Medzinárodná výstava Online Information 2002

From abroad


Medzinárodná výstava
Online Information 2002 spolu s konferenciou a ďalšími sprievodnými akciami bezosporu patrí medzi vrcholné svetové
podujatia v oblasti online informačných služieb a e-informácií. Tohtoročný už 26. ročník organizačne zabezpečovala
spoločnosť
Learned Information Europe Ltd. Podujatie sa konalo v dňoch 3. až 5. decembra 2002 a ako obvykle prebiehalo v
londýnskom výstavníckom a konferenčnom komplexe Olympia. Výstavy, ktorá sa iba po druhýkrát konala v najväčšom výstavníckom
priestore
Olympia Grand Hall, sa zúčastnilo okolo 260 vystavovateľov. Počas výstavy vo väčšine expozícií prebiehali firemné
prezentácie produktov, riešení a služieb.


Podľa predbežných informácií organizátorov podujatie navštívilo okolo 11 000 návštevníkov z vyše 40 krajín sveta, čo
je pokles voči ostatným ročníkom. Rovnako voči ostatným ročníkom tohtoročná akcia zaznamenala aj o niečo nižší počet
vystavovateľov spôsobený jednak konsolidačnými procesmi prebiehajúcimi v sektore online/e-informácií a pravdepodobne aj
vývojom v oblasti internetu, e-publikovania a online prístupu k informáciám, čo do určitej miery zrejme má dosah aj na
exkluzivitu podujatia a marketingovú politiku potenciálnych vystavovateľov.


Vzhľadom na bohatý a tematicky rôznorodý program podujatia sa pokúsime aspoň rámcovo priblížiť niektoré získané
poznatky.Medzinárodná výstava


 • v sektore online/e-informácií naďalej pokračujú konsolidačné/monopolizačné procesy sprevádzané integrovaním funkcií
  jednotlivých aktérov, fúziami a preskupovaním síl; uvedené sa v plnej miere prejavilo aj na výstavnej ploche, kde
  dominovali spoločnosti skupiny Thomson Group, ďalej Elsevier Science, Springer Verlag a ako určitá výnimka aj expozície
  inštitúcií/orgánov EÚ;


 • novinkou tohtoročnej výstavy bol online information edukačný program; program sa členil do šiestich tematických
  okruhov, pričom prezentácie prebiehali súbežne vo vyčlenených priestoroch/scénach výstavy. Celkom odznelo asi 80
  prezentácií renomovaných expertov. Išlo napríklad o nasledujúce témy:


 • riešenia a realizácie pre informačný obsah (napr. analýza konkurencie na báze patentových informácií, implementácia
  portálového riešenia MetaLib v UEA (University of East Anglia, Veľká Británia),


 • problémy profesionálneho rozvoja/kariéry a informačné majstrovské triedy (výber tém: kolaboratívna práca,
  vyhľadávanie vo webe, via web a v neviditeľnom webe, top-tipy pre webových rešeršérov, budúcnosť vyhľadávania vo webe,
  elektronické plagiátorstvo, úvod do blogovania (blog/weblog: spravidla ide o tematicky špecializované a často
  aktualizované webové sídlo sprístupňujúce chronologicky zoradené stručné informácie o zaujímavých a kvalitných
  informačných zdrojoch, dokumentoch, službách atď. z pohľadu správcu weblogu – pozn. autora), rámcový prehľad prístupov k
  informačnej gramotnosti vo svete),


 • tematicky špecializované semináre (témy: financie a biznis, právne informácie, STM, marketing),

 • technológie v akcii (napr. nástroje a technológie pre portály, budúcnosť vyhľadávania na báze konceptu „významová
  zbernica“ (meaning bus – adaptívny rámec pre manažment neštruktúrovaných dát), nástroje digitálnych knižníc, nástroje pre
  DRM (Digital Rights Management);


Engineering Village 2 – nová verzia produktu okrem iného:


 • umožňuje kombinované prehľadávanie databáz Compendex a Inspec vrátane odstránenia duplicitných záznamov, podporuje
  protokoly/technológie OpenLinking a CrossRef, poskytuje personalizované a referenčné služby a sprístupňuje aj ďalšie
  e-zdroje a služby (napr. špecializovaná vyhľadávacia služba Scirus);


 • technológia „Turning the Pages“ premiérovo a exkluzívne prezentovaná v expozícii Britskej knižnice umožňuje
  čitateľom virtuálne „listovať“ v digitálnych kópiách dokumentov vrátane zväčšovania detailov.OCLC PICA update seminár


Víziou OCLC je byť aj naďalej vedúcim globálnym knižničným združením pomáhajúcim knižniciam plniť ich poslanie
poskytovaním efektívneho prístupu k znalostiam, založeného na využití inovácií a širokej spolupráci.


Členmi združenia je viac ako 8 000 knižníc z 85 krajín; na službe OCLC QuestionPoint (digital reference) participuje
okolo 300 knižníc (z toho 20 mimo USA), pričom znalostná báza obsahuje už viac ako 2 600 záznamov; služba netLibrary
(e-knihy via web) sprístupňuje asi 42 000 titulov e-kníh a využíva ju viac ako 7 300 knižníc; významné inovácie čaká
katalóg WorldCat (o. i. prehĺbenie globálneho pokrytia, linky na plné texty a digitálne objekty, implementácia Unicode,
DublinCore, IFLA FRBR atď.), ktoré by v konečnom dôsledku mohli spôsobiť transformáciu katalógu do určitého typu znalostnej
mapy.Seminár STN User Meeting


Seminár sa zameral najmä na prezentáciu noviniek databázového centra
STN International. V rámci toho boli prezentované niektoré nové databázy, novinky v databázach Derwent, JAPIO, NTIS,
Eventline, CA a Beilstein, ako aj v portále Chemport, vyhľadávanie
biosekvencií v databázach/súboroch
DGENE, Registry a PCTGEN, prehľad techník vyhľadávania polymérov, ďalej inovované používateľské rozhrania (STN
Express 6.01, rozhrania
STN on the Web a
STNEasy), nástroje na manažment/administráciu prístupu používateľov (riešenia
STN Full-Text, STN on the Web via IPAA a STNEasy
pre intranety), ako aj tipy a techniky efektívneho vyhľadávania vo vybraných databázach a postspracovanie
vyhľadaných informácií.Záver


Svet online informácií a služieb – tak ako ho poznáme posledných asi 30 rokov – je zrejme definitívne v nenávratne. I
keď sa nemusíme stotožniť s populárnymi sloganmi typu
„všetko je online“ prípadne
„všetko je na webe“, demokratizácia a decentralizácia online foriem prístupu a využívania informácií zásadným
spôsobom prispieva k zrodu nového online sveta. Tento vývoj je veľkou výzvou a zároveň príležitosťou minimálne pre komunitu
zabezpečujúcu „tradičné“ informačné činnosti, a to pochopiteľne nielen pre ňu. Ďalšie pôsobenie, ak nemá dôjsť k
marginalizácii tejto komunity, si vyžaduje jej adaptáciu, zmenu foriem práce a postupný posun akcentov smerom k vykonávaniu
expertno-poradenských činností a vytváraniu nástrojov a služieb umožňujúcich efektívne pôsobenie koncových používateľov v
digitálnom prostredí.


Z tohto pohľadu bola účasť na akcii prínosom, keďže umožnila získať poznatky o problémoch, smerovaní a vývojových
trendoch informačného sektora/online informácií vo vyspelých krajinách. Rovnako pozitívne možno hodnotiť aj účasť na
sprievodných akciách/edukačných seminároch, a to osobitne v smere ďalšieho využitia informačných zdrojov a
rozvoja/transformácie online služieb, ktoré sú v porfóliu CVTI SR.

Share: