www.sezamotvorsa

Step by Step


sezam.jpg (15342 bytes)


Problematika autorských práv je neoddeliteľnou súčasťou našej témy – elektronické informačné zdroje. Nakoľko časopis
má obmedzený počet strán, ponúkam niekoľko adries, kde sa o autorských právach a licenciách môžete dozvedieť viac:www.knihzdar.cz/kzv/022003/bezpsyst.htm


V minuloročnom 4. čísle nášho časopisu sme podrobnejšie písali o ochranných systémoch v knižniciach. O tom, že ide o
aktuálnu tému nielen u nás na Slovensku, svedčia i príspevky o skúsenostiach v tomto smere v českých knižniciach. Môžete si
ich prečítať na uvedenej internetovej adrese.


“kzv“ je skratka názvu časopisu Knihovnický zpravodaj Vysočina, ktorý vydáva Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkovom
Brode v ČR. Nájdete v ňom okrem iných zaujímavých príspevkov aj články o elektronických informačných zdrojoch a službách
pre osoby so špecifickými potrebami v knižniciach.www.webarchiv.nkp.cz/prirucka.pdf


Na tejto adrese nájdete českú príručku “Katalogizácia elektronických zdrojov“, ktorá bola doplnená novou publikáciou
nazvanou “In

štrukcie na popis elektronických zdrojov prístupných online – formát UNIMARC (doplnky a zmeny)“. Je vystavená na
adrese
www.webarchiv.nkp.cz/instrukce.pdf.


K dispozícii je i preklad Funkčné požiadavky na bibliografické záznamy (FRBR) v elektronickej podobe na
www.webarchiv.nkp.cz/frbr.pdfhttp://www.stk.czvlnovkasvoboda/Stavby/Stavby.html   –


Databáza stavieb a rekonštrukcií knižníc


V júni 2003 v spolupráci SKIP a Štátnej technickej knižnice v Prahe vznikol projekt budovania databázy stavieb a
rekonštrukcií knižníc v ČR. Okrem údajov o vlastnej stavbe prináša informácie o cenách a dodávateľoch vrátane kontaktov na
osoby a firmy spojené s realizáciou stavebnej akcie. K 31. 8. 2003 obsahovala databáza 91 záznamov o stavbách realizovaných
v období od r. 1992 po súčas

nosť, z ktorých jeden je zo SR.


Autori projektu sa obrátili na knižnice na Slovensku s výzvou, aby využili databázu na spoločné informovanie a výmenu
skúseností v tejto oblasti, čím by projekt získal medzinárodný rozmer. Dotazník na vyplnenie údajov o stavbe alebo
rekonštrukcii nájdete na:

www.stk.cz/vlnovkasvoboda/Stavby/.www.mvcr.cz/archivy/peva


  – Prehľad fondov a zbierok archívov ČR


Webová prezentácia obsahuje údaje o názve archívneho fondu (zbierky), pôvodcoch, časovom rozsahu, o počte bežných
metrov a o tom, či je fond spracovaný a inventarizovaný. Súčasťou prezentácie je stručný opis postupu pri vyhľadávaní
údajov doplnený príkladmi. Na tvorbe databázy sa podieľa okrem troch pracovníkov ministerstva vnútra 150 pracovníkov
archívov.www.cvtisr.sk/ibis/ibis.htm


IBIS – to sú priemyselné a obchodné informácie, ktorých poslaním je sprístupňovať vybrané informačné zdroje a služby
z oblasti podnikania dostupné nielen v Centre vedeckotechnických informácií SR, ale aj zo zdrojov internetu. Informačné
služby sú určené predovšetkým širokej odbornej a podnikateľskej verejnosti a na podporu podnikania v SR. Na uvedenej adrese
nájdete informácie z oblasti normalizácie, priemyselnoprávnej ochrany, adresáre finančných a obchodných inštitúcií,
projekty na podporu malého a stredného podnikania.www.cvtisr.sk/ibis/emonitor.htm


e-MONITOR je elektronické informačné periodikum určené pre odbornú a podnikateľskú verejnosť. Prináša monitoring
článkov zo slovenskej periodickej tlače a informácie z oblasti marketingu, informačných technológií, regionálnej politiky,
eobchodu, legislatívy, cezhraničnej spolupráce, technickej normalizácie a duševného vlastníctva.www.litcentrum.sk


Na uvedenej adrese nájdete Album slovenských spisovateľov. Tento projekt Literárneho informačného centra poskytuje
základné informácie o osobnostiach slovenskej literatúry, ich dielach a význame.www.konjunktura.cz/infookno


Konjunktura je český ezine. Vychádza mesačne a jednou z jeho stálych rubrík je INFOOKNO – okno do sveta informácií.
Informuje o zdrojoch informácií, získavaní informácií a práci s informáciami. Súčasťou sú akcie, projekty a služby knižníc
a informačných stredísk. Snahou realizačného tímu je naučiť čitateľov INFOOKNA rozlíšiť, kto a ako prístup k informáciám
rozširuje a kto a ako okná k informáciám priviera…

Share: