Infomix

Infomix


Európske trendy v oblasti vzdelávania knihovníkov – EDULIB III

V oblasti ďalšieho vzdelávania knihovníkov na Slovensku pripravujú jeho organizátori horúcu novinku, ktorou je
medzinárodný projekt EDULIB III.

Riešiteľmi projektu sú: UK TU Košice, SLDK TU Zvolen, CVTI SR Bratislava, SNK Martin a zahraničný partner z Graduate
School of Library & Information Science, University of Illinois at UrbanaChampaign z USA.

Zámerom projektu je vytvorenie technických podmienok na zavedenie moderných foriem elearningu do vzdelávania
knihovníkov na Slovensku prostredníctvom technológie webcast a jej otestovanie. Projekt EDULIB III umožní virtuálne
prepojenie spomínaných štyroch vzdelávacích inštitúcií pre knihovníkov na Slovensku a bude prvým krokom zavedenia
videokonferencií v budúcnosti.

V rámci projektu je plánovaná príprava a realizácia štyroch odborných seminárov v júni 2003 na aktuálne témy.
Školiteľom bude p. Terry Weech z USA (weech@alexia.lis.uiuc.edu), významný odborník v oblasti knižničnej a informačnej vedy s
dlhoročnými skúsenosťami v oblasti elearningu, ktorý bude spolupracovať s našimi špecialistami pri príprave a realizácii
seminárov. Semináre budú využité na pilotné odskúšanie technológie webcast v podmienkach slovenských knižníc na princípe
prenosu audia a videa cez internet v dvoch riešeniach: ako online vysielanie/príjem prednášok cez internet a ako produkcia
archívnych záznamov z prednášok. Prednášky zahraničného hosťa budú nahrávané webovou kamerou vyškoleným pracovníkom v každom
partnerskom vzdelávacom stredisku EDULIB III. Nahrávky budú ďalej spracované a synchrónne prezentované spolu s powerpointovou
prezentáciou na princípe prenosu audia a videa na báze existujúcich štandardov a existujúcej sieťovej infraštruktúry na
Slovensku. Záznamy budú po spracovaní prístupné cez webovú stránku SVK Prolib (
www.prolib.sk). Popri elektronickej verzii pripravíme aj tlačené príručky zo štyroch
školení.

Projekt umožní začať spoluprácu organizátorov ďalšieho vzdelávania knihovníkov v oblasti evzdelávania s maximálnym
využitím materiálových a ľudských zdrojov v budúcnosti a podporí rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti zavádzania
moderných technológií do ďalšieho vzdelávania knihovníkov. Z hľadiska účastníkov očakávame zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a
finančné úspory, ktoré prinesie plánovaná postupná transformácia vzdelávacích programov (napr. kurzy CVTI SR a kurzy SVK
Prolib) na alternatívny spôsob evzdelávania.

Projekt je v súčasnosti v schvaľovacom procese v nadácii Open Society Fundation a Fulbright Comission v rámci programu
Fulbright Senior Specialist Program.


Bližšie informácie o projekte nájdete na
www.prolib.sk.Viete, čo je INFOCEN?

polovici októbra t. r. Slovenská ekonomická knižnica EU (SEK EU) v snahe vytvoriť optimálne prostredie na poskytovanie
štandardných ako i nadštandardných knižničnoinformačných služieb, a to nielen pre registrovaných používateľov SEK EU, ale aj
pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy, slávnostne otvorila na Konventnej ul. č. 1 v Bratislave multifunkčné
študijnoinformačné centrum SEK EU s názvom INFOCEN.

INFOCEN je verejné virtuálne kultúrne a knižničnoinformačné pracovisko s prístupom na internet zo 17 PC, počítačovou
učebňou vybavenou 12 PC a študovňou s 21 študijnými miestami.

Stredisko sprístupňuje elektronické i klasické informačné zdroje a dokumenty s dôrazom na ekonomiku a hospodárstvo SR v
národnom i medzinárodnom kontexte, prezentuje a propaguje EU v Bratislave a organizuje vzdelávacie a školiace
aktivity.
www.cvtisr.sk/akcie.htm

internetová adresa celoslovenského zoznamu podujatí pre knižnice a informačné strediská. V súvislosti s aktualizáciou
tejto stránky v roku 2003 vyzývame knižnice, aby po uzavretí svojich plánov podujatí na rok 2003 poslali zoznam svojich akcií
do redakcie ITlib alebo emailom na adresu

birova@tbb5.cvtisr.sk.Prvá história knižnice na CD-ROM

Nedostatok finančných prostriedkov už niekoľko rokov výrazne obmedzuje o. i. aj edičnú činnosť knižníc. Tieto sú preto
nútené hľadať okrem klasických tlačených foriem propagácie i formy alternatívne. Aktuálnym príkladom je história Zemplínskej
knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach v rokoch 1976 – 2000, vydaná na CDROM pri príležitosti osláv 75. výročia
založenia knižnice.

CDROM vydala knižnica vo vlastnej réžii aj s odkazom pre ostatné knižnice: technická a personálna vybavenosť priamo v
knižniciach umožňuje vydávanie materiálov na CDROM bez finančne náročných vydavateľstiev.


(pozri
www.zvykni.sk)AGROINFOS 2002

Tohtoročný seminár bol poznačený zmenou režimu z jednodňového na dvojdňový, k čomu organizátora (Ústav
vedeckotechnických informácií pre pôdohospodárstvo v Nitre – ÚVTIP) viedli minuloročné pripomienky účastníkov týkajúce sa
vytvorenia väčšieho priestoru na prerokovanie vzájomných pracovných problémov. AGROINFOS sa konal v dňoch 16. – 17. októbra
2002 v Nitre v priestoroch Agroinštitútu. Vo svojom programe sa venoval činnosti knižníc, ich poslaniu a novým úlohám a
kompetenciám, ktoré vyplývajú zo zmien v spoločnosti, ako aj možnostiam využívania nových informačných technológií.

Situáciu v oblasti Národnej informačnej politiky z pohľadu Ministerstva pôdohospodárstva SR (MP SR) objasnila RNDr. A.
Levčíková, riaditeľka odboru informatiky MP SR. Na jej informáciu o možnostiach ďalšieho rozvíjania a využívania nových
informačných technológií v rámci Integrovaného informačného systému nadviazala svojím príspevkom Ing. Z. Vasilenková,
pracovníčka ÚVTIP, o budovaní centrálnej databázy knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva (AGROKATALÓG), ktorá obsahuje
bibliografické informácie o monografiách, zborníkoch, periodikách, audiovizuálnych a kartografických dokumentoch vo fondoch
vedeckovýskumnej základne rezortu a o prispievaní jednotlivých pracovísk zapojených do jej budovania (pozri aj
článok).

O priebehu Druhej konzultácie FAO, zameranej na riadenie poľnohospodárskych informácií (COAIM), informovala jej
účastníčka Ing. M. Debrecéniová, CSc., vedúca Národného strediska AGRIS/CARIS FAO, ktoré je jedným z pilierov v štruktúre
ÚVTIP a a jeho poslaním je aj prispievanie do medzinárodných poľnohospodárskych informačných systémov AGRIS a CARIS FAO za
SR.

Prvý deň zaujala multimediálna prezentácia činnosti ÚVTIP za posledný rok, ktorú predstavil Ing. J. Bartko, pracovník
úseku informačných technológií ÚVTIP, ako aj prednášky o problematike digitálnych knižníc a tvorbe metadát (Ing. D. Ukropová,
SLDK vo Zvolene), príspevok Knižnice pod Windows – okno do sveta Ing. D. Zendulkovej z CVTI SR v Bratislave. O možnostiach,
potrebách a perspektívach vzdelávania pracovníkov knižníc informovala Ing. E. Žíhlavníková, riaditeľka SLDK vo Zvolene.
Úvodný deň seminára uzatvorilo spoločenské stretnutie účastníkov v priestoroch ÚVTIP.

Druhý deň seminára bol venovaný elektronickým médiám, ktorých využívanie sa čím ďalej, tým väčšmi stáva neodmysliteľnou
súčasťou každodenného života na informačnom pracovisku. Dôkazom toho boli odprednášané príspevky na témy: elektronické média
a ich dostupnosť (Mgr. L. Svršek, AiB), licenčné podmienky konzorcií pre oblasť pôdohospodárstva na Slovensku (Mgr. P.
Baťalík, Suweco Sk), aplikácia informačných a komunikačných technológií v službách SlPK (Mgr. B. Bellérová, SlPK v Nitre) a
využívanie a poskytovanie elektronických informačných služieb v SLDK Zvolen.

Rokovanie programovo i informačne bohatého seminára AGROINFOS 2002 uzatvorila Ing. Vokurková, vedúca oddelenia VTI a
Depozitnej knižnice FAO, ktorá poďakovala prítomným za účasť a vyslovila presvedčenie, že seminár naplnil očakávania a že
získané informácie prispejú ku skvalitneniu poskytovaných služieb na ich informačných pracoviskách.


E. V.itapa.jpg (3440 bytes) 
Knižnice a verejná správa

V dňoch 12. – 14. novembra t. r. sa v Bratislave konalo podujatie pod názvom ITAPA 2002. Informačné technológie a
verejná správa. Vytvorilo priestor na porovnanie skúseností z manažmentu informácií a využívania nových technológií pri
zlepšovaní služieb verejnej správy. Vedúcimi jednotlivých panelov boli významní predstavitelia politického a verejného
života, ktorých cieľom bolo spojiť kľúčových ľudí s rovnakým záujmom z rozličných sfér tak, aby ďalších 361 dní mohli
spolupracovať na realizácii spoločných projektov.

Zaujímavou súčasťou konferencie bo Okrúhly stôl, ktorého hosťami boli: Z. Martináková, podpredsedníčka NR SR), B.
Opaterný (štátny tajomník MDPT SR), Ľ. Molnár (STU), J. Sabaka (prezident IT Asociácie Slovenska), B. Koreň (Rádio Slobodná
Európa). Diskutovalo sa o programovom vyhlásení vlády v súvislosti s rozvojom informačnej spoločnosti a o prioritách pri jeho
realizácii. Dôraz bol kladený najmä na vzdelávanie, kde by aj knižnice mohli a mali vidieť svoju príležitosť.

Verejné knižnice sú súčasťou verejnej správy, a preto je chvályhodné, že v rámci popoludňajšieho programu v posledný
deň podujatia bol vymedzený priestor a čas na knižničný workshop pod názvom Poslanie a nové úlohy verejných knižníc v
informačnej spoločnosti.

Napriek minimálnemu záujmu zo strany knižníc treba len dúfať, že knihovnícka obec prekoná izolovanosť, ktorá stále
pretrváva, a nebude diskutovať len vo vnútri svojej komunity, ale otvorí sa a väčšmi bude sledovať, no najmä aktívne sa
zapájať do diania okolo nej. Knižnice sú súčasťou slovenskej spoločnosti a musia to dať najavo.

ITAPA 2002 bola prvou svojho druhu na Slovensku s ambíciou stretávať sa každoročne. A to by malo byť výzvou pre všetky
knižnice, nielen pre verejné…Internet vo verejných knižniciach

V ére internetu priam samozrejmá informácia z názvu bola aj názvom celoslovenského seminára, ktorý organizovala Verejná
knižnica Jána Bocatia v dňoch 23. – 24. októbra t. r. v Košiciach.

Takmer 50 pracovníkov verejných knižníc z rôznych kútov Slovenska si vypočulo na jednej strane príspevky, ktoré
vyjadrovali neistotu, problémy a otázniky nad využívaním internetu vo verejnej knižnici, a to najmä v súvislosti s
pripravenosťou a zručnosťami knihovníkov využívať internet ako informačný zdroj. Zhodne sa konštatovalo, že nové informačné
technológie zastihli pracovníkov verejných knižníc nepripravených a skúsenosti získavali, a prevažne aj získavajú,
samoštúdiom a praxou.

Na druhej strane odzneli príspevky o konkrétnych praktických skúsenostiach niektorých verejných knižníc pri práci s
internetom, o užitočnosti internetu ako dnes už nevyhnutnej súčasti knižničnoinformačnej práce aj verejnej knižnice, ako i o
práci s vyhľadávačom Google. Riaditeľ UK PU Ing. P. Haľko okrem iného uviedol výpočet nových profesií, ktoré sa v súvislosti
so zavádzaním moderných IT objavili v knižnici: systémový knihovník, informačný špecialista, internetový knihovník (internet
librarian), správca webových stránok (library webmaster), školiteľ pre IT a pod.

Napriek všetkým snahám zo strany pracovníkov väčšiny verejných knižníc vniknúť do tajov internetu je ich situácia priam
neriešiteľná, nakoľko učiť sa šoférovať bez auta asi veľký zmysel nemá…

Prezentácie príspevkov nájdete na www.zvykni.sk, kde si ako zaujímavosť môžete prečítať i nasledujúcu Chartu zákazníka
UK PU v Prešove. Vraj by sme neverili, ako sa po jej zverejnení v priestoroch UK zmenila atmosféra v knižnici.


Charta zákazníka UK PU

Zákazník má právo na:

 • rýchle a kvalitné knižničnoinformačné služby,
 • ochotný a zdvorilý prístup knižničného personálu,
 • individuálny prístup,
 • rýchle a bezodkladné vybavenie svojich požiadaviek,
 • efektívnu pomoc pri hľadaní informácií,
 • relevantné a rýchle odpovede na svoje otázky.

Od 1. januára 2003 budú mať české knižnice svojho zástupcu v deväťčlennom poradnom orgáne ministra pre informatiku
nového ministerstva informatiky ako ústredného orgánu štátnej správy pre informačné a komunikačné technológie, pre
telekomunikácie a poštové služby v ČR. Bude ním PhDr. Vít Richter z Národní knihovny ČR ako člen Českého fóra pre informačnú
spoločnosť.


V novom roku 2003 bude príloha nášho časopisu Z Centra VTI SR vydávaná len v elektronickej verzii. Informácie, ktoré
boli obsahovou náplňou tejto prílohy, nájdete na webovej stránke Centra VTI SR (
www.cvtisr.sk).


Po krajských konferenciách SSK v októbri a novembri t. r., na ktorých okrem iného boli zvolení noví predsedovia
krajských pobočiek SSK (Banskobystrický kraj – Lýdia Žáčiková, Bratislavský kraj – PhDr. Darina Horáková, Košický kraj – Mgr.
Daniela Džuganová, Nitriansky kraj – Mgr. Slavomíra Jakubcová, Prešovský kraj – Mgr. Marta Skalková, Trenčiansky kraj – Mgr.
Ľudmila Strohnerová, Trnavský kraj – PhDr. Emília Díteová, Žilinský kraj – PhDr. Agáta Klimeková), sa 13. novembra 2002 v
Martine uskutočnilo valné zhromaždenie SSK, na ktorom sa zúčastnilo spolu 138 delegátov a hostí.

Z podrobnej hodnotiacej správy o aktivitách a úspechoch SSK za obdobie 1999 – 2002, ktorú predniesla predsedníčka SSK
Ing. Silvia Stasselová, vyberáme:

 • podiel SSK na prijatí nového knižničného zákona v roku 2000 (zastupovaním záujmov knihovníckej verejnosti v
  parlamentných výboroch a zastupovaním petičného výboru za hospodársku a právnu subjektivitu SNK v komunikácii s vládnymi
  orgánmi a zástupcami médií);
 • oslavy 55. výročia knihovníckej spolkovej činnosti na Slovensku v roku 2001;
 • zorganizovanie 30. seminára INFOS v apríli 2000;
 • prínos existencie krajských pobočiek SSK, ktoré úspešne dosiahli svoje prvé trojročné pôsobenie v regiónoch;
 • pôsobenie Klubu seniorov SSK;
 • v oblasti medzinárodnej spolupráce: nadštandardná spolupráca so SKIP ČR, bilaterálne vzťahy s MKE – Spolkom
  maďarských knihovníkov, SSK ako národný asociovaný člen IFLA; plánuje sa rozšírenie spolupráce s poľskými, chorvátskymi,
  rakúskymi a nemeckými knihovníckymi spolkami; presadzovanie SSK v rámci vznikajúcich európskych štruktúr;
 • v oblasti stratégie rozvoja SSK: intenzívnejšie hovoriť o marketingu, finančnom mamažmente, sponzoringu, hľadaní
  ľudských zdrojov s odbornými a jazykovými znalosťami a v neposlednom rade – o angažovaní sa mladej generácie v knižničnej a
  informačnej vede pre spolkovú činnosť atď.

VZ SSK opätovne zvolilo Ing. S. Stasselovú do funkcie predsedníčky SSK. Za členov výboru SSK boli zvolení: Mgr. Peter
Klinec, PhDr. Marta Žilová, Priska Joščáková, Mgr. Norbert Végh, Mgr. Anna Balejová, Ing. Alojz Androvič, CSc., Mgr. Viera
Baničová, Mgr. Iveta Hurná, PhDr. Štefánia Petercová.


Druhá tohtoročná aktualizácia Slovenskej národnej bibliografie (SNB 6/2002) prekročila milión bibliografických záznamov
(vrátane záznamov autorít).


www.aib.sk

Share: