Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica

From Slovakia

Idea projektu Spoločnej česko-slovenskej digitálnej parlamentnej knižnice vznikla v roku 2001 na rokovaniach riaditeľov
Parlamentnej knižnice Poslaneckej snemovne ČR a Parlamentnej knižnice SR.

V roku 2002 bola podpísaná zmluva medzi predstaviteľmi Kancelárie Poslaneckej snemovne ČR a Kancelárie Národnej rady SR
o vytvorení a prevádzkovaní Spoločnej česko-slovenskej digitálnej parlamentnej knižnice.

Cieľom a poslaním tohto projektu je vytvorenie a prevádzkovanie jednotného informačného systému o činnosti
zákonodarných orgánov Českej republiky a Slovenskej republiky od ich vzniku.

Ďalším prvkom projektu je nielen sprístupnenie informácií o súčasnej a predchádzajúcej činnosti oboch parlamentov
najširšej verejnosti v autentickej podobe, ale aj urýchlenie prístupu ku komplexným parlamentným dokumentom, či už pre
poslancov, senátorov, historikov, aleboaj pre verejnosť.

Veľký význam zohráva aj aspekt uchovania parlamentárií pre budúcnosť v digitálnej podobe, a to vzhľadom na proces
fyzikálno-chemických zmien papiera.

Podľa zmluvy o spolupráci pri vytváraní a prevádzkovaní Spoločnej česko-slovenskej digitálnej knižnice parlamentu ČR a
Národnej rady SR zo dňa 3. júna 2002 bude v konečnej podobe obsahovať elektronickú formu úplných textov parlamentných
dokumentov (t. j. návrhov zákonov včítane dôvodových správ a uznesení), stenografických správ a parlamentárií od r. 1848 až
po súčasnosť, ktorá bude sprístupnená na webovej stránke oboch parlamentných knižníc.

V priebehu r. 2003 bude Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica obsahovať texty dokumentov v rozsahu
státisícov tlačených strán.

Budú to nasledujúce volebné obdobia:

 • Rakúsky ústavodárny ríšsky snem 1848 – 1849 (Viedeň, Kroměříž)
 • Snem kráľovstva českého 1861 – 1913
 • Národné zhromaždenie ČSR a ČSSR (Poslanecká snemovňa a senát) 1918 – 1968
 • Snem Slovenskej republiky 1939 – 1945
 • Slovenská národná rada 1944 – 1960
 • Česká národná rada 1969 – 1992
 • Uznesenie predsedníctva Slovenskej národnej rady 1970 – 1987
 • Federálne zhromaždenie ČSSR a ČSFR (Snemovňa ľudu a Snemov-

  ňa národov) 1969 –1992
 • Parlament Českej republiky (Poslanecká snemovňa) 1993 – 2003
 • Národná rada Slovenskej republiky 1993 – 2003

Dňa 23. marca 2003 v Hradci Králové na 6. medzinárodnej konferencii Internet a verejná správa Združenie pre súťaž
Český zavináč slávnostne udelilo túto cenu za mimoriadnu iniciatívu v rozvoji informačnej spoločnosti medzinárodného
projektu Kancelárie Národnej rady SR a Kancelárie Poslaneckej snemovne ČR
Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica. Projekt bol hodnotený ako prelom vo vzájomnej informovanosti
zákonodarných orgánov a širokej verejnosti oboch krajín a stal sa významným príspevkom k hľadaniu a pochopeniu spoločnej
európskej identity.

Cena je o to hodnotnejšia, že týmto projektom sme čiastočne prispeli k snahe SR o vstup do EÚ.

Od realizácie a výsledkov projektu očakávame finančné úspory a úspory ľudských zdrojov.

Share: