Súčasnosť a perspektívy Združenia knižníc východného Slovenska

From Slovakia

zvyknilogo.jpg (10012 bytes)

Súčasnosť a perspektívy
Združenia knižníc východného Slovenska

 

Motto: Temer každá knižnica je niečím výnimočná, jedinečná a vo svojich kamenných múroch uchováva obrovské informačné bohatstvo. Prečo sa s tým všetkým nepodeliť s ostatnými?

Vždy platilo, že osud ľudí je ovplyvňovaný dostupnosťou informácií. Kým v minulosti býval limitujúcim faktorom fyzický prístup k informáciám, v súčasnej spoločnosti je týmto činiteľom schopnosť informácie vyhľadať.
V oblasti podpory efektívneho využívania informácií existuje na jednej strane stret záujmov a na druhej strane potreba spolupráce. Dnes už inštitúcie chápu, že služby zákazníkom sú kvalitnejšie, keď svoje sily spájajú.
Forma združenia knižníc bola zvolená ako optimálna platforma, na ktorej môžu byť prezentované a využívané informácie na základe spoločného záujmu, kapacít a finančných zdrojov s cieľom celkovo zlepšiť služby verejnosti.
Už od zavedenia prvých počítačov vo Verejnej knižnici Jana Bocatia v Košiciach v roku 1992 si uvedomujeme, že automatizáciu nemôžeme považovať za cieľ, ale iba za východisko pre rozšírenie a skvalitnenie knižničných služieb.
Preto sme si hneď na začiatku položili otázku: Čo prinesie informatizácia používateľovi?
Filozof by túto otázku asi formuloval vznešenejšie, napríklad: Ako informatizácia zlepší kvalitu života človeka, ako mu pomôže v jeho orientácii pri hľadaní svojho miesta vo svete? Právnik sa pravdepodobne opýta, ako zabezpečí jeho ľudské práva, napríklad aj právo na informácie a vzdelanie?
Knihovníka však bude predovšetkým zaujímať, ako informatizácia môže prispieť k tomu, aby zákazník dostal relevantné informácie dostatočne rýchlo a na miesto, kde sa práve nachádza.
Odpoveď na túto otázku sa stala východiskom pre vznik spoločného projektu trinástich verejných knižníc na východnom Slovensku.
Spolupráca regionálnych knižníc na východe republiky nebola nikdy formálna. Vďaka tomu sme v minulosti dosiahli mnoho pozitívnych výsledkov. Keď do knižníc prenikla automatizácia, dohodli sme sa na spoločnom nákupe výpočtovej techniky i spoločného softvéru pre všetky bývalé okresné knižnice, čím sme ušetrili značné finančné prostriedky.
Preto ani po rozdelení Východoslovenského kraja na dva nové územnosprávne celky, Prešovský a Košický, kolegiálne putá spolupráce nezanikli. Veľkú šancu naďalej ich zachovávať umožnila práve informatizácia. Jednotný softvér LIBRIS a BIBLIS vo všetkých regionálnych knižniciach nás priviedol na myšlienku spoločne naskočiť do rozbehnutého vlaku a vytvoriť regionálnu komunikačnú infraštruktúru orientovanú na oblasť sprístupňovania a využívania informačných zdrojov.
Vôľu spoločne sprístupňovať informácie deklarovalo 11 regionálnych knižníc, 1 krajská knižnica a 1 mestská knižnica východného Slovenska (Okresná knižnica Dávida Gutgessela v Bardejove, Vihorlatská knižnica v Humennom, Knižnica pre mládež mesta Košice, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, Podtatranská knižnica v Poprade, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni, Podduklianska knižnica vo Svidníku, Zemplínska knižnica v Trebišove, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach).
Chcieť a môcť sú často protirečivé pojmy. Dobrá myšlienka by nebola zrealizovateľná bez finančnej podpory. Pomocnú ruku podala Open society foundation, kde sme predložili projekt s názvom Regionálne prepojenie lokálnych elektronických knižničných databáz. Jeho cieľom bolo:

1. prepojenie knižníc s využitím internetových technológii v rámci územia východného Slovenska,

2. rozšírenie možnosti poskytovania informácií z elektronických katalógov jednotlivých knižníc,

3. urýchlenie prenosu aktuálnych informácií v rámci kooperácie knižníc pri výmene regionálnych bibliografických záznamov,

4. elektronické sprístupňovanie publikácií (metodických materiálov, bibliografií, periodík, rozborov a pod.) a informácií o pripravovaných podujatiach.

S projektom sme boli úspešní v Bratislave i Budapešti. A so šesťciferným číslom na materiálnotechnické vybavenie sa predstavy realizujú oveľa ľahšie.
Pre 13 účastníkov projektu boli zakúpené najmodernejšie počítače a modemy umožňujúce napojenie na spoločný server umiestnený vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach. Pre každú knižnicu bol zakúpený OPAC LIBRIS, ktorý zabezpečil vystavovanie katalógov z knižničných dokumentov v offline režime.
Každému z účastníkov združenia boli pridelené tri elektronické poštové schránky. Všetko zastrešila spoločná webová stránka www.zvykni.sk, ktorá je skratkovitým vyjadrením Združenia knižníc východného Slovenska. V súčasnosti prináša informácie o združených knižniciach, knižničných dokumentoch, knihovnícky časopis, niekoľko bibliografií spracovaných do hypertextovej podoby aj informácie o aktuálnych podujatiach. Každému účastníkovi združenia ponúka tiež ďalšie možnosti na prezentáciu a poskytovanie informácií.
Veľkým prínosom združenia je nová forma výmeny bibliografických záznamov. Ako je známe, medzi regionálnymi knižnicami východného Slovenska a dvoma štátnymi vedeckými knižnicami existuje takmer 30ročná spolupráca v oblasti spracovania regionálnej bibliografie.
V rámci koordinovaného rozdelenia novín a časopisov s celoslovenskou pôsobnosťou (asi 150 titulov) excerpujú bibliografky články týkajúce sa obsahovo regiónov, v ktorých spolupracujúce knižnice pôsobia. Výsledným produktom spolupráce boli od roku 1974 ročenky prinášajúce informácie o dianí v okrese za príslušný kalendárny rok. Postupne s rozvojom automatizácie prešla forma prezentácie regionálnych informácií z tlačenej podoby na elektronickú a výmena záznamov od papierových lístkov na diskety. Pokrokom však bolo až zasielanie záznamov elektronickou poštou, čo si vyžadovalo adekvátnu výpočtovú techniku. Projekt k tomu jednoznačne prispel, pretože urýchlil zasielanie vyexcerpovaných záznamov partnerským knižniciam elektronickou poštou. Dnes sme pokročili ešte ďalej. Bibliografické súbory sa prenášajú prostredníctvom FTP prístupu, čím sa ešte viac skrátila cesta používateľa k aktuálnym regionálnym informáciám.

Úspešné fungovanie združenia a efektívne sprístupňovanie informácií zahŕňa dve základné stránky spolupráce:

  • odborné procesy spojené so spracovávaním a sprístupňovaním dokumentov a informácií,
  • organizačné, technické, technologické, personálne a finančné podmienky.

Ako funguje združenie v praxi z hľadiska týchto aspektov?

Gestorom projektu a koordinátorom združenia je Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach. Na jej pôde pracuje správna rada, ktorá je zložená zo zástupcov členských knižníc a ktorej poslaním je navrhovať ďalšie formy spolupráce, riešiť vzniknuté problémy a podľa potreby zvolávať valné zhromaždenie.
Dve odborné skupiny pre LIBRIS a BIBLIS poskytujú platformu na diskusiu o odborných problémoch spracovávania primárnych a sekundárnych dokumentov a ich sprístupňovanie používateľom. V rámci skupín sa tiež posudzujú a koordinujú požiadavky knižníc na aktualizáciu obidvoch programov.
Je samozrejmé, že spolupráca na báze NIT si vyžadovala zaškolenie príslušných pracovníkov, čo bolo zmluvne zabezpečené v rámci kúpnej zmluvy na dodávku technického vybavenia a zhotovenie funkčného systému regionálneho prepojenia lokálnych elektronických databáz. Obdobne bola dohodnutá aj správa internetového servera a katalógov WWW OPAC LIBRIS prostredníctvom dodávateľa technického vybavenia firmy Acom.
Po počiatočnej eufórii zo získanej výpočtovej techniky nastalo obdobie jej sfunkčňovania. Bolo potrebné zreálniť dovtedy abstraktné predstavy o spolupráci na báze nových informačných technológií. Tu nastali technické problémy. Začal vypadávať spoločný server, čím sa katalógy spolupracujúcich knižníc občas stali neprístupnými. Po ročnom prešľapovaní na mieste sme nakoniec pristúpili k výmene operačného systému, čím sa problém čiastočne vyriešil. Naďalej však nie sme spokojní s funkčnosťou a spoľahlivosťou naištalovanej aplikácie, ktorá neumožňuje spájanie individuálnych databáz do jednej spoločnej.
Ďalším technickým problémom je skutočnosť, že väčšina účastníkov združenia je pripojená komutovanými linkami, takže knihovníci musia z finančných dôvodov strážiť čas strávený na internete. Keď sa popritom zaslaná správa alebo súbor z rozličných dôvodov vráti a operáciu treba zopakovať, je to frustrujúce. Rovnako je na tom používateľ – ak chce zistiť, v ktorej knižnici majú hľadané knihy, musí hlbšie načrieť do vrecka.
Postupne sa však technické detaily dolaďujú, získavajú sa praktické skúsenosti a pomaly pribúdajú knižnice s priamym napojením na internet.
Po vyše dvojročnom fungovaní môžeme konštatovať, že Združenie knižníc východného Slovenska je prínosom z niekoľkých hľadísk:

1. používateľ získava na jednej adrese ( www.zvykni.sk) informácie o dokumentoch a knižniciach, ktoré ich vlastnia, celého regiónu,

2. motivuje pracovníkov nezaostávať vo vývoji, vzdelávať sa, hľadať nové formy riešenia,

3. zlepšila sa komunikácia medzi partnerskými knižnicami, naučili sme sa lepšej sebadisciplíne, vzájomnej tolerancii, schopnosti podeliť sa s výsledkami svojej práce s ostatnými,

4. celkovo prispelo k pozitívnemu public relations regionálnych knižníc v odborných knihovníckych kruhoch i používateľskej verejnosti.

A ako vidia prínos združenia niektorí účastníci?

Riaditeľka Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach Mgr. Monika Šleisová:

Jedinečným a jednoznačným kladom ZVYKNI je:

1. Sumarizácia a prezentácia všetkých zúčastnených knižníc na jedinej webovej stránke. Nie je to len obyčajný prehľadávač, aký nám internet ponúka. Je aj kumulovanou propagáciou najpodstanejších zložiek činnosti verejných knižníc Prešovského a Košického kraja.

2. Spolupráca v rámci excerpovania regionálnych sekundárnych informácií. Spracované záznamy možno priamo vystavovať na spoločnom serveri, prezerať a podľa potreby sťahovať pre každú zúčastnenú knižnicu. To veľmi zefektívnilo a urýchlilo prístup k aktuálnym informáciám.

Mgr. Emília Antolíková , riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, si pochvaľuje najmä koordinovanú bibliografickú spoluprácu:

Je to prínos pre prácu bibliografov. Výmena sa zjednodušila, zrýchlila, zavládla spokojnosť.

Valér Romok , správca siete Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, to vidí pragmaticky:

  • získali sme kvalitný počítač pre pracovníkov i používateľov, ktorý sa všestranne využíva,
  • boli sme “nútení” zabezpečiť si pripojenie na internet,
  • získali sme možnosť vyhľadávania v katalógu cez internet, aj keď len v režime offline,
  • zabezpečila sa lepšia komunikácia s ostatnými knižnicami.

Treba však priznať, že ZVYKNI je zatiaľ väčšmi prínosom pre knihovníkov ako pre návštevníkov knižníc. Používateľmi nie je táto stránka navštevovaná tak často, ako by sme si to želali. Možno preto, že nie je dostatočne zaujímavá a aktuálna, možno i preto, že občas je ešte server OPAC neprístupný. V konečnom dôsledku je to aj otázka pripojenia a poplatkov. Potvrdzujú to tiež citovaní zástupcovia združených knižníc. Na položenú otázku V čom vidíte problémy a s čím nie ste spokojní? odpovedali takto:

Mgr. M. Šleisová:

Nedostatkom je absencia online katalógov (s výnimkou Ľubovniaskej knižnice v Starej Ľubovni a Zemplínskej knižnice v Michalovciach) a nedostatočná aktualizácia webovej stránky.
Problém je aj v nedostatku finančných prostriedkov, ktorý brzdí ďalší rozvoj systému. Jeho fungovanie by si vyžadovalo v jednotlivých knižniciach pevné linky, ďalšie kvalitné počítače, rozšírenie siete. To však prísun finančných prostriedkov od zriaďovateľa neumožňuje. Dokonca aj mesačný poplatok, ktorým prispievajú členské knižnice do systému, je pre niektoré z nich problémom.
Na nepravidelnú aktualizáciu spoločnej stránky, ktorá neobsahuje potrebné informácie pre združené knižnice, si sťažuje aj Mgr. E. Antolíková. Nie je spokojná ani s fungovaním diskusnej skupiny.
Valér Romok uvádza, že diskusná skupina je pomalá, podobne aj vyhľadávanie v katalógoch je zdĺhavé. Nedostatočne sa využíva stránka ZVYKNI samotnými pracovníkmi knižnice, čo súvisí už so spomínanými poplatkami. Katalógy sú nepravidelne aktualizované, lebo prenos údajov tiež niečo stojí.

Aké sú teda perspektívy združenia?

ZVYKNI by nemalo zostať uzavretým združením, ale priestorom, kam môžu vstúpiť aj ďalšie knižnice východného Slovenska, dokonca i mimo neho. Zatiaľ prejavila záujem len Mestská knižnica vo Svite.
Postupne by sme chceli vybudovať v rámci neho virtuálny súborný katalóg zúčastnených knižníc na báze vlastnosti protokolu Z39.50.
Najväčšie očakávania vkladáme do vystavenia regionálnych databáz, ktoré sprístupnia mnohoročné úsilie bibliografov a umožnia používateľom neobmedzený prístup k informáciám o minulosti i súčasnosti východného Slovenska. Našou ambíciou je doplniť vybrané bibliografické záznamy o plné texty článkov.
Chceli by sme tiež sprístupniť databázu Osud, regionálne osobnosti a udalosti, prepojenú s webovou stránkou OPAC LIBRIS a BIBLIS.
Naším zámerom je zaktivizovať diskusnú skupinu tak, aby sa stala miestom konfrontácie názorov, získavania rád a odovzdávania pozitívnych skúseností, skrátka tvorivou platformou pre rozvoj knižníc nášho regiónu.
Naplnenie týchto zámerov predpokladá v prvom rade komplexne doriešiť pripojenie všetkých knižníc k internetu pevnou linkou. Pokiaľ nebudú mať knižnice financie na jeho prevádzku, nebudú v plnej miere využívať ani výsledky spolupráce. Bolo by pre nás veľkým prínosom, keby sa podarilo na Slovensku konečne uviesť do života projekt elektronizácie knižníc a napojiť priamou linkou na internet, keď už nie obecné, tak aspoň regionálne knižnice.
Ďalšou dôležitou podmienkou je manažovanie celého systému. Iniciatíva sa očakáva najmä od koordinátora – Verejnej knižnice Jána Bocatia. Dúfajme, že po doriešení funkcie manažéra informačných technológií sa posunú veci dopredu. Už sa intenzívne pracuje na novej webovej stránke, ktorú by sme chceli predstaviť na septembrovom zasadnutí správnej rady. Ponúka sa tu tiež možnosť spracovania ďalšieho nadstavbového projektu a získanie mimorozpočtových zdrojov, čo by mohlo priniesť ďalšie aktivity a oživenie združenia.
V tomto smere očakávame väčšiu iniciatívu a zainteresovanosť všetkých členských knižníc.
Napriek tomu, že zápasíme s technickými, finančnými, ale i personálnymi problémami, má toto združenie svoj význam a perspektívu. Je príkladom neformálnej, dobrovoľnej spolupráce s jediným cieľom – zlepšiť kvalitu svojich služieb, vyjsť v ústrety svojim používateľom.
Verím, že keď pokročíme v napĺňaní týchto cieľov, stane sa adresa www.zvykni.sk aj pre našich používateľov vyhľadávanou doménou, kde nájdu rýchlo kvalitné a zaujímavé informácie o svojom regióne, ale nielen o ňom. A možno budú pribúdať aj také skúsenosti, aké s nadšením opisovala kolegyňa z jednej regionálnej knižnice: “Predstavte si, prišiel k nám čitateľ žijúci vo Švajčiarsku s presnou požiadavkou na knihu vrátane signatúry. A našiel si ju na ZVYKNI.”
Projekt položil životaschopný základ pre zmysluplnú spoluprácu, ktorej význam je napriek istým ťažkostiam nesporný tak pre pracovníkov knižníc, ako aj používateľov knižničných služieb. Zreálnil dovtedy teoretické predstavy o spolupráci a koordinácii na báze nových informačných technológií. Koordinovaná spolupráca pracovníkov Združenia knižníc Východného Slovenska na tvorbe spoločnej informačnej databázy položila základy pre naplnenie nášho najdôležitejšieho cieľa – vytvorenie online knižnice.
A to hádam nie je málo.

Share:
Issue content