Národný program retrokonverzie a konverzie bibliografických databáz a knižničných katalógov

From Slovakia

1. Úvod

Slovensko vytvorilo a vlastní rozsiahle informačné zdroje, ktoré môže vlastnej krajine i zahraničiu ponúknuť prostredníctvom Slovenskej národnej bibliografie (SNB) a Súborného katalógu knižníc Slovenskej republiky (SKK SR). Ich komplexnú dostupnosť v elektronickej podobe by domáci i zahraničný používateľ mohol považovať za významný prejav rozvoja informačnej spoločnosti, prezentovaný vysokou úrovňou knižnično-informačných, osobitne národných bibliografických služieb, a v neposlednom rade i za atribút (kvalifikátor) rozvoja demokracie a ľudských práv: medzi základné ľudské práva patrí právo na informácie, a to tak v domácich, ako aj globálnych meradlách.

Na Slovensku je v súčasnosti k dispozícii asi 5 500 000 bibliografických záznamov o významných slovenských a slovacikálnych dokumentoch, ktoré boli vydané na Slovensku a v zahraničí. Tento bibliografický komplex (vrátane vnútornej multiplicity záznamov v katalógoch) vytvára generálnu bázu slovacikálnych bibliografických údajov. Z tohto počtu viac ako 1 000 000 záznamov SNB, spracovaných počítačovo od roku 1976, má v súčasnosti elektronickú podobu.

Tieto elektronické bibliografické záznamy sú vystavené na serveroch Slovenskej národnej knižnice (SNK) v počítačovej sieti INTERNET a prostredníctvom tejto siete sú prístupné pre potreby vyhľadávania informácií o Slovensku a Slovákoch kdekoľvek na svete. Súčasne sú editované prostredníctvom CD-ROM Slovenská národná bibliografia.

“Papierovú podobu” má 4 500 000 bibliografických a katalogizačných záznamov. Dostupné sú v lokálnych knižničných katalógoch, kartotékach alebo knižne vydaných publikáciách SNB.

Aj keď sú slovenské bibliografické publikácie vydané tlačou všeobecne distribuované, a to tak doma ako aj v zahraničí, a dostupné napríklad v národných knižniciach a slavistických či slovakistických inštitútoch mnohých krajín, z hľadiska rýchleho vyhľadávania v počítačových sieťach sú už vlastne ťažko dostupné, a preto málo a slabo využívané.

Prevod záznamov do elektronickej formy môže radikálne zmeniť túto nepriaznivú situáciu: záznamy SNB retrokonvertované do elektronickej formy by mohli byť operatívne zaradené do elektronickej databázy SNB, ktorá je vystavovaná v počítačovej sieti INTERNET a na CD-ROM, ako aj do súborných katalógov slovenských knižníc, čo by podstatne zlepšilo ich dostupnosť a využívanie tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Túto skutočnosť si SNK uvedomila už v prvej polovici 90. rokov. Dušan Katuščák v interne prezentovanej štúdii roku 1992 upriamil pozornosť na potrebu myslieť na retrokonverziu a načrtol niekoľko dôležitých východísk jej filozofie a ďalšie programovotvorné koncepty.

V roku 1996 Národný bibliografický ústav SNK vypracoval základný Národný program retrokonverzie a konverzie bibliografických databáz a knižničných katalógov, ktorý predložil vtedajšiemu MK SR na posúdenie. Ministerstvo v plnom rozsahu program akceptovalo a schválilo, a to tak pre oblasť retrokonverzie bibliografických databáz a knižničných katalógov, ako aj pre oblasť retrokonverzie plných textov, a akceptovalo aj finančný projekt na tento program.

Rozhodnutie MK SR zo septembra 1996 bolo prijaté s veľkým zadosťučinením. Vysoko ho ocenila aj 9. slovenská bibliografická konferencia, ktorá národný program retrokonverzie nastolila ako hlavný vývojový program pre najbližšie obdobie výstavby slovenskej bibliografie. Žiaľ, do praxe sa po roku 1996 program nedostal. Na príčine boli spory medzi vedením MK SR a Matice slovenskej (MS) vo veci postavenia SNK ako štátnej inštitúcie. Zákon o MS z roku 1998 skomplikoval nielen postavenie SNK, ale zabrzdil aj jej strategické programy, ktoré mali za cieľ začleniť SNK do celosvetového úsilia národných knižníc vybudovať univerzálnu svetovú, resp. európsku virtuálnu knižnicu Bibliotheca universalis.

snb.jpg (9088 bytes)

Práve národný program retrokonverzie bibliografických databáz a knižničných katalógov by do značnej miery mohol zmeniť obraz Slovenska v zahraničí. Štát, ktorý dokáže o sebe informovať korektne a komplexne, ako by to mohlo prostredníctvom elektronických informačných zdrojov uskutočňovať Slovensko, stal by sa v celosvetovom spoločenstve podstatne aktívnejším a akceptovanejším.

Napriek “zamrznutým vzťahom” medzi ministerstvom kultúry a SNK začala SNK roku 1996 program retrokonverzie predsa len rozbiehať, a to prostredníctvom skromných finančných a technologických prostriedkov. V rokoch 1996 – 2001 sa podarilo do elektronickej formy prepísať (retrokonvertovať) takmer 200 000 záznamov. Podstatná časť z uvedeného počtu – prepísaná v tzv. rýchlej katalogizácii na účely výpožičiek SNK – bude musieť však byť podrobená ostrej kontrole a prísnej redakcii.

Je zrejmé, že pri naznačenom tempe, aké SNK mohla vyvinúť, by Slovensko na prevod 4 500 000 bibliografických záznamov potrebovalo približne 100 rokov. Preto sme po osamostatnení SNK energicky požadovali zmenu prístupu ústrednej štátnej správy k otázke retrokonverzie, čo sa aj podarilo dosiahnuť. Pre národný program retrokonverzie sme vypracovali čiastkové projekty odvodené z generálneho projektu, požiadali sme o podporu inštitúcie doma i v zahraničí a našli sme podporu pre čiastkové etapy, ktoré by mali postupne naplniť generálne ciele národného programu retrokonverzie bibliografických databáz a knižničných katalógov.

2. Súčasný stav

Národný bibliografický ústav SNK v rámci programu výstavby generálnej elektronickej bázy slovacikálnych bibliografických údajov a jej využitia vo výstavbe SKK SR pracuje v súčasnosti súbežne na štyroch etapách národného programu retrokonverzie a konverzie bibliografických databáz a knižničných katalógov. Ide o tieto etapy:

1. etapa národného programu retrokonverzie

Slovenská národná bibliografia monografických vydaní (kníh a brožúr) publikovaných v rokoch 1901 – 1975, s odhadovaných počtom asi 100 000 bibliografických záznamov. Presný počet záznamov na začiatku prác nebol známy, pretože bibliografické diela Antona Dubaya neboli vydané ako číslované bibliografické korpusy. Na získanie podporných fondov boli spracované dva vstupno-obsahové projekty Národného bibliografického ústavu SNK: 1. Projekt na grant Mellonovej nadácie (USA) a 2. Projekt na dotáciu Všeobecnej pokladničnej správy SR boli spracované v roku 2000, na ktoré súbežne bol roku 2001 poskytnutý SNK grant Mellonovej nadácie (USA) a dotácia Všeobecnej pokladničnej správy SR. Na základe poskytnutých zdrojov bol v Národnom bibliografickom ústave SNK spracovaný v 1. štvrťroku 2001 vykonávací projekt 1. etapy národného programu retrokonverzie s týmito základnými výhľadovými cieľmi: od 1. mája 2001 do 31. mája 2002 prepísať do elektronickej formy všetky bibliografické záznamy z vydaných kumulácií retrospektívnej SNB slovenských a inorečových kníh vydaných na Slovensku od roku 1901 do roku 1955 (vrátane) a zo zošitov súbežnej SNB od roku 1956 do roku 1975 a do tohto istého termínu vykonať 1. kontrolnú redakciu (evidencia prepísaného počtu a korektnosť prepisu) prepísaných záznamov a zabezpečiť ich technologickú archiváciu v Národnom bibliografickom ústave SNK, resp. v odbore informačných technológií. Na retrokonverzii uvedeného počtu bibliografických záznamov sa formou kooperácie zúčastnili tri knižnice Slovenskej republiky, ktoré sa na vytvorení retrokonvertovaných bibliografických diel (databáz) v klasickej podobe spracovateľsky zúčastnili, a to SNK v Martine (záznamy za roky 1919 – 1938, 1956 – 1975), Univerzitná knižnica v Bratislave (záznamy za roky 1939 – 1955) a Štátna vedecká knižnica v Košiciach (záznamy za roky 1901 – 1918). Program retrokonverzie bibliografických záznamov o monografiách vydaných na Slovensku v rokoch 1901 – 1975 koncepčne, organizačne a metodicky viedla SNK. Principiálnymi predpokladmi retrokonverzie bolo uplatnenie štandardov UNIMARC, ISBD, AACR 2 a normy ISO 2709. Na základe priebežných kontrolných procedúr, ako aj generálnej inventúry, ktorá sa uskutočnila 30. mája 2002, možno konštatovať, že naznačený čiastkový cieľ (prepis a 1. redakcia prepísaných záznamov) sa dosiahol podľa plánovanej propozície, a to v rozsahu celkom 100 261 bibliografických záznamov. Na základe vykonávacieho projektu treba v rámci kontrolno-redakčného mechanizmu projektu vykonať ešte 2. (tzv. krížovú a obsahovú) redakciu prepísaných záznamov. Táto bude vykonaná v plánovanom termíne, t. j. do 30. novembra 2002. K tomuto termínu budú dáta ako celok zaradené do elektronickej SNB a kontinuálne zverejňované na CD-ROM Slovenská národná bibliografia a prostredníctvom tohto nosiča i na CD-ROM serveri SNK. Súčasne budú k dispozícii v systéme katalogizačno-informačných služieb SKK SK (monografie). V rámci podporných programov budovania SKK SR (prostredníctvom elektronickej retrokonverzie katalógov malých knižníc) bude k dispozícii i v rámci katalogizačného softvéru ADEM plus SNB.

2. etapa národného programu retrokonverzie

Generálny katalóg inkunábul zachovaných na území Slovenska a inkunábul zachovaných v zahraničí so slovenskými vzťahmi, generálny katalóg (vydaných zväzkov) tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska, Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700 (Čaplovič, Telgársky) a kontextové diela v rozsahu viac ako 12 000 rozsiahlych a na rozsah textu výnimočne náročných záznamov. Prebieha na základe osobitnej kapitoly spracovanej do projektu na grant na SKK SR, ktorý bol spracovaný v roku 2001. Na základe tohto projektu pridelila v roku 2002 Nadácia otvorenej spoločnosti SNK príslušný objem finančných prostriedkov. Nadväzne bol v Národnom bibliografickom ústave SNK v 1. štvrťroku 2002 spracovaný vykonávací projekt 2. etapy retrokonverzie, ktorý obsahuje súbor organizačných, personálnych, právnych, metodických a technologických nástrojov na zabezpečenie realizácie projektu 2. etapy národného programu retrokonverzie. V apríli 2002 boli vykonané príslušné experimenty a 1. mája boli odštartované vlastné práce na prepise. Pri kontrole vykonanej 30. mája 2002 sa mohlo konštatovať, že v období 1. máj – 30. máj 2002 bolo prepísaných celkom 2 029 katalogizačných, resp. bibliografických záznamov. Tieto záznamy sú priebežne podrobené kontrolno-redakčnému mechanizmu (evidencia a 1. redakcia) a nadväzne technologicky archivované v Národnom bibliografickom ústave SNK. Stav prác naznačuje, že práce na realizácii projektu (prepis a 1. kontrolno-evidenčná redakcia a redakcia korektnosti) budú vykonané v plánovanom termíne, t. j. do 30. novembra 2002. Prepísaný masív bude od tohto termínu k dispozícii Súbornému katalógu knižníc SR. Po 30. novembri 2002 sa uskutoční 2. redakcia (krížová a obsahová) prepísaných záznamov.

3. etapa národného programu retrokonverzie

Katalógy historických knižničných fondov knižníc na Spiši a východnom Slovensku. Prebieha na základe projektu Národného bibliografického ústavu SNK, realizovaného v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bielefelde od roku 1999 a financovaného nemeckými korporáciami v rámci slovensko-nemeckého programu Spiš – križovatka kultúry. V rámci projektu boli prepísané záznamy o starých a vzácnych tlačiach 16. a 17. storočia zachovaných v Lyceálnej knižnici v Kežmarku, v Seminárnej knižnici Spišskej Kapituly a v Kolegiálnej knižnici v Prešove. V rámci realizácie projektu bolo prepísaných a vystavených viac ako 30 000 katalogizačných záznamov, a to na spoločnej webovej stránke Univerzitnej knižnice v Bielefelde a SNK v Martine s názvom Katalóg spišských knižníc – Katalog der Zipser Bibliotheken ( http://www.ub.uni-bielefeld.de/netahtml/kesmark.html).

Proces prepisu sporadicky pokračuje. Pred ním stojí významný cieľ: prepísať okolo 200 000 záznamov historických katalógov historických knižníc na Spiši. Po čiastkových finalizáciách (uzavretých – prepísaných záznamoch podľa storočí, resp. po dokončení prepisu katalogizačných celkov jednotlivých zbierok historických knižničných fondov) budú záznamy na základe zmlúv SNK s vlastníkmi knižníc včlenené do SKK SR a prostredníctvom systému služieb tohto katalógu budú sprístupňované dáta o starých a vzácnych tlačiach zachovaných na území Slovenska, ako aj dáta o slovacikálnych katalógoch (pozri starší projekt zahrnutý v programe Bibliothecae slovacae) v katalogizačnom a bibliografickom systéme Slovenskej republiky.

4. etapa národného programu retrokonverzie

Bibliografia slovenských a inorečových časopisov a novín vydaných na Slovensku v rokoch 1971 – 1980. Dielo ako klasický rukopis v papierovej forme na vydanie pripravila na základe dohovoru s Národným bibliografickým ústavom SNK Mária Kipsová. Obsahuje celkom asi 1 500 bibliografických záznamov. Na elektronický prepis diela, ktorý bude aktuálny tak pre vybudovanie komplexnej elektronickej databázy Bibliografie novín a časopisov vydaných na Slovensku, ako aj pre SKK SR (periodiká) vypracoval Národný bibliografický ústav SNK projekt so žiadosťou o grant z fondu MK SR Pro Slovakia. Grant bol v 1. polovici roka 2002 schválený. Na základe toho boli v apríli, resp. v máji 2002 rozpracované v Národnom bibliografickom ústave SNK filozofia, tézy a právne dokumenty späté s vykonávacím projektom 4. etapy národnej retrokonverzie, ktorý bol akceptovaný v júni 2002 a realizovaný – okrem iného – na základe konzultácií s Univerzitnou knižnicou v Bratislave. Súbor záznamov diela Márie Kipsovej Bibliografia slovenských a inorečových časopisov a novín vydaných na Slovensku v rokoch 1971 – 1980 bude prepísaný do konca novembra 2002 a bude slúžiť ako model pre pokračovanie 4. etapy národného programu retrokonverzie. V tomto programe po prepise diela Márie Kipsovej zostanú na elektronický prepis vydané diela Bibliografie novín a časopisov vydaných na Slovensku, spracované v rámci SNB, s celkovým rozsahom 6 557 záznamov. Okrem roly, ktorú zohrá prepísaný masív záznamov 4. etapy národného programu retrokonverzie pri komplementarizácii elektronickej Slovenskej národnej bibliografie a generálnej bázy slovacikálnych bibliografických údajov, bude mať mimoriadny význam pre SKK SR (periodiká) a lokálny katalóg periodík SNK.

5. etapa národného programu retrokonverzie

Retrokonverzia systematickej kartotéky Bibliografie článkov zo slovenských novín a časopisov za roky 1919 – 1944 v rozsahu asi 1 500 000 bibliografických jednotiek. Prebieha sporadicky od roku 1997. Celkovo bolo prepísaných záznamov, z toho v jednotlivých vedných odboroch v nasledujúcom počte: Krásna literatúra a literárna veda – 84 977 záznamov, Národopis – 5 757 záznamov, História – 6 335 záznamov, Jazykoveda – 5 948 záznamov, Osveta – 13 125 záznamov. Celkom bolo prepísaných 116 142 záznamov, z toho vo formáte UNIMARC 81 964 záznamov a vo výmennom formáte IKIS 34 178 bibliografických záznamov. V kontexte 5. etapy národného programu retrokonverzie bolo prepísaných aj 2 700 záznamov Bibliografie Vysokých Tatier do roku 1918 od Ivana Bohuša.

3. Perspektíva

V nasledujúcich rokoch by mal národný program retrokonverzie rozvinúť a zavŕšiť ďalšie etapy. V rokoch 2003 – 2005:

6. etapa národného programu retrokonverzie
Retrokonverzia Bibliografie písomníctva slovenského od najstarších čias do roku 1900.

7. etapa národného programu retrokonverzie
Retrokonverzia katalógov slovacikálnych tlačí 18. a 19. storočia.

8. etapa národného programu retrokonverzie
Retrokonverzia bibliografie slovacikálnych poloperiodík od najstarších čias po súčasnosť.

    V rokoch 2004 – 2007:

9. etapa národného programu retrokonverzie
Retrokonverzia Bibliografie článkov zo slovenských novín a časopisov za roky 1901 – 1918, resp. 1945 – 1975.

    V rokoch 2007 – 2010:

10. etapa národného programu retrokonverzie
Retrokonverzia bibliografických databáz regionálnej bibliografie na Slovensku.

4. Záver

Po uskutočnení projektu národného programu retrokonverzie bibliografických databáz a knižničných katalógov by v roku 2010 mohlo mať Slovensko k dispozícii významný objem bibliografických a katalogizačných záznamov o slovacikách v elektronickej forme, t. j. databázu, ktorá by odstránila multiplicitnosť dát, unifikovala a štandardizovala ich štruktúru, čím by zabezpečila ich domácu a medzinárodnú kompatibilitu a na tomto základe by mohla podstatne intenzívnejšie ako v súčasnosti prezentovať fenomén Slovenska v celosvetových reláciách a dokumentovať ho ako vyspelú kultúrnu krajinu s vysokou úrovňou civilizačných faktorov. Ak by sa projekt podarilo uskutočniť, mal by pre Slovensko jedinečný a historický význam. Významným spôsobom by pomohol uskutočniť závažnú zmenu informačnej kvality v spoločenských, politických a kultúrnych pomeroch Slovenska a vybudovať základy informačnej spoločnosti na Slovensku.

Share: