Poľnohospodárske knižnice na Slovensku

From Slovakia

Na Slovensku je v súčasnosti približne 60 poľnohospodárskych knižníc. Tento údaj sa opiera o priebežné mapovanie stavu, ktoré každoročne realizuje Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre. Počet knižníc však podlieha výrazným zmenám a má trvalo klesajúcu tendenciu.

Najvýznamnejšie poľnohospodárske knižnično-informačné pracoviská existujú ako súčasť výskumných ústavov. Reorganizácia vedeckovýskumnej základne rezortu pôdohospodárstva mala vážne dôsledky. Kým v roku 1990 bolo na Slovensku 25 pôdohospodárskych rezortných výskumných ústavov, v roku 2002 ich zostalo 10. Ostatné ústavy, najmä tie, ktoré sa zaoberali šľachtiteľskou prácou, prešli na hospodársku bázu, alebo zanikli. Spolu s výskumnými ústavmi zanikli aj knižnice, v niektorých prípadoch boli ich fondy delimitované na pracoviská podobného charakteru. Knižnice výskumných ústavov, ktoré zostali, prešli výraznými „racionalizačnými“ zmenami. Všeobecným javom sa stal najmä pokles počtu pracovníkov a kumulácia ich úloh. Iné knižnice sa stali „archívmi“. Boli zrušené miesta knihovníkov, prestali sa nakupovať nové knihy, prístup do knižnice sa obmedzil a jej využitie sa minimalizovalo.

Kým v minulosti boli knižnice poľnohospodárskych podnikov ojedinelé, dnes už neexistujú žiadne. S ohľadom na problémy, s akými zápasí poľnohospodárska prax, to nie je nič zvláštne. Čo sa týka knižníc na stredných odborných učilištiach, je situácia lepšia, ale skôr z kvantitatívneho ako kvalitatívneho hľadiska. Z celkového počtu sledovaných knižníc predstavujú knižnice odborných učilíšť viac ako dve tretiny. Ich problémy sú zhodné s problémami všetkých školských knižníc – zastaraný fond, minimum finančných prostriedkov na nákup, žiadna automatizácia, kumulácia pracovnej činnosti knihovníka s inými úlohami. Poslednú skupinu poľnohospodárskych knižníc tvoria knižnice rôznych rezortných aj mimorezortných organizácií, ako napr. Agroinštitút, Štátna veterinárna správa a pod. Aj v súvislosti s nimi možno hovoriť o poklese pracovníkov, kumulovaní funkcií, nedostatku finančných prostriedkov na nákup literatúry a technický rozvoj.

Napriek všetkým negatívnym vývojovým tendenciám je nevyhnutné zmieniť sa o zaujímavom a úspešnom projekte nazvanom Integrovaný informačný systém vedecko-technických informácií (IIS VTI), ktorý roku 1993 začal riešiť Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo v Nitre (ÚVTIP). ÚVTIP je pracoviskom rezortu MP SR a medzi jeho úlohy o. i. patrí zabezpečovanie vedecko-technických a ekonomických informácií pre rezort pôdohospodárstva SR, metodické usmerňovanie a informačné zabezpečenie šírenia nových informačných technológií v sieti informačných pracovísk atď. Projekt IIS VTI bol od začiatku budovaný na báze softvéru micro CDS/ISIS, ktorý dopracovala firma CEIT a vytvorila aplikáciu PROFLIB. Vytvorila sa centrálna databáza dokumentov, ktorá sa postupne rozširovala o ďalšie agendy – katalogizáciu, výpožičky, zápis periodík, rešeršovanie atď. Databáza dostala názov AGROKATALÓG. V súčasnosti obsahuje bibliografické informácie o všetkých typoch dokumentov, ktoré spracovávajú spolupracujúce knižnice. V roku 2002 do AGROKATALÓGU prispievalo 21 organizácií z rezortu aj mimo neho a obsahoval viac ako 70 000 záznamov. Vďaka realizácii projektu IIS VTI sa zabezpečila aplikácia jednotného knižničného softvéru na pracoviskách VVZ rezortu pôdohospodárstva.

Pozitívnym znakom poľnohospodárskych knižníc, najmä vo výskumných ústavoch, je skutočnosť, že tu ešte vždy pracujú vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí dokážu reagovať na meniace sa podmienky knižnično-informačnej práce. Ich ďalší vývoj je však – podobne ako všetkých knižníc na celom Slovensku – otázny, pretože neexistujú možnosti vytvárania personálnej politiky.

Osobitné miesto medzi poľnohospodárskymi knižnicami má Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre (SlPK). Je to najväčšia poľnohospodárska knižnica na Slovensku, ktorá však patrí do rezortu školstva. V minulosti mala SlPK vytvorené metodické pracovisko a úzko spolupracovala s poľnohospodárskymi knižnicami bez ohľadu na rezortnú príslušnosť. Keď Ministerstvo pôdohospodárstva SR jednoznačne definovalo ÚVTIP ako pracovisko s úlohami metodicky usmerňovať sieť informačných pracovísk a koordinovať nákup zahraničnej literatúry v rezorte a pod., začala sa metodika v SlPK dostávať do úzadia. Svoju úlohu zohrala aj redukcia počtu pracovných miest v knižnici a ďalšie faktory. Spolupráca s poľnohohospodárskymi knižnicami však nezanikla. Realizuje sa najmä v oblasti poradenstva, organizovania odborných podujatí, výmeny dokumentov a poskytovania odborných služieb.

Literatúra:

1. Integrovaný informačný systém vedecko-technických informácií v rezorte pôdohospodárstva [online]. Nitra : ÚVTIP, 2003 [cit. 2003-02-08]. Dostupné na internete: < http://www.uvtip.sk/slovak/uvtip/kniznica/index.php >.

2. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky : Organizácie rezortu [online]. Bratislava : MP SR, 06. 02. 2003 [cit. 2003-02-08]. Dostupné na internete: < http://www.mpsr.sk/ >.

3. Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo : Výročná správa za rok 2001 [online]. Nitra : ÚVTIP, 2002 [cit. 2003-02-08]. Dostupné na internete: < http://www.uvtip.sk/slovak/uvtip/vs/vsuvtip_2002.pdf >

Share: