Infomix

Infomix


Okno do Ruska

Koncom júna tohto roku zavítali do Univerzitnej knižnice v Bratislave (UKB) kolegovia z Ruskej štátnej knižnice – Mari
Trifonenková a Sergej Kazancev – s mandátom neziskovej organizácie Foundation for the Development of Cultural Centers Abroad
(FDCCA) na uzavretie dvojstrannej dohody o spolupráci v oblasti prezenčného sprístupňovania všeobecných a špeciálnych
informácií o Ruskej federácii. Nadačný projekt má názov
Okno do Ruska, pričom UKB prišla na rad vzápätí po Singapure.

Dohoda sa opiera o

 • rámcové zmluvy o kultúrnej, vedeckej a obchodnej spolupráce medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou,
 • úsilie rozvíjať ruskoslovenské priateľské vzťahy prostredníctvom kultúrnych vedeckých a obchodných kontaktov,
 • záujem oboch strán rozvíjať spoluprácu v širokom spektre informácií o Rusku, jeho histórii, vede, vzdelávaní a
  kultúre,
 • rozhodnutie koordinovať spoločné zámery rozvoja kultúrnych a ekonomických vzťahov medzi oboma krajinami,
 • snahu zachovať a ďalej posilňovať vzájomné porozumenie medzi ľuďmi a prispievať k lepšiemu vzájomnému poznaniu oboch
  národov,
 • princípy rovnoprávnosti, obojstranného prospechu, otvorenosti a o rešpekt k právu a tradíciám,
 • zámer vytvoriť podmienky na zabezpečenie prístupu ku knižničným a informačným prameňom v ruskom a iných jazykoch čo
  najširšiemu okruhu verejnosti.

Nadácia FDCCA a UKB sa dohodli na vybudovaní reprezentatívnej zbierky a študovne ruskej literatúry a informačných
prameňov – Centra ruských štúdií (Russian Studies Center – RSC) v priestoroch UKB so zámerom šíriť informácie o Ruskej
federácii, jej obyvateľoch, legislatíve, politickom systéme, obchode, vede, dejinách a kultúre. Na prezenčné sprístupňovanie
sa ráta s využitím asi 25 m2 plochy študovne s možnosťou voľného výberu kníh a prístupu k počítačom.

V rámci projektu FDCCA poskytne prostredníctvom RSC slovenskej verejnosti široké spektrum materiálov (knihy, periodiká
a multimediá) v ruskom jazyku. Materiály sa stanú trvalou súčasťou zbierok UKB. Nadácia naviac venuje UKB potrebné pracovné
stanice (predbežne 2) na prístup k ruským elektronickým katalógom, elektronickým informačným prameňom, internetovým prameňom
a databázam. Zbierka sa bude pravidelne dopĺňať novými materiálmi. Konečnú zodpovednosť za výber dokumentov prevzala UKB.
Naša strana má tiež zabezpečiť kvalitné pripojenie na internet a odborný dozor v príslušnej knižničnej zóne.

Zakrátko po podpise dohody dostala elektronickou poštou UKB prvé zoznamy literatúry. Časť z dohodnutého profilu prišla
na 370 stranách. Z niekoľkých (desiatok?) tisícov titulov sa v súčasnosti robí výber s cieľom pripraviť zbierku v rozsahu do
3 000 jednotiek. Zámerom UKB je v rámci projektu získať licenciu na prístup k najväčšej ruskej databázovej službe Integrum
World Wide (IWW), ktorá poskytuje prístup k vyše 4 000 databázam a ďalším elektronickým prameňom, najmä periodikám a
agentúrnemu spravodajstvu. Prejavili sme záujem aj o dokumenty na iných médiách (video, audio…). Oficiálne predstavenie
projektu
Okno do Ruska sa uskutoční v 1. štvrťroku 2004 formou výstavy a seminára v zrekonštruovaných priestoroch UKB.

Dohodu podpísali dňa 24. júna 2003 v Bratislave za FDCCA Mary E. Trifonenková, prezidentka nadácie, a Alojz Androvič,
námestník generálneho riaditeľa UKB.

(Adresa nadácie: Foundation for the Development of Cultural Centers Abroad – 6/8, Mokhovaya Street, Moscow 119021,
Russian Federation)


Ing. Alojz Androvič, CSc.

(
androvic@ulib.sk), UKB


V Prahe sa 4. decembra t. r. uskutoční 4. ročník seminára
Archívy, knižnice a múzeá v digitálnom svete 2003, ktorý bude venovaný otázkam vzájomnej spolupráce pri využívaní
informačných a komunikačných technológií.

Bližšie o tom na adrese:
www.nkp.cz/Akce/Prehled.html.


Vydavateľstvo IKAR, ktoré pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 12 rokov, v snahe vytvoriť knižniciam výhodnejšie
podmienky na nákup, pristúpilo k zmene obchodných podmienok pre knižnice. Ponúka poskytnutie zľavy 20 % z MOC pre každý odber
uskutočnený prostredníctvom predajní, veľkoskladov firmy IKAR či predajcov. Tovar je možné odobrať v hotovosti alebo na
faktúru so splatnosťou 14 dní a zľava sa vzťahuje ako na produkciu vydavateľstva IKAR, tak aj na tituly iných vydavateľstiev,
ktoré veľkoobchodné sklady firmy IKAR distribuujú do kníhkupectiev.

Zoznam veľkoobchodných skladov a maloobchodných predajní nájdete na
www.ikar.sk.


Od začiatku roka 2003 zverejnilo UNESCO na svojich stránkach niekoľko noviniek, ktoré uľahčujú prácu používateľom
CDS/ISIS na celom svete:


* ISISMarc

je nový samostatný vstupný modul určený na vkladanie dát do databázy CDS/ISIS v prostredí Windows. Zámerom tvorcov
programu bolo nahradenie tradičného vstupu dát pod WinISISom cez voľbu
Editovanie
Vstup výkonnejším nástrojom. Modul ISISMarc je určený hlavne na prácu s MARCovskými formátmi, ako sú MARC21, UNIMARC a
pod.


* GenisisWeb

je softvér umožňujúci vytváranie internetových formulárov na rešeršovanie v bázach dát vytvorených pod CDS/ISIS a
vystavených na internete.


* GenisisCD

je modifikáciou softvéru GenisisWeb a slúži na tvorbu kompletných CD diskov určených na sprístupňovanie báz dát CDS/ISIS.
Takto vytvorené disky obsahujú aj inštalačný a samospúšťací program (autorun), návod na použitie vo formáte HTML a grafické
menu.

Uvedený softvér je spolu s množstvom ďalších informácií bezplatne k dispozícii na internetových stránkach UNESCO
http://www.unesco.org/isis/isis.htm.


D. Z.


V roku 2003 pripravuje autorský kolektív pod vedením Petra Sabova druhú časť knižnej publikácie
Sprievodca po historických
knižniciach na Slovensku
. Súčasťou tohto zväzku by mal byť aj CDROM s obsahom oboch zväzkov, oproti knižnej verzii aj s rozšírenou obrazovou
dokumentáciou. Ide o cyklus, ktorý by mal postupne predstavovať odbornej i laickej verejnosti zachované historické knižnice
na Slovensku, miesto ich uloženia a súčasný stav.

Prvý zväzok
Sprievodcu po historických knižniciach na Slovensku, ktorý vyšiel v roku 2001, je len malou ukážkou toho, čo sa zatiaľ
z historického knižničného fondu podarilo zachrániť, vypátrať, zreštaurovať a ktoré vzácne knižnice sa
zrekonštruovali.

Publikácia nás stručnou a zaujímavou formou zoznamuje s dejinami historických knižníc na území Slovenska, s ich
rozdelením podľa inštitúcií, podľa typov (šľachtické, cirkevné, osobné, spolkové, školské) a predstavuje najzaujímavejšie a
najcennejšie zachované knižné zbierky. Čitateľ sa má možnosť dozvedieť všetky základné informácie o historických knižniciach
uložených v Slovenskej národnej knižnici (Oponická knižnica, Zayovská knižnica, Šeneiovská knižnica, knižnice Mikuláša
Forgáča, Martina Hamuljaka, Michala Rešetku, františkánske knižnice zo Skalice, Malaciek… ), o Knižnici Safveta bega
Bašagica v Univerzitnej knižnici v Bratislave, o historických knižniciach vedeckých knižníc, múzeí a galérií (historické
tlače v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach, v Západoslovenskom múzeu v Trnave, Čaplovičova knižnica v Oravskom múzeu P. O.
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne…), ako aj o historických knižniciach rádov a cirkevných inštitúcií (Diecézna knižnica v Nitre,
lyceálne knižnice v Bratislave a Kežmarku…).

Presnejší termín, kedy bude “Sprievodca II.“ dostupný aj verejnosti, zatiaľ nemožno určiť, všetko závisí od sústredenia
potrebných finančných prostriedkov.


Igor Zmeták

(
zmetak@snk.sk)

SNK v Martine


Brány tohtoročného medzinárodného knižného veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom sa otvoria 8. októbra t. r. Veľtrh potrvá
do 13. októbra a bližšie informácie nájdete na

www.frankfurtbookfair.com.


11. medzinárodný knižný veľtrh
BIBLIOTÉKA a 8. medzinárodná výstava vzdelávania a didaktickej techniky
PEDAGOGIKA sa tohto roku bude konať v dňoch 13. – 16. novembra v priestoroch výstavného areálu Incheba v Bratislave.

Viac informácií na adrese:
www.incheba.sk.


Na

www.svetknihy.cz
získate viac informácií o národnom a regionálnom veľtrhu
SVĚT KNIHY BRNO 2003, ktorý môžete navštíviť od 14. do 16. novembra t. r. v priestoroch brnianskeho výstaviska BVV.


Moravská zemská knižnica v Brne usporadúva dňa 14. októbra t. r. seminár
Terminológia knižničnej a informačnej vedy v ČR a SR. Seminár sa koná v súvislosti s projektom budovania TDKIV (česká
terminologická databáza knižničnej a informačnej vedy), ktorá získala tohto roku Cenu Infora 2003.

Podrobnejšie informácie o seminári nájdete na adrese:
www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/seminar03.htm.

Databáza je vystavená na adrese:
www.nkp.cz/o_knihovnach/slovnik/index.htm.

Share: