Issue 1/2003

From Slovakia

Knižnice v slovenskej spoločnosti (anketa)

Dnes už iste nikto nepochybuje o nezastupiteľnosti knižníc v procese informatizácie spoločnosti. Svedčia o tom aj mnohé závažné dokumenty prijímané na najvyššej úrovni nášho...

From Slovakia

Spoločenské funkcie knižníc v dávnej minulosti a najbližšej budúcnosti

Knihovníctvo je sociálny jav, ktorého vývoj sa začal už v staroveku. Knižnice (spočiatku totožné s archívmi) sa zjavili vtedy, keď množstvo dokumentov v zbierkach bolo také veľké, že...

From Slovakia

Akademické knižnice v Slovenskej republike

Každá vysoká škola v Slovenskej republike má svoju akademickú knižnicu. Zákon o knižniciach č. 183/2000 definuje akademickú knižnicu ako vedecko–informačné, bibliografické,...

From Slovakia

Verejné knižnice a reforma verejnej správy

Verejné knižnice vzhľadom na ich počet (2 656) i dosah (679 000 registrovaných používateľov, 24 702 000 výpožičiek) predstavujú významnú zložku knižničného systému u nás....

From Slovakia

Verejné knižnice po apríli 2002

Cieľom článku je stručne charakterizovať súčasný stav usporiadania siete verejných knižníc po uskutočnených zmenách v apríli 2002. V tomto mesiaci sa uskutočnil prechod regionálnych...

From Slovakia

Status lekárskych knižníc v Slovenskej republike

Úvod Niet pochýb, že zdravie je pre každého človeka najvyššou hodnotou. Preto vlády vo vyspelých krajinách venujú zdravotnej starostlivosti mimoriadnu pozornosť a rozvojové programy v...

On another topic

Ako sa stať systémovým...

O tom, aký je dôležitý systémový prístup, som sa prvý raz v živote presvedčil už veľmi dávno… Bolo to na jednom kvázikonkurze na pozíciu do výskumného tímu. Pred komisiou sa...

From abroad

Medzinárodná výstava Online Information 2002

Medzinárodná výstava Online Information 2002 spolu s konferenciou a ďalšími sprievodnými akciami bezosporu patrí medzi vrcholné svetové podujatia v oblasti online informačných služieb a...

From abroad

Zo zahraničnej literatúry

Štátna knižničná politika v Rusku: bilancia a perspektívy Kuzmin. E. I. [Gosudarstvennaja bibliotečnaja politika v Rossiji: itogi i perspektivy] Referát z 9. medzinárodnej konferencie Krym...

Step by Step

Komplexná elektronická revízia fondov v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove alebo Máte radi revíziu?

V tradičnej etape alebo predelektronicky fungujúcej knižnici bola revízia knižničných fondov nepríjemnou, až obávanou aktivitou verejných knižníc. Hlavne pre tie, ktorých počet...

From Slovakia

Poľnohospodárske knižnice na Slovensku

Na Slovensku je v súčasnosti približne 60 poľnohospodárskych knižníc. Tento údaj sa opiera o priebežné mapovanie stavu, ktoré každoročne realizuje Slovenská poľnohospodárska knižnica...

From Slovakia

Informačné strediská a firemné knižnice v novom informačnom prostredí podniku

V súčasnosti sa ozývajúce výzvy pre informačných pracovníkov, aby sa aktívne zapojili do procesov riadenia informácií a znalostí v podnikoch a stali sa ich integrálnou súčasťou,...

On another topic

K výskumu sociálnych aspektov elektronickej komunikácie

Cieľom tohto príspevku je sumarizácia niekoľkých vybraných tém a výsledkov, ktoré boli predmetom výskumov v oblasti sociálnych aspektov elektronickej komunikácie alebo vyšli z nich...

Step by Step

Kompetentné odpovede na horúce otázky

V súvislosti s plnením zákona o verejnom obstarávaní väčšinu akvizičných knižničných pracovníkov doslova rozbolela hlava. SNK v Martine preto zorganizovala v januári seminár na túto...

Infomix

Infomix

Projekt ACTeN ako podpora rozvoja multimédií a digitálneho obsahu v Európe Nosnou myšlienkou projektu „ACTeN – Anticipating Content Technology Needs: Business Monitor & Know-How...

From Slovakia

Knižnice okolo nás

Motto: „Kde bolo tam bolo, bol raz jeden domček, v ktorom boli pekne vedľa seba naukladané všakovaké múdre knižky, a starostlivé tety (a niekedy a niekde aj ujovia) sa o ne každý deň...

From Slovakia

Nové profesie v knižnici

S nástupom informačných technológií a s ich praktickým využívaním v bežnom živote sa začali meniť aj požiadavky verejnosti na knižnice. Okrem bežných služieb, dá sa povedať, že...

Step by Step

www.sezamotvorsa...

Zásadné dokumenty súvisiaciace s témou tohto čísla IT lib: Programové vyhlásenie vlády SR – www.government.gov.sk/, rubrika Dokumenty, 4. 11. 2002 Stratégia rozvoja slovenského...

Introducing

JASPI – bezplatný prístup k právnym informáciám

V júnovom čísle z roku 2001 nášho časopisu sme prvý raz priniesli informáciu o Jednotnom automatizovanom systéme právnych informácií, známom pod skratkou JASPI, ktorý môže bezplatne...

Speech

Príhovor

Vážení čitatelia! Priznám sa, že nie som priveľkou sympatizantkou toho, čo sa všeobecne nazýva súčasná americká kultúra. Neočarili ma ani „steelovky“, ani akčné filmové...

Main Articles

Úspechy a sklamania alebo Na margo vzťahu spoločnosť a knižnice

P. S. na úvod: …zatváranie okresných nemocníc, znižovanie sociálnych dávok pre ťažko zdravotne postihnutých, štrajk železničiarov kvôli rušeniu regionálnych tratí, suché...

Main Articles

Verejné knižnice v Českej republike a štát

O príspevok ma požiadala redakcia časopisu ITlib s odvolaním sa na to, že Česká republika už niekoľko rokov slúži ako pozitívny príklad v oblasti podpory rozvoja verejných knižníc...