Internet a lekárske vedy

From Slovakia


Rýchly rozvoj informačných technológií je jednou z najvýznamnejších charakteristík súčasnosti. Výsledkom rozvoja
technológií je internet, ktorý sa stal informačným fenoménom dneška. Internet vytvára nové komunikačné a informačné
prostredie, v ktorom poskytuje nové spôsoby práce vo všetkých oblastiach spoločnosti, nevynímajúc ani oblasť lekárskych
vied.

Cieľom predkladaného článku je na konkrétnych prípadoch predstaviť spôsoby, ktorými dnes internet ovplyvňuje vývoj
lekárskej vedy a praxe.


Komunikačné prostredie internetu

a)
Elektronická pošta – pôvodne určená len na prenos textových správ, umožňuje dnes posielať ľubovoľné dáta, napr.
namerané údaje, digitalizovanú fotografiu, snímku CT.

b)
Interaktívna komunikácia na internete – rýchly rozvoj internetu je daný využívaním interaktívnych aplikácií, napr.
internetovými informačnými službami, databázami pre rôzne praktické úlohy.


c) Internet a telemedicína

– týmto názvom sa označujú postupy liečebnej starostlivosti, keď údaje o konkrétnej medicínskej situácii sú v reálnom
čase prenášané na iné miesto s cieľom vyhodnotiť a prípadne rozhodnúť o ďalšom diagnostickom alebo terapeutickom
postupe.


Informačné prostredie internetu

Štruktúra a obsah lekárskych informačných zdrojov na internete sú obrazom vývoja siete a jej informačných služieb. V
nasledujúcom prehľade sú uvedené niektoré typy dostupných lekárskych informácií:


a) Tematické konferencie

Najrozšírenejší systém elektronických konferencií je zoradený do skupín nazývaných newsgroups, ktoré sú rozdelené podľa
tematických okruhov. Spektrum lekársky orientovaných elektronických konferencií skupín zahŕňa okrem odborných tém
jednotlivých lekárskych odborov aj témy súvisiace s riadením zdravotníctva, aj diskusné skupiny pacientov, často za účasti
profesionálov z lekárskej oblasti.Príklad: sci.med


Prvá časť “sci“ označuje, že ide o vedeckú diskusnú skupinu. Druhá časť názvu “med“ v rámci vedeckej skupiny
upresňuje, že ide o medicínu.


Do elektronických konferencií je možné sa zapojiť za predpokladu, že máme nainštalovanú elektronickú poštu spolu s
internetovým prehliadačom, ktorý je na túto poštu nakonfigurovaný.


b) Výučbové prezentácie

Pomerne ľahké vytváranie a veľké možnosti multimediálnych prezentácií v systéme World Wide Web (ďalej WWW) predurčujú
tento systém na tvorbu výučbových prezentácií v najrôznejších odboroch medicíny v integrácii so zvukom, obrazom a
animáciou.Príklad: Muscle Atlas

(
http://www.rad.washington.edu/atlas/)


Táto elektronická publikácia poskytuje rýchly a úplný zdroj informácií o muskuloskeletálnom systéme hornej a dolnej
končatiny. Obrazovka je rozdelená na dve okná, pričom v ľavom okne si vyberieme sval a v pravom okne získavame informáciu o
priebehu svalu, jeho funkcii a nervovocievnom zásobení.


c) Tematické prezentácie

Sú analógiou výučbových prezentácií. Ich scenár však nie je primárne zameraný na výučbu, ale majú skôr charakter
odborných správ.Príklad: Dermatology, New York University

(
http://www.med.nyu.edu/derm/)


Stránky univerzitných pracovísk sú zaujímavé preto, lebo okrem všeobecných informácií môžeme na nich nájsť informácie
zaujímavé pre lekársku verejnosť. Department of Dermatology, New York University ponúka klinické prednášky, na ktorých
prezentujú pacientov s dermatologickými ochoreniami vrátane vyšetrovacích metód, diagnózy a navrhovanej terapie.


d) Firemné prezentácie

S rozvojom internetu sa rozširuje aj spektrum organizácií, ktoré sa týmto spôsobom zviditeľňujú. Prezentuje sa napr.
organizačná i personálna štruktúra, študijné plány, prehľad grantov.Príklad: Biophysical Society

(
http://www.biophysics.org/)


Domovská stránka Biophysical Society obsahuje množstvo referencií týkajúcich sa odboru biofyziky, napr. zoznamy
biofyzikálnych konferencií, informácie o grantoch či zoznam spoločností, ktoré dodávajú technológie z oblasti biofyziky
atď. Stránka taktiež sprístupňuje plnotextový elektronický biofyzikálny časopis a učebnicu biofyziky.


e) Odborné dokumenty

Pre medicínu sú zaujímavou oblasťou dokumenty, odporúčania, už či vydané orgánmi štátnej správy, alebo odbornými
spoločnosťami.Príklad: National Cancer Institute

(
http://cancer.gov/)


National Cancer Institute sumarizuje informácie v troch hlavných sekciách: Cancer Information, Clinical Trials,
Statistics. Tieto poskytujú súhrnné informácie o rakovine – terapii, genetických príčinách, rizikových faktoroch, skríningu
a prevencii, registre klinických prípadov, adresy organizácií, ktoré ponúkajú informácie o rakovine.


f) Databázy

Tieto databázy sú spravidla udržiavané veľkými výskumnými, vedeckými inštitúciami.Príklad: PUBMED

(
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/)


Základnou databázou v oblasti lekárskych vied je databáza MEDLINE, ktorá bola v roku 1997 sprístupnená bezplatne a
bez registrácie National Library of Medicine (NLM) v Bethesde v sieti internet prostredníctvom WWW. Databáza obsahuje viac
ako 12 mil. bibliografických záznamov publikovaných približne v 4 600 biomedicínskych časopisoch a je prístupná pod názvom
PubMed.


g) Komerčné informácie

Špecifikum lekárskej oblasti tvoria informácie o dostupných liekoch, udržiavané napr. farmaceutickými spoločnosťami a
akademickými tímami.Príklad: RxList – Internet Drug Index

(
http://www.rxlist.com/)


Internet Drug Index umožní rýchlo vyhľadať základné farmakologické informácie. Databáza obsahuje farmaceutické
produkty dostupné v USA.


Po napísaní názvu lieku sa v databáze následne vyhľadá krížový odkaz pre generický a komerčný názov lieku a liekovej
skupiny.


h) Portály

Webové portály môžu byť na jednej strane zdrojom nových informácií pre prípadného záujemcu, na druhej štartovacím bodom
pre ďalší prieskum internetových informačných zdrojov, cestou ako zvládať obrovský nárast informácií dostupných na
internete.Príklad: Portál Knižnice Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej Knižnica LF UK) “Lekárske
informácie na internete“


(
http://www.fmed.uniba.sk/~kniznica
)peknik.jpg (30928 bytes)Portál Knižnice LF UK “Lekárske informácie na internete“


Potrál je výsledkom rozsiahleho porovnávania a identifikovania internetových informačných zdrojov v oblasti
lekárskych vied. Vybrané informačné zdroje sú usporiadané do šiestich tematických celkov:1. Lekárske odbory


zahŕňajú 31 základných teoretických a klinických lekárskych odborov, ktoré sú ďalej rozčlenené do 167 tematických
blokov;2. Lekárske databázy


ponúkajú prístup do 15 databáz;3. Vydavateľstvá lekárskej literatúry


poskytujú prierez najznámejšími lekárskymi elektronickými vydavateľstvami;4. Elektronické lekárske časopisy


zahŕňajú časopisy z vydavateľstiev, napr. Oxford University Press, Springer, Mosby, a organizácií, napr. American
Heart Association, American Society of Hypertension, American Physiological Society;5. Lekárske fakulty a knižnice


sú rozčlenené na základe geografického členenia (Ázia/Stredný východ,


Austrália, Európa, Kanada, USA) a sprístupňujú 179 lekárskych fakúlt alebo knižníc, ktoré sú zaujímavým zdrojom informácií
v oblasti lekárskych vied;6. Zaujímavé adresy na internete


okrem všeobecných informácií (databázy lekárskych konferencií, nositeľov Nobelových cien) ponúkajú aj prehľad
vyhľadávacích lekárskych a všeobecných systémov, ktoré sa pre ich špecifickosť nedali zaradiť do niektorého z
predchádzajúcich celkov.
Zoznam bibliografických odkazov:


VEJVALKA, J. 1997. Internet – nové informační a komunikační prostředí pro medicínu. In
Časopis lékařu českých, Roč. 136, 1997, č. 10, s. 307-310.

MAKULOVÁ, Soňa. 2002.
Vyhľadávanie informácií v internete: Problémy, východiská, postupy. 1. vyd. Bratislava : EL & T, 2002. 376 s.
ISBN 80-88812-16-X

Share: