Unikátne encyklopedické diela

Introducing

Po niekoľko storočí patrili encyklopédie k najrešpektovanejším druhom publikácií. Autori v nich oddávna prezentovali to
najlepšie z ľudského poznania. Moderné encyklopédie, tak ako ich dávne predchodkyne, majú dva hlavné ciele: zhrnúť najnovšie
poznatky o jednotlivej disciplíne alebo skupine disciplín a tieto potom čo najvhodnejším spôsobom sprístupniť.

Encyklopédie sú projektované tak, aby ponúkli čitateľovi súhrnnú, dobre organizovanú, integrovanú, intertematickú a
bohatými odkazmi poprepájanú prezentáciu danej témy v čo najväčšej hĺbke.

V poslednom čase vychádza veľmi veľa encyklopedických diel. Len na ilustráciu: v známom internetovom kníhkupectve
Amazon.com nájdete ponuku približne 6 000 encyklopédií a v ďalšom elektronickom kníhkupectve
Barnesandnoble.com ich ponúkajú až do 10 000. Iste nebude dlho trvať, keď vznikne potreba encyklopédie encyklopédií.
Explózia encyklopédií, ktorej sme dnes svedkami, je odrazom evidentnej snahy konsolidovať poznanie, ktoré je v súčasnosti v
čoraz väčšej miere poznačené diverzifikáciou, špecializáciou a fragmentáciou.

Z mnohých významných svetových encyklopédií sa niektoré dostali aj na slovenský knižný trh, a tak mali vedecké knižnice
možnosť získať ich do svojho fondu. Ústredná knižnica SAV zaradila do študovne encyklopedickej literatúry nasledujúce
unikátne encyklopedické dielo o informačných systémoch.


Encyklopédia o informačných systémoch

Svetoznáme vydavateľstvo Academic Press, už pod hlavičkou ELSEVIER SCIENCE (USA), ktorého sa stalo v roku 2002
súčasťou, vydalo v tomto roku unikátnu štvorzväzkovú Encyklopédiu informačných systémov, ktorá je prvým súborným dielom v
tejto oblasti.

Tvorcovia tohto významného diela sa zamerali na 10 hlavných tematických oblastí:

 • Teórie a metodológie
 • Hardvér a softvér
 • Projektovanie databázy a jej obslužný systém
 • Dátová komunikácia, internet a elektronické obchodovanie
 • Sociálne, právne, organizačné a medzinárodné problémy
 • Systémová analýza a projektovanie
 • Automatizácia kancelárskych prác
 • Riadiace systémy a ich podpora
 • Umelá inteligencia
 • Aplikácie

Na tvorbe štúdií v jednotlivých tematických oblastiach sa podieľalo do 250 renomovaných autorov. Štúdie sú vo vzájomnom
vzťahu a umožňujú čitateľom porovnávať a robiť závery. Každá štúdia sa skladá z týchto častí:

 • názov a autor,
 • štruktúra štúdie,
 • slovník pojmov,
 • definujúci odstavec,
 • hlavná časť štúdie,
 • odkazy,
 • bibliografia.

Encyklopédia obsahuje 180 tematických okruhov, 2 000 slovníkových pojmov a 1 500 odkazov. Štvorzväzkovú encyklopédiu
uzatvára zoznam 328 recenzentov a abecedný register na vyše 100 stranách.


Osemnásťzväzková Encyclopedia of Physical Science and Technology

Z dielne vydavateľstva Academic Press vyšla v roku 2002 v osemnástich zväzkoch, už v treťom vydaní (1987, 1992),
významná encyklopédia z oblasti fyzikálnych vied a technológie. Na tvorbe encyklopedických hesiel sa podieľalo 1 000 autorov,
ktorých výsledkom je 14 000 strán textu. Jednotlivé vedné odbory sú percentuálne zastúpené takto: 17 % chémia, 5 %
molekulárna biológia a biotechnológia, 11 % fyzika, 10 % vedy o zemi, 3 % životné prostredie, 12 % výpočtová technika a
telekomunikácie, 8 % elektronika, optika a lasery, 8 % astronómia, astrofyzika a vesmírna technológia, 6 % materiály, 6 %
energie, 7 % inžiniering a doprava. Pomer zastúpenia základných vied a vied aplikovaných je v percentuálnom vyjadrení takýto:
60 % základné vedy, 7 % matematika, 33 % aplikované vedy.

Ústredná knižnica SAV patrí medzi tritisíc knižníc na svete, ktoré môžu toto unikátne encyklopedické dielo ponúknuť
svojim používateľom. Bratislavskej odbornej verejnosti sprístupňuje ÚK SAV toto vzácne encyklopedické dielo v časopiseckej
čitárni na Patrónke.


Medzinárodná spoločenskovedná encyklopédia

Vydavateľstvo ELSEVIER SCIENCE vydalo koncom roka 2001 najrozsiahlejšie encyklopedické dielo z oblasti spoločenských a
humanitných vied: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Encyklopédia má 26 zväzkov, dva
posledné zväzky sú autorský a predmetový register. Štúdie sú zamerané na 99 tematických oblastí, ktoré spracoval kolektív 4
000 autorov. Okrem tematicky zameraných hesiel obsahuje encyklopédia aj 150 biografických hesiel osobností zo
spoločenskovedných disciplín.

horv2.jpg (82293 bytes)

ÚK SAV sprístupňuje toto vzácne dielo vo všeobecnej študovni na Klemensovej ulici.

Encyklopédia IESBS má aj online verziu, ktorá je predplatiteľom tlačenej verzie voľne prístupná po celý rok 2003.
Internetová verzia sa nachádza na URL adrese:

www.sciencedirect.com/science/referenceworks/0080430767.

Online verzia encyklopédie sa stala súčasťou známej plnotextovej databázy vydavateľstva Elsevier Science –
“ScienceDirect“, cez ktorú je v abstraktovej forme voľne prístupná.

V súčasnosti existuje obrovský počet encyklopedických diel v online verzii. Niektoré, tak ako napríklad už spomínaná
spoločenskovedná encyklopédia, vychádzajú aj v tlačenej, aj v online podobe, niektoré sú len elektronické. Elektronické
encyklopédie, tak ako elektronické knihy a časopisy, ponúkajú používateľovi hypertext s bohatým prelinkovaním odkazov na
heslá buď priamo v encyklopédii, alebo na ďalšie príbuzné elektronické externé zdroje. Väčšina elektronických encyklopédií
funguje na princípe predplatného, ku niektorým je však voľný prístup.


The 1911 Edition Encyclopedia Britannica

(
http://1911encyclopedia.org)

horv1.jpg (117353 bytes)

Najlepšia encyklopédia všetkých čias, publikovaná pred 90 rokmi, je teraz voľne prístupná na webe. Jej 29 zväzkov
obsahuje viac ako 44 miliónov slov. Články pochádzajú z dielne 1 500 autorov a ich tematické spektrum je široké.

horv3.jpg (88192 bytes)

Na adrese

http://education.yahoo.com
nájdeme viacero rozličných voľne prístupných encyklopedických diel. Niektoré z nich uvádzame:


The Britannica Concise

Táto voľne prístupná online encyklopédia je v rámci 25 000 abecedne radených hesiel bohatým zdrojom odpovedí na otázky
o ľudskom poznaní.


WorldFactbook

Je kompletnou geografickou príručkou, doplnenou o 267 máp. Profil každej krajiny poskytuje fakty demografické, etnické,
politické, geografické a iné.


Search Gray’s Anatomy of the Human Body

Obsahuje 13 000 hesiel, ktoré sú radené tematicky.


The Oxford Shakespeare

Táto encyklopédia predstavuje kompletné dielo, t. j. 37 hier + 154 sonetov a iných veršov, svetoznámeho klasika Wiliama
Shakespeara.

Veľmi zaujímavý multilingválny projekt na vytvorenie voľne prístupnej encyklopédie s možnosťou tvorby obsahu pre
každého je na URL:

www.wikipedia.org.

Projekt WIKIPEDIA naštartoval v roku 2001 a v súčasnosti je v encyklopédii zaradených 138 997 článkov v anglickej
verzii. Encyklopédia už existuje aj v českej verzii (obsahuje 517 článkov), na Slovensku sme zatiaľ túto možnosť tvorby voľne
prístupnej multilingválnej encyklopédie nevyužili.

horv4.jpg (135427 bytes)

Editovanie každého článku je otvorené pre každého. Encyklopédia má tieto veľmi neštandardne radené tematické
okruhy:

 • Filozofia, matematické a prírodné vedy (astronómia, chémia, fyzika, matematika, vedy o Zemi, filozofia…);
 • >
  Aplikované vedy (architektúra, vzdelanie, knižničná a informačná veda, priemysel a obchod, veda o
  zdraví…);
 • Spoločenské vedy (archeológia, ekonomika, geografia, história, jazykoveda, sociológia…);
 • Kultúra (film, divadlo, náboženstvo, literatúra, hudba…).

Jednotlivé heslá sú bohato prelinkované s možnosťami vstupu do ďalších externých dát.

Záujemcom o ďalšie online encyklopédie, ako aj o iné elektronické informačné zdroje odporúčame knihovnícky index k
informačným zdrojom na internete, ktorý nájdete na URL adrese:

http://lii.org.

Share: