Issue 2/2003

Zo Slovenska

Internetizácia verejných knižníc na Slovensku

Úvod Informatizácia spoločnosti úzko súvisí s rozvojom globálnej informačno-komunikačnej infraštruktúry, ktorá je základom realizácie informatizačných programov všetkých vyspelých...

Zo Slovenska

Verejné internetové pracovisko v Slovenskej národnej knižnici

V posledných rokoch sa zvýšil záujem o využívanie počítačov, či už vo vzdelávaní, profesionálnej sfére, alebo na súkromné účely. Získavať nové informácie umožňuje internet,...

Zo Slovenska

Internet a lekárske vedy

Rýchly rozvoj informačných technológií je jednou z najvýznamnejších charakteristík súčasnosti. Výsledkom rozvoja technológií je internet, ktorý sa stal informačným fenoménom...

Zo Slovenska

Elektronická knižnica časopisov – Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)

Keď sa otvoria stránky veľkých nemeckých knižníc a knižníc v nemecky hovoriacom jazykovom prostredí, nikde nechýba linka na Elektronickú knižnicu časopisov – Elektronische...

Zo Slovenska

Internet v knižnično-informačných službách Slovenskej poľno- hospodárskej knižnice

Rozvoj informačných a komunikačných technológií komplexne ovplyvňuje celú spoločnosť, správanie a životný štýl ľudí. Formuje sa nová generácia, pre ktorú je samozrejmé...

Zo Slovenska

Technika a nové technológie v našej knižnici

Knižnice boli – a verím, že aj naďalej budú – dôležitým prvkom v kultúre a vo vzdelávaní spoločnosti, úlohou ktorých je sprostredkovávať slobodný a rovnoprávny prístup občanov...

Zo Slovenska

Web BIBLIS – Súborná databáza regionálnej bibliografie

Naša knižnica je typická verejná knižnica východného Slovenska. Používame knižničný informačný systém LIBRIS pre knižničné fondy a BIBLIS pre tvorbu bibliografickej databázy....

Zo Slovenska

Informácie a znalosti na podnikovom webe

Ťažiskom príspevku je pohľad na proces sprostredkovania informácií a znalostí v intranete očami knižničného, resp. informačného pracovníka s dôrazom na stránku informačnú, nie...

Zo Slovenska

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica

Idea projektu Spoločnej česko-slovenskej digitálnej parlamentnej knižnice vznikla v roku 2001 na rokovaniach riaditeľov Parlamentnej knižnice Poslaneckej snemovne ČR a Parlamentnej knižnice...

Zo Slovenska

Knižnice pre všetkých

Posledný marcový týždeň sa už tradične slovenské knižnice usilujú upútať na seba pozornosť širokej verejnosti a zvýšenou aktivitou presviedčať o svojej užitočnosti a jedinečnosti...

Zo Slovenska

Knižnice – mosty informačnej spoločnosti

32. medzinárodné informatické sympózium INFOS 2003 zorganizoval Spolok slovenských knihovníkov v spolupráci s Ústrednou knižnicou SAV a pod záštitou Ministerstva kultúry SR už tradične...

Predstavujeme / Introducing

Šanca pre knižnice?

Cieľom projektu www.každom.veku , ktorý je realizovaný v rámci iniciatívy eSlovakia, je vytvoriť podmienky pre vzdelávanie dospelých a pre priblíženie internetu všetkým vekovým...

Zo Slovenska

Možnosti využitia finančných prostriedkov poskytnutých krajinami Európskej únie

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici zorganizovala 23. mája 2003 pracovný seminár Možnosti využitia finančných prostriedkov poskytnutých krajinami Európskej únie v rámci...

Zo Slovenska

Informačné technológie a naši jubilanti

Typické ospalé nedeľné vidiecke ráno na slovenskom juhu začiatkom 21. storočia. Niekto je v kostole, niekto v hypermarkete (zatiaľ sú otvorené), niekto v krčme a zopár jedincov pracuje na...

Zo zahraničia

Internet a digitálne knižnice

Hoci internet ako taký existuje už zhruba 30 rokov, až vytvorenie a rozšírenie WWW technológií začiatkom 90. rokov podporilo explozívny nárast globálneho elektronického informačného...

Zo zahraničia

Zo zahraničnej literatúry

Získavanie internetovej kvalifikácie: “bibweb“ – internetový kurz pre knihovníkov Christian Hasiewicz Prameň: Zdobyvanie internetovych kwalifikacji: “bibweb“ – internetowy kurs dla...

Krok za krokom

Heuréka! Našiel som na internete

V staroveku týmto pokrikom vyjadril radosť Archimedes pri onom známom zákone o telese ponorenom do kvapaliny. Od tohto momentu heuréka symbolizuje radosť, nadšenie z víťazstva nad novým...

Krok za krokom

Sťahujeme programy z internetu zadarmo

Čarovné slovíčko zadarmo rozjasnieva tváre ľudí už po dlhé stáročia. Prirovnanie o kupujúcich, ktorí sa trhajú o zaujímavý tovar, vyjadrené ustáleným slovným spojením “ akoby...

Krok za krokom

Utility pre systém LIBRIS a BIBLIS

V tomto článku opíšem prácu s drobnými nástrojmi pre systémy LIBRIS a BIBLIS, ktoré používame v našej knižnici (Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Rožňava). Všetky spomenuté...

Krok za krokom

Vieme dobre citovať?

V čísle 4/2002 nášho časopisu sme sa venovali problematike terminológie v oblasti citovania elektronických dokumentov. Definovali sme dva základné pojmy: citácia a bibliografický odkaz....

Infomix / Infomix

Infomix

3. slovenský knihovnícky kongres na obzore SSK, SAK a Slovenská národná knižnica v Martine organizujú v Bratislave v dňoch 24. – 25. novembra 2003 pod záštitou Ministerstva kultúry SR 3....

Predstavujeme / Introducing

Čo chcem vedieť o EÚ? Nová elektronická referenčná služba

Množstvo informácií, ktoré na používateľa útočí zo všetkých strán – najmä z internetu, dostupný interný fond publikácií a presvedčenie malého tímu pracovníkov, že sa v tom...

Krok za krokom

Nasadenie Linuxu v knižniciach

Na Slovensku by sme len veľmi ťažko hľadali knižnicu, ktorá by denne nezápasila s nedostatkom finančných prostriedkov potrebných na svoj chod. Automatizácia knižnice nám vie ušetriť...

Príhovor

Príhovor

  Vážení čitatelia!  Sezam, otvor sa! Tieto zázračné slová musel poznať Alibaba na odkrytie jaskyne plnej nevídaných skvostov. Meno, heslo… <klik>. Podobne ako v...

Hlavné články / Main Articles

Informačná architektúra ako metodológia tvorby webových stránok

Cieľom štúdie je charakterizovať novoznikajúcu vednú disciplínu – informačnú architektúru – a jej vplyv na metodológiu tvorby webových stránok. Charakterizujú sa prístupy k...

Hlavné články / Main Articles

Prístup k profesionálnym rešeršným systémom a služby svetových data- bázových centier – príležitosť pre informačnú profesiu a modernú knižnicu

“Mať odvahu, hľadať, nájsť a nevzdávať sa!“ Tennyson, anglický básnik V článku sa autor zaoberá možnosťou modernej knižnice poskytovať prístup k profesionálnym rešeršným...