Možnosti využitia finančných prostriedkov poskytnutých krajinami Európskej únie

From Slovakia
eu.jpg (11844 bytes) logo-bb.jpg (50109 bytes)

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici zorganizovala 23. mája 2003 pracovný seminár Možnosti využitia finančných prostriedkov poskytnutých krajinami Európskej únie v rámci predvstupovej bilaterálnej spolupráce za účasti prednášajúcich RNDr. Márie Berovej z odboru zahraničnej pomoci PHARE, bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Úradu vlády SR, JUDr. Zuzany Rajčokovej z odboru európskej integrácie Ministerstva kultúry SR a Mgr. Stanislava Mičeva, riaditeľa kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR. Seminár bol zameraný na možnosti podpory, grantov a finančných prostriedkov a problematiku podávania projektov v rámci programov bilaterálnej pomoci krajín EÚ. Účastníci seminára sa okrem iného dozvedeli množstvo užitočných informácií aj o štrukturálnych fondoch, o podpornom programe EÚ pre kultúru a umenie Kultúra 2000.

Hlavným koordinátorom predvstupovej bilaterálnej spolupráce je Úrad vlády Slovenskej republiky. Predvstupová pomoc sa riadi Všeobecnou koordinačnou smernicou, ktorá je základným právnym dokumentom. Je určená sektorovým koordinátorom, všetkým, ktorí sa podieľajú na programovaní a implementácii predvstupovej pomoci mestám, obciam a širokej verejnosti a na ich bilaterálnej spolupráci.

Informačná príručka o možnostiach využitia finančnej pomoci poskytnutej EÚ a jej členskými štátmi v období pred prijatím SR do EÚ, ktorá bola vypracovaná na ÚV SR, má poslúžiť na lepšie využitie zahraničnej pomoci. Na základe bilaterálnych dohôd a platného legislatívneho dokumentu schváleného vládou toho-ktorého členského štátu EÚ, ako je Memorandum o porozumení, Akčný plánalebo Všeobecné smernice, prichádza na Slovensko predvstupová pomoc. Darcami tejto pomoci je Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia, Španielsko, Taliansko a Nórsko, ktoré nie je členským štátom EÚ. Každá z krajín má v týchto dokumentoch zadefinované svoje podmienky pre bilaterálnu spoluprácu, preto by tieto dokumenty mal poznať každý, kto sa chystá predkladať projekty v rámci tejto pomoci.

Je iste potešiteľné, že sa projekty môžu predkladať aj v takých oblastiach, ako je kultúra. Predkladanie projektov sa musí uskutočniť prostredníctvom sektorových koordinátorov. Do pozornosti sa každému, kto má seriózny záujem podávať projekty, odporúča stránka Úradu vlády SR www.vlada.gov.sk, časť Predvstupová pomoc EÚ – Bilaterálna spolupráca.

Druhá časť seminára bola venovaná štrukturálnym fondom a komunitárnemu programu EÚ Kultúra 2000.

Slovensko bude mať od budúceho roka k dispozícii finančné prostriedky z fondov EÚ. Tieto prostriedky sú nasmerované do regiónov, kde hrubý domáci produkt na jedného obyvateľa nedosahuje 75 % priemeru EÚ. Nárok na takmer celý tento balíček financií zo štrukturálnych fondov majú teda všetky regióny Slovenska za predpokladu , že predložia kvalitné projekty, ktoré budú vyhovovať prísnym kritériám. Výnimkou je len Bratislavský kraj – organizácie a firmy, ktoré v ňom sídlia, môžu dostať len 25 až 50 % ceny projektu.

Vytváranie ekonomickej a sociálnej súdržnosti je hlavnou politickou prioritou EÚ. Práve preto sa v jej cieľoch významne zdôrazňuje riešenie problematiky zaostávajúcich regiónov. Slovenská republika môže získať tým, že zrealizuje projekty v oblasti kultúry v priebehu rokov 2004 – 2006, až 80 % finančných prostriedkov – 75 % zo štrukturálneho fondu FEDER a 5 % z kohézneho fondu.

EÚ má k dispozícii fondy určené na riešenie štrukturálnych a sociálnych problémov. Ide o štyri nasledujúce štrukturálne fondy:

  • Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) – European Regional Development Fund,
  • Európsky sociálny fond (ESF) – European Social Fund,
  • Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EAGGF) – European Agricurtular Guidance and Guarantee Fund,
  • Finančný nástroj na riadenie rybárstva (FIFG) – Financial Instrument for Fisheries Guidance.

Konečným cieľom pomoci zo štrukturálnych fondov je vyrovnanie ekonomických rozdielov medzi regiónmi a sociálnymi skupinami EÚ.

Prostriedky kohézneho fondu sú určené pre národné dopravné a environmentálne projekty.

Programovanie čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov sa uskutočňuje na európskej a národnej úrovni. Európska komisia rokuje s členskými krajinami o operačných programoch, schvaľuje ich alebo zamieta. To sa týka aj finančnej podpory v rámci programu.

Počas programovania členské krajiny konzultujú s partnermi Národný rozvojový plán, ktorý je vypracovaný pre Európsku komisiu. Jeho súčasťou je:

  • operačný program Základná infraštruktúra, gestor: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,
  • sektorový operačný program Priemysel a služby, gestor: Ministerstvo hospodárstva SR,
  • sektorový operačný program Ľudské zdroje, gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
  • sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

K operačným programom majú byť pripravené programové doplnky, ktoré budú k dispozícii koncom júna 2003.

V rámci štrukturálnych fondov sa otvára široký priestor pre oblasť cestovného ruchu, využitie prírodného potenciálu a kultúrne pamiatky. Na základe Zmluvy o EÚ, článok 151 amsterdamského znenia, ktorý sa týka rozvoja a šírenia kultúry v členských štátoch, rešpektujúc národnú a regionálnu rozmanitosť, podpory spolupráce medzi členskými krajinami, zachovania a ochrany kultúrneho dedičstva, zohľadnenia kultúrnych aspektov zo strany EÚ je nevyhnutné zaradiť kultúru do programu rozvoja regionálnej politiky.

Komunitárny program EÚ Kultúra 2000 je zameraný na umenie a kultúru. Cieľom tohto programu je podporovať a rozvíjať spoločný kultúrny priestor medzi európskymi krajinami, podporovať kultúrny dialóg, tvorivosť a medzinárodné šírenie kultúry, rozvoj nových foriem kultúrneho prejavu, rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva, zlepšiť prístup občanov EÚ ku kultúre a vytvoriť príležitosti pre mladých a sociálne znevýhodnených občanov.

V rámci diskusie účastníci seminára z mnohých kultúrnych inštitúcií, knižníc, múzeí, galérií, z mimovládnych organizácií získali nové informácie, ktoré im poslúžia ako pomoc pri tvorbe a predkladaní projektov, a vyjadrili požiadavku, aby takéto pracovné podujatia nezostali na Slovensku ojedinelými.

Share: