Technika a nové technológie v našej knižnici

From Slovakia

Knižnice boli – a verím, že aj naďalej budú – dôležitým prvkom v kultúre a vo vzdelávaní spoločnosti, úlohou ktorých je
sprostredkovávať slobodný a rovnoprávny prístup občanov k informáciám, vzdelávaniu a kultúrnym hodnotám. Tak ako v iných, aj
v našej knižnici prebieha neustále proces zmien úzko súvisiaci s novými požiadavkami používateľov na knižnično-informačné
služby, ktoré sú odrazom doby a ktoré nám prináša informačná spoločnosť hlavne nástupom internetu a nepreberným množstvom
informačných zdrojov. Áno, technika a nové technológie, ktoré vstúpili do života každého z nás, prenikli postupne aj do našej
knižnice a priniesli so sebou množstvo výhod, nových postupov a možností, ale aj mnoho otázok a problémov. Súčasnosť si od
nás žiada, aby sme boli rýchli a šikovní pri zavádzaní nových služieb a novej technológie. Knižnica preto musí plniť z
pohľadu jej súčasného poslania náročné požiadavky, ktoré na ňu kladie informačná spoločnosť, musí pohotovo reagovať na
požiadavky používateľov. A preto sa automatizácia stáva nevyhnutnosťou každej knižnice, ktorá sa postupne vypracováva na
moderné informačné pracovisko, prinášajúce popri už tradičných hodnotách knižnej kultúry možnosti využívania informácií,
ktoré nájdeme na multimediálnych nosičoch v rôznych databázach, a hlavne informácií dostupných na sieti internet…

Keď sa v mysli vrátim o takých desať rokov naspäť, keď som mala možnosť po prvýkrát v živote vidieť počítač “naživo“,
priznám sa, že som mala zmiešané pocity, a v kútiku duše som si pomyslela, že s nimi asi nebudem vedieť zaobchádzať. Ako však
plynul čas, postupne som zisťovala, že môj počiatočný strach a obavy sa kamsi pomaličky vytrácali a ja som s radosťou mohla
konštatovať, že až taký ťažký život s ním ani nebude. A mala som pravdu, lebo dnes si už vôbec neviem predstaviť život bez
tej malej blikajúcej skrinky, s ktorou už desať rokov trávim spoločné chvíle na pracovisku.

Presťahovaním sa r. 1993 do samostatnej budovy na sídlisku UTRA a zavedením do praxe holandsko-slovenského modelového
projektu BIBLIOBUSY, ktorého cieľom bolo zaviesť novú doplnkovú službu do vidieckych oblastí regiónu Svidník, začala naša
knižnica písať novú kapitolu svojich dejín, ktorá sa zároveň spája s automatizáciou knižničnej činnosti. Keďže sme sa vtedy
vybrali správnym smerom a okolnosti nám priali, mohli sme hneď začínať s 3 počítačmi a 2 tlačiarňami. Čo by sme však robili s
počítačmi, keby sme nemali dobrý a kvalitný program. Ten sa nám podarilo zadovážiť od firmy ACOM. Je to knižnično-informačný
systém LIBRIS, ktorý je modulárny, integruje väčšinu základných aktivít knižničnej práce, a to: spracovanie knižničných
jednotiek, katalogizáciu, retro, revíziu, vyraďovanie knižničných jednotiek, registráciu používateľov a výpožičiek, časopisy,
rešeršovanie a rôzne druhy štatistík, ktoré knižnica využíva v praxi. Prvá etapa automatizácie sa u nás realizovala v rokoch
1993 – 1995. Keďže v roku 1993 boli do prevádzky uvedené moduly akvizícia a katalogizácia, tak ako prvé prešlo na
automatizované spracovanie knižničných dokumentov oddelenie doplňovania a spracovania knižničných dokumentov. Keďže knižnica
v tom istom roku začala s projektom Bibliobusy, mohli sme hneď začať so spracovaním KF takpovediac “naostro“ a takto sme si
pripravovali knižničný fond aj do bibliobusov. V programe LIBRIS sa spracovávajú okrem kníh aj ostatné typy dokumentov, ako
sú VK, AVD, CD, CD-ROM-y, DVD a periodiká. (V súčasnosti databáza Libris pozostáva zo záznamov vyše 90 000 knižničných
jednotiek, ktoré tvoria fond našej knižnice.) Vychádzajúc z týchto náročných úloh, knižnica v roku 1994 zakúpila dva počítače
– notebooky – do obidvoch bibliobusov a od 1. januára 1996 (ďalšia etapa automatizácie) sa začalo s plnoautomatizovanou
prevádzkou (výpožičky) tak u nás – v stacionárnej knižnici, ako aj v obidvoch bibliobusoch. Spracované a čiarovým kódom
označené dokumenty sa odovzdávajú zároveň aj do oddelenia bibliobusov. V rokoch 1996–1997 sme spracovali retrospektívne fond
knižničných jednotiek, a tak sme v r. 1997 mohli v oddelení služieb sprístupniť ONLINE katalóg, v ktorom si môžu používatelia
sami vyhľadávať potrebné dokumenty a informácie o našom knižničnom fonde. Keďže sa nám program Libris v praxi osvedčil, tak
sme r. 1995 zakúpili ďalší z programov, a to bibliograficko-informačný systém BIBLIS, určený na tvorbu bibliografických
databáz a tvorbu rôznorodých bibliografických publikácií. Pracuje v databázach: regionálna bibliografia (okres Svidník, okres
Stropkov), dejiny miest a obcí (okres Svidník, okres Stropkov), cirkev (gréckokatolícka a pravoslávna všeobecne), mládež,
regionálna zbierka (fond bibliografií), Euroúnia, kraj (výmena regionálnych záznamov), a to v systémoch editor, rešerš,
Impex, Biblio.

Systém Biblis umožňuje bibliografický a analytický popis rôznych druhov dokumentov, popis zborníka ako celku i popis
častí zborníka, prípadne iného dokumentu. Pri tvorbe regionálnych bibliografií zefektívňuje prácu tým, že automaticky triedi
záznamy podľa zvolených rozraďovačov a pri generovaní bázy dát vytvára registre. V súčasnosti báza obsahuje vyše 10 000
záznamov a je tiež prístupná čitateľom v katalógu ONLINE. V roku 2001 sme doplnili systém Biblis o nový modul
OSUD – kalendár osobností a udalostí podduklianskeho regiónu, ktorý bude predstavovať východiskovú databázu pri
zostavovaní a vydávaní personálnych bibliografií regionálnych osobností. V budúcnosti bude z hľadiska používateľa zdrojom na
vyhľadávanie rôznych informácií, a to aj prostredníctvom siete internet.

Keď sme už pri termíne internet, tak nemôžem nespomenúť, že pripojením sa na internet, ktoré sa u nás udialo koncom
roku 1997, sme vytvorili pre našich používateľov možnosť prístupu do globálnej celosvetovej počítačovej siete, čím im
umožňujeme prístup k rôznym druhom poznatkov a informácií, ako aj využívať služby internetu na zasielanie a prijímanie
elektronickej pošty. Čitatelia majú k dispozícii tlačiareň, skener a tým, ktorí si potrebujú stiahnuť nejaký súbor, ponúkame
aj sprostredkovanie diskety. Našim najmladším používateľom sme sprístupnili multimédiá najmä encyklopedického a jazykového
charakteru, ako aj obľúbené hry na CD ROM-och.

V súčasnosti tvorí hardvérové vybavenie knižnice niekoľko pracovných staníc, ktoré sú prostredníctvom serveru vzájomne
prepojené a na ktorých sa pracuje prevažne v programoch LIBRIS a BIBLIS. Po niekoľkoročnej prevádzke si tieto pracovné
stanice vyžadujú už zvýšené finančné náklady, aby sme mohli aj naďalej zabezpečovať fungovanie aspoň na takej úrovni
automatizácie, ktorú knižnica dosiahla.

Zo softvérových systémov knižnica využíva, okrem už spomínaných, operačný systém MS DOS, WINDOWS 95, WINDOWS 98, ako aj
programy ako T602 – textový editor pre administratívne práce a kancelársky balík programov MICROSOFT OFFICE.

Pre študentov stredných a vysokých škôl je veľmi užitočným pomocníkom pri spracovaní rešerší, ako aj pri zabezpečovaní
MVS CD-ROM Slovenská národná bibliografia a v našej práci pri určovaní znakov MDT nám pomáha ďalší CD-ROM, a to je
Medzinárodné desatinné triedenie.

A čo dodať na záver? Azda to, že aplikácia výpočtovej techniky prispela k výraznému zvýšeniu kvality, úrovne a
rýchlosti realizácie jednotlivých činností našej knižnice.

Share: