Internet v knižnično-informačných službách Slovenskej poľno- hospodárskej knižnice

From Slovakia

Rozvoj informačných a komunikačných technológií komplexne ovplyvňuje celú spoločnosť, správanie a životný štýl ľudí.
Formuje sa nová generácia, pre ktorú je samozrejmé používanie počítačov, elektronickej pošty a internetu. Menia sa aj
používatelia knižníc. Keďže používatelia internetu sú zvyknutí na pohodlný a okamžitý prístup k informáciám z najrôznejších
oblastí, knižnice, ak si chcú zachovať svoje tradičné postavenie a naďalej zostať kultúrnymi, informačnými a vzdelávacími
centrami, musia ponúkať služby na požadovanej kvalitatívnej úrovni a informácie poskytovať spôsobom, na aký si súčasný
používateľ zvykol a ktorý uprednostňuje.

spk.jpg (103939 bytes)

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre (SlPK) bola na sieť internet napojená cez uzol SANET-u už koncom
roku 1995 a takmer zároveň sprístupnila svoju webovú stránku na adrese
http://www.slpk.sk/. Tú tvoria tri základné línie:


Prezentácia knižnice v internete

– informácie o knižnici, jej histórii, organizačnej štruktúre, výpožičných hodinách, poplatkoch a aktivitách. Pre
skvalitnenie komunikácie s 59 čiastkovými knižnicami umiestnenými na katedrách SPU bola vytvorená samostatná časť webovej
stránky, ktorá informuje o zriaďovaní a prevádzke čiastkových knižníc, dáva pokyn ako objednávať a vyraďovať literatúru a pod.
Súčasťou stránky knižnice je aj samostatná webová stránka http://www.slpk.sk/dizertacie/dizprace4.htm venovaná elektronickému
publikovaniu. Informácie o projekte, v rámci ktorého knižnica participuje na vedeckovýskumnej činnosti SPU, poskytuje webová
stránka
http://www.slpk.sk/eldo/vtp/projekt.htm.


Sprístupnenie externých informačných zdrojov

– pozornosť si zaslúži najmä multiodborová citačná databáza Web of Science, zahŕňajúca Science Citation Index Expanded,
Social Science Citation Index a Arts & Humanities Citation Index. Na celouniverzitnom CD-serveri sú pre zamestnancov a
študentov SPU prístupné bibliografické i plnotextové databázy napríklad SNB – Slovenská národná bibliografia, obsahujúca
záznamy o slovacikálnej produkcii kníh a články z periodík a zborníkov slovacikálneho charakteru, ČNB – Česká národná
bibliografia: knihy a články, CAB – jedna z najväčších svetových bibliografických poľnohospodárskych databáz, FSTA – databáza
zameraná na potravinárske vedy a potravinársky priemysel, EconLit – obsahuje anotované bibliografické citácie z odbornej
ekonomickej literatúry, Agrobiobliografia – čiastočne anotovaná databáza poľnohospodárskych slovacík, ASPI – Automatizovaný
systém právnych informácií, ktorého jadrom je elektronická zbierka zákonov, DeJure Slovensko – právny, ekonomický a finančný
informačný systém Slovenskej republiky a Štatistické ročenky SR od roku 1997. Databáza Agrobibliografia je prístupná aj všetkým
návštevníkom webovej stránky knižnice bez obmedzenia. V rámci projektu EIFL Direct a konzorcia Springer LINK sú sprístupnené
súbory bibliografických a plnotextových databáz, ktoré obsahujú tisícky elektronických periodík vydávaných nakladateľstvom
EBSCO Publishing a Springer. Zároveň sú na webovej stránke knižnice zhromažďované a vystavované odkazy na online publikované
vedecké periodiká zamerané na hlavné oblasti štúdia, vedy a výskumu na SPU. Orientáciu v uvedených informačných zdrojoch
uľahčuje tzv. e-čitáreň. Dôraz sa kladie na pomoc používateľom pri práci s jednotlivými zdrojmi formou manuálov vo formáte DOC
alebo PDF.

Poslednú a najdôležitejšiu líniu predstavuje úplná
integrácia internetu do služieb knižnice – v elektronickej forme sprostredkované rešeršné, konzultačné a výpožičné
služby. Na webovej stránke sú k dispozícií formuláre žiadostí o vypracovanie tematických a citačných rešerší, MVS, MMVS,
elektronické kópie dokumentov a podobne.

Vzhľadom na to, že budova knižnice je mimo areálu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, v rámci ktorej plní
SlPK funkciu univerzitnej knižnice a informačného centra, vznikla požiadavka sprístupniť knižničný katalóg v sieti univerzity
a vystaviť ho v internete ešte v roku 1996. Nebolo to však jednoduché.

Otázkou automatizácie svojich agend sa SlPK zaoberá už od začiatku 90. rokov. Dokumenty sa elektronicky začali
spracovávať v systéme Micro CDS/ISIS, ktorý bol v tom čase najdostupnejší a z pohľadu používateľa poskytoval jedno z
najlepších prostredí. Po úspešnom rozbehnutí automatizácie v oblasti katalogizácie a bibliografie prišla na rad úloha
zautomatizovať výpožičné služby. Pre nedostatok financií si knižnica nemohla dovoliť zakúpiť komplexný knižnično-informačný
systém, a preto sa rozhodla riešiť výpožičný systém samostatne. Riešenie nebolo systémové a knižnica si uvedomovala všetky
riziká, ktoré prinášalo, ale akceptovala ich a snažila sa v čo najväčšej miere využiť jeho výhody. Výpožičný systém FlexLib
bol písaný na mieru a spĺňal presné špecifikácie knižnice, umožňoval import záznamov z ISIS-u, čitateľov i dokumenty delil do
niekoľkých kategórií, od ktorých sa odvíjala výpožičná doba atď. Systém bol napísaný nad databázovým prostredím Dataflex,
ktorého prednosťou je prenositeľnosť programov písaných v ňom na rôzne typy operačných systémov a hardvéru. To umožnilo za
primerané finančné náklady implementovať modul Katalóg zo systému FlexLib do operačného systému SUN Solaris a sprístupniť ho
na internete. Knižničný katalóg v nemalej miere skvalitnil bibliograficko-informačné služby knižnice, neposkytoval však
aktuálne informácie o dokumente. Návštevník katalógu na webovej stránke síce zistil, že sa dokument nachádza vo fonde
knižnice, ale nezistil, či je dokument požičaný, alebo nie a často meral cestu do knižnice zbytočne. Preto si knižnica
stanovila za jednu z prvoradých úloh sprístupniť v internete online katalóg aj s výpožičnými službami a poskytovať
používateľom či z knižnice, či z univerzity, či z celého sveta komfortné služby. Prechod z DOS verzie systému FlexLib na UNIX
verziu FlexLib3i sa uskutočnil v prvých dňoch roku 2002.

FelxLib3i umožňuje z webovej stránky knižnice prístup registrovaným i neregistrovaným používateľom. Registrovaný
používateľ má tak možnosť kontroly stavu svojho konta (prehľad výpožičiek, vystavených, vytlačených či vybavených žiadaniek
atď.). V databáze Katalóg SlPK môže vyhľadávať podľa názvu dokumentu, mena autora, predmetového hesla a roku vydania. Keďže
výpožičný systém pracuje v online režime, záznamy vyhľadaných dokumentov odrážajú aktuálny stav dostupnosti dokumentu a
používateľ hneď zistí, či je možné dokument požičať, alebo už je požičaný. Na vyhľadaný dokument si registrovaný používateľ
môže priamo vystaviť elektronickú žiadanku. Prolongácia a rezervácia dokumentu zostala naďalej v kompetencii pracovníkov
služieb. O predĺženie výpožičnej lehoty alebo o rezerváciu dokumentu je možné požiadať prostredníctvom služby za výpožičným
pultom alebo cez e-mail. Neregistrovaní používatelia svoj vstup do databázy neautorizujú. Majú k dispozícií komplexné
vyhľadávanie dokumentov s informáciou o počte voľných exemplárov vyhľadaného dokumentu. Po ročnej experimentálnej prevádzke
je najzávažnejším postrehom fakt, že väčšina používateľov knižnice, ako aj zamestnancov prijala túto zásadnú zmenu veľmi
kladne.

Pre efektívne a racionálne fungovanie knižničných procesov a služieb je nevyhnutné začleniť knižnično-informačný systém
knižnice do národnej knižničnej siete s prepojením na medzinárodné informačné systémy, čo predpokladá určitú úroveň
spracovania dokumentov, dodržiavanie prijatých medzinárodných štandardov a pod. V Slovenskej poľnohospodárskej knižnici
prebieha spracovanie dokumentov naďalej v DOS-ovskom systéme Micro CDS/ISIS vo Výmennom formáte, pričom jednotlivé agendy
(katalogizácia, bibliografia) sú riešené samostatne. Z finančných dôvodov sa nám darí meniť nevyhovujúci stav len čiastočne.
Pre SlPK ako akademickú knižnicu je dôležitá evidencia publikačnej činnosti pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Publikačná činnosť je spracovávaná v systéme Micro CDS/ISIS ako súčasť databázy
Agrobibliografia, ktorej charakter a funkcia plne nezodpovedajú požiadavkám kladeným na databázu publikačnej činnosti. Preto
sa jej venuje primeraná pozornosť a v prvom polroku 2003 sa plánuje inštalácia a implementácia modulu EPC v systéme Advanced
Rapid Library, konverzia záznamov publikačnej činnosti a ich sprístupnenie na webe.

V rámci budovania Súborného katalógu knižníc SR sa Slovenská poľnohospodárska knižnica zapojila do systému
kooperatívnej katalogizácie. Inštaláciou klienta ALEPH 500 získala knižnica možnosť prispievať online do súborného katalógu
monografií i periodík. Chýba však možnosť preberania bibliografických záznamov, ktorá by zefektívnila proces katalogizácie a
najmä retrospektívneho spracovania fondov knižnice. Aby sa dali zvládnuť úlohy na úrovni súčasných i budúcich požiadaviek,
ukazuje sa ako nevyhnutnosť implementácia komplexného integrovaného knižnično-informačného systému, pokrývajúceho všetky
agendy knižnice.

Bez ohľadu na nástroje a prostriedky, ktoré pri práci používame, najdôležitejšie je uvedomiť si používateľské určenie.
Len používateľsky orientované knižničné systémy a služby zvyšujú atraktivitu a návštevnosť knižnice. Preto sa Slovenská
poľnohospodárska knižnica – napriek tomu, že jej budova je už niekoľko rokov v rekonštrukcii – snaží eliminovať všetky
nepriaznivé faktory a aj v nepriaznivých podmienkach poskytovať používateľom moderné a kvalitné knižnično-informačné
služby.
Zoznam bibliografických odkazov:


BELLÉROVÁ, B. – HERICHOVÁ, A. Možnosti automatizácie knižníc. In:
INFOS ’97 : zborník z 27. informatického seminára konaného v dňoch 14. – 17. apríla 1997 v Jasnej pod Chopkom.
Bratislava : Centrum VTI SR, 1997, s. 171-174.Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre [online]. Nitra : Slovenská poľnohospodárska knižnica, 2002
[cit. 2003-04-14]. Dostupné na internete: <
http://www.slpk.sk>.Správa o činnosti Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre za rok 2002 [online]. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska knižnica, 2002 [cit. 2003-04-14]. Dostupné na internete:<
http://www.slpk.sk/SprSlPK02.pdf>.

Share: