Ako citovať elektronické dokumenty

Step by Step

S problematikou citovania sa dnes autori vedeckých prác stretávajú takmer denne. Citovanie elektronických dokumentov je
na rozdiel od dokumentov klasických pomerne novou témou, a preto vám budeme v nasledujúcich číslach časopisu na pokračovanie
prinášať spôsoby citovania ich jednotlivých druhov. Na báze ukážok príkladov sa pokúsime vyriešiť alebo podať návrh na
riešenie mnohých nezrovnalostí vyskytujúcich sa v slovenskej praxi citovania týchto druhov dokumentov.


Význam citovania, terminológia citovania elektronických dokumentov

História citovania od čias stredoveku po “Shepards Citations”1 až k produktom ISI (Institute of Scientific Information)
prešla dlhým vývojom. Dnes tak umožňujú bibliografické odkazy hodnotiť nielen kvalitu a prestíž vedeckej práce, ale sú
dôležitým nástrojom vyhľadávania informácií a v konečnom dôsledku patrí ich tvorba k základným otázkam etiky písania
vedeckých prác.

Otázka citovania je v súčasnosti štandardizovaná, za čo vďačí Medzinárodnej organizácii pre normalizáciu (ISO), ktorá
vydaním štandardov ISO 690 (1987) pre citovanie klasických a ISO 6902 (1997) pre citovanie elektronických dokumentov výrazne
prispela k zjednoteniu tvorby citácií a bibliografických odkazov v medzinárodnom meradle. V slovenských podmienkach boli
spomenuté štandardy vydané ako normy STN ISO 690 (1998) pre klasické a ČSN ISO 6902 (2000) pre elekronické dokumenty2.

Okrem už uvedených noriem máme k dispozícii aj dve monografie zaoberajúce sa technikami citovania. Prvou z nich je
práca Dušana Katuščáka Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce (1998) a monografia Štefana Kimličku Ako správne
citovať… (2002). Obaja autori sú však v interpretácii noriem v niektorých oblastiach nejednotní, preto sa v ďalších
častiach našej rubriky budeme venovať aj týmto sporným otázkam.

Keďže sa budeme venovať elektronickým dokumentom, považujeme za nevyhnutné vysvetliť význam pojmov úzko súvisiacich s
ich citovaním. Pri citovaní elektronických dokumentov budeme používať nasledujúce termíny:

 • elektronický dokument – dokument, ktorého sprístupnenie si vyžaduje použitie počítačovej techniky; norma ČSN ISO 6902
  (2000) sa zaoberá citovaním: elektronických monografií, databáz, počítačových programov, seriálových publikácií, zborníkov,
  elektronických správ, ich častí a príspevkov v nich;
 • citácia – skrátené označenie citovaného dokumentu priamo v texte citujúceho dokumentu;
 • bibliografický odkaz – popis citovaného dokumentu podľa normy ISO 6902 /ISO 690/;
 • bibliografický záznam – záznam, ktorý používa katalogizujúca organizácia alebo bibliografická inštitúcia. Jeho tvorba
  sa riadi normou STN 010195. Tento typ záznamu používame, keď chceme k štúdii doplniť ďalšiu literatúru k danej téme.
  Najčastejšie bývajú bibliografické zoznamy uvedené pod názvom Ďalšia literatúra k štúdiu a pod.;
 • zoznam bibliografických odkazov – súpis bibliografických odkazov umiestnený na konci textu usporiadaný podľa zvolenej
  techniky citovania;
 • citát – text doslovne prebratý z citovaného dokumentu, preto ho uvádzame v úvodzovkách;
 • citovaný dokument – dokument akéhokoľvek druhu, z ktorého preberáme myšlienky, resp. celé citáty; teda dokument,
  ktorý citujeme a z ktorého údajov budeme tvoriť citáciu a k nej príslušný bibliografický odkaz;
 • citujúci dokument – naša práca, v ktorej citujeme citovaný dokument;
 • skrátený odkaz pod čiarou – je umiestnený v poznámke pod čiarou; jeho použitie nie je povinné, ale odporúčame ho
  používať pri dlhších štúdiách, najmä kvôli rýchlejšej orientácii.

Vzťahy medzi jednotlivými termínmi reprezentuje nasledujúci obrázok:

lichn.gif (37894 bytes)

V budúcom čísle sa budeme venovať problematike techník citovania a blokom údajov potrebných na tvorbu bibliografického
odkazu elektronického dokumentu.


Poznámky:

1. Zakladateľom bol Eugene Garfield a služba SC začala fungovať roku 1873 spočiatku pre amerických právnikov s cieľom
vytvárať zoznamy všetkých prebehnutých súdnych sporov.

2. Podľa dohody s Českou republikou platí norma aj u nás (Kimlička, 2002, s. 9).


Zoznam bibliografických odkazov:


ČSN ISO 6902:2000, Informace a dokumentace – Bibliografická citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich
části.


ISO 690:1987, Documentation – Bibliographic references – Content, form and structure.


ISO 6902:1997, Information and documentation – Bibliographic references – Part 2: Electronic documents or parts
thereof.


KATUŠČÁK, D. 1998. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce : ako písať seminárne práce a ročníkové práce, práce
študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. Bratislava : Stimul, 1998.
ISBN 8085697696.


KIMLIČKA, Š. 2002. Ako správne citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov vo vedeckých a odborných
publikáciách : podľa noriem ISO 690 pre “klasické” aj elektronické zdroje. Bratislava : Stimul, 2002. ISBN
8088982xxxx.


STN ISO 690: 1998, Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra.

Share: