Čo chcem vedieť o EÚ? Nová elektronická referenčná služba

Introducing

Množstvo informácií, ktoré na používateľa útočí zo všetkých strán – najmä z internetu, dostupný interný fond publikácií
a presvedčenie malého tímu pracovníkov, že sa v tom všetkom dokáže zorientovať a výsledný produkt zmysluplne ponúknuť
záujemcom prostredníctvom elektronickej komunikácie v stanovenom časovom limite, viedli k odhodlaniu zaviesť elektronickú
referenčnú službu. Keďže naše pracovisko sa orientuje na problematiku Európskej únie, našu iniciatívu čiastočne ovplyvnila aj
pracovná eufória vyvolaná predreferendovou kampaňou. Službu sme nazvali, možno až priveľmi jednoducho a jednoznačne: Čo chcem
vedieť o Európskej únii?


Pár slov o našom pracovisku

Európske dokumentačné a informačné stredisko (EDIS) Centra VTI SR vzniklo roku 1991. Na základe štatútov Európskeho
referenčného centra (1991 – 2001) a Depozitnej knižnice EÚ (od roku 2001), udelených Európskou komisiou, EDIS získava,
spracováva, uchováva a sprístupňuje publikácie vydávané inštitúciami a orgánmi Európskej únie a jeho oficiálnym
vydavateľstvom Publications Office. Publikácie sú prevažne v anglickom jazyku a slúžia na prezenčné štúdium.

So sprístupňovaním informácií, obsiahnutých predovšetkým v periodických publikáciách, začal EDIS už dávnejšie, a to
vydávaním periodika EURO-INFO, ktoré prináša aktuálne informácie o dianí v Európskej únii. V súčasnosti vychádza len
elektronicky (
www.edis.sk/euroinfo/einfo.htm). V súvislosti s veľkým nárastom
elektronických informácií dostupných v prostredí internetu pristúpil EDIS k budovaniu elektronickej knižnice EKES (
www.edis.sk/ekes/ekes.htm), ktorá existuje v dvoch segmentoch: knižnica
elektronických dokumentov (uložených na serveri Centra VTI SR) a euronavigátor (tematické usporiadanie hypertextových odkazov
na informačné zdroje).


Čo prináša naša najnovšia služba?

Elektronickú referenčnú službu (ďalej e-referenčná služba) možno vo všeobecnosti charakterizovať ako vzájomný vzťah
medzi používateľom, referenčným pracovníkom a informačnými zdrojmi, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom internetu a
elektronickej pošty.

Ide o službu typu otázka-odpoveď, pričom v našom prípade otázka a odpoveď nasledujú v rôznych nezávislých časových
úsekoch (tzv. asynchrónne digitálne referencie). Vzájomná komunikácia sa realizuje prostredníctvom elektronickej pošty,
pričom používateľ môže poslať svoju otázku na určenú e-mailovú adresu alebo vyplniť formulár dostupný na webových stránkach
e-referenčnej služby .

Používateľ môže požadovať informácie faktografického charakteru, informácie o publikáciách nachádzajúcich sa v našom
fonde, pomoc pri navigovaní na elektronické informačné zdroje. Zameranie otázok nie je tematicky obmedzené. Na otázky
odpovedá tím pracovníkov, ktorý dôsledne vyhľadáva optimálne odpovede, niekedy aj po konzultácii s inými odborníkmi. Odpoveď
sa posiela elektronickou poštou najneskôr do dvoch pracovných dní. Otázky a odpovede sú archivované a dostupné verejnosti na
webových stránkach e-referenčnej služby.

Našou snahou je informovať používateľa o informačných zdrojoch – publikáciách nachádzajúcich sa vo fonde EDIS,
dostupných databázach EÚ, nasmerovať ho na informačné zdroje a služby iných inštitúcií, a tak mu uľahčiť a urýchliť
orientovanie sa v existujúcich a novovznikajúcich informačných zdrojoch, inštitúciách a službách.

E-referenčnú službu
Čo chcem vedieť o EÚ? sme začali testovať v priebehu februára a koncom mesiaca bola sprístupnená na webe. Aj keď sme
si uvedomovali vzrastajúcu dostupnosť internetu, prekvapil nás pomerne vysoký záujem zo strany používateľov, a to aj napriek
tomu, že služba nebola hneď po jej spustení spropagovaná. Mesačne odpovedáme približne na 20 – 25 otázok, ktoré veľakrát
vyžadujú dlhšie vyhľadávanie informácií. Pýtajúci sa totiž nemajú dominantný záujem o encyklopedické informácie, ako sme to
pôvodne očakávali, ale skôr o otázky, ktoré “prináša život“ – ako postupovať pri získavaní finančných prostriedkov z
eurofondov a podpore ich podnikateľskej činnosti, aké budú zmeny v legislatíve, nákladnej doprave po vstupe do EÚ, ako
prebiehali predreferendové kampane v štátoch EÚ, ako ovplynil vstup do EÚ ekonomiku jednotlivých členských štátov a pod. –
otázky veľmi rôznorodé, niekedy zložité, ale v každom prípade také, ktoré vyžadujú odbornú pripravenosť pracovného tímu, jeho
zanietenosť pre užitočnú vec a chuť odolávať časovej náročnosti. Vzhľadom na širokú tematickú škálu otázok vám v prípade
vášho záujmu odporúčam pozrieť si archív:
http://www.edis.sk/archiv-eu.htm.

Napriek odbornej a časovej náročnosti (e-referenčnú službu zabezpečujeme len ako ďalšiu aktivitu v našej doterajšej
práci a v presvedčení, že súboj s otázkami používateľov vyhráme, samozrejme, k ich spokojnosti) nám bezprostredná spätná
väzba prináša uspokojujúci pocit užitočnosti.

Odkaz na e-referenčnú službu je umiestnený na viacerých miestach (domovská stránka CVTI SR, EURO:i:portál, EDIS, DK EÚ,
EURO-INFO, elektronická knižnica EKES). Služba bola spropagovaná aj priamym informovaním kompetentných pracovísk vrátane
siete európskych informačných stredísk, uvedením informácie v niektorých odborných periodikách, prostredníctvom seminára v
rámci Týždňa slovenských knižníc a letákov.


Navštívte nás na internete


Čo chcem vedieť o EÚ? (e-referenčná služba)
http://www.edis.sk/sluzba-eu.htm


Euro:i:portál


internetový portál umožňujúci integrovaný prístup k zdrojom a službám


www.edis.sk


EDISwww.edis.sk/edis.htm


Depozitná knižnica EÚwww.edis.sk/dkeu.htm


EKES (e-knižnica)www.edis.sk/ekes/ekes.htm


EURO-INFO (e-periodikum)www.edis.sk/euroinfo/einfo.htm


E-katalóg EDISwww.cvtisr.sk/online.htm
Poznámka redakcie:


Typ referenčnej služby zavádzajú viaceré knižnice v snahe čo najväčšmi vychádzať v ústrety potrebám svojich
používateľov a vôbec všetkých záujemcov o najrôznejšie informácie. Je to plne v súlade s transformáciou spoločnosti a
potrebami informačnej spoločnosti.


Hneď na úvodnej webovej stránke Národnej knižnice v Prahe
www.nkp.cz je prístupná referenčná služba
?
Ptejte se knihovny / ? Ask your library, kto-

rá funguje od novembra roku 2002 a má aj svoj archív na adrese:
www.nkp.cz/refer_centrum/archiv/archiv.htm


Ak máte možnosť, pozrite si ich – sú v mnohom inšpiratívne.

Share: