Súborný katalóg knižníc SR – monografie

From Slovakia

Úvod

Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach poveruje Slovenskú národnú knižnicu (SNK) starostlivosťou o súborný katalóg monografií knižníc SR. Ten istý zákon poveruje Univerzitnú knižnicu v Bratislave (UKB) starostlivosťou o súborný katalóg periodických publikácií knižníc SR.

S prihliadnutím na zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a na výsledky riešenia medzinárodného projektu Czech and Slovak Library Information Network (CASLIN), podporovaného nadáciou The Andrew W. Mellon Foundation, je Súborný katalóg knižníc SR (SKK SR) koncipovaný ako centrálny elektronický katalóg, ktorý tvorí Súborný katalóg knižníc SR – monografie (SKK SR – M), lokalizovaný v SNK v Martine, a Súborný katalóg knižníc SR – periodiká (SKK SR – P), lokalizovaný v UKB v Bratislave.

Na budovaní SKK SR sa okrem Ministerstva kultúry SR (MK SR) v ostatnom čase aktívne podieľajú aj Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v Bratislave a Open Society Institute (OSI) v Budapešti. NOS – OSF a OSI schválili žiadosť Slovenskej národnej knižnice o poskytnutie grantu na projekt “Súborný katalóg knižníc SR – monografie” a žiadosť Univerzitnej knižnice v Bratislave o poskytnutie grantu na projekt “Súborný katalóg knižníc SR – periodiká”. Obidva projekty je potrebné v tesnej spolupráci SNK a UKB realizovať do 1. decembra 2002.

K výraznejším výsledkom v oblasti budovania SKK SR, ktoré sa po prvýkrát začínajú prejavovať v tomto roku, prispelo, okrem MK SR a NOS – OSF, aj skvalitnenie komunikačného prostredia v podmienkach SR, dostupnosť programového systému ALEPH 500 a ochota knižníc spolupracovať.

Ciele budovania SKK SR – monografie

 • zabezpečiť kooperatívnu katalogizáciu monografických dokumentov a tým znížiť multiplicitu spracovania,
 • zabezpečiť profesionalitu spracovania uplatňovaním medzinárodných štandardov a noriem (UNIMARC, MARC 21, AACR2, ISBD, ISO),
 • sprístupniť retrokonvertované záznamy dokumentov od najstarších čias,
 • zabezpečiť tvorbu a sprístupňovanie súborov autorít,
 • zabezpečiť prístup k monografickým informačným zdrojom knižníc SR,
 • skvalitniť služby,
 • zefektívniť vynakladanie finančných prostriedkov.

Východiská a priority budovania SKK SR – monografie

Východiská:

 1. SKK SR – M je problém technologický a organizačný

 2. UNIMARC, predmetové heslá v invertovanom tvare
 3. MARC 21, predmetové heslá v prirodzenom jazyku

Priority:

 1. Kooperatívna katalogizácia
  1. etapa kooperatívnej katalogizácie
  2. etapa kooperatívnej katalogizácie
  3. etapa kooperatívnej katalogizácie
 2. Retrokonverzia
  1. etapa retrokonverzie
  2. etapa retrokonverzie
 3. Konverzia

Za najvyššiu prioritu budovania SKK SR – M považujeme online kooperatívnu katalogizáciu. V rámci 1. etapy kooperatívnej katalogizácie sa do budovania SKK SR – M zapoja knižnice, ktoré vlastnia programový systém ALEPH 500 a pracujú s formátom UNIMARC. V 2. etape kooperatívnej katalogizácie predpokladáme aktívnu účasť tých knižníc, ktoré vlastnia iný programový systém, ako je ALEPH 500 (Rapid Library, resp. ARL, LIBRIS, CDS/ISIS), ale pracujú s formátom UNIMARC. Tretia etapa kooperatívnej katalogizácie je určená pre knižnice, ktoré vlastnia iný programový systém, ako je ALEPH 500 (VTLS, OLIB, VIRTUA, CDS/ISIS), a pracujú s iným formátom, ako je UNIMARC (USMARC, VF IKIS).

Riadiace, organizačné a kooperačné zabezpečenie budovania SKK SR – monografie

Riadiace, organizačné a kooperačné zabezpečenie budovania SKK SR (podrobnejšie pozri www.snk.sk/skksr) sa realizuje prostredníctvom Koordinačnej rady SKK SR (KR SKK SR)*, ktorá sa riadi Štatútom KR SKK SR, a dvoch koordinačných skupín pôsobiacich v SNK a UKB (KS SKK SR – M, KS SKK SR – P). V koordinačných skupinách sú za riešenie jednotlivých odborných problémov zodpovední odborní garanti

Odborní garanti si vytvárajú pracovné skupiny. Veľmi rýchlo sa začala formovať pracovná skupina pre 2. etapu retrokonverzie a pracovná skupina pre programové a technologické zabezpečenie budovania SKK SR. Pracovná skupina pre 1. etapu retrokonverzie existuje už dávnejšie.

Kooperácia s knižnicami v rámci budovania SKK SR – M sa bude realizovať na základe dvojstranných dohôd dovtedy, kým sa v SR nevytvoria vhodné legislatívne podmienky na vytváranie konzorcií. Návrh Dohody o spolupráci na budovaní Súborného katalógu knižníc SR – monografie prerokovala KR SKK SR na svojom zasadnutí dňa 11. októbra 2002 v Martine.

Informačnú a propagačnú funkciu budovania SKK SR plní webová stránka SKK SR, ktorú zriadila a v spolupráci s UKB prevádzkuje SNK ( www.snk.sk/skksr).

Na výmenu názorov týkajúcich sa problematiky súborných katalógov slúži diskusná skupina UNICAT, ktorú zriadila UKB ( mailto://unicat@ulib.sk)

Model SKK SR – monografie

Pri modelovaní SKK SR – M sme brali do úvahy tieto základné skutočnosti:

 • K dispozícii je programový systém ALEPH 500, verzia 14.2.4.
 • Prostredie, v ktorom má fungovať SKK SR – M, je heterogénne.
 • Katalogizačný záznam v SKK SR – M nebude vznikať naraz.
 • Skúsenosti zo zahraničných pracovných ciest.
 • Trendy budovania súborných katalógov v okolitých krajinách.

Model Súborného katalógu knižníc SR – monografie s legendou uvádzame v závere článku ako prílohu.

Treba poznamenať, že budovanie SKK SR v heterogénnom prostredí je úloha náročná, ktorá sa nedá zvládnuť bez práce systematickej a postupnej. Najväčším problémom je definovanie a vytvorenie potrebného komunikačného rozhrania medzi zodpovedajúcimi programovými systémami.

V homogénnom prostredí programových systémov ALEPH 500, ver. 14.2.4, sa dá automatické rozhranie medzi lokálnym katalógom a súborným katalógom realizovať pomocou programového produktu ALEPH CLUSTER. Pre iné programové systémy ako ALEPH 500 je potrebné automatické rozhranie medzi LK a SK vytvoriť. Z časového hľadiska je to posledný krok pred úplnou realizáciou modelu SKK SR – M.

Aktívny prístup k SK v heterogénnom prostredí sa dá z časového hľadiska zabezpečiť v dvoch krokoch:

 1. prostredníctvom GUI ALEPH 500 a malého a/alebo štandardného komunikačného modulu kooperujúceho softvéru,
 2. prostredníctvom protokolu Z39.50 (až keď bude k dispozícii server Z39.50 programového systému ALEPH 500 s funkciou update).

rakus1.gif (83068 bytes)
Obr. 1


Základné ukazovatele spolupráce kooperujúcich knižníc na budovaní SKK SR – M

rakus2.jpg (58006 bytes)

Počet iniciovaných záznamov v SKK SR – M / Počet prebratých záznamov zo SKK SR – M
  Tab. 1

 

Stav budovania Súborného katalógu knižníc SR – monografie k 28. októbru 2002

Na účely koordinácie bol v súlade s projektom SKK SR – M a možnosťami SNK vypracovaný Časový plán realizácie Súborného katalógu knižníc SR – monografie (obr. 1). Časť úloh sa nedarí plniť presne v stanovenom termíne, čo bolo spôsobené optimistickým odhadom riešenia niektorých náročných technologických procesov. Časové sklzy nie sú však také veľké, aby sa museli prijímať osobitné opatrenia. Stav online kooperatívnej katalogizácie zachytáva tab. 1.

V tejto etape budovania SKK SR – M sa knižnica, ktorá vytvorí záznam v SKK SR – M, stáva jeho vlastníkom a žiadna iná knižnica ho nemôže meniť. Perspektívne sa počíta s troma hlavnými úrovňami ochrany záznamov.

Pre prácu so SKK SR – M je sprístupnených asi 13 500 menných autorít. Postupne pribudnú korporatívne autority, vecné autority a začiatkom roku 2003 MDT. So Slovenskou lekárskou knižnicou v Bratislave prebiehajú rokovania o možnosti sprístupnenia indexu MESH a so Slovenskou ekonomickou knižnicou Ekonomickej univerzity v Bratislave o možnosti sprístupnenia indexu EKOINDEX. Všetky autoritatívne súbory budú spoločné pre celý SKK SR (SKK SR – M, SKK SR – P).

Do 30. novembra 2002 bude v SKK SR – M retrokonvertovaných asi 105 000 záznamov slovenských kníh z rokov 1901 až 1975 (1. etapa retrokonverzie) a asi 12 000 záznamov o starých a vzácnych tlačiach zachovaných na území Slovenska pred rokom 1900 (2. etapa retrokonverzie).

Konvertované záznamy lokálneho katalógu SNK budú v SKK SR – M k dispozícii do konca roku 2002.

V dôsledku aktualizácie katalogizačných pravidiel AACR2 sa vydanie ich prekladu tlačou presúva na 4. štvrťrok 2002. Na ten istý termín sa presúva aj sprístupnenie prekladu dokumentácie k formátu MARC 21.

Pre nedostatok riešiteľských kapacít sa nedarí do SKK SR – M integrovať Národnú agentúru ISBN pôsobiacu v Slovenskej národnej knižnici.

S prechodom na MARC 21 v celom systéme naraz sa uvažuje najskôr v druhej polovici roka 2003. Celý postup musí byť prerokovaný a odporučený KR SKK SR.

Záver

Vláda SR uznesením č. 522 z 13. júna 2001 schválila dokument Politika informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike. Súčasne sa prihlásila k spoločnej iniciatíve kandidátskych krajín Európskej únie k Akčnému plánu eEurope+.

K plneniu úloh vyplývajúcich z Politiky informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike a z Akčného plánu eEurope+ má prispieť aj realizácia Programu elektronizácie knižníc v Slovenskej republike, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 801 zo 17. júla 2002.

Základným východiskom na vypracovanie Programu elektronizácie knižníc v Slovenskej republike bola okrem Politiky informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike a Akčného plánu eEurope+ aj Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 310 z 11. apríla 2001.

V Programe elektronizácie knižníc v Slovenskej republike sa v odstavci Stratégia riešenia v bode B uvádza – “prijať koncepciu a realizovať obstaranie jednotného knižničného softvéru pre vybrané knižnice v Slovenskej republike a zabezpečiť prechod naň podľa stanovených etáp”, v bode C – “zabezpečiť podmienky na vybudovanie a prevádzku súborného katalógu knižníc Slovenskej republiky” a v bode D – “realizovať retrokonverziu existujúcich sekundárnych zdrojov na papierovom nosiči, najmä previesť do elektronickej podoby generálny katalóg SNK a lokálne katalógy knižníc ako zdroj elektronických informácií pre SKK SR”.

Na otázku, v akom vzťahu budú lokálne katalógy knižníc SR k SKK SR, sa črtá jednoznačná odpoveď: “Lokálne katalógy knižníc SR sa postupne stanú súčasťou SKK SR, ktorý bude implementovaný v prostredí jednotného knižničného softvéru.”

Poznámka:

* Členovia KR SKK SR: Ing. Alojz Androvič, CSc. – Univerzitná knižnica v Bratislave; Mgr. Beáta Bellérová – Slovenská poľnohospodárska knižnica, Nitra; Mgr. Lýdia Brezová – Verejná knižnica Michala Rešetku, Trenčín; Mgr. Andrea Doktorová – Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Bratislava; Mgr. Katarína Ďurovcová – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene; PhDr. Daniela Gondová – Ústredná knižnica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava; PhDr. Eleonóra Janšová – Slovenská národná knižnica v Martine; prof. Ing. Štefan Kimlička, PhD. – Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK, Bratislava; PhDr. Ľubomír Kucka – Centrum vedeckotechnických informácií SR, Bratislava; PhDr. Darina Kožuchová – Univerzitná knižnica Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Košice; PhDr. Helena Pangrácová – Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava; Ing. Igor Prokop – Slovenská národná knižnica, Martin; PhDr. Lýdia Sedláčková – Univerzitná knižnica v Bratislave; PhDr. Tibor Trgiňa – Univerzitná knižnica v Bratislave; Mgr. Katarína Vandlíková – Turčianska knižnica, Martin; PhDr. Marta Žilová – Slovenská lekárska knižnica, Bratislava.

 


Príloha

 

Nový Katalogizačný záznam (KZ) sa bude vytvárať v Súbornom katalógu (SK), pričom sa využijú Súbory autorít (SA) budované v rámci SK. Originálny KZ vytvorený v SK sa ručne skopíruje do Lokálneho katalógu (LK). V LK sa k príslušnému KZ vytvorí Holdingový záznam (HZ) a Itemsový záznam (IZ) (záznam o exemplári). Kópie HZ a IZ sa automaticky prenesú do SK.

Modifikácia KZ sa bude realizovať v SK. Zmena KZ v SK sa automaticky prenesie do tých LK, ktoré budú mať príslušný KZ a získali ho kopírovaním zo SK.

Autoritatívne záznamy (AZ) sa budú vytvárať a modifikovať v SK. Zmeny v SA sa automaticky prenesú do tých LK, ktoré si budú udržiavať vlastné SA.

V LK sa môžu nachádzať aj záznamy (KZ, AZ, HZ, IZ), ktoré nie sú obsiahnuté v SK.

Tento model SKK SR – M platí pre hardvérové, softvérové a formátové heterogénne prostredie.

Model Súborného katalógu knižníc SR – monografie

rakus3.gif (17952 bytes)

 

Ďalšie aspekty technológie fungovania Súborného katalógu knižníc SR – monografie sú podrobne uvedené v nasledujúcej tabuľke:

rakus4.gif (43649 bytes)

Legenda:

P Profesia
KNAISBN

Katalogizátor v NA ISBN

A Akvizitér
K Katalogizátor
SAUTSK Správca AUTorít Súborného Katalógu
VMKZLK

Vytváranie alebo Modifikácia Katalogizačných Záznamov v Lokálnom Katalógu

+

pracovník danej Profesie má oprávnenie Vytvárať alebo Modifikovať Katalogizačné Záznamy v Lokálnom Katalógu

pracovník danej Profesie nemá oprávnenie Vytvárať alebo Modifikovať Katalogizačné Záznamy v Lokálnom Katalógu
VMKZSK

Vytváranie alebo Modifikácia Katalogizačných Záznamov v Súbornom Katalógu

+ pracovník danej Profesie má oprávnenie Vytvárať alebo Modifikovať Katalogizačné Záznamy v Súbornom Katalógu
pracovník danej Profesie nemá oprávnenie Vytvárať alebo Modifikovať Katalogizačné Záznamy v Súbornom Katalógu
VAZSK

Vytváranie Autoritatívnych Záznamov v Súbornom Katalógu

+

pracovník danej Profesie má oprávnenie Vytvárať Autoritatívne Záznamy v Súbornom Katalógu

pracovník danej Profesie nemá oprávnenie Vytvárať Autoritatívne Záznamy v Súbornom Katalógu
MAZSK

Modifikácia Autoritatívnych Záznamov v Súbornom Katalógu

+

pracovník danej Profesie má oprávnenie Modifikovať Autoritatívne Záznamy v Súbornom Katalógu

pracovník danej Profesie nemá oprávnenie Modifikovať Autoritatívne Záznamy v Súbornom Katalógu
D

Dokument

  +

pracovník danej Profesie pracuje s Dokumentom v ruke

pracovník danej Profesie nemá Dokument k dispozícii
LK Lokálny Katalóg
KZLK

Katalogizačný Záznam v Lokálnom Katalógu

+

Katalogizačný Záznam v Lokálnom Katalógu existuje

Katalogizačný Záznam v Lokálnom Katalógu neexistuje
HZLK

Holdingový Záznam v Lokálnom Katalógu

+

Holdingový Záznam v Lokálnom Katalógu existuje

Holdingový Záznam v Lokálnom Katalógu neexistuje
IZLK

Itemsový Záznam v Lokálnom Kataógu

+

Itemsový Záznam v Lokálnom Katalógu existuje

Itemsový Záznam v Lokálnom Katalógu neexistuje
SK Súborný Katalóg
KZSK

Katalogizačný Záznam v Súbornom Katalógu

+ +

Katalogizačný Záznam v Súbornom Katalógu existuje a vyhovuje

+ – Katalogizačný Záznam v Súbornom Katalógu existuje a nevyhovuje (treba ho modifikovať)

Katalogizačný Záznam v Súbornom Katalógu neexistuje

HZSK

Holdingový Záznam v Súbornom Katalógu

+

Holdingový Záznam v Súbornom Katalógu existuje

Holdingový Záznam v Súbornom Katalógu neexistuje
IZSK

Itemsový Záznam v Súbornom Katalógu

+ Itemsový Záznam v Súbornom Katalógu existuje
Itemsový Záznam v Súbornom Katalógu neexistuje
ZK

Zdrojový Katalóg

KZZK

Katalogizačný Záznam v Zdrojovom Katalógu

+

Katalogizačný Záznam v Zdrojovom Katalógu existuje

Katalogizačný Záznam v Zdrojovom Katalógu neexistuje
PP Pracovný Postup
b kopírovanie Katalogizačného Záznamu zo Zdrojového Katalógu do Súborného Katalógu
c vytvorenie Katalogizačného Záznamu v Súbornom Katalógu
d sprístupnenie preferovaného pojmu Autoritatívneho Záznamu v Súbornom Katalógu pre potreby Katalogizačného Záznamu v Súbornom Katalógu
e

vytvorenie Autoritatívneho Záznamu v Súbornom Katalógu

f kopírovanie Katalogizačného Záznamu zo Súborného Katalógu do Lokálneho Katalógu
g vytvorenie Holdingového Záznamu v Lokálnom Katalógu
h automatické generovanie Holdingového Záznamu pre potreby Súborného Katalógu z Holdingového Záznamu Lokálneho Katalógu
i vytvorenie Itemsového Záznamu v Lokálnom Katalógu
j

automatické generovanie Itemsového Záznamu pre potreby Súborného Katalógu z Itemsového Záznamu Lokálneho Katalógu

k modifikácia Katalogizačného Záznamu v Súbornom Katalógu
l automatická modifikácia Katalogizačného Záznamu v Lokálnych Katalógoch
m modifikácia Autoritatívneho Záznamu v Súbornom Katalógu
n automatická modifikácia Katalogizačných Záznamov v Súbornom Katalógu
o vytvorenie Objednávky v Lokálnom Katalógu
p automatická modifikácia Autoritatívneho Záznamu v Lokálnych Katalógoch

Poznámky:

 1. # – irelevantné

 2. Katalogizačný záznam (KZ) je definovaný ako Signálny záznam (SZ) alebo Bibliografický záznam (BZ)

Vysvetlivky:

1. Pracovný postup (PP) pozostáva z jedného alebo viacerých krokov. Každý krok pozostáva z jednej alebo viacerých operácií. Pri zoskupovaní operácií sa používa táto symbolika:

| – alternatíva

{} – operácia, resp. postupnosť operácií v zátvorkách sa vyskytuje v kroku raz alebo niekoľkokrát

[] – operácia, resp. postupnosť operácií sa nevyskytuje v kroku ani raz alebo iba raz

Share: