Situácia s meraním využívania elektronických informačných zdrojov

Step by Step


Význam merania využívania EIZ

Prístup k aktuálnym informáciám z oblasti vedy a výskumu z celého sveta je nevyhnutnou podmienkou rozvoja informačnej
spoločnosti. S rozšírením nových technológií je veľké množstvo odborných informačných zdrojov ponúkaných v elektronickej
podobe a ich používanie rýchlo narastá. Výhodou elektronických informačných zdrojov (EIZ) dostupných online je pohodlný
prístup cez webové rozhrania, možnosť vyhľadávať informácie podľa rôznych kritérií a predovšetkým rýchlosť získania
požadovaných informácií a ich aktuálnosť.

Knižnice sa snažia o získanie finančných prostriedkov na sprístupnenie elektronických informačných zdrojov svojim
používateľom a o ich následné zhodnotenie. Na získanie informácií o finančnom zhodnotení je potrebné merať využívanie
informačných zdrojov, je potrebné sledovať používateľské štatistiky.

Sledovanie štatistických údajov je dôležité pre všetky strany zúčastňujúce sa procesu tvorby, sprístupňovania i nákupu
informačných zdrojov. Štatistické údaje sú dôležité tak pre knižnice (inštitúcie), ktoré zabezpečujú nákup a sprístupnenie
informačných zdrojov používateľom, ako aj pre vydavateľov (poskytovateľov) informačných produktov.

Štatistické údaje poskytujú spätnú väzbu o využití vkladaných finančných prostriedkov a sú podkladom pre ďalšie
finančné plánovanie. Sú užitočným nástrojom na zisťovanie informačných potrieb a poskytujú cenné informácie pri rozhodovaní o
predĺžení licencií či nákupe nového informačného zdroja. Na hodnoty štatistických ukazovateľov môžu knižnice reagovať
napríklad lepšou propagáciou, reklamou, skvalitnením informačnej výchovy. Pre vydavateľov sú štatistiky dôležitým podkladom
na analýzu trhu, na finančné plánovanie, za zisťovanie informačných potrieb používateľov po stránke obsahovej i
technickej.

Využívanie elektronických informačných zdrojov je ovplyvnené informovanosťou potenciálnych používateľov o možnostiach
prístupu k informačným zdrojom a k ich obsahu a schopnosťami používateľov so zdrojmi pracovať. Nevyhnutným predpokladom práce
s elektronickými informačnými zdrojmi je znalosť práce s počítačom (internetom), jazyková vybavenosť a informačná gramotnosť.
Pod informačnou gramotnosťou sa rozumie schopnosť orientovať sa v rôznych informačných zdrojoch a nájsť potrebné
informácie.

Knižnica hrá nezastupiteľnú úlohu pri zabezpečovaní vhodnej a účelnej propagácie dostupných informačných zdrojov,
preškoľovaní knihovníkov v službách a zabezpečovaní školení pre svojich používateľov.


Meranie využívania EIZ vo svete

Vo svete sa problematikou merania využívania online prístupných EIZ zaoberajú už niekoľko rokov. Pri sledovaní
používateľských štatistík sa v zahraničí objavujú podobné problémy, na ktoré narážame v Českej republike. Vydavatelia často
dodávajú štatistické údaje neporovnateľné, v nevhodných formátoch a s nízkou výpovednou schopnosťou.

Meraním využívania online EIZ sa zaoberalo už niekoľko pracovných skupín v rámci rôznych štúdií, návrhov a projektov.
Za najdôležitejšie sa považujú ICOLC Guidelines for Statistical Measures of usage of Webbased Information Resources (
www.library.yale.edu/consortia/2001webstats.htm), ARL
Emetrics project (
www.arl.org/stats/newmeas//newmeas.html) a NISO Standard Z39.7 (
www.niso.org).

V súčasnosti sa rieši významný medzinárodný projekt COUNTER (
www.projectcounter.org/code_practice.html).

V nasledujúcom texte budú podrobnejšie rozoberané používateľké štatistiky podľa ICOLC a COUNTER.


ICOLC – International Coalition of Library Consortia

ICOLC je medzinárodné združenie, ktoré vzniklo s cieľom uľahčiť komunikáciu medzi inštitúciami o problematike
konzorcií. V rámci združenia sa tiež rieši problematika merania využívania online prístupných informačných zdrojov.

V smernici z roku 1998, revidovanej v decembri 2001, sú definované minimálne požiadavky na dodávanie používateľských
štatistík:


*
Všetky dátové položky definované nižšie by mali byť poskytované pre:

 • každú databázu,
 • každé nastavenie IP adries alebo kont – pre každú inštitúciu,
 • celé konzorcium,
 • časové obdobie – primárne na mesiac (podrobnejšie časové sledovanie závisí od dodávateľa).


*
DátoIvé položky by mali byť nasledujúce:

 • Number of session – počet úspešných požiadaviek na online službu;
 • Number of Queries (Searches) – počet dotazov, hľadaní;
 • Number of FullContent Units – počet zobrazených plnotextových záznamov;
 • Number of Menu Selection – sledovanie počtu hľadaní (Search), počtu abecedného a predmetového (odborového) výberu z
  menu.

Podľa smernice ICOLC pre používateľské štatistiky platí zásada súkromia a dôvernosti. Štatistické údaje s údajmi o
individuálnom používateľovi by nemali byť zverejnené poskytovateľom bez súhlasu individuálnych používateľov, konzorcií,
členských knižníc.

Administrátor konzorcia by mal mať prístup k štatistikám za konzorcium i k štatistikám jednotlivých členských
inštitúcií. Prístup k používateľským štatistikám by mal byť pre jednotlivé inštitúcie cez webové rozhrania s kontrolou hesla
alebo IP adresy.


Projekt COUNTER (COUNTER = Counting Online Usage of Networked Electronic Resources)

COUNTER je medzinárodný projekt ponúkajúci knižniciam, vydavateľom a sprostredkovateľom konzistentné meranie využívania
online informačných zdrojov. Riešitelia projektu nadväzujú na už existujúce aktivity – ICOLC, ARL emetrics, NISO Standard
Z39.7. COUNTER je podporovaný a sponzorovaný medzinárodným spoločenstvom knižníc a vydavateľov a ďalšími organizáciami.
Pravidelné správy a informácie o priebehu riešenia projektu sú dostupné na adrese
www.projetcounter.org.

Cieľom projektu je vytvorenie medzinárodne uznávaného kódu Code of Practice (CoP) pre meranie využívania online
informačných zdrojov. 1. verzia CoP bola zverejnená 14. januára 2003 a definuje dátové položky na meranie využívania EIZ,
komunikačné a výstupné formáty, metódy a frekvencie doručovania výstupných reportov, technické metódy merania.

V prvej fáze sa bude Code of Practice používať pre štatistické reporty online časopisov a databáz. Štatistiky o
využívaní primárnych a sekundárnych elektronických informačných zdrojov budú oddelené.

Minimálna úroveň výstupov používateľských štatistík (Level 1) podľa 1. verzie Code of Practice je nasledujúca:


Journal Report 1 –

Number of Successfulltext Articles Requests by Month and Journal (používateľské štatistiky
pre časopisy):

 • pre jednotlivé časopisy,
 • pre všetky časopisy celkom (mesačne, ročne),
 • počet úspešne zobrazených plnotextových článkov,
 • v reportoch uvádzať celý názov časopisu, ISSN tlačeného časopisu, ISSN online.


Journal Report 2 –

Turnaways by Month and Journal (používateľské štatistiky
pre časopisy, ku ktorým je nastavený používateľský model prístupu ako
maximálny počet súčasne pracujúcich používateľov):

 • mesačne,
 • pre jednotlivé časopisy,
 • pre všetky časopisy celkom (mesačne, ročne),
 • počet odmietnutých požadovaných plnotextových článkov,
 • v reportoch uvádzať celý názov časopisu, ISSN tlačeného časopisu, ISSN online časopisu.


Database Report 1 –

Total Searches and Session by Month and Database (používateľské štatistiky
pre databázy):

 • mesačne,
 • celkom ročne,
 • pre jednotlivé databázy,
 • počet hľadaní (searches)
 • počet prístupov (sessions).


Database Report 2 –

Turnaways by Month and Database(používateľské štatistiky
pre databázy, ku ktorým je nastavený používateľský model prístupu ako
maximálny počet súčasne pracujúcich používateľov):

 • mesačne,
 • pre jednotlivé databázy,
 • pre všetky databázy celkom (mesačne, ročne),
 • počet odmietnutých požadovaných záznamov z databázy.


Database Report 3

– Total Searches and Sessions by Month and Service (používateľské štatistiky
pre službu – service):

 • mesačne,
 • celkom ročne,
 • počet hľadaní (searches),
 • počet prístupov (sessions).

Štatistické výstupy budú dostupné na heslom kontrolovanej webovej stránke, používateľom sa budú poskytovať mesačne ako
Excel súbor alebo ako súbor jednoducho exportovateľný do Excelu.

Štatistické dáta a reporty o používateľoch nesmú byť zverejnené dodávateľom bez súhlasu individuálnych používateľov,
konzorcií a jeho členských inštitúcií (zodpovedá smernici ICOLC – december 2001).

Dodávatelia, ktorí budú poskytovať používateľské štatistiky podľa COUNTER, budú uvedení na webových stránkach projektu
a ich štatistiky budú auditované nezávislým audítorom. Požiadavky na kontrolu dát sa v čase publikovania 1. verzie vytvárali
a plánuje sa ich zahrnutie do CoP v decembri 2003.

Aby sa zabezpečilo dodávanie používateľských štatistík podľa medzinárodného odporúčania, je potrebné zahrnúť túto
požiadavku do licenčných zmlúv medzi dodávateľmi a odberateľmi (napr. knižnicami). Navrhuje sa vložiť nasledujúcu klauzulu do
licenčnej zmluvy s dodávateľom:

“Poskytovateľ licencie potvrdzuje držiteľovi licencie, že budú poskytované používateľské štatistiky zahrnujúce
využívanie online časopisov a databáz obsiahnutých v tejto licenčnej zmluve. Poskytovateľ licencie ďalej potvrdzuje, že tieto
používateľské štatistiky budú dodržiavať špecifikáciu podľa COUNTER Code of Practice, zahrnujúcu zber dát a ich definíciu,
report, formát, frekvenciu a metódu doručenia.”


The licensor confirms to the licensee that usage statistics covering the online usage of the journals and database
included in this licence will be provided. The licensor further confirms that such usage statistics will adhere to the
specifications of the COUNTER Code of Practice, including data elements collected and their definitions; data processing
guidelines; usage report content, format, frequency and delivery method.”

COUNTER Code of Practice je otvorený systém, ktorý sa bude ďalej vyvíjať podľa požiadaviek dodávateľov i používateľov.
V súčasnosti je nutné vykonávať testovanie. Dôležité je ďalej navrhnúť spôsob implementácie Code of Practice po organizačnej,
technickej a obchodnej stránke, zabezpečiť jeho propagáciu, trvalú podporu a vývoj.

Dodávatelia online informačných zdrojov by mali plne implementovať 1. verziu CoP od začiatku roku 2004. V 1. verzii
Code of Practice sú definované relatívne jednoduché používateľské štatistiky pre databázy a časopisy. Ďalšie verzie zahrnú
používateľské štatistiky i pre elektronické knihy a bude pripravená detailnejšia úroveň reportov.


Sledovanie štatistík o využívaní EIZ v ČR

Prvý prieskum stavu štatistického sledovania využívania vybraných elektronických informačných zdrojov v Českej
republike – konkrétne na vysokých školách – bol uskutočnený v lete roku 2001. V tom čase sa zistil nevyhovujúci stav v
sledovaní štatistických veličín, ktorý bol dôsledkom ich nejednotnosti, vzájomnej neporovnateľnosti a nízkej výpovednej
schopnosti. V niektorých prípadoch neboli štatistiky o využívaní informačného zdroja vôbec k dispozícii. Po upozornení na
tento problém a po rôznych odporúčaniach sa situácia so sledovaním a dodávaním používateľských štatistík viditeľne
zlepšila.

Problémom v súčasnosti v Českej republike ostáva skutočnosť, že povinnosť dodávania používateľských štatistík
dodávateľmi EIZ vo väčšine prípadov nie je súčasťou zmlúv a dodávanie štatistík potom závisí od ich ľubovôle. Stále ešte
existujú dodávatelia EIZ, ktorí štatistiky nedodávajú, alebo dodávajú také štatistické údaje, ktoré pre knižnicu nemajú
žiadnu alebo len malú výpovednú hodnotu. V týchto prípadoch sa väčšinou knižnice snažia sledovať štatistiky vlastnými silami.
Kvalita týchto štatistík už potom závisí od schopností technických pracovníkov v príslušných knižniciach. Existujú však aj
pracoviská, ktoré nemajú dostatočne technicky vybavený personál a vlastné štatistiky vytvárať nemôžu. V týchto prípadoch sa
štatistiky nesledujú vôbec a stráca sa akákoľvek spätná väzba svedčiaca o využívaní konkrétneho informačného zdroja.

Je potrebné zabezpečiť, aby dodávatelia EIZ pravidelne a v dohodnutých formátoch poskytovali odberateľom vyhovujúce
používateľské štatistiky. Odporúčam využiť výsledky medzinárodného projektu COUNTER Code of Practice, ktorý jednoznačne
definuje požiadavky na dáta pre vytváranie a dodávanie štatistík o využívaní online EIZ. Dodávanie používateľských štatistík
podľa medzinárodného odporúčania je potrebné zahrnúť do licenčných zmlúv medzi dodávateľmi a odberateľmi (knižnicami).

Dodržiavaním odporúčaného medzinárodného kódu sa výrazne zlepší kvalita dodávaných štatistických údajov pre odberateľa,
ktorý by s nimi mal naložiť v záujme celkového zlepšenia využívania elektronických informačných zdrojov.

Share: