Vieme dobre citovať?

Step by Step

V čísle 4/2002 nášho časopisu sme sa venovali problematike terminológie v oblasti citovania elektronických dokumentov. Definovali sme dva základné pojmy: citácia a bibliografický odkaz. Následne sa budeme zaoberať tvorbou bibliografických odkazov, ktoré sú umiestnené buď na konci textu, ktorý autor píše, alebo na konci celého dokumentu. K problematike tvorby citácií sa vrátime v nasledujúcom čísle, pretože ich tvorba závisí od výberu techniky citovania.

Podľa štandardu ISO 690-2 (1997) a STN ISO 690-2 (2001) rozoznávame niekoľko blokov údajov, ktoré musíme pri identifikácii citovaného elektronického zdroja použiť. Vo vnútri týchto blokov zapisujeme ešte ďalšie údaje, ktoré sú od seba oddelené určenými interpunkčnými znakmi predpísanými štandardom.

Jednotlivé údaje v blokoch údajov preberáme vždy z dokumentu, ktorý sme citovali. Toto upozornenie obzvlášť platí pre elektronické dokumenty, ktoré sa vyskytujú v rôznych aktualizáciách a revíziách, takže je dôležité, ktorú verziu sme citovali. Základným zdrojom, odkiaľ čerpáme údaje potrebné na tvorbu bibliografického odkazu, je titulná obrazovka. Ak táto chýba, možno použiť aj iný prameň, ako napríklad sprievodný materiál alebo obal.

Všeobecne platia tieto pravidlá:

Všetky bloky údajov sú od seba oddelené bodkou a medzerou, s výnimkou bloku o druhu nosiča, ktorý dávame do hranatých zátvoriek, pred ktoré bodku a medzeru nedávame. Poradie blokov údajov je záväzné. Bibliografický odkaz ukončíme bodkou. Uvádzame všeobecný príklad pre poradie blokov a interpunkciu medzi nimi:

Primárna zodpovednosť . Hlavný názov : Podnázov [Druh nosiča] . Sekundárna zodpovednosť . Vydanie . *Označenie zväzkov seriálových publikácií . Vydavateľské údaje . Časové údaje pre elektronické dokumenty . Edícia . Poznámky . Dostupnosť a prístupnosť elektronických dokumentov . Štandardné číslo .

(Poznámka: * Použijeme, len ak elektronický dokument vytvára seriál.)

Ak použijeme doplnky (napr. preklad názvu) alebo opravy ku ktorémukoľvek údaju, s výnimkou poznámok, dávame ich buď do hranatých alebo okrúhlych zátvoriek (pred zátvorky nedávame bodku).

Vo vnútri blokov používame pri citovaní elektronických dokumentov ďalšie údaje s interpunkciou, ako ju uvádzame ďalej.

Bloky údajov

Poznámka: Hviezdičkou označujeme bloky, ktoré sú typické pre elektronické dokumenty a ktorými sa líšia od dokumentov klasických. Kurzívou sú označené nepovinné údaje (bloky). Ak sa niektoré z povinných údajov na dokumente nenachádzajú, vynecháme ich.

1. Primárna zodpovednosť: použijeme také meno autora, aké sa v dokumente vyskytuje, pričom dodržíme invertovaný slovosled a formu: PRIEZVISKO, meno. Meno autora nemusíme napísať celé, stačí použiť iniciály. Funkcie a tituly autora nepoužívame.

Ak máme viac autorov (max. 3), oddelíme ich iniciály čiarkou medzerou, alebo ich plné mená medzerou pomlčkou medzerou.
V prípade štyroch a viacerých autorov použijeme len meno prvého autora a skratku et al. 1
V prípade, že má za dokument primárnu zodpovednosť korporácia, použijeme jej meno.
Ak dokument nemá autora, blok údajov o primárnej zodpovednosti jednoducho vynecháme.
Pre jednoznačnosť uvádzame tieto príklady:

Primárna zodpovednosť za dokument Primárna zodpovednosť v bibliografickom odkaze
Napísal Vladimír Novotný NOVOTNÝ, V.
Elena Čepčeková a Ján Botto

Anita Benčeková, Eduard Palko, Peter Veselý, Andrej Kováč

ČEPČEKOVÁ, E., BOTTO, J.
alebo ČEPČEKOVÁ, Elena – BOTTO, Ján 
BENČEKOVÁ, A., et al.
Univerzita Komenského Univerzita Komenského

2. Hlavný názov napíšeme tak, ako je uvedený v prameni, jeho prípadný preklad môžeme umiestniť do hranatých zátvoriek. Ak je názov príliš dlhý, môžeme ho skrátiť tak, aby zmysel zostal zachovaný. Ako znak skrátenia použijeme tri bodky. Hlavný názov a podnázov zapisujeme kurzívou.

Podnázov oddelíme od hlavného názvu medzerou dvojbodkou medzerou.

3.* Druh nosiča dávame do hranatých zátvoriek za názvové informácie a pred zátvorky nedávame bodku. STN ISO 690-2 (2001) a ISO 690-2 (1997) odporúča použiť jeden z týchto druhov nosiča:

[online], [disk], [CD-ROM], [disketa], [magnetická páska], [disk]

Ak špecifikujeme aj typ publikácie aj druh nosiča, môžeme ho zapísať napríklad v takejto podobe: [online databáza], [databáza na magnetickej páske], [monografia na CD-ROM] , [online elektronický časopis] 2 , [počítačový program na disku], [elektronická pošta] atď.

4. Sekundárna zodpovednosť : na rozdiel od primárnej zodpovednosti, pri zápise ktorej nepoužívame úvodné formulácie, údaj o

sekundárnej zodpovednosti zapíšeme v takom tvare, v akom sa na dokumente vyskytuje. Napr.:

Na citovanom dokumente V odkaze
Edited by John Smith Edited by John Smith 3

5. Vydanie: údaj o vydaní zapisujeme v takej forme, v akej je na dokumente, pričom môžeme použiť skrátenú formu. Pri elektronických dokumentoch pod pojmom vydanie nerozumieme len “klasické“ vydanie, ale aj verziu, čiže napr. Verzia 3.0.

6. Označenie zväzkov seriálových publikácií (povinné len pre seriálové dokumenty) – rok, mesiac, dátum, číslo ročníka a zväzku.

 • Ak odkazujeme na konkrétne číslo seriálu, zapíšeme čo najúplnejšie označenie zväzku: 1982, roč. 12, č. 1.
 • Ak odkazujeme na celý seriál a ak vydávanie seriálu pokračuje, zapíšeme prvý zväzok: za rokom a číslom zväzku dávame pomlč ku 1992-, roč. 1, č. 1- .
 • Ak odkazujeme na celý priebeh vydávania ukončeného seriálu, označíme prvý a posledný zväzok (ročník): 1990-1992, roč. 1-2.

7. Vydavateľské údaje: sem zapíšeme miesto vydania, meno vydavateľa a dátum vydania v jazyku originálu s nasledujúcou interpunkciou:

 • meno vydavateľa odddelíme od miesta vydavateľa medzerou dvojbodkou medzerou (miesto vydania : meno vydavateľa),
 • dátum vydania oddelíme od mena vydavateľa čiarkou medzerou

(miesto vydania : meno vydavateľa , rok vydania).

Ak máme na dokumente viac miest vydania 4 , oddelíme ich bodkočiarkou medzerou (napr. Praha ; Bratislava).

V prípade, že miesto vydania nie je známe, použijeme skratku [s.l.] 5 , alebo dáme predpokladané miesto vydania do hranatých zátvoriek, napr. [Praha]. Pri online dokumentoch môžeme vynechať, musíme však použiť poznámku o dostupnosti, kde uvedieme sieťovú adresu.

V prípade, že je neznámy vydavateľ pri elektronických dokumentoch na pevnom nosiči, použijeme skratku [s.n]. 6 , pri elektronických online dokumentoch môžeme tento údaj vynechať, ale nutne musíme použiť poznámku o dostupnosti, v ktorej uvedieme sieťovú adresu.

Ak je neznámy dátum vydania, nahradíme ho dátumom copyrightu alebo použijeme skratku ca. 1990. V prípade, že bol elektronický dokument vydávaný priebežne a jeho vydávanie je ukončené, uvedieme prvý a posledný dátum vydania, napr.: september 1988 – december 1998. Ak vydávanie nie je ukončené a dokument sa stále aktualizuje, uvedieme za dátumom 1. vydania spojovník medzeru, napr. september 1991- .

Podrobný dátum vydania zapisujeme v číselnej forme rok-mesiac-deň, napr. 1998-02-14 alebo doslovne: 14. február 1998 7 .

8. * Časové údaje pre elektronické dokumenty: Sem patria veľmi dôležité údaje potrebné na presnú identifikáciu elektronického dokumentu z množstva jeho aktualizácií a revízií. V tomto bloku používame:

 • údaje o aktualizácii alebo revízii dokumentu, napríklad: aktualizované v decembri 1987,
 • údaje o citovaní , ktoré zapisujeme vo forme: [cit. 10. apríla 2001 ] 8 a sú povinné pre online dokumenty.

Pri všetkých údajoch tohto bloku dodržiavame buď formálnu úpravu dátumu (ako pri dátume vydania), alebo dodržíme zápis týchto údajov podľa ich formy v citovanom dokumente.

10. Edícia: Ak citovaný dokument patrí do edície, zapíšeme ju vo forme: meno edície , číslo zväzku.

11. Poznámky zapisujeme v jazyku popisu dokumentu a zaznamenávame ich v poradí k jednotlivým blokom údajov. Oddeľujeme ich od seba bodkou medzerou . Pri elektronických dokumentoch používame nasledujúce poznámky:

 • Poznámka k fyzickému popisu: zapisujeme informácie o nosiči elektronického dokumentu, napríklad 1 disketa,
 • Požiadavky na systém, napríklad Požiadavky na systém: IBM PC ; 490 kB RAM ; DOS 3.30 alebo vyšší – jednotlivé požiadavky oddeľujeme bodkočiarkou medzerou.
 • Frekvencia aktualizovania dokumentu, napríklad Aktualizované mesačne.
 • Frekvencia vydávania, napríklad Vychádza štvrťročne 9 .

12.*Dostupnosť a prístupnosť elektronických dokumentov: používame frázu “Dostupné na“, “Dostupné na internete“, napr.: Dostupné na internete: <http://www.narodnaobroda.sk> 10 , alebo “Dostupné tiež na“, kde zapíšeme ďalšiu dostupnosť.

13. Štandardné číslo ISBN alebo ISSN, napr.: ISBN 2-7654-0537-9. Po štandardnom čísle alebo po každom poslednom údaji bibliografického odkazu nasleduje bodka. 11

Zásady tvorby bibliografického odkazu na elektronický dokument s dodržaním poradia blokov údajov, ktoré sme uviedli, sú všeobecné a platia pre všetky druhy elektronických dokumentov. Jednotlivé druhy elektronických dokumentov sa však vyznačujú určitými špecifickými charakteristikami tvorby bibliografického odkazu, ktoré si vyžadujú vysvetlenie.

Najdôležitejšia zásada, ktorú musíme dodržať, je uvedomiť si, čo citujeme. V zásade existujú štyri skupiny:

1 . Citujeme dokument ako celok

Ak citujeme dokument ako celok, je dôležité uvedomiť si, aký druh dokumentu citujeme. ISO 690-2 (1997) sa zaoberá citovaním týchto druhov dokumentov, ku ktorým Kimlička (2002) uvádza nasledujúce schémy:

 • Elektronické monografie, www stránky, databázy, programy

Primárna zodpovednosť. Názov : Podnázov [Druh nosiča]. Sekundárna zodpovednosť. Vydanie/verzia. Miesto vydania : Názov vydavateľa, Dátum vydania. Dátum aktualizácie/revízie [Dátum citovania]. Edícia. Poznámky. Dostupnosť. ISBN.

Príklady:

 • Elektronická monografia na internete:
  BIDE, Mark. In search of the unicorn [online]. Revised. London : Book Industry Communication, February 1998 [cit.1998-06-09]. Požia- davky na systém: Acrobat Reader. Dostupné na internete: <http://www.bic.org.uk/bic/unicorn2.pdf>. ISBN 1-873671-19 9.
 • Elektronický počítačový program na internete:
  HARRIS, David. Pegasus Mail [online počítačový program]. Ver. 3.01D. Nový Zéland : [s.n.], 1998 [cit. 12.10.2001]. Požiadavky na systém: Windows 3.11 a vyšší. Dostupné na: <ftp://ftp.let.rug.nl/pegasus/winpmail/w16-301d.exe>.
 • Elektronická databáza na internete:
  Deutsche Forschungsgemeinschaft. Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts [onli ne databáza]. Wolfenbüttel : HAB, 2000. Aktualizované 15. 02. 2002 [cit. 2002-04-19]. Aktualizované dvojmesačne. Dostupné na inter- nete: <http://www.vd17.de>.
 • Elektronická monografia na CD-ROM-e:
  The Canadian Encyclopedia [CD ROM]. Macintosh version 1.1. Toronto : McClelland and Stewart, c1993. Požiadavky na systém: Macintosh alebo kompatibilný; 490 kB RAM. ISBN 0-7710-1932-7.
 • Elektronické seriály

Názov [Druh nosiča].Vydanie/verzia. Označenie zošita/zväzku. Miesto vydania : Názov vydavateľa, Dátum vydania [Dátum citovania]. Edícia. Poznámky. Dostupnosť a prístup. ISSN.

Príklady:

 • Citovanie celého seriálu:
  Electronic Journal of Biotechnology [online]. April 1998- , vol. 1, no. 1- . Valparaiso (Chile) : Universidad Católica de Valparaíso, April 1998- [cit. 2000-03-21]. Vychádza 3-krát ročne. Dostupné na: <http://www.ejb.org>. ISSN 0717-3458.
 • Citovanie konkrétneho čísla seriálu:
  Knižnica
  [online]. 2000, roč. 1, č. 2. Martin : SNK, 2000 [cit. 2002-02-14]. Mesačník. Dostupné na internete: <http://www.snk.sk/kniznica/kniznica.html>. ISSN 1212-5075.
 • Elektronické správy

Primárna zodpovednosť za správu. Názov správy [Druh nosiča]. Príjemca. Dátum správy [Dátum citovania]. Číslovanie vnútri zdroja. Poznámky.

Príklad:

OPAVSKA [OPAVSKÁ], D. Nemecké vydania 16. storočia [správa elektronickej pošty]. Správa pre: Lucia Lichnerová. 16. feb. 2002 [cit. 2002-02-20].

2. Citujeme príspevok v dokumente

Pri citovaní príspevku vychádzame zo skutočnosti, že za príspevok považujeme akýkoľvek článok v elektronickom seriáli, stať v monografii, príspevok do diskusného fóra atď., ktorého autor je prispievateľom do celku a je to iná osoba ako autor celku. Ako prvý popíšeme príspevok, potom zdrojový dokument, umiestnenie príspevku v zdrojovom dokumente a doplníme poznámky, dostupnosť a štandardné číslo zdroja.

 • Všeobecný bibliografický odkaz na príspevok:

Popis príspevku. In Popis zdrojového dokumentu, lokalizácia príspevku v zdrojovom dokumente 12 . Poznámky. Dostupnosť.
Štandardné číslo zdroja.

Podľa ISO 690 (1987) by sme mali údaje o zdroji uvádzať za predložkou In, po ktorej by ako prvý údaj mala nasledovať primárna zodpovednosť za zdrojový dokument 13 . Slovenský preklad STN ISO 690 (1998 ) pre klasické dokumenty uvádza v Národnej prílohe za predložkou In dvojbodku 14 , kým v anglických príkladoch dvojbodka nie je. Keďže nevidíme zmysel dvojbodku použiť a meniť zásady citovania uvedené v ISO 690 (1987), popr. ISO 690-2 (1997), nebudeme dvojbodku používať.
Pri citovaní príspevkov v elektronických dokumentoch sa stretávame s týmito prípadmi:

 • Príspevky v elektronických monografiách

Primárna zodpovednosť za príspevok. Názov príspevku. In Hlavná zodpovednosť za zdrojový dokument. Názov zdrojového dokumentu [Druh nosiča]. Vydanie/verzia. Miesto vydania: Názov vydavateľa, Rok vydania. Dátum aktualizácie/revízie [Dátum citovania]. Fyzický popis zdrojového dokumentu, Lokalizácia príspevku v zdrojovom dokumente. Poznámky. Dostupnosť. Štandardné číslo.

Príklad:

KANÁRIK, I. Slobodná súťaž politických strán. In Právna úprava politických strán [online]. [s.l. : Friedrich Ebert Stiftung], 2000 [cit. 2003-03-10]. 132 s., s. 13-20. PDF formát. Požiadavky na systém: Acrobat Reader. Dostupné na internete: <http://www.fes.sk/arch_sk/
2000_pravupr.pdf>.

 • Články v elektronických seriáloch

Primárna zodpovednosť za príspevok. Názov príspevku. In Názov zdrojového dokumentu [Druh nosiča]. Dátum aktualizácie/revízie [Dátum citovania], Lokalizácia príspevku v zdrojovom dokumente 15 . Poznámky. Dostupnosť. Štandardné číslo.

Príklad (článok v elektronickom seriáli):

KOMOROVÁ, K. Výstava vzácnych kódexov. In Knižnica [online]. Martin : SNK, 2002 [cit. 2003-02-14], 2002, [roč. 3], č. 2, s. 84. Dostupné na internete: <http://www.snk.sk/kniznica/kniznica.html>. ISSN 1212-5075.

3. Citujeme časť dokumentu

Pri citovaní časti dokumentu citujeme jednotlivé kapitoly alebo zväzky, ktorých autorom je ten istý autor, ako je autor celku.
Schéma citovania časti elektronického dokumentu je nasledujúca:

 • Časť elektronických monografií, databáz, počítačových súborov

Primárna zodpovednosť. Názov [Druh nosiča]. Vydanie/verzia. Miesto vydania Názov vydavateľa, Rok vydania. Dátum aktualizácie/revízie [Dátum citovania]. Kapitola, Lokalizácia kapitoly v zdrojovom dokumente. Poznámky. Dostupnosť. Štandardné číslo.

Príklad:

JELŠINA, Milan. Architektúry počítačových systémov : princípy, štruktúrna organizácia, funkcia [online]. Košice : Elfa, 2002 [cit. 2003-01-14]. Predhovor. Dostupné na: <http://hornad.fei.tuke.sk/~jelsinam/students/CaCNS/monografia/uvod.htm>.

ISBN 80-89066-40-2.

4. Citujeme cez sprostredkujúci zdroj

V tomto prípade citujeme, “ak nemáme k dispozícii originálny zdroj, ale ten sa spomína v nejakej inej práci“ (Kimlička, 2002, s. 58). Schéma odkazu bude vyzerať takto:

Odkaz na oorginálny zdroj. Zdroj: Odkaz na sprostredkujúci zdroj.

Príklad:

BARÁNY, E. Právna úprava politických strán na Slovensku : Analýzy FES. Bratislava : [s.n.], 1999. 146 s. Zdroj: KANÁRIK, I. Slobodná súťaž politických strán. In Právna úprava politických strán [online]. [s.l. : Friedrich Ebert Stiftung], 2000 [cit. 2003-03-10]. 132 s., s. 13-20. PDF formát. Požiadavky na systém: Acrobat Reader. Dostupné na internete: <http://www.fes.sk/arch_sk/2000_pravupr.pdf>.


Poznámky:

1. V slovenskom preklade STN ISO 690 (1998) sa uvádza národná poznámka, že sa môže použiť aj skratka a i. (a iní), my však odporúčame pridržiavať sa anglickej verzie a používať všeobecne platnú latinskú formu et al., keďže ani anglická verzia neodporúča používať anglický ekvivalent tejto skratky.
2. ISO 690-2 (1997) používa termín [online seriál].
3. Nie SMITH, John, ako by to bolo pri primárnej zodpovednosti.
4. Pri viacerých vydaniach použijeme prvé alebo typograficky najvýraznejšie miesto vydania. Môžeme použiť aj všetky so zachovaním poradia na citovanom dokumente.
5. V STN ISO 690 (1998) sa v Národnej prílohe vyskytuje aj variant “b.m.“ (bez miesta), my sa však prikláňame k latinskej skratke.
6. V STN ISO 690 (1998) sa v národnej prílohe vyskytuje aj variant “b.v.“ (bez vydavateľa), my sa však prikláňame k latinskej skratke.
7. Môžeme použiť aj presný čas, napr. 14. február 1998; 14:20:35 SEČ.
8. Alebo formálne: [cit. 2001-04-10].
9. Táto poznámka je dôležitá najmä pre seriálové elektronické dokumenty.
10. Sieťová adresa musí byť zapísaná presne v tomto tvare.
11. V niektorých príkladoch Národnej prílohy STN ISO 690 (1998, s. 25) za štandardným číslom bodka chýba.
12. Pri online dokumentoch tento údaj často vynechávame, pretože nie je možné určiť presné umiestnenie príspevku, nakoľko online dokumenty nemajú tradičné stránkovanie. Pri elektronických seriáloch sem zapisujeme presné označenie čísla, v ktorom sa príspevok nachádza.
13. Ak ide o zborník alebo seriál, údaj o primárnej zodpovednosti vynecháme a za In bude hlavný názov zdroja.
14. Azda by dvojbodka bola logická, keby sme do úvahy brali jej význam v slovenskej gramatike, avšak pri citovaní nemá dvojbodka gramatický význam, pretože ju treba chápať ako oddeľovač.
15. Zapíšeme presné označenie čísla seriálu.


Zoznam bibliografických odkazov:

STN ISO 690-2: 2001, Informácie a dokumentácia – Bibliografické citácie – Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti.
KIMLIČKA, Š. 2002. Ako citovať : a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov : podľa noriem ISO 690 pre “klasické“ aj elektronické zdroje. Bratislava : Stimul, 2002. 82 s. ISBN 80-88982-57-X.
ISO 690: 1987, Documentation – Bibliographic references – Content, form and structure.
ISO 690-2: 1997, Information and documentation – Bibliographic references – Part 2: Electronic documents or parts thereof.
STN ISO 690: 1998, Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra.

Share: