Issue 2/2003

From Slovakia

Internetizácia verejných knižníc na Slovensku

Úvod Informatizácia spoločnosti úzko súvisí s rozvojom globálnej informačno-komunikačnej infraštruktúry, ktorá je základom realizácie informatizačných programov všetkých vyspelých...

From Slovakia

Verejné internetové pracovisko v Slovenskej národnej knižnici

V posledných rokoch sa zvýšil záujem o využívanie počítačov, či už vo vzdelávaní, profesionálnej sfére, alebo na súkromné účely. Získavať nové informácie umožňuje internet,...

From Slovakia

Internet a lekárske vedy

Rýchly rozvoj informačných technológií je jednou z najvýznamnejších charakteristík súčasnosti. Výsledkom rozvoja technológií je internet, ktorý sa stal informačným fenoménom...

From Slovakia

Elektronická knižnica časopisov – Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)

Keď sa otvoria stránky veľkých nemeckých knižníc a knižníc v nemecky hovoriacom jazykovom prostredí, nikde nechýba linka na Elektronickú knižnicu časopisov – Elektronische...

From Slovakia

Internet v knižnično-informačných službách Slovenskej poľno- hospodárskej knižnice

Rozvoj informačných a komunikačných technológií komplexne ovplyvňuje celú spoločnosť, správanie a životný štýl ľudí. Formuje sa nová generácia, pre ktorú je samozrejmé...

From Slovakia

Technika a nové technológie v našej knižnici

Knižnice boli – a verím, že aj naďalej budú – dôležitým prvkom v kultúre a vo vzdelávaní spoločnosti, úlohou ktorých je sprostredkovávať slobodný a rovnoprávny prístup občanov...

From Slovakia

Web BIBLIS – Súborná databáza regionálnej bibliografie

Naša knižnica je typická verejná knižnica východného Slovenska. Používame knižničný informačný systém LIBRIS pre knižničné fondy a BIBLIS pre tvorbu bibliografickej databázy....

From Slovakia

Informácie a znalosti na podnikovom webe

Ťažiskom príspevku je pohľad na proces sprostredkovania informácií a znalostí v intranete očami knižničného, resp. informačného pracovníka s dôrazom na stránku informačnú, nie...

From Slovakia

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica

Idea projektu Spoločnej česko-slovenskej digitálnej parlamentnej knižnice vznikla v roku 2001 na rokovaniach riaditeľov Parlamentnej knižnice Poslaneckej snemovne ČR a Parlamentnej knižnice...

From Slovakia

Knižnice pre všetkých

Posledný marcový týždeň sa už tradične slovenské knižnice usilujú upútať na seba pozornosť širokej verejnosti a zvýšenou aktivitou presviedčať o svojej užitočnosti a jedinečnosti...

From Slovakia

Knižnice – mosty informačnej spoločnosti

32. medzinárodné informatické sympózium INFOS 2003 zorganizoval Spolok slovenských knihovníkov v spolupráci s Ústrednou knižnicou SAV a pod záštitou Ministerstva kultúry SR už tradične...

Introducing

Šanca pre knižnice?

Cieľom projektu www.každom.veku , ktorý je realizovaný v rámci iniciatívy eSlovakia, je vytvoriť podmienky pre vzdelávanie dospelých a pre priblíženie internetu všetkým vekovým...

From Slovakia

Možnosti využitia finančných prostriedkov poskytnutých krajinami Európskej únie

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici zorganizovala 23. mája 2003 pracovný seminár Možnosti využitia finančných prostriedkov poskytnutých krajinami Európskej únie v rámci...

From Slovakia

Informačné technológie a naši jubilanti

Typické ospalé nedeľné vidiecke ráno na slovenskom juhu začiatkom 21. storočia. Niekto je v kostole, niekto v hypermarkete (zatiaľ sú otvorené), niekto v krčme a zopár jedincov pracuje na...

From abroad

Internet a digitálne knižnice

Hoci internet ako taký existuje už zhruba 30 rokov, až vytvorenie a rozšírenie WWW technológií začiatkom 90. rokov podporilo explozívny nárast globálneho elektronického informačného...

From abroad

Zo zahraničnej literatúry

Získavanie internetovej kvalifikácie: “bibweb“ – internetový kurz pre knihovníkov Christian Hasiewicz Prameň: Zdobyvanie internetovych kwalifikacji: “bibweb“ – internetowy kurs dla...

Step by Step

Heuréka! Našiel som na internete

V staroveku týmto pokrikom vyjadril radosť Archimedes pri onom známom zákone o telese ponorenom do kvapaliny. Od tohto momentu heuréka symbolizuje radosť, nadšenie z víťazstva nad novým...

Step by Step

Sťahujeme programy z internetu zadarmo

Čarovné slovíčko zadarmo rozjasnieva tváre ľudí už po dlhé stáročia. Prirovnanie o kupujúcich, ktorí sa trhajú o zaujímavý tovar, vyjadrené ustáleným slovným spojením “ akoby...

Step by Step

Utility pre systém LIBRIS a BIBLIS

V tomto článku opíšem prácu s drobnými nástrojmi pre systémy LIBRIS a BIBLIS, ktoré používame v našej knižnici (Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Rožňava). Všetky spomenuté...

Step by Step

Vieme dobre citovať?

V čísle 4/2002 nášho časopisu sme sa venovali problematike terminológie v oblasti citovania elektronických dokumentov. Definovali sme dva základné pojmy: citácia a bibliografický odkaz....

Infomix

Infomix

3. slovenský knihovnícky kongres na obzore SSK, SAK a Slovenská národná knižnica v Martine organizujú v Bratislave v dňoch 24. – 25. novembra 2003 pod záštitou Ministerstva kultúry SR 3....

Introducing

Čo chcem vedieť o EÚ? Nová elektronická referenčná služba

Množstvo informácií, ktoré na používateľa útočí zo všetkých strán – najmä z internetu, dostupný interný fond publikácií a presvedčenie malého tímu pracovníkov, že sa v tom...

Step by Step

Nasadenie Linuxu v knižniciach

Na Slovensku by sme len veľmi ťažko hľadali knižnicu, ktorá by denne nezápasila s nedostatkom finančných prostriedkov potrebných na svoj chod. Automatizácia knižnice nám vie ušetriť...

Speech

Príhovor

  Vážení čitatelia!  Sezam, otvor sa! Tieto zázračné slová musel poznať Alibaba na odkrytie jaskyne plnej nevídaných skvostov. Meno, heslo… <klik>. Podobne ako v...

Main Articles

Informačná architektúra ako metodológia tvorby webových stránok

Cieľom štúdie je charakterizovať novoznikajúcu vednú disciplínu – informačnú architektúru – a jej vplyv na metodológiu tvorby webových stránok. Charakterizujú sa prístupy k...

Main Articles

Prístup k profesionálnym rešeršným systémom a služby svetových data- bázových centier – príležitosť pre informačnú profesiu a modernú knižnicu

“Mať odvahu, hľadať, nájsť a nevzdávať sa!“ Tennyson, anglický básnik V článku sa autor zaoberá možnosťou modernej knižnice poskytovať prístup k profesionálnym rešeršným...