Súborný katalóg lekárskych periodík v Slovenskej lekárskej knižnici

From Slovakia

Periodiká sú pre používateľa zdrojom najaktuálnejších informácií, ktoré sú nevyhnutné najmä v oblasti medicíny. Aby sa
dali informácie ľahko vyhľadávať, je potrebné budovať katalógy s úplnými a presnými údajmi o periodiku a mieste jeho
uloženia. Snaha zabezpečiť pohotové a aktuálne informácie o dostupnosti primárnych prameňov z oblasti biomedicíny v
jednotlivých knižniciach SR viedla Slovenskú lekársku knižnicu k rozhodnutiu budovať automatizovanú bázu súbornej evidencie
periodík BIOMEDICÍNSKE ZAHRANIČNÉ ČASOPISY (BZČS). Spomínaná báza je súčasťou celoštátnej evidencie zahraničnej literatúry –
CEZL, ktorej prevádzkovateľom je Univerzitná knižnica v Bratislave. Aktualizácia bázy sa robí v období objednávok, t. j. v
októbri – novembri, keď sa vytvára nový rok na základe kópií objednávok jednotlivých prispievateľov.

Databáza BZČS sa buduje v SlLK od r. 1990 a poskytuje prehľad o zahraničných tituloch periodík (od r. 1993 aj českých),
ktoré získavajú knižnice kúpou, výmenou alebo darom. Používateľ v nej nájde okrem názvu aj signatúru (pokiaľ sa časopis
nachádza vo fonde SlLK), korporáciu, vydavateľské údaje, ročník, čísla, ISSN, lokačné značky odoberajúcich inštitúcií, ďalej
je to spôsob získania – kúpa, výmena, dar – v prípade, ak nám tento údaj knižnice poskytnú, a tematické zatriedenie
titulu.

Práca s databázou je veľmi jednoduchá. Vyhľadávať možno podľa sigly, keď program vyberie z databázy úplný názov
inštitúcie, ku ktorej priradí odoberané tituly so všetkými údajmi. Výsledky vyhľadávania je možné uložiť na disk alebo
vytlačiť. Databáza tiež umožňuje rešeršovanie tematické, ktoré je určené na vyhľadávanie podľa témy – výpis je možný iba na
obrazovke a rešeršovanie názvové, keď sa po zadaní fragmentu názvu vyselektujú všetky časopisy, ktoré vo svojom názve
obsahujú daný fragment – aj v tomto prípade je výpis iba na obrazovke.

Výstupom z bázy je tlačená ročenka “Zoznam zahraničných biomedicínskych časopisov dochádzajúcich do SR v r…”. Do r.
1989 vychádzala pod názvom “Zoznam lekárskych časopisov z devízových oblastí dochádzajúcich na Slovensko v r. …” . V tomto
roku sme pripravili už 26. ročník publikácie Zoznam zahraničných biomedicínskych časopisov dochádzajúcich do SR v r. 2002.
Obsah publikácie tvorí adresár prispievajúcich inštitúcií, abecedný zoznam periodík, zoznam skratiek a tematický register.
Adresár inštitúcií obsahuje lokačnú značku, ktorú sme prebrali zo systému celoštátnej evidencie zahraničnej literatúry
(CEZL), a slúži pre adresné a na regionálnom princípe založené zasielanie žiadaniek medziknižničnej výpožičnej služby (MVS).
Za lokačnou značkou nasleduje názov a plná adresa spolupracujúcej inštitúcie. Abecedná časť obsahuje základné bibliografické
údaje o periodiku: názov, medzinárodné číslo seriálových publikácií – ISSN, periodicitu, krajinu vydania a lokačnú značku
odoberajúcej inštitúcie. Tematický register poskytuje prehľad o dochádzajúcich časopisoch podľa systematickopredmetových
tried tezaura Medical Subject Headings – MeSH. Vzhľadom na interdisciplinárny charakter niektorých časopisov sú časopisy
uvedené vo viacerých tematických triedach. V registri skratiek titulov sú uvedené medzinárodne platné skratky všetkých
titulov, ktoré obsahuje abecedný zoznam. Publikáciu zvyčajne vydávame v júni, teda v období pred objednávkami časopisov na
ďalší rok. Snažíme sa tak prispieť ku koordinačným snahám jednotlivých knižničnoinformačných pracovísk a efektívnejšiemu
využitiu finančných prostriedkov v rámci akvizície zahraničnej periodickej literatúry.

Používatelia knižnice môžu bázu využívať v požičovni a študovni periodík. Z technických dôvodov nie je zatiaľ
aktualizácia bázy BZČS za rok 2002 vystavená na domovskej stránke SlLK. Návštevníkom domovskej stránky SlLK je k dispozícii
len Retrospektívny zoznam biomedicínskych periodík v SR r. 1991 – 1995. Táto bibliografická báza obsahuje záznamy o
zahraničných biomedicínskych časopisoch dochádzajúcich do lekárskych a iných odborných knižníc v SR. Záznamy sú spracované na
základe hlásení knižníc o skutočnom stave odberu periodík v rokoch 1991 – 1995. Periodiká sa vyhľadávajú abecedne. Používateľ
nájde údaje o ISSN, periodicite, krajine vydania a roky odberu spolu s číselnými značkami odoberajúcich inštitúcií.

SlLK v snahe vyjsť v ústrety lekárskym knižniciam rezortu MZ SR na požiadanie distribuuje záujemcom bázu BZČS s
retrospektívou od r. 1990 a bezplatne zasiela jej ročnú aktualizáciu. Slovenská lekárska knižnica v rámci prechodu na
jednotný softvér pripravovala konverziu databázy do knižničnoinformačného systému Rapid Library modifikáciou modulu SERIÁLY
na SÚBORNÝ KATALÓG.

Zabezpečenie online prístupu do súborného katalógu periodík, budovaného v Univerzitnej knižnici v Bratislave, nám
umožňuje ustúpiť od plánovanej technicky i finančne náročnej konverzie BZČS do systému RL.

Share: