Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ (Knižnice a zahraničná spolupráca)

From Slovakia

   Podunajská knižnica v Komárne je už samotnou lokalitou sídla predurčená na pokus o plynulú cezhraničnú
spoluprácu s knižnicami v Maďarskej republike. Korene spolupráce siahajú až k 70. a 80. rokom 20. storočia. Na oživenie
vzťahov nás motivovali naše spoločné ciele, spoločná história a v neposlednom rade podpísanie listiny o založení euroregiónu
Váh – Dunaj – Ipeľ. Listinu podpísali prednosta Krajského úradu v Nitre a predsedovia Župy Komárom – Ostrihom a Peštianskej
župy v lete 1999. Táto zmluva zastrešuje spoluprácu troch administratívnych regiónov v každej oblasti spoločenského a
hospodárskeho života.

Projekty plánované a uskutočňované od roku 2000 si vyžadovali okrem zanietenia aj finančnú podporu. Príspevky sme
získali aj získavame na základe spoločných žiadostí o grant.


Našimi stálymi mecenášmi sú: Ministerstvo národného kultúrneho dedičstva (MR), Nadácia Illyés (MR), Nadácia O-tvorenej
spoločnosti (SR), Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nadácia pre národnú kultúru (MR) a Mestské zastupiteľstvo v
Komárne.


V roku 2000 sme organizovali niekoľko podujatí, spoločných projektov v rámci euroregiónu. Okrem výstav a súťaží
absolvovali dve kolegyne bezplatné stáže v maďarských knižniciach a boli sme spoluorganizátormi putovnej konferencie
knihovníkov MR, ktorej miestom stretnutia bol Ostrihom.


V jeseni roku 2000 sa konalo jedno dôležité podujatie. V spolupráci so Župnou knižnicou v Tatabányi sme usporiadali
dvojdňové stretnutie knihovníkov regiónu. Zúčastnili sa ho kolegovia z levického, novozámockého, šalianskeho,
dunajskostredského, galantského a komárňanského okresu a kolegovia zo Župy Komárom – Ostrihom, z Peštianskej župy a zo Župy
Györ – Sopron – Moson.


Po rušnom roku 2000 sme našu cezhraničnú spoluprácu sústredili aj na menej “efektné” oblasti knihovníckej práce. V
spolupráci s kolegami z Nitrianskeho kraja, Župy Komárom – Ostrihom a Peštianskej župy bola zostavená databáza – súbor
základných informácií o regionálnych a mestských knižniciach troch regiónov a slovník jubilujúcich osobností týchto
regiónov.


Pripravili sme a zorganizovali návštevy, študijné cesty knihovníkov – kolegov zo Széchényiho národnej knižnice a
Knižnice maďarského parlamentu (40 kolegov), knihovníkov zo Župy Nógrád (Salgótarján a okolie – 40 ľudí) a kolegov z
Peštianskej župy (56 ľudí). Kolegovia zo Župnej knižnice v Tatabányi nám pomohli získať grant na historické knižničné fondy a
na kolektívne podujatia organizované našou knižnicou.


Pravidelne dostávame vďaka knižnici v Tatabányi bezplatne 20 až 22 druhov periodík – mesačníkov z oblasti spoločenských
vied a vďaka Ministerstvu kultúry MR a Széchényiho knižnice tri tituly odborných knihovníckych časopisov aj pre susedné
regionálne knižnice nášho kraja.


Na jeseň minulého roka sme nadviazali kontakt s knižnicou družobného mesta Komárna v Čechách v Kralupoch nad Vltavou.
Kolegyne mestskej knižnice nás aj osobne navštívili a počas ich dvojdňovej prítomnosti sa uskutočnilo aj trojstretnutie
Tatabánya – Komárno – Kralupy nad Vltavou. Takto sme vytvorili malý článok tzv. višehradskej štvorky (chýbajú nám ešte
kolegovia z Poľska). Úspešnosť našej “trojspolupráce” sa preukáže v budúcnosti.


Uznanie za naše úsilie nás “dostihlo” tento rok. V apríli nás poctili poslanci mestského zastupiteľstva v Komárne
vyznamenaním Cena mesta – Pro Urbe (v zmysle štatútu mesta každoročne udeľujú dve Ceny mesta; tohto roku spomedzi ďalších
kandidátov sa laureátom stala len naša knižnica).


Zriaďovateľom našej knižnice od 1. apríla 2002 je Nitriansky samosprávny kraj. Poslanci samosprávneho kraja pri
schvaľovaní zriaďovacích listín kultúrnych inštitúcií ocenili úsilie našej knižnice tým, že sme sa stali metodickým,
koordinačným centrom cezhraničnej spolupráce v rámci euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ, ktorý sa medzitým rozšíril o ďalšie dve
župy v Maďarskej republike. Ako sa hovorí – máme to aj na papieri. To nás, samozrejme, aj zaväzuje ku kvalitnému výkonu pri
plnení ďalších úloh.


Na jar tohto roku sme začali s organizačným zabezpečením poskytovania pomoci pri doplňovaní knižničných fondov
regionálnych a mestských knižníc Nitrianskeho samosprávneho kraja z MR. Projekt je rozbehnutý, a tak pevne dúfame, že do
konca augusta každá knižnica dostane literatúru, ktorú si vybrala.


Posledným významným momentom spolupráce v rámci euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ bola účasť na stretnutí knihovníkov –
regionalistov MR vo Váci v Peštianskej župe.


Riaditelia Mestskej knižnice vo Váci a našej knižnice slávnostne podpísali na moste Márie Valérie v Štúrove Listinu o
partnerstve. Táto listina hovorí o zosúladení plánov v oblasti práce s regionálnou literatúrou, o vybudovaní spoločnej
databázy v oblasti regionalistiky a pod.


K upresneniu konkrétnej metodiky práce, výberu zodpovedných knižníc dôjde na ďalšom stretnutí knihovníkov v obci Dubník
(okres Nové Zámky) za spoluorganizátorstva Vzdelávacieho a kultúrno-historického inštitútu v Komárne a za finančnej podpory
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


Naše spoločné projekty sú náročné. Knihovníčky našej knižnice sú však knihovníčkami naslovovzatými. Pomoc nechýba ani
od kolegov z regionálnych knižníc a z celého euroregiónu.


Možno si pri čítaní týchto riadkov poviete, že nám je ľahko, veď bývame a pracujeme pri hraniciach, nemáme jazykové
problémy, lebo náš región je národnostne zmiešaný. Ale my sme, ako sa hovorí služobníkmi národa. Máme radi svoju prácu, inak
by sme to nerobili.


So svojimi skúsenosťami a nápadmi sa vždy môžeme podeliť aj s ďalšími kolegami z celého Slovenska. Na osobné
konzultácie sú výbornými príležitosťami metodické semináre, stretnutia organizované Slovenskou národnou knižnicou. Veľmi nás
teší, že kolegyne z našej národnej knižnice sa tiež celou dušou pustili do metodiky knižničnej práce. Patrí im vďaka a
uznanie.


Niekedy svoje nápady realizujeme “na kolenách” a nikto sa nenájde, aby sa za skvelý výsledok poďakoval. My v našej
knižnici však budeme pre vás kolegov výnimkou – máte u nás v zálohe našu vďaku za nové námety z ktorejkoľvek oblasti
knihovníckej práce!


Záverom prajem každému z nás pevné zdravie a príjemný pocit z dobre odvedenej práce.

Share:
Issue content