Issue 4/2002

From Slovakia

Strategické aspekty kooperácie v knižničných procesoch

Úvod V súčasnosti nadobúda čoraz väčší význam produktívna kooperácia vo všetkých procesoch súvisiacich s vytváraním a využívaním informačných zdrojov. Historicky jedným z...

From Slovakia

Vecné spracovanie v 21. storočí

Úvod Vecné spracovanie ako výsledok obsahovej analýzy dokumentu je dôležitým nástrojom uspokojovania rešeršných požiadaviek používateľov knižníc. Je teda dôležitým nástrojom...

From Slovakia

Súborný katalóg knižníc SR – monografie

Úvod Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach poveruje Slovenskú národnú knižnicu (SNK) starostlivosťou o súborný katalóg monografií knižníc SR. Ten istý zákon poveruje Univerzitnú...

From Slovakia

Súborný katalóg periodík

“Súborný katalóg – katalóg, ktorý obsahuje záznamy dokumentov nachádzajúcich sa vo fondoch viacerých knižníc alebo informačných inštitúcií určitého mesta, okresu, regiónu,...

From Slovakia

Národný program retrokonverzie a konverzie bibliografických databáz a knižničných katalógov

1. Úvod Slovensko vytvorilo a vlastní rozsiahle informačné zdroje, ktoré môže vlastnej krajine i zahraničiu ponúknuť prostredníctvom Slovenskej národnej bibliografie (SNB) a Súborného...

From Slovakia

Online katalógy prístupné cez WWW a virtuálna knižnica Univerzity Komenského v Bratislave

Informácie sú v súčasnosti jedným z najcennejších artiklov, hovorí sa, že žijeme v informačnej spoločnosti. Je veľmi dôležité vedieť sa vo svete informácií orientovať – veď...

From Slovakia

AGROKATALÓG – bibliografický zdroj informácií pre používateľa

Potrebu informácií a rýchly prístup k nim si začínajú čoraz väčšmi uvedomovať pracovníci na všetkých stupňoch riadenia. Jedným zo základných faktorov ďalšieho rozvoja...

From Slovakia

Bibliografická databáza Slovenskej lekárskej knižnice Bibliografia Medica Slovaca

Tvorba bibliografických databáz Tvorba sekundárnych informačných zdrojov o zdravotníckej a biomedicínskej odbornej literatúre bola a je v SlLK zabezpečená budovaním bibliografickej...

From Slovakia

Metadáta v slovenských knižniciach

Veľký rozvoj výpočtovej techniky a zvýšená produkcia elektronických informačných zdrojov spôsobili zvýšenú pozornosť knihovníkov o tieto dokumenty so snahou zahrnúť ich do sféry...

From Slovakia

Výkony verejných knižníc

Významným nástrojom riadiacej práce je meranie a hodnotenie výkonov riadenej organizácie. Možnosť porovnávania výkonov vlastnej organizácie s obdobnými pomáha objektivizácii hodnotenia....

From abroad

Knižničné siete a súborné katalógy

V rámci tohtoročného sprievodného programu medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka 2002 okrem vyhodnotenia programu “V čítaní je poznanie” pripravila Slovenská asociácia...

From abroad

Knižnice v sieti (z pohľadu pripojenej knižnice)

Rheinische Landesbibliothek (Rýnska krajinská knižnica) v Koblenzi je vedecká regionálna knižnica s mnohými funkciami. Okrem regionálnej gescie v oblasti literatúry, regionálnej...

From abroad

Sociálne formovanie národných súborných katalógov

Knižnice ako spoločenské a kultúrne inštitúcie sa do značnej miery podieľajú na rozvoji národnej informačnej infraštruktúry. Národné súborné katalógy sú neodmysliteľným...

From abroad

Knihovník budúcnosti – úradník alebo autor?

Kto neovládne svet metadát, toho zmetú! Aká bude úloha knihovníkov v budúcnosti, keď všetky informácie budú prístupné v počítačových sieťach a knižnice sa pretvoria na virtuálne...

From Slovakia

Súborný katalóg lekárskych periodík v Slovenskej lekárskej knižnici

Periodiká sú pre používateľa zdrojom najaktuálnejších informácií, ktoré sú nevyhnutné najmä v oblasti medicíny. Aby sa dali informácie ľahko vyhľadávať, je potrebné budovať...

Step by Step

Vyhľadávanie: AND – OR – NOT je problém?

“Dunčo, hľadaj!” Týmito slovami nás vyzýva na spoluprácu slovenský internetový vyhľadávač Dunčo ( www.dunco.sk). Keď sa rozhodneme využiť jeho služby, radostne zavrtí chvostom:...

Infomix

Infomix

Európske trendy v oblasti vzdelávania knihovníkov – EDULIB III V oblasti ďalšieho vzdelávania knihovníkov na Slovensku pripravujú jeho organizátori horúcu novinku, ktorou je...

Introducing

Ochranné systémy v knižniciach

Jedným z námetov, ktoré nám prišli do redakcie v priebehu t. r., boli ochranné systémy pre knižnice. V nasledujúcom príspevku ponúkame skúsenosti tých knižníc, ktoré už niektorý z...

Step by Step

Ako citovať elektronické dokumenty

S problematikou citovania sa dnes autori vedeckých prác stretávajú takmer denne. Citovanie elektronických dokumentov je na rozdiel od dokumentov klasických pomerne novou témou, a preto vám...

Step by Step

ONIX - spolupráca knižníc a vydavateľstiev

ONIX (Online Information eXchange) je štandardný formát požívaný vydavateľmi pri distribúcii elektronických informácií o knihách. Systém bol vyvinutý najmä z toho dôvodu, že každý...

Step by Step

www.sezamotvorsa...

Na doplnenie dominantnej témy tohto čísla nášho časopisu – súborné katalógy – vám ponúkame ďalšie internetové adresy súvisiace s touto tematikou: www.caslin.cz   – SK v ČR...

Introducing

Adresár slovenských knižníc

www.cvtisr.sk/kniznice.html je internetová adresa Adresára slovenských knižníc, ktorý Centrum VTI SR vytvorilo a buduje ako základ referenčného systému o knižniciach a informačných...

Introducing

INFOS 2003

  Medzinárodné sympózium o význame a vplyve informácií a nových informačných technológií na človeka a spoločnosť, pôsobení a súčinnosti pamäťových kultúrnych inštitúcií...

Introducing

Tematické zameranie jednotlivých čísiel ITlib – vec spoločná

Vážené kolegyne, kolegovia, redakcia časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice sa rozhodla zverejniť plánované témy jednotlivých čísiel časopisu na rok 2003. Je to iste...

Speech

Príhovor

Vážení čitatelia! Katalógy. Majú rôzne mená – katalóg (catalogus), knižnica (bibliotheca), zoznam (repertorium), inventár (inventarium), register (index). Skúsil som si predstaviť, že...

Main Articles

Katalogizačná prax a katalógy v slovenskom knižničnom prostredí (na príklade Slovenskej národnej knižnice)

Úvod Katalogizačná prax prešla v posledných dvoch desaťročiach “minulého storočia” prevratnými zmenami. Písacie stroje, rozmnožovacie blany, katalogizačné lístky, ako aj iné...

Main Articles

Katalóg a druhá informačná kríza

Stalo sa nám, že žijeme v období obrovského prerodu: zasahuje všetky rozhodujúce sféry – politickú, ekonomickú, sociálnu, ako aj kultúrnu. Toto spojenie znamená, že prebieha...