AGROKATALÓG – bibliografický zdroj informácií pre používateľa

From Slovakia

Potrebu informácií a rýchly prístup k nim si začínajú čoraz väčšmi uvedomovať pracovníci na všetkých stupňoch riadenia. Jedným zo základných faktorov ďalšieho rozvoja vedeckovýskumnej základne je rozvoj informačného systému vedeckých a technických informácií.

Vývoj a stav v oblasti vedecko-technických informácií v rezorte pôdohospodárstva ovplyvnilo poverenie Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktoré získal Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo (ÚVTIP) so sídlom v Nitre v roku 1993. Snahou bolo, aby ÚVTIP ako špecializovaná informačná inštitúcia zabezpečovala komplexné pokrytie potrieb rezortu pôdohospodárstva vedecko-technickými a faktografickými informáciami.

Koncepcia informačného systému rezortu pôdohospodárstva Slovenskej republiky vytvorila podmienky pre zámer vzájomne prepojiť informačné pracoviská orientované na vedecko-technické informácie. Tým sa vytvorili podmienky na budovanie Integrovaného informačného systému vedecko-technických informácií v rezorte (IIS VTI).

Cieľom projektu bolo:

  • vytvoriť podmienky na elektronickú výmenu informácií medzi informačnými pracoviskami rezortu,
  • vybudovať centrálny automatizovaný katalóg informačných fondov rezortu,
  • zaviesť štandardy umožňujúce medzirezortnú a medzinárodnú kooperáciu,
  • zapojiť pracoviská do medzinárodnej spolupráce prostredníctvom počítačovej siete internet,
  • integrovať procesy, postupy a štruktúry bibliografických záznamov,
  • zabezpečiť technologickú unifikáciu,
  • zapojiť sa do medzinárodnej spolupráce.

Vybudovanie Integrovaného informačného systému VTI nebolo jednoduché. Bolo potrebné vytvoriť program, ktorý by mohli pracoviská rezortu zapojené do budovania tohto systému využívať vo svojej práci a ktorý by bol prijateľný nielen pre pracovníkov informačných pracovísk, ale aj používateľsky pohodlný pre čitateľov a používateľov služieb týchto pracovísk.

Návrh na vytvorenie unifikovaného systému pre všetky pracoviská rezortu vypracoval ÚVTIP a predložil požiadavku na vývoj Databázového systému knižničného fondu, ktorý bol vybudovaný v prostredí systému micro CDS/ISIS.

Analyticko-programátorské práce súvisiace s tvorbou databázového systému zabezpečovala firma CEIT so sídlom v Bratislave, ktorá má bohaté skúsenosti s tvorbou databáz v prostredí CDS/ISIS.

Všetko toto úsilie a snaha o integrovanie knižničných fondov vedeckovýskumnej základne rezortu pôdohospodárstva vyústilo do vytvorenia centrálnej databázy – AGROKATALÓG, ktorý obsahuje bibliografické informácie o knižničných dokumentoch jednotlivých pracovísk rezortu pôdohospodárstva. V súčasnosti obsahuje asi 70 000 záznamov a priebežne sa dopĺňa a aktualizuje.

Jedným z hlavných zámerov Integrovaného informačného systému VTI bolo sprístupnenie Agrokatalógu čo najširšiemu okruhu záujemcov prostredníctvom internetu. To sa podarilo v roku 1997 a táto centrálna databáza je prístupná na domovskej stránke ÚVTIP ( www.uvtip.sk) alebo na www.ceit.sk.

V Agrokatalógu je možné hľadať záznamy cez plnotextové prehľadávanie alebo cez abecedné prehľadávanie záznamov.

Pri plnotextovom vyhľadávaní systém prehľadáva vo všetkých typoch dokumentov a vo všetkých poliach podľa zvoleného hesla (resp. kľúčového slova), ktoré možno spájať pomocou boolovskej algebry s inými heslami.

Pri abecednom vyhľadávaní systém prezerá rôzne typy dokumentov a rôzne údaje (autora, názov, lokáciu a pod.), ktoré sú usporiadané abecedne.

agrokat1.jpg (11223 bytes)

Výsledkom realizácie projektu bolo:

1. zavedenie unifikácie spracovania knižničného fondu na 23 pracoviskách zapojených do IIS VTI prostredníctvom jednotného softvérového vybavenia pracovísk rezortu, vyvinutého na tento účel. Tým sa vytvorili podmienky na jednotné spracovanie knižničného fondu informačných pracovísk;

2. začal sa budovať súborný katalóg AGROKATALÓG ako centrálna databáza knižničného fondu informačných pracovísk rezortu pôdohospodárstva. V súčasnosti obsahuje okolo 70 000 záznamov o knihách, zborníkoch, výskumných a cestovných správach, periodikách, kartografických a audiovizuálnych dokumentoch, ktoré sa nachádzajú v 23 rezortných inštitúciách.

Informačné pracoviská a knižnice čaká postupný prechod na vyššie verzie lokálnych systémov alebo prechod na sieťové verzie. Týmto smerom sa chce ďalej uberať aj ÚVTIP v Nitre.

Share: