Utility pre systém LIBRIS a BIBLIS

Step by Step

V tomto článku opíšem prácu s drobnými nástrojmi pre systémy LIBRIS a BIBLIS, ktoré používame v našej knižnici
(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Rožňava). Všetky spomenuté programy si môžete stiahnuť z adresy
www.download.kniznica-rv.sk.


Kontrola databázy BIBLIS

Tento program nám skontroluje v databáze BIBLIS podozrivé vzťahy, nadbytočné deskriptory, pôvodcov, nesprávne tituly,
pri ktorých chýba zväzok alebo deskriptor, zväzky, ktoré nemajú pôvodcu alebo titul, prípadne rok menší ako 1600 a väčší ako
2010 a X bez titulu alebo deskriptora.


Postup:

Vytvoríme si prázdny adresár, skopírujeme súbory LBR z databázy do adresára a stiahneme si
kontrola.zip (36 kB) a rozbalíme ho do adresára. Spustíme
kontrola.bat, po dokončení kontroly si prezrieme vytvorené TXT súbory a podľa pokynov v súboroch opravíme. V prípade
potreby si môžeme výstup vytlačiť spustením
tlac.bat. Časť programu sa dá použiť aj pre systém LIBRIS: programy Bib_p.exe (zoznam nepoužitých pôvodcov),
Bib_rola.exe (zoznam nepripojených rôl), Bib_x.exe (zoznam nedopojených X). Stačí si skopírovať z LIBRIS databázy súbory
Deskript.lbr, Rola.lbr a X.lbr. Upozorňujem, že opravy by mal robiť skúsený používateľ. Na spustenie programu stačí
DOS.


Kontrola ISBN v LIBRIS-e

Systém LIBRIS pri vkladaní ISBN upozorní na nesprávne ISBN. Ak potrebujeme spätne skontrolovať databázu, použijeme
tento program. Stiahneme si súbory
isbn.zip (5 kB) a
zaklad_libris_biblis.zip (964 kB), rozbalíme do prázdneho adresára a z databázy LIBRIS skopírujeme súbor
Vydanie.lbr. Pred spustením programu ho musíme nastaviť, pretože niektoré knižnice používajú inú dátovú štruktúru.
Spustíme si program LIBRIS a vojdeme do modulu retro alebo katalogizácia. Vyhľadáme si ľubovoľné vydanie a cez [HOME] sa
dostaneme k položke ISBN. Stlačíme [F1] – zobrazí sa približne podobný text “15 Adresa: 174 Velkost entity 220“, zapíšeme si
adresu, veľkosť a postupujeme k typu. Znova stlačíme [F1] a zapíšeme adresu. Zavrieme LIBRIS a editujeme súbor
nastav_isbn.txt v našom adresári. Ak sme mali adresu ISBN 174, adresu Typu 210 a veľkosť entity 220, zapíšeme do
nastav_isbn.txt 174-210-220. V prípade iných čísel zapíšeme svoje hodnoty. Teraz môžeme spustiť
isbn.bat a počkáme na dokon-

čenie. Výstupom je súbor
isbn.txt, kde sú čísla vydaní s nesprávnym ISBN. Môžeme si ho vytlačiť, vydania vyhľadávame a opravujeme napísaním
čísla vydania a stlačením [Alt V].


Generovanie heslárov pre BIBLIS a LIBRIS

Tento program vytvorí zoznam deskriptorov alebo pôvodcov. Je to potrebné, ak chceme urobiť revíziu deskriptorov a
pôvodcov, odstrániť duplicity, skontrolovať správne tvary a umiestnenie hesiel. Je dobre použiteľný aj pri prechode na nové
MDT. Program si stiahneme zo súboru
heslar_zoznam.zip (28 kB) a ak nemáme, tak ešte aj
zaklad_libris_biblis.zip (964 kB). Do nového adresára rozbalíme a skopírujeme súbor
Deskript.lbr alebo
Povodca.lbr podľa toho, čo chceme kontrolovať. Editujeme súbor
nastav_heslar.txt, do prvého riadku napíšeme l, ak kontrolujeme LIBRIS, b- ak BIBLIS, ďalej d pre Deskriptor alebo p
pre Pôvodcu.

Spustíme
heslar_zoznam.bat a čakáme. Vzniknú nám RTF súbory podľa jednotlivých typov hesiel (dátum, formálne, korporácie, MDT,
personálne, podujatia, predmetové, prílohy, rozraďovače, signatúry, ktoré otvoríme v textovom editore.


Postup zjednotenia duplicitných hesiel

Napríklad v geografickom zozname hesiel sme našli dve rovnaké heslá: pod číslom 21 “Rožňava“a pod číslom 1200 “Rožňava
(Slovensko)“. Chceme záznamy zlúčiť pod jedno heslo – Rožňava (Slovensko). Postup je taký, že menší počet záznamov presúvame
k heslu s väčším počtom záznamov a potom heslo opravíme a staré vymažeme. Spustíme systém BIBLIS, vyhľadáme jednotlivé heslá
(číslo a [Alt D]), pozrieme, kde je najmenej záznamov. Zistili sme, že pod nesprávnym heslom s pozíciou 21 “Rožňava“ máme
viac záznamov ako pod správnym, s číslom 1200 “Rožňava (Slovensko)“. Hoci je heslo s číslom 1200 správne, budeme záznamy
presúvať k nesprávnemu heslu, lebo je ich menej. Upozornenie: Tieto zmeny by mal robiť skúsený používateľ a najprv by si ich
mal nacvičiť na kópii databázy.

  1. V konfigurácii vypneme pýtanie hesla.
  2. V systéme vyprázdnime obrazovku.
  3. Stlačíme [Alt 1200][Enter] na vyhľadanie druhého hesla a pripojeného X.
  4. Skočíme na X a zafixujeme [Alt X][Enter]
  5. Odpájame [Ctrl End] a na otázku odpojiť objekt X od titulu? “odpovedáme NIE [N], “odpojiť objekt X od objektu
    Deskriptoru?“ odpovedáme ANO [A].
  6. Stlačíme [Alt 21] na vyhľadanie prvého hesla.
  7. Stlačíme [Ctrl Home] na pripojenie X k prvému heslu, na otázku “pripojiť?“ potvrdíme [A], t. j. áno.
  8. Stlačíme [Esc] na vyprázdnenie obrazovky.

Kroky 3 až 8 opakujeme, pokiaľ nepresunieme všetky heslá. Nakoniec prázdne heslo 1200 vymažeme [Delete] a prvé heslo 21
opravíme na správny tvar [Home] “Rožňava (Slovensko)“. Nemusíme striktne dodržiavať postup odpájania od hesla s menším počtom
záznamov k heslu s väčším počtom záznamov, keď heslo s väčším počtom záznamov je zlé, ale väčšinou je to rýchlejšie aj s
opravou zlého hesla.

Na zjednodušenie a zrýchlenie práce môžeme použiť funkciu Makro. Pred bodom 3 stlačíme [Alt 0] na začatie makra a za
bodom 8 znovu stlačíme [Alt 0] na ukončenie makra. Makro opakujeme opätovným stláčaním [Alt 9].


Kontrola duplicít v Deskriptoroch a Pôvodcoch

V predchádzajúcom programe sme museli ostro sledovať vygenerované zoznamy a hľadať duplikáty. Tento program nám uľahčí
hľadanie duplikátov, ale nenahradí ručné prezretie heslárov. Využijeme ho aj pri zmene na nové MDT, najprv by sme si mali
zlúčiť rovnaké MDT. Stiahneme si súbor
heslar_duplikat.zip(6 kB) a ak ešte nemáme, tak aj
zaklad_libris_biblis.zip (964 kB). Rozbalíme do nového adresára a skopírujeme
Deskript.lbr alebo
Povodca.lbr. Editujeme súbor
nastav_heslar.txt, do prvého riadku napíšeme l, ak kontrolujeme LIBRIS, b – ak BIBLIS, ďalej d pre Deskriptor alebo p
pre Pôvodcu. Potom napíšeme šírku záberu, číslo od 10 do 50. Napríklad kontrolujeme Deskriptor z BIBLIS-u so šírkou záberu 50
“bd50“. Šírka záberu znamená, ako podrobne sa budú kontrolovať duplikáty – čím je väčšia šírka, tým menej je podrobná
kontrola a menej je falošných duplikátov. Na začiatku si dajme šírku 50 a ak opravíme duplicity, tak môžeme znižovať šírku.
Spustíme
heslar_duplikat.bat a po skončení máme výstup v súbore
heslar_duplikat.txt.rtf. Sú tam duplicitné heslá aj s ich pozíciou. Spájanie hesiel robíme podľa postupu uvedeného k
predchádzajúcemu programu. Program pri kontrole ignoruje diakritiku a veľkosť písmen, takže nájde ak aj nie presne rovnaké
duplikáty, ale predsa duplikáty. Napríklad dejiny europské, dejiny európske alebo Indiáni, indiáni.


Kontrola duplicít v Deskriptoroch a Pôvodcoch s kúskom inteligencie

Predchádzajúci program nám našiel len veľmi podobné duplicity, ale nenašiel napríklad takéto duplicity: Rallye Gemer –
Rally Gemer, samospráva mestská – samosprávy mestské, Košice (kraj) – Košický kraj alebo podpora finančná – podpory finančné.
Tento program hľadá práve takéto podobné duplicity, ale už nezobrazuje duplicity, ktoré by našiel predchádzajúci program (aby
sme neboli zahltení). Občas nás zvedie aj na falošnú stopu, napr. automapy – automaty. Stiahneme si súbor
heslar_podoba.zip (9 kB) a ak ešte nemáme, tak aj
zaklad_libris_biblis.zip (964 kB). Rozbalíme do nového adresára a skopírujeme
Deskript.lbr alebo
Povodca.lbr. Editujeme súbor
nastav_heslar.txt, do prvého riadku napíšeme l, ak kontrolujeme LIBRIS, b – ak BIBLIS, ďalej d pre Deskriptor alebo p
pre Pôvodcu. Spustíme
heslar_podoba.bat a po skončení máme výstup v súbore
heslar_podoba.txt.rtf. Obsahuje zoznam duplikátov aj s pozíciou. Opravujeme ako v prípade predchádzajúceho
programu.


Kontrola duplikátov preukazov čitateľov pre LIBRIS

Výpožičné služby našej knižnice zatiaľ bežia v troch budovách. V jednej je úsek náučnej literatúry, v ďalšej sú úseky
beletrie, hudby, pre deti a mládež a v tretej budove je pobočka na sídlisku. (Vedenie knižnice máme bezpečne oddelené v
štvrtej budove J). Podľa nášho knižničného poriadku čitateľ má jeden preukaz, je platný a použiteľný vo všetkých budovách.
Ako je zvykom, aj u nás sa strácajú preukazy. Systém umožní vydať duplikát a to si aj poznačí, aby sa nedal zneužiť stratený
preukaz. Problém je, že by preukaz mohol byť zneužitý v inej budove, kde nevedia, že bol vydaný duplikát. Preto je potrebné
poznačiť v ostatných databázach vydanie duplikátu. Na vyhľadanie “kto má duplikát a kde ešte nie je poznačený” používame
program
duplikat.exe (9 kB). Po stiahnutí do nového adresára si nakopírujeme databázy čitateľov z troch budov pod rôznymi
menami. Napríklad
Citatel1.lbr,
Citatel2.lbr,
Citatel3.lbr. Program spustíme príkazom
duplikat.exe Citatel1.lbr Citatel2.lbr Citatel3.lbr. Výstupom je súbor
duplikat.txt, ktorý si vytlačíme. V súbore je číslo preukazu, meno z prvej databázy, stav duplikátu v prvej, druhej a
tretej databáze. Napr. 20001 Pokusny Kralik A 1 B 0 C 1. To znamená, že čitateľ s číslom 20001 má poznačený jeden duplikát v
prvej a tretej databáze, ale v druhej ho nemá. Presunieme sa do druhej budovy a poznačíme duplikát v databáze. Tento program
je napevno stavaný na tri databázy a adresu duplikátu 180, veľkosť entity 242. Ak máte inú verziu LIBRIS-u, pošlite tieto
čísla a prispôsobíme ho vašej verzii. Ak vám čísla sedia, ale máte len dve databázy, spúšťajte ho ako napr
. duplikat.exe Citatel1.lbr Citatel2.lbr Citatel2.lbr. Na spustenie programu stačí DOS.


Graf rastu alebo skôr úpadku knižnice?

Na záver som si nechal zaujímavý graf, ktorý nám zobrazí rozdelenie fondu podľa rokov, pričom rovnaké tituly počíta iba
raz. Tak môžeme porovnať aj rozdielne knižnice (napr. väčšia nakupuje viac rovnakých titulov pre pobočky, menšej knižnici
stačí menej rovnakých titulov), aký majú výber, koľko rôznych titulov vedia ponúknuť. Program zaráta aj vyradené, stratené a
ukradnuté tituly, veď niekedy boli v ponuke. Ukáže nám, ako je to s novými titulmi, či vieme ponúknuť toľko ako po minulé
roky. Žiaľ, nezľaknime sa, keď zistíme, že v predchádzajúcom roku sme sa dostali na úroveň päťdesiateho roku, keď bola
založená knižnica, ako sa to stalo u nás.

Stiahnime si
rocny_graf.zip (7 kB) a ak nemáme, aj
zaklad_libris_biblis.zip (964 kB). Rozbalíme a skopírujeme tam z databázy súbor
Vydanie.lbr. Editujeme
nastav_rocny_graf.txt, kde podľa príkladu k programu ISBN zistíme adresy média, roku a veľkosť entity. My máme tieto
hodnoty: adresa média 189, adresa roku 208, veľkosť entity 220. Chcem zobraziť graf od roku 1950. Do
nastav_rocny_graf.txt napíšem 1950-189-208-220. Spustím
rocny_graf.bat a výstupom sú obrázky PNG, rozdelené podľa média. Graf všetkých titulov je v súbore
rocny_graf_vsetky.png.


Download

Programy si môžeme stiahnuť z adresy
www.download.kniznica-rv.sk. Niektoré verzie prezeračov nesprávne pomenujú
sťahovaný súbor na download.zip, preto ho premenujte na
názov_programu.zip.

To bola ukážka pomôcok, ktoré využívame v našej knižnici. V prípade otázok alebo potreby prispôsobiť pomôcky vašim
potrebám neváhajte poslať e-mail.

Share: