Ochranné systémy v knižniciach

Introducing

Jedným z námetov, ktoré nám prišli do redakcie v priebehu t. r., boli ochranné systémy pre knižnice. V nasledujúcom
príspevku ponúkame skúsenosti tých knižníc, ktoré už niektorý z ochranných systémov vlastnia a odpovedali na našu otázku v
miniprieskume prostredníctvom emailu koncom septembra t. r., ako inšpiráciu a príležitosť skontaktovať sa a prípadne
konzultovať ich funkčnosť v praxi, ako i výber firiem na Slovensku, ktoré tieto systémy ponúkajú.


Ochranný kamerový systém v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove

Zabezpečiť optimálne doplňovanie knižničného fondu je prioritou každej knižnice. Finančné zdroje na uspokojenie
všetkých čitateľov budú vždy nedostatočné. Nehovoriac o tom, že finančné zdroje na obnovu knižného fondu sú pri neustálom
zvyšovaní cien jednotlivých knižných jednotiek z roka na rok menej a menej dostačujúce.

Preto je úplne prirodzené, že keď nové kvalitné knihy miznú z regálov, trápi to nielen čitateľov, ale predovšetkým
knihovníkov, ktorí finančné zdroje na nákup kníh v súčasnosti zháňajú rôznymi alternatívnymi spôsobmi. Situáciu kradnutých
kníh sme sa v našej knižnici rozhodli riešiť aspoň v centrálnej požičovni knižnice. Uvažovali sme o rôznych finančne
dostupných alternatívach, až sme sa nakoniec zjednotili na kamerovom systéme.

Svojimi vlastnosťami nás oslovil systém VanGuardMulti. Je to digitálny monitorovací systém pracujúci na bežnom PC. V
multiobrazovom režime umožňuje sledovať a zaznamenávať dej v čiernobielom zobrazení v 9 rôznych lokalitách súčasne. V
celoobraznom, tzv. živom režime zobrazuje aktuálne dianie pred ľubovoľnou kamerou. Systém sa skladá z troch modulov
integrovaných do jedného celku: z videomultiplexora, poplachového monitora a digitálneho videorekordéra. Má integrovanú
technológiu detekcie pohybu v obraze, pomocou ktorej sa možno vyhnúť nahrávaniu statických scén, a tak podstatne zvýšiť dobu
záznamu v porovnaní s tradičnými systémami.

Prehliadač záznamu umožňuje zrýchlené, resp. spomalené prezeranie alebo krokovanie záberov videozáznamu, zväčšenie
alebo zmenšenie obrazu, tlač záberu alebo skupiny záberov a vyhľadávanie podľa udalosti s možnosťou “vystrihnutia” časti
záznamu a jeho uloženia na disk vo forme samostatnej sekvencie. Umožňuje veľmi rýchle vyhľadávanie konkrétneho záberu
určeného časom jeho vzniku. Pokiaľ sa vyhľadáva záber “mladší”, ako je práve aktuálny, záznam sa začína prehľadávať od
aktuálneho záberu. V prípade hľadania staršieho záberu sa prehľadáva vždy od začiatku záznamu. Prehrávač záznamov slúži na
prezeranie záznamov, umožňuje spomalené i zrýchlené prehrávanie, tlač jednotlivých záberov a ich uloženie na disk. Prehrávač
sa ovláda cez riadiaci panel podobný klasickému videu.

Na monitore je súčasne zobrazených 9 okien, ktoré monitorujú aktuálny stav snímaný jednotlivými kamerami. V prípade
potreby sa veľkosť zobrazenia jednotlivého okna môže prispôsobiť maximálne veľkosti obrazovky. Môžeme ju nastaviť v rozsahu
50 % až 400 % z pôvodnej veľkosti záberu.

Prehliadač záznamov obsahuje jednoduché strihové funkcie, pomocou ktorých je možné z nahraného záznamu označiť určitú
časť a uložiť do súboru s ľubovoľným názvom, resp. ju vytlačiť ako sled záberov na tlačiarni. Tak máme uložené súbory s
názvami: krádež novín v čitárni, krádež s klobúkom a pod.

Súhrnnú informáciu o zázname podáva správca videozáznamov. Obsahuje názov, dátum a čas začiatku a konca záznamu, jeho
celkovú veľkosť a počet zaznamenaných záberov. Videozáznam je ukladaný v počítači a prebieha na dvoch monitoroch. Jeden
monitor je umiestnený v kancelárii vedúcej služieb a druhý na jednom z oddelení knižnice. Pracovníčky knižnice majú možnosť
kontroly monitorovaných priestorov počas prevádzky knižnice v aktuálnom čase.

Pokiaľ je knižnica uzatvorená a nie je v prevádzke, nie je použitý permanentný záznam. Zábery sa začnú ukladať až pri
vzniku poplachu v niektorých zo sledovaných zón. Poplach sa spustí pri pohybe v sledovanej zóne. Systém začne generovať zvuk.
Kamerový systém tak slúži aj ako ochrana pred neželanými nočnými návštevníkmi knižnice. Táto vlastnosť významne obmedzuje
nahrávanie “statických scén", a tak ušetrí veľké množstvo diskového priestoru. Každé ráno pracovník knižnice skontroluje
nočný záznam.

Pre riadiacich pracovníkov knižnice by som tento kamerový systém odporúčala aj kvôli možnosti kontrolovať dochádzku
zamestnancov a v niektorých prípadoch aj svojvoľné opustenie pracoviska.

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov sú výpožičné miesta centrálnej požičovne knižnice označené nálepkou
informujúcou o existencii bezpečnostného kamerového systému. Údaje sú podľa tohto zákona uchovávané na disku počítača najviac
7 dní, potom sú vymazané.

Nemilo sme zostali prekvapení skutočnosťou, že pri svojvoľnom privlastnení si kníh a časopisov boli pristihnutí zväčša
starší občania. Možno je to aj preto, že tí mladší sú aj technicky zdatnejší a skôr zaregistrovali jednotlivé kamery. Máme
skúsenosti, že už pri informačných výchovách, ktoré robíme pre jednotlivé stredné školy, študenti na kamery veľmi rýchlo
reagovali. Vo všeobecnosti sme radi, že nám knihy prestali miznúť z políc a až na niekoľko výnimiek sa čitatelia a
návštevníci našej knižnice správajú v knižnici veľmi slušne a kultúrne.


Mgr. Iveta Hurná
(kniznica_poh@hotmail.com)

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove


 


Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Na zabezpečenie fondov všeobecnej študovne sa v knižnici inštaloval v roku 2001 elektronický dvojanténový ochranný
systém Quicksilver so zvukovou a svetelnou signalizáciou. Každý dokument je vybavený ochrannou etiketou, takže prípadný
prechod s takto označeným dokumentom cez zabezpečenú zónu je zvukovo a svetelne signalizovaný.

Systém bol zakúpený vo firme Slovak Alarms, spol. s r. o., Bratislava, Bojnická 3. Jeho cena, a to vrátane inštalácie a
DPH, bola 117 301 Sk (mimo etikiet).;

Pracuje zatiaľ bez porúch a knižnica je s ním spokojná. Je ho možné veľmi ľahko odmontovať a v prípade potreby
umiestniť na iné miesto.

Okrem tohto systému je v knižnici nainštalovaný kamerový systém vo výpožičných oddeleniach a v študovni. Tento systém
sa však neosvedčil, pretože nemáme pracovníka, ktorý by mohol sústavne sledovať monitor, a chýba tiež zariadenie na
nahrávanie na kazety. Ide skôr o psychologické pôsobenie na používateľov.


Mgr. Margita Peťovská
(metodika@kniznicatrencin.sk)

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne


 

Žilinská knižnica

Žilinská knižnica má od decembra 2001 inštalovaný elektromagnetický zabezpečovací systém Ellipse 2020 (vyrobený firmou
Dialoc) od dodávateľa firmy AREKO, Ivánska cesta, Bratislava. Je finančne podstatne náročnejší ako rádiofrekvenčný systém
(RF), ale vybrali si ho z viacerých dôvodov:

  • väčšia spoľahlivosť,
  • aplikácia ochranných etikiet výrazne nenápadnejším spôsobom než pri RF, kde sú vlepované falošné čiarové kódy alebo
    ex libris knižnice, čo čitatelia rýchlo odhalia a môžu poškodzovať,
  • nebolo potrebné upravovať centrálny výpožičný pult na turniketový systém, ktorý je potrebný pri RF ochrane, čo v
    našej knižnici neprichádzalo do úvahy.

Takže ide o čipový systém, ktorý obsahuje dvojicu antén a (v našom prípade) dva aktivátory – deaktivátory, na optimálny
počet 4 sme nemali finančné prostriedky. Pri absenčnom vypožičiavaní sa ochranné etikety deaktivujú a pri vrátení opäť
aktivujú. Systém funguje dobre, zriedkavo sa vyskytne falošný poplach – reakcia na kovy na kabelke a pod. Z ochranných
etikiet využívame zatiaľ 2 typy: jeden pre viazané a druhý pre brožované knihy.

Uvažovali sme aj o kamerovom systéme, ktorý má napríklad i Záhorská knižnica v Senici. Na naše podmienky sa nám však
nezdal byť vyhovujúci, azda len ako doplnok. Elegantné riešenie tohto systému sme videli v Knihovně J. Mahena v Brne –
deaktivátor bol zabudovaný vo výpožičnom pulte ako bod. Keďže požičiavanie a vracanie kníh bolo oddelené, predpokladáme, že
aktivácia vrátených kníh sa vykonáva osobitne.


Mgr. Mária Balkóciová
(krajska.kniznica@nextra.sk)

Žilinská knižnica


 


Stredisko informácií, Slovnaft

Stredisko informácií, Slovnaft, a. s., vlastní od roku 1997 elektromagnetický zabezpečovací systém Dialoc EM 1300,
dodávateľom je firma BRANET Bratislava, Miletičova 23.

Systém je funkčný, umožňuje viacnásobné aktivovanie a deaktivovanie dokumentov. Ochrana spočíva v nalepení
elektromagnetických prúžkov do dokumentov. Po počiatočných problémoch s citlivosťou nastavenia funguje bez problémov.


PhDr. Judita Kopáčiková
(Judita.kopacikova@slovnaft.sk)

Stredisko informácií, Slovnaft


 


Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK v Bratislave

Používame rádiofrekvenčný systém od firmy Gateway, ktorý zakúpili od firmy SLOVAK ALARMS, ochrana tovaru. Systém
bezpečnostných brán používame od roku 1996 a doteraz sme nemali žiadne problémy. Používame ho hlavne v priestoroch študovne,
kde sa nachádza asi 6 000 kníh.

Cena (z roku 1996): 71 400, Sk


Miroslava Sedová
(Miroslava.sedova@fphil.uniba.sk)

ÚK FiF UK v Bratislave


 

Lekárska knižnica UK UPJŠ v Košiciach

Používame dva zabezpečovacie systémy na ochranu kníh, ktoré máme nainštalované na pracovisku Lekárskej knižnice (1) a v
študovniach sv. Angely Merici a v právnickej študovni (2).

1. Elektromagnetický systém Esselte Meto 2200 funguje na princípe antén umiestnených pri východe z požičovne,
ochranných deaktivovateľných nálepiek (bezpečnostné etikety), deaktivátora, magnetického noža na vkladanie etikiet do kníh a
napájacieho zdroja. Antény sú riadené elektronikou s vysoko prepracovaným vyhodnocovaním signálu, šírka priechodu medzi
anténami (ochranný prechod brány) je 120 cm. Bezpečnostné etikety sú samolepiace papierové nálepky s rozmermi 10 x 32 cm.
Etikety sa lepia do vnútra kníh, obalov, prípadne sa vkladajú špeciálnym magnetickým nožom do chrbta kníh. Dodávateľ: Slovak
Alarms ochrana tovaru, spol. s r. o., Štefánikova 14, 058 01 Poprad.

Cena (z roku 1996): 177 200, 30 Sk

2. Rádiofrekvenčný dvojanténny systém Mikrologic riadený procesorom (10,5 MHz, ochranný prechod 110 cm, vysielač +
prijímač + napájací zdroj).

Súčasti: etikety 4 x 4 cm, ochranný štítok na tzv. dočasné odblokovanie etikety.

Dodávateľská firma vyžadovala k zapojeniu brány dostupnosť samostatnej elektrickej zásuvky, čo museli do príchodu firmy
vyriešiť. Po nainštalovaní firma systém na mieste ešte asi 4krát dolaďovala (bez problémov dochádzala do Košíc). Od
posledného nastavenia fungujú obe brány bez problémov už piaty rok bez akéhokoľvek udržiavacieho zásahu.

Dodávateľ: Firma INSYS, Poprad

Cena (z roku 1998): 48 200, Sk


Mgr. Daniela Džuganová
(Dzuganova@kosice.upjs.sk)

Lekárska knižnica UPJŠ v Košiciach


 


Výber slovenských firiem ponúkajúcich zabezpečovacie systémy pre knižnice:


AREKO, s. r. o.Ivánska cesta

Bratislava


EMM International, s. r. o.Gross@emm.sk


Slovak Alarms – ochrana tovaru, s. r. o

.

Štefánikova 14

058 01 Poprad


WEGA, s. r. o., Liptovský HrádokIng. Trepac

Tel.: 044/522 32 63

Info@wehalh.skRedakčná poznámka:Napriek občasným počiatočným technickým problémom a potrebe viacnásobného dolaďovania a nastavovania citlivosti i
“vynachádzavosti” používateľov (poškodzovanie ochranných etikiet, vyhadzovanie kníh priateľom von cez okno a pod.) sa
knižnice zhodli v tom, že ochranný systém predstavuje istú technickú a psychologickú bariéru, ktorá svojím zavedením
prispieva k zníženiu počtu “nezvestných” kníh v priestoroch s voľným prístupom ku knižničnému fondu.


Share: