej multilicencie Web of Science (WoS).

Na základe Zmluvy medzi Ministerstvom školstva SR a Univerzitou Komenského v Bratislave o finančnom zabezpečení,
prevádzkovaní a spolupráci pri využívaní databáz Web of Science bola Univerzita Komenského poverená realizáciou projektu.
Univerzita po náročných negociačných rokovaniach s producentom databáz, firmou Institute for Scientific Information, uzavrela
licenčnú zmluvu a postupne uskutočnila všetky potrebné kroky, aby mohla sprístupniť WoS na vlastnom serveri určenom na túto
aplikáciu.

Prístup k databázam Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts and
Humanities Citation Index) má 25 tzv. autorizovaných používateľov. Medzi nimi sú všetky verejné vysoké školy (18),
Ministerstvo školstva SR, Slovenská akadémia vied, Slovenská národná knižnica v Martine, Univerzitná knižnica v Bratislave,
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Slovenská lekárska knižnica v
Bratislave. Podmienkou využívania databáz je podpísanie a dodržiavanie Zmluvy o prístupe k elektronickým databázam so
skupinovým označením WoS medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a jednotlivými tzv. autorizovanými používateľmi. V zmluve
je aj ustanovenie, podľa ktorého je potrebné Univerzite Komenského nahlásiť meno správcu aplikácie a poslať zoznam IP adries,
ktoré zabezpečia tzv. oprávneným osobám prístup do WoS. Štatutárni predstavitelia autorizovaných používateľov, t. j. rektori
verejných vysokých škôl, predseda SAV a riaditelia knižníc, dostali zmluvy na podpis začiatkom januára 2002.

Ako to dnes vyzerá? Doteraz je WoS v tzv. overovacej prevádzke, keďže ešte stále nie sú pripojení všetci autorizovaní
používatelia. Traja autorizovaní používatelia zatiaľ neoznámili meno správcu aplikácie a neposlali ani svoje IP adresy.
Univerzita Komenského niekoľkokrát – telefonicky, písomne, cez e-mail – “reklamovala” tieto pracoviská, ale neúspešne. Celá
korešpondencia sa starostlivo archivuje, keďže Univerzita Komenského si uvedomuje svoju zodpovednosť za sprístupnenie a
prevádzku databáz.

Komunikácia (telefonická, “klasická” písomná, prostredníctvom e-mailu) s jednotlivými pracoviskami či so správcami z
jednotlivých pracovísk bola (a ešte stále je) zaujímavá. Malá poznámka – k dnešnému dňu je v priečinku elektronickej pošty
pod názvom WoS takmer 350 správ!

O čom je naša komunikácia?

Jednu skupinu tvorí zisťovanie potrebných kontaktných údajov – adresa, telefón, e-mailová adresa – správcu aplikácie.
Stáva sa, že štatutárny zástupca oznámi len meno správcu…

Ďalšiu a pritom najväčšiu diskusnú množinu tvorí oznámenie UK o pripojení autorizovaného používateľa k WoS a požiadavka
na spätnú väzbu, čiže potvrdenie funkčnosti databáz. Väčšina správcov na oznámenie o pripojení k WoS a na požiadavku overiť
korektnosť prístupu z rôznych lokalizovaných pracovísk reagovala operatívne. Boli však aj takí kolegovia, ktorí sa ani po
tretej e-mailovej výzve a otázke, či im WoS funguje, neohlásili. Po telefonickom dopyte, či je všetko v poriadku, reagovali
prekvapene. Odpovedali, že ak by sa do databázy nedostali, ozvali by sa, keďže “mlčia”, tak problémy nie sú…

Z náhodných stretnutí a rozhovorov s potenciálnymi používateľmi WoS (knihovníkmi vysokých škôl, pedagógmi) máme
skúsenosti, že informovanosť o možnosti využívania WoS nie je dostatočná. Niektorí správcovia aplikácií (sú v menšine) svoju
úlohu nie celkom pochopili a správu o prístupe k WoS ďalej na všetky časti pracoviska neposlali…

Je to škoda, pretože potenciál WoS (asi 14 miliónov záznamov) ako jeden z najdôležitejších a najrozšírenejších
informačných zdrojov na svete pre široké spektrum vedy a výskumu prakticky možno využívať všade, v laboratóriu i v knižnici.
Za získaním multilicencie je množstvo finančných prostriedkov a obrovské pracovné úsilie mnohých ľudí. Univerzita sa snaží
operatívne a v čo najkratšom čase reagovať a riešiť všetky požiadavky, návrhy i problémy súvisiace s používaním bázy WoS.
Domnievame sa, že elektronická pošta je ideálny komunikačný prostriedok, preto ju využívajme, čítajme a odpovedajme. Myslíme
si, že spolupráca je nielen vzájomný dialóg, ale aj úcta k práci iných ľudí, tých, ktorí nerobia len pre seba, ale na
prospech celej odbornej, vedeckej komunity i pre bežného záujemcu či používateľa.

Share:
Issue content