Tematické zameranie jednotlivých čísiel ITlib – vec spoločná

Introducing

Vážené kolegyne, kolegovia,

redakcia časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice sa rozhodla zverejniť plánované témy jednotlivých čísiel
časopisu na rok 2003.

Je to iste netradičná forma spolupráce, ale zvolili sme ju so zreteľom na Vás ako potenciálnych (a veľmi potrebných)
prispievateľov s cieľom umožniť čo najširšiemu okruhu spolupracovníkov zúčastniť sa na tvorbe tohto časopisu.

Vytvárame tým časový priestor, ktorý – ako pevne dúfame – využijete na to, aby ste zvážili, ktorá téma Vás zaujala a
chceli by ste sa k nej osobne či za knižnicu vyjadriť.

Bez časovej tiesne a s dostatočným predstihom máte príležitosť spracovať príspevok a zaslať ho k nám do
redakcie.

V roku 2003 budú jednotlivé čísla zamerané na nasledujúce témy:

  • č. 1 Knižnice v slovenskej spoločnosti (uzávierka: 5. 2. 2003)
  • č. 2 Internet v knižniciach (uzávierka: 5. 5. 2003)
  • č. 3 Elektronické zdroje (uzávierka: 15. 7. 2003)
  • č. 4 Public relations (propagácia knižníc) (uzávierka: 5. 11. 2003)

Okrem článkov ku zvoleným témam privítame i krátke informácie o podujatiach, zavedení nových služieb, realizovaných
projektoch, ako i problémoch, s ktorými sa stretávate v praxi a ktoré, samozrejme, nemusia bezprostredne súvisieť s témou
daného čísla.


Návrhy a námety:
www.cvtisr.sk/itlib/itlib.htm.


Objednávky na časopis:
birova@tbb5.cvtisr.sk.


Redakcia ITlib

Share: