Skúsenosti s využívaním systému právnych informácií JASPI v Oravskej knižnici

Step by Step

Moderné informačné technológie kvalitatívne i kvantitatívne menia charakter poskytovaných knižničnoinformačných
služieb, pričom sa pozitívne znásobujú možnosti získavať požadované informácie operatívnejšie a v komplexnejšom rozsahu. Z
pohľadu naplnenia takýchto používateľských nárokov predstavuje Jednotný automatizovaný systém právnych informácií (JASPI)
adekvátny vyhľadávací nástroj v oblasti legislatívy SR.

Informačný systém JASPI je výsledkom projektu realizovaného na pôde Ministerstva spravodlivosti SR pod vedením Ing.
Jána Hochmanna. JASPI predstavuje otvorený nekomerčný systém právnych informácií, vytvorený pre potreby orgánov štátnej
správy SR.

V súčasnosti systém JASPI obsahuje údaje publikované v Zbierke zákonov SR v plnom znení od roku 1918, rekonštruované
znenia právnych predpisov, Zbierku súdnych rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu SR od roku 1961, rozhodnutia, stanoviská a
nálezy Ústavného súdu SR od roku 1993, kompletné údaje Obchodného registra SR, register súdnych znalcov a tlmočníkov a
skúšobné moduly literatúry a práva Európskej únie. V súlade s programovým vyhlásením vlády SR a vyhlásením ministra
spravodlivosti pána Daniela Lipšica budú do konca roku 2003 prostredníctvom tohto systému zverejnené aj súdne rozhodnutia
krajských a okresných súdov SR.

Aplikácia JASPI umožňuje vyhľadávať, prezerať a spracovávať vyhľadané právne predpisy a iné dokumenty prostredníctvom
modernej plnotextovej technológie Verity, ktorá bola pôvodne vyvinutá pre informačné služby USA. Zadávanie požiadaviek zo
strany používateľov sa vykonáva cez klientske okná, tzv. agentov, ktoré si môže používateľ modifikovať podľa svojich
požiadaviek.

Základné okno každého agenta je rozdelené na tri časti, a to
sektor na zadávanie otázky, kde definujeme svoju požiadavku v tvare textových a číselných výrazov,
sektor zobrazenia výsledného zoznamu vyhľadaných právnych dokumentov a
sektor zobrazenia vlastného textu prí

slušného vyhľadaného dokumentu
. Podľa želania je možné základné okno ešte rozšíriť o sektor právnych oblastí a o
sektor typu právnych dokumentov.

Súčasťou dotazovacieho jazyka používaného v JASPI sú operátory pojmové, vzdialenostné, logické, relačné a dôkazové,
ktoré sú prepojené na špeciálne deskriptory a tezaury. Systém navyše umožňuje aj vyhľadávanie dokumentov pomocou
synonymického slovníka. Pri vyhľadávaní je pre zjednodušenie možné použiť náhradné znaky (*, ?) v spojitosti so slovným
základom, resp. číslom a dátumom. Týmto spôsobom systém zabezpečuje získanie relevantných dokumentov používateľovi, ktorý
nevie zadať presnú právnu formuláciu svojej požiadavky, ako aj používateľovi – právnemu expertovi. Z hľadiska zvýšenia
operatívnosti a funkčnosti je podstatná existencia vzájomných väzieb medzi jednotlivými zdrojovými modulmi a zobrazenie textu
dokumentu v hypertextovom formáte, na základe ktorého sa môžu realizovať rýchle prechody na súvisiace predpisy, tabuľky,
obrázky a pod.

Systém JASPI poskytuje používateľovi rad funkcií pri následnej práci s vyhľadaným dokumentom. Text dokumentu je možné
tlačiť, exportovať do rôznych textových editorov, odosielať inému používateľovi, uložiť na disk, resp. na disketu,
zaznamenávať vlastné poznámky k jednotlivým dokumentom a ich častiam. Používateľ má možnosť definovať vlastnú obsahovú a
formálnu konfiguráciu parametrov vyhľadávacieho agenta, ako aj polia zobrazenia a kritériá usporiadania výsledného zoznamu
vyhľadaných informácií. Zvolené nastavenia je možné uložiť pre nasledujúce použitie. Systém umožňuje pracovať naraz s
viacerými otvorenými oknami, napr. k právnemu predpisu zobrazenému v agentovi “Predpisy“ si vyhľadá súvisiace súdne
rozhodnutia v agentovi “Judikatúra“, prípadne ďalšie dokumenty. Rozloženie vyhľadávacích okien môže používateľ uložiť vo
forme agenta do oblasti “Pracovná plocha“, čo mu umožní rýchlu prácu s vopred preddefinovanými vyhľadávacími
parametrami.

Nespornou výhodou prevádzkovaného systému JASPI je aktuálnosť právnych informácií, ktoré je možné aktualizovať
minimálne 4krát do mesiaca priamo zo stránok MS SR a CVTI SR bezplatne.

Oravská knižnica v Dolnom Kubíne využila koncom roka 2001 možnosť získať bezplatný prístup k aplikácii systému JASPI.
Zhodnotením informačného systému JASPI a dovtedy používaného komerčného právneho systému sa preukázala porovnateľnosť v
možnostiach a funkciách obidvoch systémov a tým aj ich zastupiteľnosť. Preto sme ukončili aktualizáciu komerčného právneho
systému, čo predstavuje značnú finančnú úsporu v rozpočte knižnice.

Používatelia Oravskej knižnice vyhľadávajú informácie prevažne v dátovom module Predpisy, vo väčšine prípadov požadujú
konkrétny právny predpis alebo legislatívne dokumenty k určitej problematike. Najmenší počet vstupov sme zaznamenali do
modulu Judikatúra. Súvisí to so skladbou používateľskej základne využívajúcej systém JASPI. Najväčšiu používateľskú skupinu
tvoria študenti stredných a vysokých škôl, predovšetkým z odborov sociálnoprávneho charakteru. Ďalšiu skupinu predstavujú
pracujúci používatelia, ktorí potrebujú uplat

ňovať právne predpisy a ich zmeny vo svojej profesionálnej praxi. V súvislosti s prechodom kompetencií na miestne
samosprávy zvýšil sa počet používateľov z radov jej predstaviteľov a zamestnancov. Mnohí naši používatelia by uvítali
doplnenie vybraných právnych dokumentov o komentáre, výklady a príklady ich aplikácie. Záujem by bol aj o rozšírenie dátových
zdrojov o modul Finančný spravodajca. Spravodajca je síce dostupný na webovej stránke Ministerstva financií SR, ale typy
pripojení a prenosové rýchlosti, ktoré majú verejné knižnice k dispozícii, spôsobujú, že proces získania požadovanej
informácie je do značnej miery časovo a finančne náročný.

Aktualizácia databázy JASPI, v počiatočnom štádiu zabezpečovaná distribúciou CD nosičov s istým časovým oneskorením, sa
v súčasnosti realizuje prostredníctvom siete internet v optimálnych intervaloch. Súbory s aktualizáciou sú zverejňované na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR (
www.justice.gov.sk) a Centra vedeckotechnických informácií SR (
www.cvtisr.sk).

Aplikáciou systému JASPI v knižnici sme poskytli našim používateľom prístup k aktuálnym zdrojom právnych informácií,
rozšírili a skvalitnili sme ponuku knižničnoinformačných služieb bez ďalších finančných nárokov na rozpočet knižnice, čím sme
prispeli k vytváraniu podmienok na zvyšovanie právneho povedomia občanov*. Knižniciam, ktoré nemajú k dispozícii databázy
právnych dokumentov, prípadne uvažujú z finančných dôvodov ukončiť aktualizáciu komerčných právnych systémov, odporúčame
využiť ponuku bezplatného získania a používania informačného systému JASPI.


Poznámka:

* Na tento účel sme pripravili manuál systému JASPI, ktorého plné znenie nájdete na adrese:
www.cvtisr.sk/JASPI/manual.htm.

Share: