Systémy dodávania dokumentov

Step by Step

Keďže žiadna knižnica nie je v súčasnosti schopná uspokojovať požiadavky svojich čitateľov výlučne zo svojich fondov, medziknižničné výpožičné služby nadobúdajú čoraz väčší význam. Okrem klasických foriem požičiavania dokumentov – kníh a získavania xerokópií článkov z časopisov prostredníctvom pošty – si popularitu získalo aj dodávanie dokumentov v elektronickej forme priamo do počítača používateľa alebo čitateľa, ktorý žiadaný dokument (článok) potrebuje. Takýto spôsob získavania dokumentov funguje prostredníctvom elektronických systémov dodávania dokumentov (v angličtine document delivery). Slovenskí knihovníci a používatelia veľmi dobre poznajú systém dodávania dokumentov JASON (Journal Articles Sent ON Demand – v preklade Zasielanie článkov na požiadanie). Vo svete však existuje veľké množstvo ďalších podobných systémov, ktoré sú otvorené pre knižnice a používateľov z rôznych krajín.

Systémy dodávania dokumentov vytvárajú knižnice, združenia knižníc alebo iné organizácie (aj komerčné) s cieľom poskytovať dokumenty zo svojich fondov. Používateľsky priateľské internetové rozhranie umožňuje registrovanému používateľovi priamo vyhľadať konkrétny dokument – žiadanú knihu, časopis alebo dokonca článok z časopisu v ponúkaných online databázach alebo katalógoch a objednať ho prostredníctvom elektronického formulára. V závislosti od typu systému si používateľ môže vyberať zo zoznamu knižníc, ktoré dokument vlastnia (subito), alebo nevie, do akej knižnice je požiadavka smerovaná, pretože rozosielanie objednávok riadi systém (JASON, GBV – tento systém ponúka zoznam knižníc, ktoré dokument vlastnia, s možnosťou odstránenia tých, do ktorých požiadavku smerovať nechceme). Systém, resp. knižnica, ktorá objednávku vybavuje, potom priebežne používateľa informuje o stave objednávky. Dokument je používateľovi doručený formou, akú si zvolil v objednávke – prostredníctvom emailovej pošty, klasickou poštou alebo faxom (doručenie poštou a faxom býva drahšie). Systémy zvyčajne garantujú lehotu dodania dokumentu, pričom je možné zvoliť si bežnú službu (obyčajne do 3 pracovných dní) alebo expresnú službu (24 hodín, Britská knižnica garantuje dodanie do dvoch hodín, tomu však zodpovedajú aj ceny za dodanie). Platby za objednané dokumenty môžu byť uskutočnené zvyčajne dvoma spôsobmi: používateľ má v systéme predplatené konto (vopred zašle určitú sumu alebo si objednávky predplatí inak – napr. známe TANy v JASONe), alebo platí až za uskutočnené objednávky faktúrami – tie môžu byť zasielané pri každej objednávke alebo súhrnne za určité obdobie či po určitom počte uskutočnených objednávok. Žiadny zo systémov neposkytuje dokumenty a výpožičky bezplatne.

V oddelení MVS a MMVS Univerzitnej knižnice v Bratislave využívame najmä nemecké systémy dodávania dokumentov, keďže aj klasickou formou sme objednávali dokumenty v najväčšej miere z nemeckých knižníc. Táto nová forma získavania dokumentov významne prispela k urýchleniu a skvalitneniu služieb našim používateľom a čitateľom. Najznámejším nemeckým systémom document delivery je subito. V Nemecku však existuje takýchto systémov viacero, z ďalších využívaných môžeme spomenúť GBV a MedPilot – ako naznačuje názov, je to systém vybudovaný Nemeckou ústrednou knižnicou pre medicínu v Kolíne a je zameraný na literatúru najmä z tejto oblasti.

V prípade, že žiadaný dokument nie je dostupný žiadnym iným spôsobom, využijeme služby Centra pre dodávanie dokumentov Britskej knižnice. Táto služba je vysokej kvality, pre nás však často nedostupná kvôli veľmi vysokej finančnej náročnosti.

Aj v susednej Českej republike už vznikajú a fungujú systémy dodávania dokumentov. Virtuální polytechnická knihovna spája katalógy knižníc, ktoré sa zameriavajú na technickú literatúru, svoje systémy dodávania budujú aj Národní knihovna – DoDo a Národní lékařská knihovna.

Subito (subito, tal. – ihneď, okamžite)

www.subitodoc.com/

Projekt subito vznikol z iniciatívy Federálneho ministerstva pre vzdelávanie a vedu ako predstaviteľa spolkovej vlády a Konferencie ministrov pre vzdelávanie a umenie, zastupujúcej jednotlivé spolkové krajiny, 4. októbra 1994. Samotná služba dodávania dokumentov subito začala fungovať až o tri roky neskôr – 27. novembra 1997, keď knižnice začali dodávať kópie článkov z časopisov. Od 1. septembra 1999 systém umožňuje aj objednávky výpožičiek kníh a tiež dodávanie kópií častí kníh. 8. decembra 1999 vzniklo konzorcium subito – skrátene “subitoAg” vo forme občianskeho združenia, ktoré zodpovedá za prevádzku a rozvoj systému subito. Spoločnosť funguje na základe korporatívnej zmluvy, ktorá určuje práva a povinnosti všetkých participujúcich knižníc. Centrálne riadenie prevzala Knižnica pre technické informácie v Hanoveri (TIB – Technische Informationsbibliothek). Prevádzku systému zabezpečuje obchodná kancelária, ktorá sa nachádza v Berlíne a v súčasnosti zamestnáva 7 ľudí. Federálne ministerstvo pre vzdelávanie a vedu financovalo tento projekt šesť rokov. Po uplynutí tohto obdobia musí byť subitoAg finančne sebestačné a schopné úspešne sa presadiť v medzinárodnej konkurencii systémov dodávania dokumentov.

V projekte subito sa spojilo 26 knižníc z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, aby vytvorili spoločný systém pre dodávanie dokumentov. Základným konceptom subito je zaistiť všetkým používateľom (individuálnym aj kolektívnym – inštitúciám a knižniciam) rýchly a jednoduchý online prístup k zbierkam poskytovateľských knižníc tak, aby mohli objednávať dokumenty, ktoré potrebujú, a ich dodanie na konkrétnu adresu. V subito je možné objednávať články z približne milióna titulov časopisov a požičiavať si okolo 70 miliónov kníh. Knihy a časopisy sú z produkcie rôznych krajín sveta a zameriavajú sa na rôznorodé vedné oblasti.

Služby subito

Subito ponúka dva typy služieb: bežnú a expresnú službu. Dodanie dokumentov objednaných prostredníctvom bežnej služby je zaručené do 72 hodín a pri expresnej službe je to maximálne 24 hodín (pracovné dni okrem sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov). V prípade dodávania kópií článkov z časopisov subito ponúka dve možnosti spôsobu dodania: emailom alebo vystavením na internete, s možnosťou stiahnutia na počítač používateľa (FTP). Ďalej je možné dodať dokumenty poštou alebo faxom. Používateľ si môže vybrať ktorúkoľvek z uvedených možností. Výpožičky kníh sa realizujú poštou (výpožičná lehota je zväčša 4 týždne). Pri dodávaní prostredníctvom emailu si používateľ môže vybrať formát dokumentu: PDF alebo viacstránkový TIFF. Dokument je dodaný na konkrétnu adresu uvedenú v objednávke. V prípade, že objednávka nemôže byť uspokojená, dostane používateľ oznam prostredníctvom emailovej pošty, odoslaný vždy ešte pred uplynutím garantovanej dodacej lehoty vybraného typu služby. Emailový oznam používateľ dostáva aj v prípadoch, ak nie sú uvedené správne bibliografické údaje alebo časopis nie je momentálne dostupný, napríklad je vo väzbe, takže knižnica nemôže dokument poskytnúť.

Skupiny používateľov subito

Používatelia subito sú rozdelení do štyroch používateľských skupín: 1. žiaci, študenti, učni, zamestnanci stredných a vyšších škôl, zamestnanci výskumných organizácií financovaných hlavne z verejných prostriedkov, zamestnanci zákonodarných a výkonných legislatívnych orgánov, neziskových organizácií, kultúrnych alebo sociálnych inštitúcií a cirkví; 2. knižnice komerčných organizácií a firiem, používatelia z oblasti obchodu a priemyslu, odborníci na voľnej nohe a ostatní komerční používatelia. 3. súkromné osoby; 4. knižnice, ktorým sú poskytované služby v rámci Library Service (pozri nižšie). Subito pritom nerozlišuje, či ide o nemeckých, alebo zahraničných používateľov.

Poplatky za služby subito sú rozdelené podľa uvedených používateľských skupín

 

Používateľská skupina

Typ služby – bežné služby (do 72 hod.)

1.

2.

3.

4.

Elektronické dodanie dokumentu

4 eurá

diskrétny údaj

subito ho

neposkytuje

6,50 eura

3 eurá

Dodanie dokumentu poštou

6 eur

8 eur

5 eur

Dodanie dokumentu faxom

7 eur

9 eur

6 eur

Výpožičky kníh

8 eur

8 eur

Pre knižnice je výhodné aj to, že systém subito faktúruje objednávky centrálne. Na centrálnej fakturácii objednávok participuje 19 z 26 dodávateľských knižníc subito. Používateľ už pri objednávaní vidí, ktoré knižnice to sú, a môže si podľa toho vyberať, do ktorej z nich bude svoju objednávku smerovať. V prípade, že si vyberie knižnicu, ktorá neumožňuje centrálnu fakturáciu, môže si vybrať, či mu bude odoslaná faktúra za jednotlivú objednávku, alebo za viacero objednávok v konkrétnej knižnici za určité časové obdobie.

Služba pre knižnice – Library Service

Zvláštnou službou subito je Služba pre knižnice (Library Service). Pri využití Služby pre knižnice môže žiadajúca knižnica poskytovať dokumenty všetkým používateľom, inak rozdeleným do rôznych používateľských skupín (1 – 3), za zvýhodnené ceny. V tomto type služby je však možné objednávať iba dodávanie článkov v bežnej dodávacej lehote. V Službe pre knižnice sa môžu zaregistrovať tieto typy knižníc: národné knižnice, štátne knižnice, univerzitné knižnice, regionálne knižnice, knižnice vysokých a stredných škôl, verejné knižnice, špecializované knižnice (podporované z verejných prostriedkov). Služba je prístupná nemeckým aj zahraničným knižniciam. Knižnica, ktorá sa zaregistruje, vystupuje voči subito ako jeho zákazník. Zadáva objednávky a dokumenty sú dodávané priamo tejto knižnici. Tá ich potom distribuuje svojim čitateľom, prijíma a uhrádza faktúry za všetky objednávky. Ceny dodaných dokumentov nepodliehajú poplatkom za autorské práva.

Nevýhodou Služby pre knižnice je, že nie je možné žiadať výpožičky kníh, kópie častí kníh ani dodávanie dokumentov expresnou službou. Výhodou je nižšia cena za dodanie dokumentov. Knižnica však môže mať dve registrácie v rôznych používateľských skupinách, napr. v 1. skupine pre výpožičky kníh a vo 4. skupine (Library Service) pre objednávky dodávania kópií článkov.

Objednávanie dokumentov

Subito môžu využívať registrovaní používatelia, ktorí cez používateľské rozhranie na internete môžu prehľadávať tieto databázy: časopisy (SUBITO ZDB), články (ADI), ako aj katalógy kníh, zborníkov a dizertačných prác: Verbundkatalog 97 (VK97) – súborný katalóg, Bibliotheksverbund Bayern (BVB) – súborný katalóg regiónu Bavorska, Südwestdeutscher Verbundkatalog (SWB) – súborný katalóg regiónu juhozápadného Nemecka, Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV) – súborný katalóg regiónu severozápadného Nemecka a lokálny katalóg Nemeckej ústrednej knižnice pre medicínu v Kolíne LZBMed.

Objednávky článkov je možné zadávať po prehľadaní databázy ADI, ktorá umožňuje vyhľadávanie podľa slov v názvoch článkov, ako aj podľa mien autorov v približne 20 000 časopisoch od roku 1992. Databáza subito ZDB obsahuje asi milión titulov časopisov, nie je však možné vyhľadávať priamo jednotlivé články, ale iba konkrétne časopisy. V prípade, že používateľ chce objednať článok, môže vyhľadať časopis, v ktorom sa nachádza. Zobrazí sa mu zoznam knižníc, ktoré časopis vlastnia. Z nich si môže vybrať dodávateľskú knižnicu, ktorá vlastní konkrétny ročník časopisu. V objednávke potom upresní bibliografické údaje žiadaného článku, povinnými údajmi sú názov článku, ročník, číslo a rok časopisu a strany, kde sa článok nachádza. Pri objednávkach kníh postupuje používateľ podobne. Katalógy obsahujú viac ako 20 miliónov záznamov a umožňujú vyhľadávať podľa mien autorov a názvov dokumentov.

GBV – Gemeinsamer Bibliotheksverbund

www.gbv.de/

GBV je sieť knižníc severonemeckých spolkových republík Brémy, Hamburg, Mecklenbursko, Dolné Sasko, SaskoAnhaltsko, Šlezvicko-Holštajnsko a Thüringen. Hlavná kancelária GBV sa nachádza v Göttingene. Členmi GBV sú univerzitné knižnice, knižnice stredných a vysokých škôl, výskumné knižnice financované z verejných zdrojov, nachádzajúce sa na území vymenovaných republík, ako aj Štátna knižnica v Berlíne a mnoho verejných a špecializovaných knižníc. Spolu na tomto systéme, orientovanom na kooperatívnu katalogizáciu a služby čitateľom, participuje viac než 450 knižníc. GBV vybudovalo virtuálnu knižnicu vo forme Súborného katalógu GBV (GVK), ktorý zahŕňa fondy všetkých participujúcich knižníc. Základnou funkciou GBV bola pôvodne práve kooperatívna katalogizácia, jeho služby sa však postupne rozšírili na poskytovanie medziknižničnej výpožičnej služby online
a služieb typu dodávania dokumentov.

Prostredníctvom služby GBVdirekt/subito je možné objednávať výpožičky kníh a dodávanie kópií článkov z časopisov a statí z kníh emailom, faxom alebo elektronicky, ktoré budú dodané v určenom čase na adresu objednávateľa. GBVdirekt je možné využívať samostatne (so zvláštnou registráciou) alebo aj ako súčasť systému subito. Ceny za služby sú rovnaké, GBVdirekt však rozdeľuje používateľov iba do troch používateľských skupín. Na rozdiel od subito neposkytuje Služby pre knižnice (Library Service). (Na porovnanie služieb GBVdirekt a subito pozri tabuľku v Prílohe 1).

MedPilot

www.medpilot.de/

Ide o systém dodávania dokumentov zameraný prevažne na medicínu a príbuzné odbory. Vznikol z iniciatívy Nemeckej ústrednej knižnice pre medicínu v Kolíne (DZBM – Deutsche Zentralbibliothek für Medizin) a Nemeckého inštitútu pre informácie a dokumentáciu v medicíne (DIMDI – Deutsches Institut für Medizinische Information und Dokumentation). Registrovaným používateľom systém umožňuje vyhľadávať a objednávať dokumenty z fondov DZBM aj jej oddelenia pre výživu a životné prostredie v Bonne, a to kópie článkov a častí kníh, ako aj výpožičky kníh. Keďže katalógy DZBM sú začlenené aj v databázach systému subito, články a knihy z fondu DZBM je možné objednávať aj v tomto systéme. Vyskytli sa však už prípady, že konkrétny článok nebolo možné objednať cez subito, avšak MedPilot to umožňoval.

Okrem katalógov DZBM umožňuje prehľadávať aj rôzne databázy, napríklad Medline, databázy vydavateľov časopisov, ako sú Springer, Thieme alebo Kluwer, katalóg americkej Národnej lekárskej knižnice a pod.

MedPilot rozdeľuje svojich používateľov do rovnakých používateľských skupín ako subito (skupiny 1 – 3, systém nemá zvýhodnené ceny pre knižnice), pričom ceny pre 1. používateľskú skupinu sú rovnaké. Cena za expresné dodanie článku emailom do 24 hodín je 10 eur, superexpresné dodanie článku do 2 hodín stojí až 25,50 euro. Podľa cenníka Nemeckej ústrednej knižnice pre medicínu sa pritom ku klasickým objednávkam MMVS, ktoré do knižnice prídu poštou, faxom alebo emailom, účtuje dodatočných 2,50 eur (je teda výhodné používať objednávkový systém MedPilot alebo subito).

Centrum pre dodávanie dokumentov Britskej knižnice

(British Library Document Supply Centre – BLDSC)

www.bl.uk/services/document/dsc.html  

V roku 1973 vzniklo v Britskej knižnici oddelenie pre výpožičky (British Library Lending Division) zlúčením Národnej ústrednej knižnice (National Central Library) v Londýne a Národnej vedeckej a technickej knižnice pre výpožičky (National Lending Library for Science and Technology), ktorá fungovala v meste Boston Spa na severe Anglicka. Funkciou oddelenia pre výpožičky bolo poskytovať výpožičky a kópie dokumentov pre celý knižničný systém Veľkej Británie.

V 70. rokoch sa postupne rozširoval rozsah služieb, ktoré oddelenie poskytovalo a tieto sa sprístupnili aj zahraničným zákazníkom. Rovnako začali do poskytovania služieb prenikať nové technológie, ktoré sa stali jej neoddeliteľnou súčasťou. Využívanie automatického objednávania výpožičiek vzrástlo v tom čase približne o 40 %. V roku 1985 sa zmenil názov pobočky na Centrum dodávania dokumentov Britskej knižnice – British Library Document Supply Centre. Táto zmena mala odrážať skutočnosť, že Britská knižnica kládla najväčší dôraz na služby dodávania dokumentov, v ktorých tvorilo väčšiu časť dodávanie kópií namiesto výpožičiek samotných dokumentov.

Fond BLDSC pribúdajúcimi rokmi stále narastal a dnes obsahuje viac než 260 000 titulov časopisov, viac ako tri milióny kníh, takmer 500 000 zborníkov z konferencií a takmer 5 miliónov vedeckých správ. BLDSC vybavuje ročne asi štyri milióny požiadaviek od 20 000 zákazníkov z celého sveta. V roku 2001 bola prijatá sto miliónta požiadavka. BLDSC neposkytuje svoje služby iba tradičným zákazníkom, t. j. britským a zahraničným knižničným a informačným pracovníkom, ale aj komerčným a obchodným používateľom a individuálnym výskumným pracovníkom. Internetové rozhranie poskytuje priamy prístup k zbierkam BLDSC, všetkým informáciám o nich a službám dodávania dokumentov.

Centrum denne prijíma priemerne 18 000 požiadaviek, z ktorých je schopné uspokojiť z vlastných fondov vyše 83 %. Požiadavky môžu obsahovať kópie článkov z časopisov, zborníky z konferencií, vedecké správy, patenty, oficiálne publikácie, dizertačné práce, výpožičky kníh a notových záznamov, teda takmer každý typ dokumentu. Požiadavky sa snaží vybaviť do 48 hodín. Okrem toho ponúka aj expresnú službu (Rush Service), čo je nepretržitá služba, ktorá zaručí odoslanie dokumentu do 2 hodín. Väčšina požiadaviek registrovaných zákazníkov je vybavená prostredníctvom leteckej pošty, ale obľúbenými sa stávajú aj dodávky prostredníctvom systému Ariel a faxu.

Za registráciu v BLDSC sa neplatí, platí sa iba za dodávanie dokumentov a ďalšie poskytnuté služby. Po registrácii získa zákazník zákaznícke číslo (Customer Code), ktoré by malo byť použité pri každom styku s BLDSC. Okrem zákazníckeho čísla dostane používateľ aj heslo, ktoré umožňuje prístup k automatickým objednávacím systémom.

Objednávanie dokumentov pre registrovaných používateľov môže byť uskutočnené dvomi základnými spôsobmi a ďalšími dodatočnými metódami:

  • Po vyhľadaní dokumentu v online katalógu Britskej knižnice (British Library Public Catalogue – http://blpc.bl.uk/) sa používateľovi ponúka možnosť objednania dokumentu, objednávka sa potom odošle priamo do BLDSC.
  • Prostredníctvom elektronickej žiadanky ARTTel v službe ARTWeb ( www.bl.uk/services/document/artwebin.html). Tento spôsob je najrýchlejší a poskytuje aj možnosť zrušenia objednávky do 15 minút od jej zadania.

Ďalšími alternatívami sú objednávanie prostredníctvom faxu (FAXLine), cez rozličné online databázy alebo aj na klasických IFLA žiadankách. Po zaslaní objednávky dostáva zákazník informácie o svojich požiadavkách emailom alebo leteckou poštou. Britská knižnica používa pri komunikácii so zákazníkmi odpoveďové kódy – reply codes, t. j. skratky, ktorými označuje stav objednávky výpožičky alebo dodávaného dokumentu. Pri komunikácii o objednávkach používa najmä čísla objednávok. Je preto dôležité si zapísať svoje číslo objednávky, ako aj číslo, ktoré objednávke pridelilo BLDSC.

Okrem služieb dodávania dokumentov a poskytovania výpožičiek Britská knižnica ponúka službu Backup search, teda možnosť vyhľadania žiadaného dokumentu a jeho dodania z fondov aj iných knižníc Veľkej Británie a Írska. Požiadavku na túto službu je možné označiť už pri objednávaní dokumentu v objednávkovom formulári.

Platby za poskytnuté služby je možné uskutočniť dvoma spôsobmi, obidva si však vyžadujú založenie zákazníckeho konta. Depozitné konto (deposit account) ponúka možnosť platieb vopred tak, že zákazník vloží na svoje konto určitú sumu. Každý mesiac potom dostáva výpis zo svojho účtu s podrobným rozpisom všetkých výpožičiek a platieb za ne a pokiaľ finančné zdroje na účte klesnú na minimum, dostane upozornenie, že ich má doplniť. Druhou možnosťou sú platby prostredníctvom faktúr (billing account), ktoré sú odosielané každý mesiac alebo podľa využitých služieb.

V cene za dodanie dokumentov nie sú zahrnuté poplatky za autorské práva. Tie sa účtujú pri zasielaní iba niektorých kópií dokumentov (v závislosti od dohôd s Úradom pre udeľovanie autorských práv a Centrom pre autorizáciu dokumentov). Platby poplatkov za autorské práva stanovuje vydavateľ alebo Úrad pre udeľovanie autorských práv a pri každom dokumente môže byť rôzny, často závisí aj od dátumu vydania dokumentu. Za výpožičky kníh sa neplatia žiadne poplatky za autorské práva.

Ceny za dodávanie dokumentov pre registrovaných zákazníkov

Článok dodaný leteckou poštou alebo službou Ariel

L7.50*

12.40* eur

Článok dodaný faxom

L10.20*

16.90* eur

Výpožička knihy dodaná leteckou poštou

L13.50

22.35 eur

Predĺženie výpožičnej doby

L2.50

4.15 eur

Článok dodaný inou knižnicou na základe back-

-up search (letecká pošta)

L12.50

20.70 eur

Výpožička dokumentu z inej knižnice na základe back-up search (letecká pošta)

L18.50

30.60 eur

Výpožička dokumentu na mikrofilme alebo mikrofiši

L13.50

22.35 eur

* Pri článkoch sa v niektorých prídadoch platia dodatočné poplatky za autorské práva.

Úplný cenník je možné získať na adrese: www.bl.uk/services/document/pricesos.html.

Virtuální polytechnická knihovna

www.vpk.cz/  

Ide o systém dodávania dokumentov v ČR zameraný na technické odbory. Knižnice zapojené v systéme sú: knižnica Českého vysokého učení technického v Prahe, Technickej univerzity v Liberci, Univerzity Pardubice, Vysokej školy chemickotechnologickej v Prahe, Vysokého učení technického v Brne a Západočeskej univerzity v Plzni, Státní technická knihovna, Státní vědecká knihovna v Ostrave a Státní vědecká knihovna v Plzni. Systém VPK virtuálne zjednocuje fondy a služby týchto zúčastnených knižníc, poskytuje služby používateľom z technicky zameraných odborov a oblastí. Okrem poskytovania služieb koordinuje odborovo zameranú akvizíciu najmä periodickej literatúry (vrátane nákupu multilicencií k databázam) a buduje Súborný katalóg časopisov VPK. Systém riadi Servisné centrum pre techniku a súvisiace prírodné vedy, ktoré sídli v Štátnej technickej knižnici v Prahe.

VPK neumožňuje žiadať výpožičky kníh z fondov zúčastnených knižníc. Systém je zameraný iba na dodávanie kópií článkov, a to prostredníctvom dvoch služieb: štandardnej – kópie budú doručené elektronickou poštou do 48 – 72 hodín (maximálne však do 96 hodín), kópie dodané poštou budú odoslané do dvoch pracovných dní. Kópie faxom neposkytujú všetky zúčastnené knižnice. Expresná služba zaručuje odoslanie dokumentu do 24 hodín (v prípade poštového odoslania sa využíva expresná pošta), neposkytujú ju však všetky zúčastnené knižnice.

Platby za uskutočnené objednávky sa strhávajú zo zákazníckeho konta, ktoré musí mať zriadené každý používateľ systému.


Príloha 1

Dodávateľské knižnice

Články

Knihy

Library Service

Centrálna fakturácia

 

subito

GBV

subito

GBV

subito

GBV

subito

GBV

Univerzitná knižnica Augsburg

x

x

x

 

x

x

x

x

Štátna knižnica, Berlín

x

x

       

x

x

Univerzitná knižnica Humboldtovej univerzity, Berlín

x

x

   

x

x

x

x

Nemecká ústredná medicínska knižnica, Oddelenie pre výživu a životné prostredie, Bonn

x

x

x

 

x

x

   
FES Bonn  

x

           
Univerzitná knižnica, Braunschweig

x

x

   

x

x

x

x

Štátna a univerzitná knižnica, Brémy

x

x

x

x

x

x

x

x

Univerzitná knižnica, Erfurt  

x

 

x

       
Mestská a univerzitná knižnica,

Frankfurt nad Mohanom

x

x

   

x

x

x

x

Senckenbergische Bibliothek, Frankfurt nad Mohanom  

x

     

x

   
Štátna a univerzitná knižnica pre Dolné Sasko, Göttingen

x

x

x

x

x

x

x

x

Univerzitná a regionálna knižnica, Halle

x

x

   

x

x

x

x

Knižnica Hamburgského inštitútu pre medzinárodnú ekonomiku, (HWWA) Hamburg  

x

 

x

       
Štátna a univerzitná knižnica, Hamburg

x

x

x

x

x

x

 

x

Univerzitná knižnica Univerzity Federálnych ozbrojených síl, Hamburg

x

x

x

x

x

x

x

x

Univerzitná knižnica Technickej univerzity, Hamburg-Harburg  

x

           
Knižnica pre technické informácie, Hannover

x

x

x

x

x

x

x

x

Medicínska univerzita, Hannover

x

x

x

x

x

x

x

x

Regionálna knižnica pre Dolné Sasko, Hannover  

x

 

x

       
TiHo Hannover  

x

 

x

       
Univerzitná a regionálna knižnica pre Sársko, Lekárska knižnica Hamburg

x

x

   

x

x

x

x

Univerzitná knižnica, Kaiserslautern

x

x

   

x

x

   
Univerzitná knižnica, Karlsruhe

x

x

x

 

x

x

x

x

Nemecká ústredná ekonomická knižnica, Kiel

x

x

x

x

x

x

x

x

Univerzitná knižnica, Kiel  

x

           
Nemecká ústredná medicínska knižnica, Kolín

x

x

x

 

x

x

x

x

Univerzitná knižnica, Konstanz

x

x

x

 

x

x

x

x

Univerzitná knižnica, Magdeburg  

x

           
Univerzitná knižnica, Mannheim

x

x

   

x

x

x

x

Bavorská štátna knižnica, Mníchov

x

x

x

     

x

x

BIS Oldenburg  

x

           
Univerzitná knižnica, Regensburg

x

x

x

 

x

x

x

x

Univerzitná a regionálna knižnica pre Sársko, Saarbrücken

x

x

x

 

x

x

x

x

Regionálna knižnica Württembergska, Stuttgart

x

x

   

x

x

x

x

Univerzitná knižnica, Tübingen

x

x

x

 

x

x

   
Ústredná knižnica pre fyziku, Viedeň

x

x

   

x

x

   
Ústredná medicínska knižnica Viedeň

x

x

   

x

x

x

x

Knižnica vojvodkyne Anny Amálie, Weimar  

x

           
Univerzitná knižnica,Weimar  

x

           
Knižnica vojvodu Augusta, Wolfenbüttel  

x

 

x

       
ETH Zurich

x

     

x

 

x

 


Poznámka redakcie:

Tesne pred zadaním časopisu do tlače sme dostali od Dr. Traute BraunGorgonovej, vedúcej Kancelárie subito v Berlíne, túto závažnú informáciu:

Spory medzi spoločnosťou subito a vydavateľstvami ohľadom dodávania dokumentov v krajinách mimo Nemecka, Rakúska a Švajčiarska vstúpili do záverečnej fázy. Už počas rokovania subito vyhlásila, že 20. septembra 2003 bude dodávanie dokumentov zákazníkom používateľských skupín 1, 2 a 3, ako aj hosťom zo zahraničných krajín nehovoriacich po nemecky dočasne zastavené. Z tohto dôvodu sa už nemôžu od 16. septembra 2003 od 24.00 hod. prijímať žiadne objednávky.

Je nám veľmi ľúto a budeme Vás obratom informovať, keď sa dosiahne dohoda s vydavateľstvami. Dúfame, že nás pochopíte, a vopred sa ospravedlňujeme za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré Vám vzniknú z dôvodu tohto opatrenia.

Chceme však zdôrazniť, že Služba pre knižnice týmto opatrením nie je postihnutá.

Zákazníkom, ktorí nie sú knižnicami: ako alternatívu odporúčame uprednostniť objednávky prostredníctvom knižnice, ktorá je účastníkom Služby pre knižnice.

Share: