Infomix

Infomix

Projekt ACTeN ako podpora rozvoja multimédií a digitálneho obsahu v Európe

acten.jpg (7617 bytes)

Nosnou myšlienkou projektu „ACTeN – Anticipating Content Technology Needs: Business Monitor & Know-How transfer“ je propagovať a učiť sa pracovať s najlepšími európskymi multimédiami, stimulovať rozvoj európskeho trhu s elektronickým obsahom (e-content) a monitorovať trh digitálnych médií. Informácie o projekte sú na webovej stránke http://www.acten.net.

ACTeN je projekt Európskej únie na obdobie dvoch rokov (september 2002 – august 2004) ako časť európskeho programu Information Society Technologies (Technológie informačnej spoločnosti), ktorého cieľom je pomáhať pri budovaní používateľsky prívetivej informačnej spoločnosti.

ACTeN združuje 11 partnerských organizácií z 10 krajín s dôrazom na spoluprácu medzi krajinami strednej a východnej Európy. Slovensko zastupuje v projekte spoločnosť EL&T ( http://www.elt.sk ).

Výhodou projektu je, že využíva sieť expertov European Academy of Digital Media (Európskej akadémie digitálnych médií), ktorá má členov v 28 krajinách a bola vytvorená na základe najlepších produktov e-contentu v rámci celoeurópskej súťaže EuroPrix. Členmi akadémie môžu byť členovia poroty a jednotlivci, ktorých produkty boli nominované alebo vyhrali súťaž EuroPrix ( http://www.europrix.org ).

Aktivity ACTeN-u sa rozvíjajú v rámci štyroch pracovných programov: monitorovanie trhu, marketingové diskusné fórum, workshopy a vedecké konferencie. Cieľom je poukázať na rozmanitosť a kvalitu európskej multimediálnej produkcie.

Cieľom pracovného programu Content Market Monitor (Monitorovanie obsahu trhu) je monitorovať rozvoj a trh s mutimédiami v jednotlivých krajinách. Potreba monitorovania trhu a výmeny informácií vychádza zo súčasnej nedostatočnej informovanosti o súčasných a budúcich trendoch v oblasti digitálnych médií, pomerne silného lingvistického a kultúrneho rozdelenia Európy, stále silného dôrazu na technológie a nie na obsah, ako aj izolované národné trhy.

Dôraz sa kladie na elektronické publikovanie a jednotlivé články reťazca vytvárania a dodávania obsahu. Jednotlivé správy sú publikované každý mesiac v elektronickom spravodaji a obsahujú informácie o rozvoji trhu v národnom a regionálnom rámci, informácie o dosiahnutých výsledkoch v projekte, nových trendoch, národných profiloch jednotlivých krajín, tematické správy a pod. Doteraz vyšli dva elektronické spravodaje, ktoré sú k dispozícii na stránke ACTeN-u, spravodaj sa môže objednať a posielať aj prostredníctvom elektronickej pošty.

Údaje, ktoré sa získajú monitorovaním trhu, sa ďalej konfrontujú v rámci marketingových diskusných fór. Tieto predstavujú moderovaný workshop určený záujemcom o obchodné a marketingové aspekty súčasného priemyslu s multimediálnym obsahom. Ich cieľom je ďalej diskutovať o dôležitých a významných výsledkoch výskumu v rámci piateho rámcového programu v oblasti multimediálnej technológie a nástrojov a zároveň získať spätnú väzbu o potrebách nových nástrojov a nových smeroch výskumu. Doteraz sa konali 3 fóra venované e-learningu, mobilným multimédiám a platenému obsahu. V rámci 32. medzinárodného sympózia INFOS 2003 sa v rámci ACTeN-u bude konať aj plenárna sekcia Digitálne knižnice budúcnosti – nové smery výskumného programu. Budú tam prezentované súčasné smery výskumu v oblasti digitálnych knižníc (Soňa Makulová), dosiahnutý stav výskumu v USA (Robert Skovira), výskum v Českej republike (Miroslav Bartošek), projekt virtuálnej knižnice Slovenska (Dušan Katuščák) a aplikácia štandardu Z39.50 (Martin Katuščák). V rámci marketingového diskusného fóra dostanú priestor aj producenti softvéru pre digitalizáciu knižníc.

V rámci ďalšieho programu tzv. scouting workshop sú organizované pracovné semináre, ktoré majú za cieľ naučiť účastníkov spoznávať a pracovať s najlepšími multimédiami európskej produkcie. Semináre trvajú v rozsahu 3 až 5 dní a sú určené maximálne 30 účastníkom. Lektori sú členovia akademického zboru European Academy of Digital Media. Účastníci sa oboznámia s víťaznými a nominovanými produktmi celoeurópskej súťaže Euro-Prix, spoznajú genézu vývoja jednotlivých projektov. Hlavný dôraz sa kladie na to, akým spôsobom dokážu nové multimediálne technológie sprístupniť obsah používateľovi, a na pridanú hodnotu multimediálneho produktu. V rámci seminárov sú okrem vývoja a výroby multimediálnych produktov rozoberané aj otázky distribúcie, financovania a propagovania projektov. Bližšie informácie sú na stránke ACTeN-u. EL&T organizuje v septembri pracovný seminár venovaný používateľskej prívetivosti multimediálnych produktov pod názvom Usability in Multimedia Environment.

Ďalšou oblasťou činnosti je organizovanie vedeckých konferencií, kde sa rozoberajú trendy a perspektívy priemyslu s elektronickým obsahom a používateľské aspekty prijímania nových technológií. Prvá konferencia sa konala v Tampere v novembri 2002 a zúčastnili sa jej výskumníci, producenti, študenti, ale aj politici z 19 krajín Európy a Kanady. Slovensko na nej reprezentovali aj členovia medzinárodnej poroty EuroPrix Vladimír Burčík (prednáška Content Preferences of SMS Users in Slovakia) a Martin Šperka (prednáška Education Content in the Context of EuroPrix Multimedia Contest).

S. M.


Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation pre knižnice na Slovensku v roku 2003

osf.jpg (6522 bytes)

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) je slovenskej knihovníckej obci známa už od roku 1994. Ako jedna z mála nadácií podporuje knižnice ako súčasť kultúry s cieľom napomôcť rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku. Aktivity NOS – OSF ( http://www.osf.sk) v uvedenej oblasti sa realizujú prostredníctvom knižničného programu Open Library Program (OLP). Celkový objem finančných prostriedkov, ktoré sa formou grantov uplatnili v slovenských knižniciach v rokoch 1994 – 2002, je vyše 900 000 USD. V rámci OLP boli udelené desiatky grantov knižniciam na nákup kníh, časopisov, CD-ROM databáz, elektronické informačné zdroje, na technické vybavenie, na pripojenie do internetu, vzdelávacie aktivity, historické knižné fondy, spoluprácu knižníc a v neposlednom rade na dobudovanie Súborného katalógu knižníc SR. Ďalšie granty získavajú knižnice v rámci aktivít Open Society Institute Budapest ( http://www.osi.hu) – program pre región strednej a východnej Európy, Euroázie (kedysi Network Library Program, dnes Information Program).

Programové oblasti na rok 2003:

  • budovanie súborného katalógu slovenských knižníc – aktívna participácia knižníc na báze iného softvéru ako Aleph,
  • posilnenie postavenia knižnice ako komunitného centra,
  • nové inšpiratívne námety.

Dátum uzávierky na podanie žiadosti o grant (formulár + projekt) je 30. apríl a 1. jún 2003. O pridelení grantov bude rozhodovať expertná komisia OLP.

Ľ. K.


Darček od SNK v Martine

Slovenská národná knižnica v Martine zaplatila slovenským knižniciam prístup do databáz EBSCO na rok 2003.

Navyše sa vedenie SNK v Martine rozhodlo finančne podporiť zo svojho rozpočtu online prístup do časopisov Institute of Physics Publishing a Cambridge University Press zaplatením 1/3 ceny národnej licencie. Knižnice, ktoré majú záujem o prístup do týchto online časopisov, tak uhradia 2/3 ceny národnej licencie.


Česká knihovnícka terminológia na internete

Na adrese http: //www.nkp.cz/o_knihovnach/slovnik/index.htm je sprístupnená Česká terminologická databáza knihovníctva a informačnej vedy obsahujúca 2 800 hesiel s výkladom a anglickými ekvivalentmi.

Súčasne upozorňujeme na možnosť prihlásiť sa do konferencie TERMINOLÓGIA, ktorá je venovaná odbornej diskusii o terminologických otázkach a problémoch v jednotlivých odboroch. Adresa konferencie je terminologie@cvut.cz a záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním textu „subscribe terminologie“ v tele e-mailu na adresu:

majordom@zikova.cvut.cz.


Stretnutie distributérov CDS/ISIS

Dňa 14. novembra 2002 sa v poľskom Inštitúte mechanizácie a baníctva (IMCRM) vo Varšave uskutočnilo stretnutie zástupcov distributérskych organizácií strednej a východnej Európy. Inštitút IMCRM je národným distributérom CDS/ISIS v Poľsku. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Estónska, Nemecka, Poľska a Slovenska. Účastníci sa navzájom oboznámili so stavom distribúcie a používania CDS/ISIS v jednotlivých krajinách a vymenili si zaujímavé námety na aplikácie. Pre nás je potešujúce, že Slovensko sa množstvom používateľov, používanými aplikáciami i distributérskymi aktivitami zaradilo tesne za hostiteľské Poľsko.

Stretnutia sa, žiaľ, z časových dôvodov nezúčastnil predstaviteľ UNESCO pán Davide Storti, ktorému bol zaslaný záverečný materiál vypracovaný účastníkmi stretnutia.

Materiál obsahuje nasledujúce odporúčania a požiadavky adresované UNESCO:

  • Dokončenie novej verzie WinISIS s vylepšeniami, ktoré boli priebežne navrhované zástupcami jednotlivých krajín a zasielané do UNESCO.
  • Pravidelné informovanie nielen o nových produktoch v oblasti CDS/ISIS, ale aj o projektoch a ideových zámeroch, ako aj o možnostiach spolupráce.
  • Obohatenie programu WinISIS o podporu UNICODE, čiže možnosť zápisu záznamov v rôznych jazykoch za použitia národných znakov európskych národov.
  • Zorganizovanie stretnutia európskych distributérov, v priaznivom prípadne aj rozsiahlejšej kon- ferencie používateľov na jeseň roku 2003 v Poľsku. Uvedená aktivita by mala nadväzovať na tradíciu podobných podujatí konaných v minulosti.
  • Prípravné práce by sa podľa predbežného dohovoru mali začať na jar 2003 na pôde nemec- kého GTZ Eschborn za podpory nemeckej Komisie UNESCO.

D. Z.


Vytlačte si vlastný adresár slovenských knižníc

Vzhľadom na to, že z technických dôvodov je adresár slovenských knižníc vystavený na internetovej adrese www.cvtisr.sk/kniznice.htm bez diakritiky, na preklenutie tohto iste nie príjemného obmedzenia doplnilo Centrum VTI SR možnosť vytlačenia jednotlivých zostáv knižníc podľa výberu z hlavnej stránky adresára, v ktorých sú jednotlivé adresy kompletné, aj s diakritickými znamienkami, čo umožňuje doplnenie údajov.

adr.gif (8091 bytes)


Informačné správanie a digitálne knižnice

Medzinárodná konferencia, ktorú organizuje Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave 21. – 22. mája 2003 v hoteli Družba, je určená najmä pracovníkom a manažérom v oblasti knižničných a informačných služieb vedeckých a akademických knižníc, študentom, akademickým pracovníkom, ostatným odborným pracovníkom vedeckých a akademických knižníc.

Témy konferencie:

1. informačné správanie – teoretické prístupy, metódy, nové potreby,
2. používatelia knižníc v nových podmienkach elektronického prostredia,
3. špecifické zvláštnosti používateľov akademických a vedeckých knižníc,
4. nové prístupy k vyhľadávaniu informácií,
5. nové možnosti prístupu k informačným zdrojom,
6. skúmanie informačných potrieb zrakovo postihnutých používateľov,
7. elektronické publikovanie,
8. internetové zdroje, používatelia a metódy prístupu k informačným zdrojom,
9. virtuálne komunity,
10. digitálne knižnice, sémantický web.


Svetová zdravotnícka organizácia v Slovenskej lekárskej knižnici

prístupnená študovňa Dokumentačného strediska SZO

Slovenská lekárska knižnica získala v roku 1991 štatút Depozitnej knižnice Svetovej zdravotníckej organizácie (DK SZO) a od roku 1994 plní aj funkciu Dokumentačného strediska SZO (DS SZO) v SR. Všetky získané dokumenty, spolu s titulmi, ktoré SlLK získala kúpou od roku 1963, sú spracované do Katalógu SlLK vystavovaného aj na domovskej stránke SlLK www.sllk.sk. Literatúra SZO, monografie, dokumenty a časopisy sa uchovávali a sprístupňovali používateľom SlLK v študovni bibliograficko-rešeršného oddelenia SlLK. Po presťahovaní dislokovaných pracovísk SlLK do spoločných priestorov v budove SlLK na Lazaretskej ulici č. 26 sa vytvorili možnosti na zriadenie samostatnej špecializovanej študovne DS SZO o rozlohe vyše 63 m2 s maximálnym počtom 12 študijných miest.

Regionálny úrad SZO pre Európu, oddelenie Služieb zdravotníckej dokumentácie na základe Dvojročnej zmluvy o spolupráci so Slovenskou republikou na roky 2002 – 2003 podporilo prácu DS SZO v SlLK finančným príspevkom 5 000 USD. Financie boli určené na nevyhnutné zariadenie študovne dokumentov SZO, na skvalitnenie softvérového a hardvérového vybavenia pre používateľov a na vydanie informačného a propagačného letáka Svetovej zdravotníckej organizácie. Priestory študovne tak boli na jeseň 2002 zariadené novými knižničnými regálmi, novými študijnými stolmi a počítačmi napojenými na internet s prístupom do špecializovaných báz dát.

Slávnostné otvorenie študovne DS SZO bolo dňa 9. decembra 2002 za účasti zástupkyne SZO v SR MUDr. Dariny Sedlákovej na Lazaretskej ul. č. 26 na 1. posch.

Študovňa Dokumentačného strediska Svetovej zdravotníckej organizácie je otvorená pre verejnosť v pracovných dňoch v čase od 9.30 do 18.00 hod.


INFORUM 2003


9. ročník konferencie INFORUM sa uskutoční v dňoch 27. – 29. mája. 2003 už tradične v Novej aule Vysokej školy ekonomickej v Prahe.

inforum.jpg (8790 bytes)   Bližšie informácie na adrese: http://www.inforum.cz.


Asociácia knižníc vysokých škôl ČR

V júni 2002 sa konala ustanovujúca konferencia, ktorá schválila založenie Asociácie knižníc vysokých škôl ČR. Jej základným cieľom je obhajovať a presadzovať záujmy vysokoškolských knižníc v ČR a vytvoriť základňu na spoluprácu na národnej i medzinárodnej úrovni.

Viac sa dozviete na adrese: http://www.akvs.cz.


Knihovnícky kongres na obzore

Termín konania 3. slovenského knihovníckeho kongresu je stanovený na 24. – 26. novembra 2003. Tentokrát bude miestom jeho konania Bratislava.

Bližšie informácie prinesieme v nasledujúcom čísle nášho časopisu.


Program počítačovej gramotnosti v ČR odštartoval

Začiatkom februára t. r. sa v Národnej knižnici v Prahe uskutočnila tlačová konferencia, ktorá odštartovala v ČR realizáciu národného Programu počítačovej gramotnosti, ktorého cieľom je umožniť širokej verejnosti prostredníctvom dotovaných kurzov konaných v celej ČR zvládnuť základy práce s počítačom a internetom.

Je to príležitosť aj pre české knižnice stať sa touto cestou centrom celoživotného vzdelávania vo svojej obci, hoci prevažná väčšina centier (je ich v súčasnosti okolo 140) vznikla v školách, ktoré sa príležitosti chopili najiniciatívnejšie.

Bližšie o tom na URL adrese : www.centruminternetu.cz

Share: