JASPI – bezplatný prístup k právnym informáciám

Introducing

V júnovom čísle z roku 2001 nášho časopisu sme prvý raz priniesli informáciu o Jednotnom automatizovanom systéme právnych informácií, známom pod skratkou JASPI, ktorý môže bezplatne získať na CD každá knižnica a informačné stredisko (okrem knižníc a informačných stredísk v komerčných organizáciách). V súčasnosti je táto vynikajúca databáza v obmedzenom rozsahu prístupná aj na internete ( http://jaspi.justice.gov.sk).

Záujemci z radov knižníc o bližšie informácie a komplexnú databázu JASPI na CD-ROM-e sa môžu prihlásiť prostredníctvom Centra VTI SR na adrese: birova@tbb5.cvtisr.sk.

Jednou z prioritných úloh vlády je aj racionalizácia informačných procesov v spoločnosti prostredníctvom výpočtovej techniky a informačných technológií. Prínos pri riešení informačných problémov prinieslo aj vytvorenie a zavedenie Jednotného automatizovaného systému právnych informácií (JASPI) pre organizácie štátnej správy, ktorý bol v roku 2002 sprístupnený širokej verejnosti bezplatne prostredníctvom verejnej siete internet.

Informačný systém je prevádzkovateľný v lokálnych sieťach aj na samostatných počítačoch. Databáza systému JASPI v súčasnosti obsahuje:

  • plné texty právnych predpisov publikovaných v Zbierke zákonov SR od roku 1945 (v súčasnosti sa pracuje na doplnení predpisov od roku 1918),
  • plné texty konsolidovaných (aktualizovaných) textov zákonov, vyhlášok a vládnych nariadení,
  • súdne stanoviská a rozhodnutia Najvyššieho súdu SR publikované od roku 1961,
  • súdne stanoviská, rozhodnutia a nálezy Ústavného súdu SR (od svojho vzniku, t. j. od roku 1993),
  • Obchodný register Slovenskej republiky s údajmi za všetky kraje,
  • register súdnych znalcov a súdnoznaleckých organizácií Slovenskej republiky.

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravuje na zverejnenie aj moduly dokumentov práva EÚ a s ním súvisiacej literatúry.

Aktualizácia právnych predpisov vydávaných v Zbierke zákonov SR pre lokálnych používateľov sa vykonáva v týždenných intervaloch elektronickou cestou z webovej stránky Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva pôdohospodárstva a Centra vedecko-technických informácií SR (www.cvtisr.sk) v rámci celej SR. Aktualizácia databázy v systéme JASPI/Web vo vládnej sieti orgánov štátnej správy a v sieti internet sa v súlade s plnením úlohy uznesenia vlády SR č. 727/2001 vykonáva niekoľkokrát do týždňa. Forma elektronickej aktualizácie významne podporuje pružnosť šírenia právnych informácií bezprostredne po ich publikovaní v Zbierke zákonov SR a zároveň šetrí finančné náklady každej organizácie.

 

jaspi1.jpg (122438 bytes)
Vyhľadávacia a zobrazovacia maska systému JASPI pre lokálne počítače


jaspi2.jpg (93061 bytes)
Vyhľadávacie okno v JASPI/Web (sieť INTERNET)


jaspi3.jpg (100649 bytes)
Zoznam vyhľadaných právnych predpisov (INTERNET)

Share: