Spolupráca v podtatranskom regióne

From Slovakia

region.jpg (29618 bytes)

Podtatranská knižnica v Poprade je regionálnou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, kultúrnovzdelávacej a vydavateľskej činnosti; ústrednou knižnicou regiónu (územný obvod okresov Poprad, Kežmarok, Levoča); personálne a technicky relatívne najlepšie vybavenou knižnicou v okruhu svojej pôsobnosti; disponuje rôznymi druhmi elektronických zdrojov; sústreďuje regionálne informácie z vlastných zdrojov a aj v rámci spolupráce knižníc bývalého východného Slovenska.

Spomínané skutočnosti mali a majú vplyv na to, aby si pracovníci knižnice plne uvedomovali svoju zodpovednosť za informačné zabezpečenie zverenej oblasti a aby aj nimi vytvárané vlastné zdroje mali čo najširší okruh používateľov.

Pri príprave projektu pre Nadáciu otvorenej spoločnosti v roku 2000 pod názvom Vyhľadávanie informácií v databázach prostredníctvom informačných jazykov sme vychádzali zo snahy vytvoriť reálny základ pre vybudovanie regionálneho informačného združenia na úrovni knižníc Poprad – Kežmarok – Svit – Štrba – Starý Smokovec a stať sa jeho garantom (pozri príloha).

V rámci podtatranskej oblasti sme vyšpecifikovali 4 informačné uzly (Kežmarok, Svit, Štrba, Vysoké Tatry), ktoré majú základné technické a komunikačné vybavenie a majú záujem informácie prijímať a odovzdávať ich ďalej svojim používateľom.

Podtatranská knižnica v Poprade ako bibliografickodokumentačné centrum oblasti spracováva súbežnú regionálnu bibliografiu za celú oblasť. Buduje regionálnu databázu REGIÓN a disponuje databázou TATRY. Tieto obsahujú záznamy článkov regionálnych periodík a kníh vychádzajúcich na území regiónu.

Zároveň je aj členom regionálneho združenia východoslovenských knižníc ZVYKNI participuje rozpisom pridelených periodík na tvorbe východoslovenskej regionálnej databázy a preberá z nej pre seba relevantné záznamy.

Všetky bibliografické záznamy sa sústreďujú v Podtatranskej knižnici a sú označené geografickými filtrami PP – TY – KK. Filtre umožňujú selektovaný import. Keďže spomínané informačné uzly nedisponujú doposiaľ systémom BIBLIS, ktorý by im umožnil import, kumuláciu a rešeršovanie v databáze pre nich vytvorenej Podtatranskou knižnicou v Poprade, sme nútení dočasne sa obmedziť iba na textové výstupy regionálnych informácií, ktoré postupujeme zúčastneným knižniciam na disketách alebo prostredníctvom emailu (Kežmarok, Svit).

V súvislosti s vypracovaním tohto projektu sme vydali pre knižnice, ale aj pre našich používateľov prehľad Elektronické zdroje a služby v Podtatranskej knižnici, každoročne vydávame Noviny a časopisy v Podtatranskej knižnici.

Uvedomujeme si , že vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií napreduje závratným tempom a že svojím postupom sa ani zďaleka nedostávame na úroveň súčasnej doby. V rámci svojich možností sa však pokúšame aspoň o prvé kroky a získavame skúsenosti. Používatelia knižnice a ich požiadavky sú pre nás určujúce. Snažíme sa, aby mali možnosť dostať sa k najaktuálnejším zdrojom ľudského poznania na všetkých geografických a administratívnosprávnych stupňoch.

Share:
Issue content