Elektronická knižnica časopisov – Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)

From Slovakia

Keď sa otvoria stránky veľkých nemeckých knižníc a knižníc v nemecky hovoriacom jazykovom prostredí, nikde nechýba
linka na Elektronickú knižnicu časopisov – Elektronische Zeitschriftenbibliothek (ďalej EZB). EZB je súčasťou aj digitálnych
knižníc, akou je digitálna knižnica – projekt BBB (
http://www.caslin.sk), česká Jednotná informačná brána (
http://www.jib.cz), nemecká digitálna knižnica NRW (
http://www.digibib-nrw.de) alebo Gateway Bayern (
http://gateway-bayern.bib-bvb.de).

EZB vznikla v rámci projektu, ktorý iniciovalo bavorské ministertvo školstva, kultúry, vedy a umenia. Realizovala ho
Univerzitná knižnica v Regensburgu v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Technickej univerzity v Mníchove. Ambíciou projektu
bolo zlepšiť podmienky využívania elektronických časopisov, predovšetkým vedeckých, a prezentovať ich tak, aby ich používateľ
rýchlo našiel a mohol jednoducho používať.

EZB slúži ako prístupový systém k vedeckým časopisom od roku 1997. V priebehu projektu prerástol EZB do súborného
katalógu, na ktorom participuje takmer 196 knižníc, výskumných ústavov a inštitúcií, resp. konzorcií z Nemecka, Rakúska a
Švajčiarska. Postupne sa k nim pripojili aj niektoré knižnice z mimonemeckých jazykových oblastí, a to knižnica Evanjelickej
teologickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Národní knihovna Českej republiky v Prahe, Univerzitná knižnica v Bolzene,
Knižnica Rudjera Boškovića v Záhrebe, BCV “Lucian Blaga“ v Cluji-Napole a Univerzitná knižnica v Bratislave1. Tento veľký
počet zapojených knižníc ukazuje, že projekt EZB je akceptovateľný nielen pre používateľov, ale aj pre knihovníkov. V
súčasnosti je najväčším katalógom tohto druhu v Nemecku i v Európe.

kl1.jpg (27413 bytes)Obr. 1 Vstupná obrazovka EZB

EZB ponúka široké spektrum titulov a umožňuje rýchly prístup k elektronickým časopisom pomocou jednoducho
štruktúrovaného používateľského rozhrania. Obsahuje viac ako 13 000 časopisov, predovšetkým vedeckých, zo všetkých vedných
odborov. Približne štvrtina z nich sú časopisy, ktoré sú voľne prístupné, a okolo 1 200 časopisov existuje len v
elektronickej podobe. Participujúce knižnice ponúkajú svojim používateľom prístup do tých titulov periodík, ktoré sú voľne
prístupné alebo ktoré majú predplatené priamo či prostredníctvom agregátov. EZB je prístupná cez domovské stránky
zúčastnených knižníc alebo priamo na adrese:
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de

Počet elektronických plnotextových časopisov v EZB rastie zo dňa na deň. Podľa akých kritérií sa uskutočňuje výber do
EZB? Aké informácie ponúka EZB používateľovi pri jednotlivých tituloch?

Do EZB sú zaradené len vedecké a odborné časopisy, ktorých články sú vo forme plného textu prístupné na internete. Do
databázy sa nezaraďujú populárno-náučné časopisy alebo periodiká, ktoré len nepravidelne ponúkajú obsahy čísel a abstrakty.
Vedecké vymedzenie časopisov v EZB zabezpečuje používateľovi relatívne vysokú transparentnosť profilu.

Výber elektronických časopisov robia pracovníci zúčastnených knižníc a pomocou jednoduchého formulára, ktorý bol
vytvorený špeciálne na tento projekt, vkladajú údaje priamo do katalógu. Prístup je decentralizovaný, to značí, že dáta sa
priamo vkladajú do databázy cez zosieťované pracovné miesta v participujúcich knižniciach pomocou internetu a tam sa
udržiavajú. Zúčastnené knižnice môžu nové tituly nielen pridávať, ale aj odstraňovať a upravovať už existujúce údaje o
tituloch. Zoznamy sa automaticky generujú a môžu sa bez problémov aktualizovať, udržiavať a rozširovať. Ponuka časopisov sa
preto stále rozširuje a aktualizuje.

Tituly časopisov sú zaradené do 38 skupín – od všeobecnej a porovnávacej jazykovedy a literárnej vedy až po hospodárske
vedy. Pozoruhodné je, že najväčšiu skupinu tvorí medicína s 5 249 titulmi, za ňou nasledujú hospodárske vedy so 4 217
titulmi. Významne je zastúpená aj biológia s 1 760 titulmi, chémia a farmácia s

1 180 titulmi, psychológia s 1 288 titulmi, sociológia s 1 378 titulmi a pedagogika s 1 166 titulmi. Relatívne malým
počtom titulov sú zastúpené také vedné odbory, akými sú slavistika s 22 titulmi, germanistika s 44 titulmi, romanistika s 54
titulmi a klasická filológia s 65 titulmi.

kl2.jpg (25010 bytes)Obr. 2 Zobrazenie tematického zoznamu časopisov

Niektoré prienikové periodiká sa nachádzajú vo viacerých triedach. Zoznam titulov je rovnaký pre všetky zúčastnené
knižnice. Žlté a červené semafory určujú, či je titul licencovaný pre knižnicu, alebo nie. Časopisy možno vyhľadávať nielen
tematicky podľa odborov, ale aj abecedne podľa názvov a ďalších kritérií.

kl3.jpg (28238 bytes)Obr. 3 Zobrazenie abecedného zoznamu časopisov

Databáza je už nastavená na profil Univerzitnej knižnice v Bratislave, pri každom časopise je uvedené, či je dostupný
voľne na internete, alebo nie je prístupný čitateľom našej knižnice. Každý záznam časopisu obsahuje okrem vydavateľských
údajov informácie o type časopisu a jeho zameraní, o jeho dostupnosti, ISSN, URL, ako aj informácie o inštitúciách, ktoré
časopis sprístupňujú, a podmienkach sprístupňovania. Kliknutím na názov časopisu sa používateľ dostane priamo pomocou
hypertextového odkazu do plných textov.

Prístupové práva sa označujú farebnými symbolmi v podobe semaforov. Zelený semafor znamená, že ide o voľne prístupný
časopis, pri ktorom má používateľ prístup k plným textom. Žltý semafor znamená, že plný text je prístupný len používateľovi v
danej knižnici či inštitúcii na základe predplatného. Časopisy so žltým semaforom sú doplnené odkazom “readme“ na webovú
stránku knižnice, ktorá informuje o jednotlivých zdrojoch. O túto stránku sa stará každá zúčastnená knižnica samostatne. UKB
tu uvádza aj stručný návod na používanie služby. Červený semafor značí, že daná inštitúcia nemá zabezpečený voľný prístup.
Väčšinou sa však používateľ dostane do vydavateľských údajov, k obsahu, prípadne k abstraktom na stránke vydavateľa. Tento
systém sa však zaviedol aj preto, aby používateľ hneď videl, že vydavateľ má k dispozícii aj elektronickú verziu, ktorú je za
určitých podmienok schopný sprístupniť.

kl4.jpg (22155 bytes)Obr. 4 Záznam voľne prístupného časopisu

 

kl5.jpg (23889 bytes)Obr. 5 Záznam licencovaného časopisu prístupného v rámci projektu eIFL Direct

Konto Univerzitnej knižnice v Bratislave zahŕňa časopisy, ktoré knižnica získava na základe predplatného a u ktorých je
k dispozícii v rámci predplatného okrem tlačenej verzie aj online prístup, a časopisy zo štyroch databáz EBSCO prístupných v
rámci projektu eIFL Direct (Academic Search Premier, MasterFILE Premier, Health Source: Nurcing/Academic Edition a Health
Source: Consumer Edition) a databázu vydavateľstva Springer (Springer LINK).

Časopisy možno vyhľadávať niekoľkými spôsobmi. Okrem tematického a abecedného zoznamu časopisov uvedeného v ponuke
Zeitschriften/Journals slúži na náročnejšie vyhľadávanie ponuka Suchen/Search. Podrobný formulár umožňuje spresniť požiadavku
a vyhľadávať podľa slov z názvu, podľa kľúčových slov, vydavateľstva, ISSN alebo dátumu uloženia záznamu.

Na rýchle vyhľadávanie slúži ponuka Schnelle Suche/Quick Search. Do okienka sa môže vpísať ľubovoľné slovo z názvu.
Pomocou funkcie Einstellungen/Preferences si môže používateľ upresniť svoju požiadavku, určiť si, o aký typ dostupnosti
titulu má záujem, resp. vybrať si z ponuky knižnicu, ktorej konto si chce prezrieť.

kl6.jpg (21171 bytes)


Obr. 6 Obrazovka na náročnejšie vyhľadávanieV prípade, že používatelia EZB poznajú odborný, vedecký časopis prístupný na internete, ktorý by sa mohol stať súčasťou
EZB, môžu cez odkaz Ich vermisse die Zeitschrift/This Journal is missing navrhnúť tento titul na doplnenie.

EZB je nastavená na UKB, prístup je možný zo všetkých počítačov v rámci knižnice. Z počítačov mimo knižnice sú voľne
prístupné len tituly so zeleným semaforom. EZB je prístupná cez digitálnu elektronickú knižnicu BBB (
http://www.caslin.sk), domovskú stránku Univerzitnej knižnice v Bratislave (
http://www.ulib.sk/sluzby/ezb.html), stránky zúčastnených knižníc alebo
priamo na adrese:
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de. EZB ako elektronický
informačný zdroj je tiež prehľadávateľným zdrojom v prieskume digitálnej knižnice BBB a v iných informačných
portáloch.

kl7.jpg (23865 bytes)


Obr. 7 Zobrazenie výsledku rýchleho vyhľadávania

kl8.jpg (23948 bytes)


Obr. 8 Zobrazenie návrhu na doplnenie titulu

EZB sleduje prístupy do časopisov a z tohto generuje mesačné a ročné štatistiky pre zúčastnené knižnice. Počet vstupov
do databázy EZB sústavne narastá. Systém evidoval napríklad za rok 2001 skoro 4,9 mil. vstupov do titulov časopisov, čo
predstavovalo nárast oproti roku 2000 skoro o 100 %. Zvýšený počet spôsobil jednak väčší počet zúčastnených knižníc, jednak
väčší záujem používateľov. Využívané sú najmä časopisy z medicíny (40%), ďalej nasledujú časopisy z oblasti ekonomických vied
a psychológie.

kl9.jpg (17225 bytes)


Obr. 9 Počet vstupov do EZB2

Zatiaľ čo za technickú a obsahovú časť EZB zodpovedá výlučne Univerzitná knižnica v Regensburgu, zúčastnené knižnice sú
samy zodpovedné za sledovanie svojich prístupových práv a ich zaznamenávanie pomocou symbolov – semaforov. Čím viac partnerov
vzájomne spolupracuje, tým majú zúčastnené knižnice menej práce a tým rýchlejšie sa zabezpečuje vysoká kvalita poskytovaných
služieb. Údaje sa síce spravujú centrálne v jednej databáze v Regensburgu, ale vkladajú a udržiavajú sa decentralizovane
všetkými zúčastnenými inštitúciami pomocou jednoduchého WWW formulára. Aj preto sa otvorila EZB pre používateľov mimo
Nemecka. Účasť týchto knižníc umožňuje medzinárodnú výmenu skúseností v tejto oblasti sprístupňovania dokumentov. EZB
predpokladá v budúcnosti silnejšiu kooperáciu so stredo- a východoeurópskymi krajinami. Od apríla 2002 je v rutinej prevádzke
nemecká a anglická verzia. Používateľské rozhranie v angličtine umožnilo viac využívať túto službu používateľmi z
mimonemeckého jazykového prostredia. EZB ponúka aj uverejňovanie vlastných informácií v rodnom jazyku.

Univerzitná knižnica v Regensburgu je zodpovedná nielen za technický rozvoj sytému, ale aj za organizáciu tejto služby.
Dôležitý je však intenzívny kontakt medzi partnermi – zúčastnenými knižnicami. EZB má preto zriadenú diskusnú skupinu, v
ktorej sa vedie živá komunikácia k relevantným témam a otázkam. Vymieňajú sa tu skúsenosti a riešia sa problémy spojené s
týmto typom dokumentov.

EZB sa ďalej rozvíja v rámci projektu IBS–EZB, integrovaného používateľského servisu EZB, ktorý sa pripravuje pod
gesciou Deutsche Forschungsgemeinschaft. Cieľom projektu je integrácia nových služieb pre používateľov.Poznámky:


(1) O účasti českých knižníc na projekte EZB vyšli tieto príspevky:

PĚNKAVOVÁ, Petra – KOŠŤÁLOVÁ, Karolína. Zapojení Národní knihovny ČR do projektu Elektronické knihovny časopisu
(EZB). In:
Infos 2003. 32. medzinárodné informatické sympózium. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov 2003, s. 121-124.

TRENKLEROVÁ, Mária.
Knihovna Evangelické teologické fakulty UK součástí projektu Elektronische Zeitschriftenbibliothek. Ikaros [online].
2002, č. 12.

Prístup z http://www.ikaros.cz/Clanek asp?ID=20021211.html. ISSN 1212-5075

(2) EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek: 10 Fragen von Bruno Bauer an Evelinde Hutzler.
medizin-bibliothek-information 2002, Vol. 2, Nummer 3, S. 26-30. Prístup z
http://www.akh-wien.ac-at/agmb/mbi/2002_3/inhalt2002-3.htmlZoznam bibliografických odkazov:


Hutzler, Evelinde
. Elektronische Zeitschriftenbibliothek : Entwicklung. Stand und Perspektiven. Zeitschrift für Bibliothekswesen und
Bibliographie 2000, Vol. 47, Nummer 6, S. 571-587.

URL EZB:

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/

Bližšie informácie o EZB sú na adrese:

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml

Bližšie informácie o projekte EZB sú na adrese:

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/projekte/ezb/ezbproj.htm

Záverečná správa vo formáte PDF je na adrese:

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/abschussbericht.pdf

Táto správa obsahuje aj podrobnú bibliografiu článkov a materiálov týkajúcich sa EZB.

Bližšie informácie o projekte DFG – Integrierter Benutzer-Service in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek sú na
adrese:

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/projekte/ezb/ibsezb.htm

Share: