Infomix

Infomix

3. slovenský knihovnícky kongres na obzore

SSK, SAK a Slovenská národná knižnica v Martine organizujú v Bratislave v dňoch 24. – 25. novembra 2003 pod záštitou Ministerstva kultúry SR 3. knihovnícky kongres pod názvom Slovenské knižnice na ceste do Európy?
Na 26. novembra je plánované volebné valné zhromaždenie SAK a konferencie odborných sekcií SSK.

Bližšie informácie:

Spolok slovenských knihovníkov (SSK) – Ing. Silvia Stasselova (stassel@svf.stuba.sk)

Slovenská asociácia knižníc (SAK) – PhDr. Dušan Lechner (pupi@ulib.sk)

Slovenská národná knižnica (SNK) – Ing. Milan Rakús (rakus@snk.sk)

 


Internet v technických knižniciach a IS

Pri každoročnom zisťovaní stavu a činnosti špeciálnych technických knižníc a informačných stredísk na Slovensku sa CVTI SR zaujíma, okrem iného, aj o stav pri využívaní najprogresívnejších informačných technológií v týchto útvaroch. Aj keď počet vykazujúcich knižníc z roka na rok klesá, pri vyhodnocovaní hlásiacich knižníc možno s potešením konštatovať, že pri využívaní elektronickej pošty, internetu a intranetu sa vývoj nezastavil, ale napriek stálym problémom, ktoré tieto špeciálne knižnice majú, napreduje. Toto všeobecné konštatovanie možno podoprieť konkrétnymi číselnými údajmi porovnávajúcimi rok 2001 a 2002.

Kým v roku 2001 elektronickú poštu využívalo 61 zo 75 hlásiacich technických knižníc a informačných stredísk (ďalej TK/IS), čo predstavovalo 81,33 %, v roku 2002 z 57 už 47, teda 82,45 %. Zabezpečený prístup do internetu malo v roku 2001 41 zo 75 TK/IS (54,66 %), v roku 2002 už 36 z 57 TK/IS (63,15 %). Intranet ako formu vnútropodnikového internetu využívalo v roku 2001 29 zo 75 TK/IS (38,66 %), v roku 2002 už 26 z 57 TK/IS (45,61 %). Stagnujúce je len využívanie extranetu, ktorý predstavuje prepojenie súkromných sietí intranet. Vo vzorke sa každoročne objavuje len 1 špeciálna knižnica, ktorá ho využíva.

CVTI SR ako výhradného distribútora programového produktu CDS/ISIS pre SR aj tento rok opäť potešil fakt, že až 60 % všetkých používaných automatizovaných knižnično-informačných systémov v špeciálnych technických knižniciach a informačných strediskách je “isisovského razenia” a knižnice v nich vedú pre svoju činnosť dôležité moduly – najviac modul automatizovanej katalogizácie, rešeršných služieb, výpožičiek, čitateľov, akvizície a rôznych evidencií. Na drahšie systémy, ako napr. Rapid Library, Lotus Notes – KIS Aplikácia knižnica, Libris, TSeries, sa zatiaľ zmohlo len zanedbateľné množstvo z tohtoročnej vzorky hlásiacich knižníc. Uvidíme, akým smerom tu pôjde vývoj ďalej.

Ľ. S.


Na tohtoročnom 9. ročníku medzinárodnej konferencie o elektronických informačných zdrojoch INFORUM 2003 sa zúčastnilo viac ako 600 účastníkov, z toho 63 zo Slovenskej republiky. Konferencii predchádzali 2 workshopy na tému “Tipy pre pokročilé vyhľadávanie na internete“ a “Historické dokumenty v digitálnom prostredí“. Odznelo 75 prednášok na rôzne aktuálne témy. Okrem iných boli témam Digitálne knižnice: brány do našej minulosti a Profesionálne metódy vyhľadávania na voľnom a platenom internete venované samostatné sekcie.

V priebehu konferencie boli už tradične v Zrkadlovej kaplnke NK ČR vyhlásené výsledky ankety Cena INFORA 2003. Jednu z 5 hlavných cien získala Univerzitná knižnica v Bratislave za Súborný katalóg periodík. Jubilejný 10. ročník sa bude konať opäť na VŠE v Prahe v dňoch 25. – 27. mája 2004. Viac informácií nájdete na:

www.inforum.cz a www.ikaros.cz.

Plné znenie konferenčných príspevkov nájdete na CD v prílohe tohto časopisu, ktoré obsahuje aj príspevky z 31. informatického sympózia INFOS 2003.


Medzinárodnú konferenciu Informačné správanie a digitálne knižnice zorganizovala KKIV FiF UK v Bratislave v spolupráci so SAK so sponzorským prispením Open Society Foundation Bratislava, Goetheho inštitútu Bratislava, British Council a U. S. Embassy Bratislava.

Cieľom konferencie bola prezentácia výsledkov výskumu grantovej úlohy VEGA Interakcia človeka s informačným prostredím riešenej na KKIV FiF UK v Bratislave, ako aj informácie o dosiahnutých výsledkoch v oblasti výskumu digitálnych knižníc v rámci programu IST – DELOS, budovanie komunity v oblasti skúmania používateľov v nových podmienkach elektronickej komunikácie v SR – základné pojmy a prístupy a prepojenie nových teórií informačného správania s praxou skúmania používateľov vo vedeckých a akademických knižniciach.

Organizátori pripravili na túto akciu aj zborník s rovnomenným názvom (ISBN 80-85165-87-2)

Fotogalériu nájdete na:

http://jib-info.cuni.cz/foto/bratislava2003.

zbornik.jpg (29010 bytes)


V dňoch 21. – 23. septembra 2003 sa uskutoční v Umeleckom centre Univerzity Palackého v Olomouci pracovný seminár s názvom Knižnica a architektúra – knižnice bez bariér. Cieľom bude hľadať cesty pri riešení problémov výstavby a rekonštrukcie knižníc, ako i odpovede na otázky spojené s víziou dokonale bezbariérovej knižnice (bližšie pozri http://knihovna.upol.cz/library-architecture).

V tejto súvislosti informujeme o čísle 1/2003 časopisu PROJEKT – Revue slovenskej architektúry, ktoré obsahuje niekoľko odborných článkov spolu s fotografickou a projektovou dokumentáciou, ktoré sa týkajú architektúry a architektonických trendov pri výstavbe a revitalizácii priestorov knižníc:

Od knižnice k mediatéke
Príbeh Univerzitnej knižnice
Centrum vedecko-technických informácií SR
11 knižníc – architektonické (ne)trendy
Knižnice ako architektonický fenomén na prelome milénia
Vývoj knižnice ako typologického druhu. Od knižnice k mediatéke

Kontakt: Redakcia PROJEKT – revue slovenskej architektúry, tel.: 02/5443 126 87, e-mail: projekt@internet.sk, www.archinet.sk.


Americké OCLC (Online Computer Library Center) oznámilo, že mu Nadácia Billa a Melindy Gates udelila 3-ročný grant na sumu 9 miliónov USD s cieľom vytvoriť verejne prístupný internetový portál zameraný na výpočtovú techniku a určený pre verené knižnice a iné organizácie, ktoré sprístupňujú informácie verejnosti. Portál má napomáhať všeobecné rozšírenie prístupu k informačným technológiám. Bude slúžiť pri uspokojovaní novovznikajúcich potrieb verejných knižníc v oblasti spravovania hardvéru a softvéru, pomáhať pri implementácii perspektívnych aplikácií, ako i v oblasti vzdelávania a poskytovania digitálnych knižničných služieb.

http://www.oclc.org


skip.jpg (54072 bytes)

Začiatkom tohto roka vyšlo v Českej republike zvláštne číslo Bulletinu SKIP s názvom Slovenské knihovníctvo, ktorého autorkou je Mgr. Andrea Doktorová.

Útla brožúrka (30 strán) prináša stručnú charakteristiku vývoja slovenských knižníc po novembri 1989 podľa ich jednotlivých typov. Súčasťou je i krátka charakteristika SSK a SAK ako dvoch záujmových združení, kde SSK je prioritne určený na združovanie individuálnych členov, hoci akceptuje aj tzv. kolektívne členstvo knižníc a informačných inštitúcií. SAK, založený v roku 1992, v súčasnosti združuje 84 knižníc.

Redakcia Bulletinu SKIP vydala toto zvláštne číslo s cieľom prehĺbiť vzťahy medzi knihovníckymi spolkami, umožniť výmenu spolkových publikácií a vyvolať ďalšie kroky, ktoré pomôžu na českej i slovenskej strane.

Kontakt: kurkal@mlp.cz


Rezervácia dokumentov už aj cez internet

Od polovice februára ponúka Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach svojim používateľom novú službu – rezerváciu dokumentov prostredníctvom svojej webovej stránky

www.zkgz.sk  ( e-mail: opac_rezervacia@zkgz.sk).

 


Revolúcia v anglických verejných knižniciach

Ľudová sieť (People´s network) je ambiciózny projekt pripájania všetkých verejných knižníc na internet, vytvárania nových vzdelávacích stredísk v oblasti informačných technológií a zaškoľovania knižničných pracovníkov. Do konca roku 2002 bolo nainštalovaných 30 000 terminálov v 4 000 verejných knižniciach, ponúkajúcich 60 miliónov hodín voľného prístupu do internetu ročne, čo poskytne ľuďom rôzneho veku, záujmov a pôvodu príležitosť participovať na “prepojenej“ spoločnosti.

Projekt, ktorý riadi Rada pre múzeá, archívy a knižnice, sa financuje zo ziskov z lotérií (grant vo výške 120 miliónov libier), ktorého distribútorom je Fond nových príležitostí (New Oportunities Fund), predstavuje vlastne najväčšie nasadenie informačných technológií svojho druhu a najväčšiu samostatnú investíciu v 150-ročnej histórii služieb verejných knižníc.

http://www.peoplesnetwork.gov.uk.


Prekladač internetových stránok EUROTRAN 2002

CD-ROM Prekladač internetových stránok Eurotran je neoceniteľným pomocníkom pre každého, kto potrebuje často pracovať s internetovými stránkami v anglickom jazyku a nie je v anglickom jazyku dostatočne zdatný. Používateľom s čiastočnou znalosťou angličtiny zobrazí vedľa anglického textu aj jeho orientačný český preklad a oslobodí ich tak od nutnosti vyhľadávať neznáme slová v slovníku. Používateľom, ktorí nepoznajú angličtinu vôbec, zobrazí miesto anglického textu strojový preklad a umožní im tak základnú orientáciu v obsahu stránky. Program disponuje slovnou zásobou v rozsahu 420 tisíc anglických slov a slovných spojení a pracuje na všetkých počítačoch vybavených internetovým priehliadačom MS Internet Explorer 5 alebo 6.

 CD-ROM si môžete objednať prostredníctvom firmy ANIMA, s. r. o., v Košiciach (pozri vnútornú stranu obálky).

eurotr.jpg (49780 bytes)

 


Knihovník roka 2002

Tento titul, ktorý udeľuje Krajská pobočka SSK Bratislavského kraja získala riaditeľka Knižnice Ružinov PhDr. Darina Horáková “za oživenie spolkového života v Bratislavskom kraji, za profesionálnu úroveň pripravovaných podujatí a za ľudský prístup a diplomaciu pri riešení problémov“.

 


Svet informácií a prístup nevidiacich a slabozrakých k nim

Informačné technológie prenikli už do každodenného života, ktorý si už bez nich ani nevieme predstaviť. Ich prostredníctvom informácie získame a odovzdáme skôr a efektívnejšie.

Nie každý z nás má však rovnaké podmienky na získavanie potrebných informácií. Je tu množstvo bariér – objektívnych i subjektívnych. Priestorové, jazykové, technologické či finančné bariéry, často aj nedostatočná informovanosť a osobné pohodlie. Jednou z nich je aj znížená komunikačná schopnosť vplyvom rôznych zdravotných problémov, ktoré si môžeme priniesť na svet, alebo ich v priebehu života získame. Patrí sem aj slabozrakosť, prípadne úplná strata zraku, ktorá môže negatívne ovplyvniť prístup k informáciám, pretože aj keď si to neuvedomujeme, žijeme vo svete predovšetkým obrazových informácií. A tie vnímame zrakom. Moderné informačné technológie a ich využívanie predstavujú pre zrakovo postihnutých slobodný a bezbariérový prístup k informáciám.

Našou ľudskou i odbornou povinnosťou je pomôcť vytvoriť podmienky na uľahčenie prístupu k informáciám odstraňovaním bariér technickými i technologickými pomôckami a profesionálnym prístupom. Preto kvôli tomu sme v Slovenskej pedagogickej knižnici zabezpečili a sprístupnili prvé verejné špecializované pracovisko pre slabozrakých a nevidiacich, ktoré je vybavené tak, aby sa aj títo naši používatelia mohli dostať k potrebným informáciám. Tvorí ho lupa, ktorá pomáha hlavne pri vypĺňaní formulárov a slúži na čítanie tlačených textov. Pri týchto činnostiach sa dá využiť svetelný červený bod, ktorý umožňuje lepšiu orientáciu v texte, s ktorým sa práve pracuje. Slabozrakí jednoduchou manipuláciou s lupou zväčšujú písmo, menia farby pozadia, zaostrujú text a môžu presne vyznačiť riadok, ktorý potrebujú.

Prostredníctvom programu Magic je možné čítať dokumenty a využívať internet až v 16-násobnom zväčšení. Zvukový program Jaws v spolupráci s technickým zariadením Braille Voyager “číta“ pracovnú plochu OS Windows a všetky operácie, ktoré používateľ vykonáva a zároveň konvertuje aktuálny obsah pracovnej plochy do braillovského riadka, t. j. do hmatového zobrazenia.

K úplnosti pracoviska chýba ešte tlačiareň na Braillovo písmo. Pracovisko nájdete na adrese: Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 16, 851 01 Bratislava 5, http://www.spgk.sk, e-mail: postmast@spgk.sk, biblio@spgk.sk, tel.: 02/6241 0992-4.

L. P.

Share: