Medzinárodná konferencia expertov na katalogizačné pravidlá

From abroad

V dňoch 28. až 30. júla 2003 sa v Die Deutsche Bibliothek vo Frankfurte nad Mohanom konala prvá medzinárodná
konferencia expertov na katalogizačné pravidlá. Zúčastnilo sa na nej 54 predstaviteľov z 32 európskych krajín a Spojených
štátov amerických.

V roku 2001 uplynulo 40 rokov od vytvorenia Parížskych princípov katalogizácie a vzhľadom na súčasné prostredie online
katalógov a webových OPACov vznikla potreba ich aktualizácie. Príprava konferencie trvala takmer dva roky a uskutočnila sa
vďaka úsiliu členov Plánovacieho výboru pracujúceho pod záštitou IFLA.

Hlavným cieľom konferencie bolo zintenzívnenie výmeny informácií o katalogizácii na medzinárodnej úrovni
prostredníctvom štandardov na tvorbu obsahu bibliografických záznamov a autoritatívnych záznamov, ktoré využívajú knižničné
katalógy. Tento cieľ bol len logickým pokračovaním záverov Medzinárodnej konferencie o katalogizačných princípoch, ktorá sa
konala v roku 1961 v Paríži, ktorý vyústil do návrhu na medzinárodnú štandardizáciu katalogizačných pravidiel a
princípov.

Základnou úlohou bolo vypracovanie analýzy používaných katalogizačných pravidiel v Európe a ich porovnanie s cieľom
zistiť, do akej miery je možná ich harmonizácia a či je zároveň možné uvažovať o príprave Medzinárodných katalogizačných
pravidiel.

Účastníci konferencie pracovali v piatich pracovných skupinách – PS1 Osobné mená, PS2 Mená korporácií, PS3 Seriály, PS4
Viacúrovňové štruktúry, PS5 Unifikované názvy a všeobecné označenia typov dokumentov – a výsledkom ich úsilia bola pracovná
verzia nového Ustanovenia katalogizačných princípov, ktoré bude možné aplikovať nielen v súčasnosti, ale aj v
budúcnosti.

Návrh ustanovenia obsahuje nasledujúce časti:
úvod, terminologický slovník, rozsah (súčasné knižničné katalógy, online katalógy s charakteristikou prístupových
údajov, popis entít, atribútov a vzťahov medzi záznamami založenými na FRBR (Funkčné požiadavky na bibliografický záznam) a
FRANAR (Funkčné požiadavky na autoritatívne záznamy a na číslovanie autoritatívnych záznamov), medzinárodné odporúčania ISBD
zostanú aj naďalej nosným materiálom pri tvorbe katalogizačných pravidiel na popis dokumentov
), výber a štruktúra autorizovaných záhlaví (ktoré sa budú používať ako kontrolované prístupové údaje),
autoritatívne záznamy (na zabezpečenie unifikácie záhlaví).

Pozitívnym poznatkom, ktorý sa odrazil v návrhu nových princípov, je, že sa neorientujú len na knižnice, ale môžu sa
uplatniť aj v organizáciách spracúvajúcich informácie neknižničného typu – archívy, múzeá, riadenie autorských práv,
počítačový priemysel a internetová spoločnosť.

Nasledujúcim krokom pri príprave nových princípov bude ďalšie pripomienkovanie pracovnej verzie, ktoré sa uzavrie do
konca augusta 2003 a začiatkom septembra bude zverejnená konečná verzia ustanovenia. Pokračovaním frankfurtskej konferencie,
ktorá sa zaoberala európskym prostredím, bude konferencia expertov Latinskej Ameriky (Buenos Aires, 2004), ďalej konferencia
expertov Ázie (Soul, 2006) a plánuje sa stretnutie aj pre africký kontinent. Celý proces tvorby princípov a harmonizácie
katalogizačných pravidiel v celosvetovom meradle by sa mal ukončiť do roku 2007, keď bude zrejme aj jasná odpoveď na otázku,
či je možné vytvoriť a aplikovať Medzinárodné katalogizačné pravidlá ako jediný a unifikujúci nástroj na tvorbu záznamov o
dokumentoch a na ich využívanie na celom svete.

Základné materiály a príspevky, ktoré odzneli na konferencii, sú prístupné na stránke:
www.ddb.de/news/ifla_conf_index.htm.

Share: