Bibliografická databáza Slovenskej lekárskej knižnice Bibliografia Medica Slovaca

From Slovakia


Tvorba bibliografických databáz


Tvorba sekundárnych informačných zdrojov o zdravotníckej a biomedicínskej odbornej literatúre bola a je v SlLK
zabezpečená budovaním bibliografickej databázy Bibliographia Medica Slovaca (BMS) a databázy CiBa SlLK, v ktorej sú
zaznamenané informácie o citovaní odborných literárnych prác slovenských autorov v slovenskej a českej monografickej a
periodickej literatúre. Od roku 1977 až do roku 1997 sa SlLK podieľala na tvorbe československej bibliografie Bibliographia
Medica Čechoslovaca, vydávanej Národnou lekárskou knižnicou v Prahe najskôr tlačou a od roku 1995 na CDROM.


Bibliographia Medica Slovaca – BMS

Snaha o existenciu samostatnej slovenskej komplexnej článkovej bibliografie z oblasti medicíny a zdravotníctva vyústila
v roku 1994 do rozhodnutia vecne a bibliograficky spracovávať odbornú literatúru a vydávať publikáciu pod názvom
Bibliographia Medica Slovaca – BMS. Spočiatku sa kvôli nedostupnosti technického a programového vybavenia začala BMS
spracovávať klasickým spôsobom. Záznamy sa zapisovali do textového editora pri dodržiavaní výstupného formátu a platných
bibliografických noriem. Jednotlivé záznamy obsahovali preklady názvov článkov do angličtiny, MDT, anglickú a slovenskú
verziu deskriptorov tezaura MeSH. Každé číslo obsahovalo autorský a predmetový register. Bibliografia, vydávaná postupne až
desaťkrát ročne, sa sprístupňovala bezplatne všetkým lekárskym knižniciam siete MZ SR a za poplatok aj ďalším záujemcom.
Stále vzrastajúce množstvo bibliografických záznamov si vyžadovalo vysoké finančné náklady na tlačenú verziu bibliografie, a
preto sme rozhodli o ukončení jej vydávania. Naďalej sme však pokračovali v analytickom spracovávaní odbornej biomedicínskej
a zdravotníckej literatúry na pracovných listoch. Súčasne sme začali prípravné práce na automatizované spracovávanie
bibliografie a prechod do formátu UNIMARC. Na projekt Špecializovaná elektronická databáza BMS sme koncom roku 1999 získali
prostredníctvom nadácie NOS/OSF Bratislava finančný podielový grant z NLPOpen Society Institut v Budapešti. Projekt bol
súčasťou rozvojového programu SlLK. Cieľom celého projektu bolo vytvoriť a prevádzkovať elektronickú špecializovanú
bibliografickú databázu a v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine sprístupňovať informácie o slovenskej
produkcii biomedicínskej a zdravotníckej literatúry odbornej verejnosti pri jej celoživotnom vzdelávaní. Stanovisko a odborný
posudok Dr. Miloša Kovačku, PhD., riaditeľa Národného bibliografického ústavu SNK v Martine, tvoril samostatnú prílohu
projektu.

V roku 2000 sa v bibliografickorešeršnom oddelení, vtedy dislokovanom pracovisku SlLK, vybudovala tretia sieť LAN 3 a
inštaloval sa modul Články Knižničnoinformačného systému RAPID LIBRARY. Záznamy sú spracovávané vo formáte UNIMARC.
Klasifikované sú podľa tabuliek stredného vydania MDT a indexované deskriptormi tezaura MeSH. Bibliografická databáza s
názvom Bibliographia Medica Slovaca – BMS je tvorená zo záznamov o odborných článkoch v slovenskej biomedicínskej a
zdravotníckej periodickej literatúre. Z českej časopiseckej literatúry sú bibliograficky a vecne spracovávané články
slovenských autorov.


Spolupráca medzi Slovenskou národnou knižnicou a Slovenskou lekárskou knižnicou

Spolupráca SlLK so Slovenskou národnou knižnicou v bibliografickej oblasti začala už pred prípravou projektu. S
Národným bibliografickým ústavom SNK sme boli v kontakte už pri tvorbe a vydávaní tlačenej bibliografie. V roku 1999
uzatvorila SlLK v Bratislave a SNK v Martine Dohodu o vzájomnej spolupráci pri budovaní Článkovej databázy Slovenskej
národnej bibliografie (ČBD SNB). Táto dohoda sa každý rok spresňuje a potvrdzuje obojstranným schválením Vykonávacieho
protokolu k Dohode o spolupráci.

Podľa dohody sa do národnej článkovej bibliografie zasielali bibliografické záznamy z článkov z rokov 1997, 1998 a
1999. Tieto záznamy, zasielané v textovom editore, sa v SNK prepisovali do databázy ČBD SNB. Doplnili sa tak čiastočne
medzery v spracovávaní literatúry z vymedzenej vednoodborovej oblasti – biomedicíny a zdravotníctva.

Od júna roku 2000 sa začali zasielať experimentálne zapísané záznamy v module RL – články. Postupne sa overoval a
dolaďoval bibliografický zápis do všetkých polí UNIMARC formátu a zápis celého záznamu podľa požiadaviek redakcie článkovej
bázy dát SNB. Vecné spracovanie obsahovalo okrem deskriptorov tezaura MeSH aj predmetové heslá, ktoré si však v SNK
upravovali podľa svojho predmetového registra.

Od roku 2000 sa spracovávanie časopisov z oblasti biomedicíny a zdravotníctva rozdelilo medzi obidve knižnice presným
zoznamom vymedzených titulov, zachyteným aj vo Vykonávacom protokole o spolupráci. Slovenská lekárska knižnica zasiela do ČBD
SNB bibliografické záznamy priebežne. Podľa dohody mala dostávať aktuálne bibliografické záznamy spracovávané v SNK do
databázy BMS, ale z technických príčin sa ten zámer v tom čase nerealizoval.

Slovenská lekárska knižnica mala a má záujem, aby sa informácie o literatúre dostávali čo najskôr k používateľom, aby
bibliografická databáza o článkoch bola čo možno najúplnejšia a čo najaktuálnejšia. Článková databáza sa stala pre našich
používateľov jedným z najdôležitejších prameňov rešeršovania v domácej literatúre. Začali sme preto s kontrolou spracovávania
domácej odbornej literatúry. Odborné články v slovenskej časopiseckej literatúre a články slovenských autorov v českých a
československých časopisoch neboli v národnej bibliografii zachytené v úplnosti. Pri viacerých tituloch časopisov nebolo
spracovaných niekoľko rokov a niektoré tituly v databáze absentovali úplne. Tieto biele miesta bolo a ešte aj je potrebné
zaplniť.

Keď nás na jar v roku 2001 oslovila SNK a informovala o možnosti vydať odborový CDROM z oblasti biomedicíny,
zdravotníctva a príbuzných odborov pod názvom Bibliographia Medica Slovaca (BMS), prejavili sme skutočný záujem o spoluprácu.
CDROM BMS sme plánovali vydať k 50. výročiu vzniku SlLK a SNK plánovala získať naň finančné prostriedky prostredníctvom
grantu. Dôležité boli viaceré dohody: dohoda o indexovaní záznamov v medicíne celosvetovo používanými deskriptormi tezaura
MeSH, ich dopĺňanie v záznamoch spracovávaných v SNK, dohoda o postupoch a spolupráci pri kontrole, opravách a
bezpodmienečnom doplnení databázy o chýbajúce spracované tituly časopisov a chýbajúce roky pri ďalších tituloch. Po
potrebných úpravách importu záznamov a exportného programu podľa požiadaviek SNK sa realizovala predmetová rekvalifikácia
záznamov iba za rok 1999. Spracovaných bolo spolu 1 485 záznamov. Kontrolou sa zistilo množstvo nespracovaných titulov.
Pracovníci SlLK doplnili databázu o 470 chýbajúcich bibliografických záznamov z roku 1999. Týmto sa však práce na CDROM
zastavili, ďalšie roky sa prestali indexovať deskriptormi tezaura MeSH, kontrolovať a dopĺňať.

SlLK na základe požiadavky SNK zisťovala v lekárskych knižniciach predbežný záujem o zakúpenie CDROM. Knižniciam
zostali len nami sľubované termíny vydania bibliografie. Nedotiahnutý projekt stroskotal nielen pre nedostatok financií, ale
v tom čase aj pre nedodržanie dohodnutých postupov spolupráce a základných záujmov SlLK na formálnej a obsahovej náplni
CDROM. Riešenie počiatočných nedostatkov v niektorých oblastiach našej spolupráce ju posunulo v súčasnosti do obojstranne
korektných vzťahov a obojstranne prospešnej spolupráce, ktorej výsledkom je spokojnosť našich používateľov.

V decembri roku 2001 sa uskutočnilo významné pracovné stretnutie zástupcov SlLK a SNK k problematike budovania ČBD SNB
v oblasti medicíny a zdravotníctva. Jedným z dôležitých výsledkov rokovaní bolo odstúpenie od plánu priebežne vydávať
samostatný špecializovaný CDROM BMS. Ďalším výsledkom bolo rozhodnutie zaradiť do vecného spracovania a rešeršných kritérií
tezaurus MeSH pre záznamy z tejto oblasti v ČBD SNB. Všetky dohody sa dostali do Vykonávacieho protokolu o spolupráci na rok
2002.

Vzájomná výmena spracovávaných bibliografických záznamov z rozdelených odborných časopisov v aktuálnej periodicite
funguje podľa dohody. Redakcia článkovej bibliografie v SNK zabezpečuje dôslednú kontrolu zaraďovania aktuálnych záznamov
zasielaných SlLK na CDROM Slovenskej národnej bibliografie.

takacova.jpg (34563 bytes)

SNK zodpovedá za prezentovanie informácií o slovenskej literárnej produkcii nielen z oblasti medicíny a príbuzných
odborov. V tejto oblasti o nedostatkoch vieme a postupne sa budú odstraňovať. Registrujúca bibliografia má povinnosť zapĺňať
biele miesta chýbajúcimi informáciami. Sprístupnenie čo najaktuálnejších informácií používateľom z nej urobí nielen
“archívnu” registrujúcu bibliografiu, ale aj “pracovný nástroj” pri vzdelávaní.

Slovenská lekárska knižnica vypracuje len z bibliografických databáz v slovenskom a českom jazyku okolo 1 500 rešerší
ročne. Sú nimi BiblioMedica, česká národná biomedicínska bibliografia, Slovenská národná bibliografia na CDROM, vydávaná
4krát ročne s dennou aktualizáciou na webovej stránke SNK a BMS, zatiaľ len v lokálnej sieti knižničnoinformačného systému RL
(KIS RL) v bibliografickorešeršnom oddelení SlLK. Po ukončení rekonštrukcie siete v nových priestoroch na Lazaretskej ulici
č. 26 bude BMS dostupná používateľom KIS RL Slovenskej lekárskej knižnice.

SlLK je zodpovedná za pokračovanie projektu BMS. Zabezpečuje štandardizáciu bibliografických činností v knižnici,
unifikáciu používaním štandardného selekčného jazyka pre oblasť medicíny, kvalitatívny a kvantitatívny posun procesu
spracovania a sprístupnenia informácií. Jej povinnosťou je zabezpečiť v blízkej budúcnosti online prístup k špecializovanej
bibliografickej databáze BMS pre všetkých individuálnych používateľov.

Share: