Zo zahraničnej literatúry

From abroad


Získavanie internetovej kvalifikácie: “bibweb“ – internetový kurz pre knihovníkov


Christian Hasiewicz


Prameň: Zdobyvanie internetovych kwalifikacji: “bibweb“ – internetowy kurs dla bibliotekarzy. In: EBIB [online].

Dostupné na internete:
http://ebib.oss.wroc.pl/2003/42/hasiewicz.php

Využívanie internetu si vyžaduje získavanie nových znalostí a rozširovanie vedomostí nielen od používateľov knižníc,
ale aj od knihovníkov, ktorí sú povinní profesionálne odpovedať na vyskytujúce sa otázky a reagovať na potreby
klientov.

Nemecká Bertelsmanova nadácia spolu s projektovými partnermi – informačným servisom EBIB a Univerzitnou knižnicou vo
Varšave – predkladá propozície kurzu, ktorý sa zaoberá internetovou problematikou a realizuje sa výlučne prostredníctvom
tohto média. Do Poľska tak prichádza školenie pod názvom “bibweb“ – internetový kurz pre knihovníkov. Platí sa jedine za
internetové spojenie a neveľký registračný poplatok.

Program školenia sa skladá z troch doplňujúcich sa modulov. Kurz je rozdelený na časť
všeobecnú, zaoberajúcu sa problémami týkajúcimi sa internetu, a časť
špeciálnu, venovanú využívaniu odborných knihovníckych znalostí.

Každý z modulov obsahuje asi 30 – 50 hodín, pričom predpokladaný čas účasti vychádza na tri mesiace. Kurz možno začať v
ľubovoľnom čase. Po ukončení daného modulu školenia a po získaní výsledkov záverečnej internetovej skúšky účastník získa
príslušné vysvedčenie. V prípade absolvovania všetkých troch modulov účastník kurzu získa konečný certifikát, zdôrazňujúci
jeho podrobnú kvalifikáciu v oblasti internetu.

 Hudba na internete: minulosť sa stáva budúcnosťou


Francine Falardeau


Prameň: La Musique sur l’Internet: le passé devient l’avenir. In: Bulletin, 2002, vol. 34, n. 2, 5 s.

Dostupné na internete:
www.nlc-bnc.ca/bulletin/p2-0202-04-f.html

Kanadská národná knižnica vlastní v krajine najvýznamnejšiu hudobnú zbierku v listoch s 20 000 skladbami. Žiaľ, táto
zbierka bola vytlačená na málo kvalitnom papieri a skladby, ktoré prežili, sú krehké a vzácne, čo je príčinou toho, že
medziknižničné výpožičky sú nemožné. Prostredníctvom webu ich národná knižnica opäť všetkým sprístupnila.

Nájsť ich je jednoduché: z webovej stránky Kanadskej národnej knižnice vyberiete “
Musique“, potom “
Musique en feuilles canadienne d’antan“ (Niekdajšia kanadská hudba v listoch). Jadrom sídla je multimediálna databáza,
v ktorej sa ľahko hľadá a ktorá ponúka spojenie s bibliografickými záznamami katalógu národnej knižnice AMICUS. Hudbu je
možné si aj vytlačiť podľa jednoduchých ponúknutých inštrukcií.

 


Virtuálny gramogón : Kanadské historické nahrávky

(
www.nlc-bnc.ca/gramophone/) je webovým sídlom, ktoré je venované kanadským
zvukovým nahrávkam z prvej polovice 20. storočia. Obsahuje databázu s viacerými voľbami vyhľadávania. Možno vidieť najmä
etiketu platne, oboznámiť sa s detailmi o umelcovi alebo interpretovi, vidieť fotografie. Najpozoruhodnejšou časťou je
bezplatný prístup na audiostránku s možnosťou vypočuť si samotnú skladbu bez potreby sa presunúť.

 
2. konferencia Internet v knižniciach – 2003 (spojenie – spolupráca – digitalizácia)


[II. konferencja Internet v bibliotekach – 2003]


Dostupné na internete:
http://ebib.oss.wroc.pl/konferencje/iwb2

V dňoch 23. – 26. septembra r. 2003 sa na Vroclavskej polytechnike bude konať v poradí 2. konferencia na tému Internet
v knižniciach (prvá bola v decembri r. 2001). Tematika konferencie bude zameraná na problematiku tvorby elektronických fondov
a organizovanie prístupu k nim cez počítačové siete. Tézy sú naledujúce: 1. Využívanie teleinformačných technológií v
knižniciach – prístup k fondom, 2. Počítačové siete ako nástroj spolupráce medzi knižnicami, 3. Multimediálne informačné
centrá a internetové knižnice, 4. Digitalizácia, elektronická kniha a digitálne fondy, 5. Spolupráca knižníc, archívov a
múzeí v tvorbe digitálnych fondov, 6. Štandardy digitalizácie zbierok v štáte a za hranicami, 7. Koordinácia digitalizácie
zbierok na štátnej úrovni, 8. Medzinárodná spolupráca v oblasti sprístupňovania digitálnych fondov.

Hlavnými organizátormi podujatia sú Hlavná knižnica Vroclavskej polytechniky a Komisia elektronických vydavateľstiev
SBP (EBIB).

 
Informácie o vytvorení, cieľoch a spôsoboch činnosti Poľskej internetovej knižnice


Ryszard Tadeusiewicz


Prameň: Informacja o utworzeniu, a także o cełach działania Polskiej Biblioteki Internetowej. In: EBIB
[online].Dostupné na internete:
http://ebib.oss.wroc.pl/2003/42/tadeusiewicz.php

Dňa 21. decembra 2002 predseda vlády slávnostne otvoril Poľskú internetovú knižnicu, ktorej idea sa zrodila vo Výbore
vedeckého výskumu ako jedna z iniciatív v rámci programu vytvorenia informačnej spoločnosti. Má to byť inštitúcia, ktorá bude
v digitálnej forme zhromažďovať a pomocou internetu sprístupňovať rôzne fondy kultúrneho majetku: knihy (vedecké i beletriu;
súčasné i staré tlače), časopisy, mapy, reprodukcie umeleckých diel (predpokladá sa touto cestou sprístupnenie reprodukcií
všetkých diel, ktoré sú v zbierke Národného múzea, ale aj vybraných diel hudobných, filmových, divadelných atď.). Podľa plánu
má byť v internetovej knižnici aj časť fondu Štátneho archívu, Ústrednej knižnice pre nevidiacich ap. Predsavzatie je
skutočne veľké a náročné z hľadiska technického, organizačného aj právneho (otázka autorských práv, možnosti kopírovania
ap.), avšak optimistickým prvkom je to, že vláda je pevne rozhodnutá a vyčlení finančné prostriedky na to, aby takáto
knižnica bola vytvorená.

 


Ľ. F.

Share: