Informačný systém EPC TU

From Slovakia

Publikačná činnosť v akademickom prostredí patrí k významným interným fondom ťažko dostupnej literatúry, ktorý v
spojení s potenciálom digitálnej knižnice môže významne prispieť k podpore vzdelávania a výskumu v globálnom meradle.

Projekt digitálnej knižnice Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach Informačný systém evidencie
publikačnej činnosti TU (IS EPC TU) vznikol v roku 2001 a jeho jadrom bol návrh, vývoj a testovanie informačného systému na
zber, evidenciu, tvorbu výstupov, sprístupňovanie a archiváciu publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov univerzity.

Hlavné ciele IS EPC TU:

 1. zjednodušiť vykazovanie publikačnej činnosti pre autorov,
 2. zefektívniť a skvalitniť bibliografické spracovanie,
 3. poskytnúť štandardizované výstupy podľa požiadaviek,
 4. vytvoriť manažérsku nadstavbu IS EPC pre autorov a manažment TU ako webovú aplikáciu s autorizovaným
  prístupom,
 5. zabezpečiť prístup študentov TU k študijnej literatúre, podporiť vzdelávanie a výskum na TU, ochranu výsledkov
  vedeckej a umeleckej práce TU z dlhodobého hľadiska,
 6. finančné úspory v oblasti nákupu literatúry v UK TU, odstránenie nákupu multiplicitných exemplárov základnej
  študijnej literatúry produkovanej na TU,
 7. umožniť prístup do databázy publikačnej činnosti TU pre používateľov internetu,
 8. prepojenie s národným informačným systémom v oblasti evidencie publikačnej činnosti, prepojenie do medzinárodných
  systémov v oblasti sprístupňovania akademickej produkcie.

Databáza Publikačná činnosť pracovníkov TU Košice obsahuje v súčasnosti okolo 15 500 záznamov o publikáciách interných
pracovníkov VŠT od roku 1960 po súčasnosť. Databáza je dopĺňaná priebežne na základe podkladov od pracovníkov TU s
dodržiavaním štandardov na národnej a medzinárodnej úrovni (AACR2, ISBD, UNIMARC, STN ISO 690).

Výstupy (zoznamy publikačnej činnosti a ohlasov) tvoria súčasť systému EPC TU, ktorá je momentálne vo vývoji. Výstupy z
tohto systému sú vyvíjané na základe požiadaviek pracovísk a manažmentu TU, akreditačnej komisie MŠ SR v oblasti publikačnej
činnosti pri hodnotení fakúlt a rešpektujú medzinárodné a národné štandardy a odporúčania, najmä:

 • STN ISO 690: Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra. 1998.
 • STN ISO 6902: 2001, Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie – Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich
  časti.

Sprístupňovanie evidovaných informačných zdrojov súvisí s uzatvorením dohôd s autormi a ich písomným súhlasom. Táto
časť projektu by sa mala začať realizovať v septembri t. r.


Informačný systém evidencie publikačnej činnosti Technickej univerzity v Košiciach si môžete pozrieť na
http://epc.lib.tuke.sk, bližšie informácie na požiadanie získate na emailovej adrese:
tetrevova@lib.tuke.sk.

Share: