Knižnice pre všetkých

From Slovakia

tsk2.jpg (36844 bytes)

Posledný marcový týždeň sa už tradične slovenské knižnice usilujú upútať na seba pozornosť širokej verejnosti a zvýšenou aktivitou presviedčať o svojej užitočnosti a jedinečnosti svojich služieb. Ústredné motto “Knižnice pre všetkých“ vytvorilo aj tohto roku dostatok priestoru na širokú škálu rozmanitých podujatí pre čo najširšie vrstvy občanov.

4. ročník Týždňa slovenských knižníc (TSK) otvoril seminár Informatizácia a internetizácia knižníc v SR v kinosále Slovenskej národnej knižnice v Martine 20. marca 2003. O ďalších podujatiach mala o. i. informovať aj internetová stránka Slovenskej asociácie knižníc – www.sakba.sk. Propagovaných bolo 167 akcií, čo nepredpokladáme, že boli všetky. Nakoľko v čase uzávierky tohto čísla začiatkom mája nebolo k dispozícii vyhodnotenie TSK zo strany SAK, vychádzali sme len z informácií uvedenej stránky na internete, podľa ktorých asi 8,4 % podujatí súviselo s využívaním informačných technológií:

 1. 20. storočie v elektronickej Slovenskej národnej bibliografii (UK Bratislava, SNK v Martine)
 2. Nové trendy v poskytovaní elektronických informačných služieb (ŠVK v Banskej Bystrici)
 3. Problematika historických knižničných fondov v období informatizácie spoločnosti (SNK v Martine)
 4. Elektronické časopisy v službách Slovenskej lekárskej knižnice – týždeň sprístupňovania licencovaných plnotextových periodík (Slovenská lekárska knižnica v Bratislave)
 5. Stratégia rešeršovania v databázach bibliograficko-rešeršného oddelenia na CD ROM – praktická inštruktáž (Slovenská lekárska knižnica v Bratislave)
 6. Prezentácia digitálnej elektronickej knižnice BBB (UK v Bratislave – podrobnejšiu informáciu prinesieme v nasledujúcom čísle)
 7. Zvuková kniha 3. tisícročia pre nevidiacich a slabozrakých (Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči)
 8. Poďme robiť demokraciu! (Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou)
 9. Informácie pre občanov a partnerské knižnice (Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach)
 10. Prezentácia elektronickej knižnice časopisov EZB (UK v Bratislave)
 11. Prezentácia súborného katalógu periodík (UK v Bratislave)
 12. Prezentácia CD-ROM vo fondoch UKB (UK v Bratislave)
 13. Prezentácia licencovaných databáz prístupných v Univerzitnej knižnici v Bratislave – EBSCO, Springer Link, WOS, Jade (UK v Bratislave)
 14. SMS súťaž: Tipni si! (Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave)

Napriek našej minuloročnej výzve, kde sme prejavili záujem o uverejnenie podrobnejších informácií o zaujímavých podujatiach ako inšpiráciu i ako výraz ocenenia, museli sme v redakcii znova vyvinúť iniciatívu a osloviť vybrané knižnice, aby svoje akcie priblížili. Ponúkame vám ich skúsenosti.

Poďme robiť demokraciu!

vranov.jpg (33767 bytes)

Tohtoročný Týždeň slovenských knižníc sme v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uviedli novým projektom s názvom Poďme robiť demokraciu! Vychádzali sme z poznania, že ľudia sa zaujímajú o politiku vtedy, keď sa ich to priamo dotýka, ale aj z faktu, že priemerný občan nepozná rozdiel medzi vládou a parlamentom. Komunikácia medzi občanom a poslancom funguje len pred voľbami. Po voľbách strácajú poslanci zodpovednosť voči svojim voličom, občania sa stávajú apatickí a stráca sa kontakt. Tieto vzťahy sú charakteristické tak pre parlament na úrovni celoslovenskej, ako aj na úrovni regionálnej či miestnej.

Keďže knižnice sa považujú za kanály informácií, je našou povinnosťou poskytovať občanom informácie o práci poslancov a parlamentu. Cieľom projektu je vzbudiť záujem obyvateľov nášho regiónu o veci verejné. Chceme prelomiť bariéru medzi občanom a poslancom. Informujeme obyvateľov, ako možno aktívne vstupovať do diania parlamentu na každej úrovni. Knižnica ako centrum vzdelanosti a kultúrnych aktivít v našom regióne predstavuje najlepší spôsob, ako tento cieľ dosiahnuť.

Základom našej aktivity je projekt Informácie pre občanov a partnerské knižnice NR SR (pozri poznámka), ktorý sme obohatili o vlastné aktivity. Rozhodli sme sa totiž informovať nielen o dianí v parlamente NR SR, ale aj o dianí v Prešovskom samosprávnom kraji a v Mestskom zastupiteľstve vo Vranove nad Topľou. Všade tam, kde sedia nami zvolení poslanci, sa prijímajú rozhodnutia a uznesenia, o ktorých je bežný občan informovaný často len prostredníctvom médií. Cieľom projektu, ktorý sme vo Vranove v marci začali realizovať, je informovať občanov o práci poslancov na rôznych úrovniach a zapájať ich do diskusií o prijatých uzneseniach! Na tento účel spracovávame a sprístupňujeme požívateľom tri samostatné katalógy:

 1. NR SR
 2. Prešovský samosprávny kraj
 3. Mestské zastupiteľstvo Vranov nad Topľou

Každý z katalógov obsahuje informácie usporiadané do troch samostatne oddelených častí:

 • základné informácie (činnosť, organizačná štruktúra, kontakt),
 • programy schôdzí a zasadnutí,
 • prijaté uznesenia.

V knižnici je okrem katalógov k dispozícii CD-ROM o Národnej rade SR, ktorý sa využíva predovšetkým ako pomôcka pri školiacich kurzoch a seminároch o parlamente, systéme výborov, poslancov, o sieti partnerských knižníc, školeniach o publikáciách, k webovej stránke NR SR a pod.

K dispozícii sú stále prístupné webové stránky na internete: www.nrsr.sk, www.presovsky-kraj.sk, www.vranov.sk.

Informácie na podporu lokálnej demokracie sú sprístupňované v Infocentre Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.

Bližšie informácie poskytnú pracovníčky:

Ing. Eva Čabalová, cabalova@zoznam.sk
Mgr. Beáta Ocilková, bibliografia_vt@zvykni.sk  

antolikova@slovanet.sk
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou


Poznámka:

Cieľom projektu Informácie pre občanov a partnerské knižnice NR SR je podľa škótskeho vzoru zvýšiť a skvalitniť informovanosť
o Národnej rade SR a o jej práci medzi odbornou aj laickou verejnosťou. Projekt je naplánovaný na r. 2002 – 2003.

Na projekte spolupracujú: SNK Martin, Kancelária NR SR a Združenie pre podporu lokálnej demokracie (vďaka podpore programu MATRA Ministerstva zahraničných vecí Holandského kráľovstva). V budúcnosti sa ráta s rozšírením projektu o spoluprácu s ďalšími zložkami verejnej moci (najmä s Úradom vlády SR a Kanceláriou prezidenta SR).

Koordinátorom projektu je SNK v Martine, ktorá zodpovedá za vytvorenie a fungovanie siete partnerských knižníc. Vybrané knižnice, ktoré získali status “partnerská knižnica Národnej rady SR“, budú kvalifikovane sprostredkovávať verejnosti informácie o činnosti parlamentu. Tento status získali nasledujúce knižnice:

 1. Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov,
 2. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Michalovce,
 3. Verejná knižnica J. Bocatia, Košice,
 4. Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov,
 5. Podtatranská knižnica v Poprade,
 6. Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota,
 7. Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica,
 8. Tekovská knižnica v Leviciach,
 9. Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch,
 10. Galantská knižnica, Galanta;
 11. Mestská knižnica Piešťany,
 12. Mestská knižnica v Bratislave,
 13. Záhorská kniznica v Senici,
 14. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne,
 15. Kysucká knižnica v Čadci,
 16. Oravská kniznica, Dolný Kubín,
 17. Turčianska knižnica, Martin,
 18. Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou.


SMS súťaž v Gemerskej knižnici v Rožňave

Počas tohtoročného Týždňa slovenských knižníc sme okrem iného pripravili aj SMS súťaž pod názvom Tipni si!. Súťažiaci mali tipovať najsprávnejšie odpovede na päť súťažných otázok o našej knižnici. Otázky zneli:

 1. Koľko kníh má Gemerská knižnica?
 2. Koľko kníh pribudlo do knižnice v roku 2002?
 3. Koľko kníh je teraz požičaných?
 4. V ktorom roku bola založená Okresná knižnica v Rožňave, terajšia Gemerská knižnica Pavla Dobšinského?
 5. Koľko regálov kníh je prístupných pre čitateľov na úseku náučnej literatúry?

Odmenou pre prvých troch najlepšie tipujúcich bolo bezplatné členstvo v knižnici, dobíjací kupón Easy alebo Prima a balíček z novootvorenej predajne textilu. Tipovať mohli súťažiaci poslaním krátkej textovej správy na uvedené číslo mobilu v tvare 1odpoveď*2odpoveď*3odpoveď*4odpoveď*5odpoveď. Napríklad: Knižnica má 30 000 kníh, pribudlo 500 kníh, požičaných je 2 000 kníh, bola založená v roku 1980 a prístupných je 10 regálov. Správa bola: 30000*500*2000*1980*10.

Z jedného mobilného telefónu mohla byť poslaná iba jedna odpoveď, inak bol súťažiaci vyradený zo súťaže. Vyhodnotenie prebehlo automaticky a výsledky s odpoveďami a počtom bodov boli aj na našom webe. Prví traja mali zobrazené aj svoje čísla, ostatní nie, a po zadaní telefónneho čísla sa zvýraznila ich odpoveď. Tak si každý mohol skontrolovať svoju odpoveď a porovnať s ostatnými. To bola teória, teraz si povieme, ako to môžeme uskutoč-
niť prakticky .

Pre SMS súťaž potrebujeme mobilný telefón s dátovým káblom, komunikačný program, nejakú momentálne nepotrebnú sim kartu. Ja som si požičal telefón Ericsson T10 s dátovým káblom. Pokiaľ by sme si chceli kúpiť kábel, ceny sú od 400 do 1 000 Sk. Na komunikáciu telefónu s počítačom som vybral český program CallNET SMS Agent z CD časopisu PC World 1/1999. Môžeme ho stiahnuť aj z adresy www.callnet.cz. Telefón prepojíme káblom na voľný sériový port, spustíme CallNET, nastavíme typ telefónu, com port a v záložke Vlastnosti vyberieme Protokoly>Exportovat ve formátu>Obyčejný text. Od tejto chvíle sa nám všetky prichádzajúce správy budú ukladať do počítača. Urobíme skúšku zaslaním testovacej správy. Po skončení súťaže zvolíme Soubor>Exportovat protokol. Zaslané správy sa nám uložia do súboru v textovom tvare a tomto formáte:

24.03.03 14:48:28 +421905309xxx (CallNET 3.0 freeware) 76000*3280*22764*1951*12.

Výstup môžeme spracovať ručne, pomocou tabuľkového kalkulátora, alebo si urobiť program. Ak by sme chceli použiť tabuľkový kalkulátor, použijeme tento postup: Spustíme tabuľkový kalkulátor, vyberieme “otvoriť súbor“, zvolíme typ súboru “všetky“, pri importe vyberieme typ pôvodných údajov oddelené, oddeľovače sú medzera, iné *. Pri telefónnom čísle nastavíme formát údajov text a údaje sa nám úspešne naimportovali. Vyprázdnime stĺpce s reklamou. Teraz potrebujeme zistiť, či z každého čísla bola poslaná iba jedna správa. Riadky zoradíme podľa telefónneho čísla, ak v stĺpci C máme telefónne číslo, do prázdneho stĺpca napíšeme tento vzorec =IF(C1=C2#”duplikát”#” “). Riadok, kde sa nám objaví slovo duplikát, a aj nasledujúci riadok vymažeme. Ďalej ohodnotíme jednotlivé odpovede a spočítame celkový počet bodov. Hodnotenie sme robili tak, že za presnú odpoveď sme dávali 100 bodov, pri mýlke o 10 % sa strhlo 10 bodov a pod. Za každý rozdielny rok pri roku založenia sme odrátali jeden bod zo 100. Predpokladajme, že správna odpoveď na prvú otázku je 98250 a odpovede sa nachádzajú v stĺpci G. Vzorec je takýto = ROUND(100-((ABS(98250-G1))/(98250/100))#2), [pre rok založenia = ROUND(100-(ABS(1951-G1))#2)]. Týmto vyplníme nasledujúce riadky. Teraz zabezpečíme, ak sa v niektorej otázke súťažiaci veľmi zmýli, aby za ňu nedostal záporný počet bodov, čo by mu ovplyvnilo aj ostatné dobré odpovede. Ak výsledok predchádzajúceho vzorca máme v stĺpci L, ďalší voľný stĺpec vyplníme vzorcom =IF(L1<0#0#L1) Potom nám stačí zrátať jednotlivé výsledky posledného vzorca, zoradiť riadky podľa tohto výsledku a máme víťazov.

Kto si netrúfa takto vyhodnocovať, môže použiť už hotový program. My sme si na vyhodnotenie vyrobili vlastný program. Na záver niekoľko rád pri usporiadaní súťaže:

Nedávať veľa a ťažkých otázok, lebo to súťažiacich odrádza, nemajú čas, boja sa tipnúť; uvažovať aj o možnosti výberu predvolených odpovedí (a, b, c); informovať dostatočne vopred o súťaži, možno aj zverejnením otázok; ak je to možné, nechať bežať súťaž viacero dní (treba si ustrážiť telefón).

SMS súťaž je zaujímavým spestrením, upútaním a dôkazom, že zvládneme aj tieto nové technológie. Dúfam, že vás tento článok podnietil zvážiť možnosť usporiadania SMS súťaže vo vašej knižnici alebo spolu s inými knižnicami. Ak nevlastníte potrebné vybavenie sme vám k dispozícii. V prípade otázok neváhajte poslať e-mail.

romok@kniznica-rv.sk
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Najpoužívanejšie služby internetu v Mestskej knižnici v Piešťanoch

Súčasťou Týždňa slovenských knižníc v Mestskej knižnici v Piešťanoch bolo aj podujatie s názvom Najpoužívanejšie služby internetu. V rámci série prednášok a školení sa občania dôchodkového veku mohli oboznámiť s možnosťami a výhodami moderných informačných technológií a komunikácií. Na začiatku celého procesu sa postupnými krokmi učili spolupracovať s počítačom a hlbšie preniknúť do problematiky novodobých informačných technológií. Úlohou týchto aktivít bolo objasniť a sprístupniť možnosti internetu všetkým vekovým skupinám občanov.

Ďalšou podobnou a nemenej významnou aktivitou boli informačné hodiny pre žiakov a študentov základných i stredných škôl na rôzne témy týkajúce sa učebných osnov, zahŕňajúce študijné materiály z histórie, geografie, problematiky EÚ, globalizácie, či trvalo udržateľného rozvoja a iné. Cieľom bolo spríjemniť, obohatiť a skvalitniť celý vyučovací proces v spolupráci s pedagógmi.

Share: