Elektronické informačné zdroje z oblasti poľnohospodárstva na Slovensku

From Slovakia

Rozvoj informačnej spoločnosti a búrlivý vývoj prostriedkov informačných a komunikačných technológií, ako aj
kvantitatívny a kvalitatívny rozmach globálnej informačnej siete radikálne ovplyvnili a zásadne zmenili aj spôsoby
komunikácie odborných a vedeckých informácií. Knižnice aj ďalšie informačné pracoviská ako súčasť obrovskej digitálnej
knižnice saturujú potreby svojich používateľov nielen prostredníctvom informačných zdrojov, ktoré sa nachádzajú priamo v
priestoroch týchto inštitúcií, ale práve vďaka internetu a procesu elektronizácie knižnično-informačných služieb umožňujú
používateľom pracovať s informačnými zdrojmi bez ohľadu na ich geografickú lokalizáciu. V internete jednak ponúkajú vlastné
zdroje v podobe online katalógov a iných databáz, jednak využívajú produkty z ponuky databázových centier a vydavateľov
vedeckej a odbornej literatúry. Napriek rôznorodosti odbornej profilácie používateľských komunít knižníc v slovenskom
knihovníckom priestore sú tieto pracoviská schopné ponúkať zdroje, o ktoré je záujem a ktoré dokážu saturovať informačné
potreby cieľových skupín používateľov bez ohľadu na ich špeciálnu odbornú orientáciu. Vedecko-pedagogická obec – najmä v
prípadoch akademických knižníc – má prehľad o kvalitných informačných zdrojoch a požaduje ich zabezpečovanie.

Aký je vlastne vzťah používateľov k elektronickým informačným zdrojom? V súvislosti s elektronickými časopismi a ich
využívaním vedeckou komunitou boli veľmi zaujímavé názory založené na niekoľkoročom výskume publikované v D-Lib Magazine
Carol Tenopir a kol. [1]. Autori na základe výskumov realizovaných v niekoľkých etapách v skupine takmer 1 800 respondentov
spomedzi vedcov z rôznych oblastí v USA analyzujú základné znaky typické pre vzťah vedcov k elektronickým časopisom. Celý
vývoj rozdeľujú do
troch základných etáp, resp. troch systémov rozvoja elektronických časopisov – fáza raného systému, fáza vyvíjajúceho
sa systému a fáza rozvinutého systému, pričom na príkladoch z každého obdobia demonštrujú zmeny v kvalite elektronických
časopisov, ako aj zmeny vo vzťahu vedeckej komunity k týmto informačným prameňom. Výskum etapovite prebiehal v rokoch 1990 –
2002.

Prvá etapa –
fáza raného systému – prebiehala v rokoch 1990 – 1993, keď elektronické časopisy reálne začali vstupovať do
komunikácie informácií a boli publikované na CD-ROM alebo online. Knižnice v tomto období pozerajú na elektronické periodiká
ako na fenomén, ktorý by mal pomôcť riešiť problémy so špirálovým rastom cien tlačených zdrojov.

Druhá etapa –
fáza vyvíjajúceho sa systému – prebiehala v rokoch 1993 – 2001, počas ktorej vedci začínajú akceptovať elektronické
časopisy ako plnohodnotnú alternatívu tlačených titulov. Niektoré sú elektronickou verziou tradičných tlačených titulov,
mnohé však vychádzajú iba v elektronickej forme. Knižnice rozširujú svoje kolekcie elektronických časopisov v paralele k
tlačeným, mnohé však nahrádzajú tlačené len elektronickými. Na webe sa objavujú “e-print servery” a do popredia sa dostávajú
licenčné zmluvy medzi knižnicami a vydavateľstvami, vytvárajú sa konzorciá na spoločné nákupy informačných zdrojov. Objavuje
sa formát PDF, nedostatočne sú však rozpracované možnosti vyhľadávania a tvorby rešeršnej stratégie pri práci s
elektronickými zdrojmi. Pozornosť sa sústreďuje na používateľský komfort, dôležitá je aj grafika. Mení sa tak aj vzťah formy
a obsahu.

Tretia etapa –
fáza rozvinutého systému – prichádza približne na rozhraní rokov 2000 a 2001. Vydavatelia ponúkajú plné texty,
vyhľadávanie nielen jednoduché, ale aj rozšírené s uplatňovaním mnohých hľadísk, hyperlinky na ďalšie plnotextové alebo
bibliografické databázy a pod. Plne sa realizujú možnosti rôznych grafických formátov. Spájajú sa všetky faktory, ktoré
ovplyvňujú kvalitu e-publikovania, faktory, ktoré zvyšujú efektívnosť komunikácie odborných informácií v globálnom
elektronickom prostredí a ktoré do-

kážu saturovať potreby vedeckej komunity v čo najširšom rozsahu. Autori v príspevkoch uvádzajú aj množstvo údajov a
grafických prezentácií a určite ich názory zaujmú.

Výsledky nemenej zaujímavého prieskumu – taktiež na stránkach najnovšieho čísla D-Lib Magazine – prezentuje tentoraz z
univerzitného prostredia vo Veľkej Británii kolektív autorov pod vedením Karen Bonthronovej z Univerzitnej knižnice v
Edinburgu [2]. Poukazujú na rozdiely v prístupe študentov a vedeckých a pedagogických zamestnancov univerzít k elektronickým
vedeckým časopisom, pričom sa snažia tento vzťah sledovať zároveň aj na pozadí rozdielov v odbornej profilácii jednotlivých
skupín respondentov. Do výskumu bolo zaradených 35 zamestnancov a viac ako 500 študentov. Autori konštatujú, že knižnice
musia reflektovať na diferencie vo vzťahu týchto dvoch skupín používateľov k informačným zdrojom a adekvátne reagovať priamo
v procese akvizície a sprístupňovania predmetných zdrojov.

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SPU v Nitre) už viac ako 55
rokov zabezpečuje informačné služby pre oblasť poľnohospodárstva a príbuzných vedných oblastí. Špecializácia študijných
odborov na SPU v Nitre v posledných rokoch však prináša požiadavky na informačné zdroje z oblasti medicíny, technických a
ekonomických vied. Knižnica – tak ako mnohé ďalšie na Slovensku – nastúpila začiatkom 90. rokov proces elektronizácie, ktorý
okrem iných oblastí činnosti knižnice zasiahol aj akvizíciu a nákup informačných zdrojov. Pionierske obdobie v tomto smere
predstavuje nákup databáz CAB Abstracts a Agricola na CD-ROM nosičoch. V súčasnosti knižnica okrem priameho nákupu dokumentov
využíva aj možnosti zabezpečovania prístupov k online zdrojom prostredníctvom národných licencií a konzorciálnych nákupov.
Používatelia pristupujú k CD databázam vo fonde SlPK prostredníctvom CD servera (tu sú umiestnené bibliografické aj
plnotextové databázy) a k ďalším zdrojom online cez web. Na CD serveri sú z
bibliografických databáz k dispozícii CAB Abstracts, Slovenská národná bibliografia, Česká národní bibliografie a
Agrobibliografia – slovenská poľnohospodárska bibliografia z produkcie SlPK. Do konca roka 2002 knižnica nakupovala databázy
EconLit a Food Science and Technology Abstracts. Žiaľ, vzhľadom na vysoké finančné náklady bol ich nákup od r. 2003
zrušený.

Z
plnotextových databáz sú to Automatizovaný systém právnych informácií (ASPI), DeJure Slovensko a štatistické ročenky
SR od r. 1997 do súčasnosti. Na základe štatistických ukazovateľov za minulý rok možno konštatovať, že najviac využívané boli
bázy CAB Abstracts a SNB z bibliografických a ASPI z plnotextových báz. Túto skutočnosť najviac ovplyvňuje fakt, že s bázou
pracujú priamo všetky administratívnosprávne pracoviská univerzity.

Od roku 1999 je knižnica zapojená do projektu
eIFL Direct. Šírka ponúkaných zdrojov (obsahová aj kvantitatívna) je určite zaujímavá pre rôznorodé používateľské
zázemie. Pri porovnaní využívania databáz prístupných v rámci projektu
eIFL Direct možno konštatovať, že každoročne stúpa počet prístupov k týmto zdrojom. Je potešiteľné, že knižnica “sa
umiestnila” v prvých dvoch ročných hodnoteniach na 3. a 4. mieste v rámci celej SR. Za minulý rok sa údaj nepodarilo zistiť.
Je to zrejme aj v dôsledku trvalej propagácie elektronických zdrojov medzi používateľmi. V rámci projektu v roku 2002
používatelia na SPU pozitívne reagovali aj na skúšobné prístupy k zdrojom z produkcie Blackwell Publishing a k službe
ScienceDirect (Elsevier). Čiastočne prekvapujúce bolo pre knižnicu zistenie, že pri sprístupnení databáz ProQuest (z 20
inštitúcií na Slovensku knižnica skončila na 9. mieste) bol minimálny záujem o zdroje zaradené v skupine ProQuest Agriculture
Journals (12. miesto). Najväčší záujem zaznamenali zdroje ProQuest Applied Science/Tech, ProQuest General Science, ProQuest
Medical Library a ProQuest Social Science.

Vďaka národnej multilicencii môžu aj naši používatelia od marca 2002 pracovať s webovým rozhraním databázy Science
Citation Index – Web of Science. Aj keď sa ešte stále nie všade pracuje s bázou ako vysokokvalitným bibliografickým
informačným zdrojom, nakoľko je preceňovaná jej úloha v oblasti bibliometrie a sleduje sa najmä citovanosť našich autorov,
boli podľa nášho názoru investície do nákupu tohto produktu prínosom. Hoci čísla nie sú vždy plne preukazné, opäť siahneme po
štatistike. Za obdobie marec – december 2002 venovali používatelia z SPU v Nitre práci s Web of Science v prepočte na čistý
pracovný čas (8-hodinový) 78 pracovných dní. Keďže podkladové materiály pre evalváciu pracovísk a pedagogických zamestnancov
univerzity sa pripravujú najmä v mesiacoch január a február, bude určite zaujímavé porovnanie s rokom 2003.

Vysokokvalitným informačným zdrojom v podobe plných textov viac ako 500 titulov vedeckých a odborných časopisov je
informačná služba SpringerLink. SlPK pristúpila ku konzorciu Springer v júli roku 2001, predbežne je to na obdobie do
polovice roka 2004. Vysoký používateľský komfort informačnej služby a obsahová ponuka sú pozitívne hodnotené používateľmi.
Profilovo vyhovuje informačným potrebám takmer všetkých skupín záujemcov o informačné zdroje na univerzite. Využívanie
databázy pravidelne monitorujeme a opäť možno s určitým uspokojením konštatovať, že v rámci inštitúcií zapojených do
konzorcia Springer na Slovensku je knižnica (resp. univerzita) po vyhodnotení roka 2002 medzi prvými piatimi.

Z elektronických časopisov knižnica ďalej zabezpečuje pre SPU prístup k dvom titulom periodík z produkcie Ústavu
zemědělských a potravinářských informací Praha – Potravinářské aktuality a Zemědělské aktuality. Do marca 2003 boli časopisy
vo formáte PDF umiestňované na stránke knižnice, od čísla 3 vydavateľ zmenil celkovú koncepciu publikovania a zdroje
sprístupňuje – prostredníctvom používateľského mena a hesla – na svojom serveri v podobe denne aktualizovanej informačnej
služby.

Časopisy sú bezpochyby nosnou časťou fondu vedeckých a akademických knižníc. Katalógy alebo zoznamy aktuálne dostupných
titulov vo fondoch nachádzame na webových stránkach mnohých (možno povedať že väčšiny) slovenských knižníc. Abecedne radený
sumár v aktuálnom roku, ako aj prehľad za obdobie posledných troch rokov ponúka v internete aj SlPK. Súčasťou zoznamu sú
linky na tituly. Pri názve časopisu je grafická informácia o úrovni dostupnosti titulu (obsah, abstrakty, plný text). Pre
používateľov zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity je tu doplnková služba – elektronické kópie článkov.

slpk.jpg (76126 bytes)

Okrem platených informačných zdrojov sa SlPK v rámci vyhľadávania, selekcie a sprístupňovania elektronických
informačných zdrojov orientuje na voľne prístupné zdroje v podobe rôznych online informačných služieb, globálnych rešeršných
služieb, špecializovaných portálov a podobne. Pre zjednodušenie navigácie vo webových zdrojoch môžu virtuálni používatelia
SlPK pracovať s e–čitárňou, kde je v integrovanej podobe spracovaná ponuka všetkých elektronických informačných zdrojov – s
autorizovaným aj voľným prístupom: okrem už spomínaných tu návštevníci nájdu výber domácej a zahraničnej dennej a týždennej
tlače, rôznych odborných a vedeckých časopisov, informácie týkajúce sa Európskej únie a mnoho liniek na špecializované
portály a servery. Zo širokej ponuky možno predstaviť napríklad globálnu rešeršnú službu Ingenta, online informačnú službu
ScienceDirect, produkt Scirus, vytvorený špeciálne na vyhľadávanie vedeckých informácií, informačnú bránu AgriFor,
špecializovaný portál AgraNet, medzinárodné informačné systémy AGRIS a CARIS z produkcie FAO a ďalšie.

Globálna rešeršná služba
Ingenta funguje od roku 1998 a v súčasnosti ponúka prístup k 5 400 online publikáciám (pre neregistrovaných
používateľov väčšinou do úrovne abstraktov) v plných textoch a 26 000 ďalším publikáciám. Zapojených je viac ako 230
akademických a vedeckých vydavateľov, viac ako 10 000 akademických, výskumných a korporatívnych knižníc a ďalších inštitúcií,
pričom každý mesiac je aktívnych viac ako 3 000 000 používateľských kont.


Scirus

ako informačný zdroj špeciálne orientovaný na komunikáciu vedeckých informácií ponúka možnosť jednoduchého alebo
rozšíreného vyhľadávania vo vyše 135 mil. webových stránok orientovaných na určitú oblasť vedeckého skúmania a poznania. Pri
navigácii pracuje s vyše 17 mil. záznamov z takých informačných zdrojov, ako sú ScienceDirect, MEDLINE cez BioMedNet, ChemWeb,
BioMed Central, Society for Industrial and Applied Mathematics, US Patent Office, E-Print ArXiv, Chemistry Preprint server,
Computer Science Preprint server, Mathematics Preprint server, CogPrints a NASA.


AgriFor

je informačná brána k vysokokvalitným internetovým zdrojom z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva.
Vytvára ho tím informačných špecialistov a expertov pre popis dokumentov na University of Nottingham Greenfield Medical Library
vo Veľkej Británii.


AgraNet

ponúka informačné zdroje vysokej kvality z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, rybolovu a rybárstva.


AGRIS

je medzinárodný informačný systém pre poľnohospodárske vedy a technológiu z produkcie FAO, ktorý monitoruje dokumenty z
oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a vodného hospodárstva, ekonomiky poľnohospodárstva a ďalších príbuzných
oblastí. Na tvorbe systému sa v rámci národnej siete aktívne od roku 1994 podieľa aj SlPK.


CARIS

ako medzinárodný informačný systém, opäť z produkcie FAO, mapuje aktuálny poľnohospodársky výskum vo svete. Báza obsahuje
informácie o prebiehajúcich výskumných projektoch. SlPK aj v tomto prípade participuje na tvorbe systému.

Predstavili sme len niekoľko informačných zdrojov, ktoré v elektronickom informačnom prostredí ponúka SlPK svojim
používateľom. Možností, kde hľadať odborné informácie, je veľmi veľa. Doplňovanie fondu a nákup zdrojov v knižniciach
ovplyvňuje (resp. mala by ovplyvňovať) aj rôznorodosť cieľovej používateľskej komunity – či už odborná profilácia, či stupeň
počítačovej alebo sieťovej gramotnosti, ale aj napr. osobnostné charakteristiky (sympatie/antipatie k technickým
prostriedkom). Sú tu čitatelia, ktorí jednoznačne uprednostňujú elektronické prostredie a jeho prostriedky, ale aj čitatelia,
ktorí z rôznych dôvodov pracujú výlučne s tradičnými tlačenými dokumentmi. Určite by sme našli aj známy zlatý stred, keď
čitateľ hľadá signálne informácie v elektronickej forme, ale primárny dokument chce tlačený. Hybridné informačné prostredie
súčasných knižníc je podľa nášho názoru platformou, kde nájdu adekvátne uplatnenie elektronické aj tradičné informačné
zdroje. Trvalým problémom v slovenských knižniciach zostáva finacovanie nákupu tak elektronických, ako aj tlačených
dokumentov.

 Zoznam bibliografických odkazov:

 1. 1. TENOPIR, C. et al. Patterns of journal use by scientists through three evolutionary phases [online]. In
  D-Lib Magazine, vol 9, 2003, 5 [cit. 2003-07-07]. Dostupné na internete: <
  http://www.dlib.org/dlib/may03/king/05king.html>. ISSN
  1082-9873
 2. Bonthron, K. et al. Trends in use of electronic journals in higher education in the UK – Views of academic staff and
  students [online]. In
  D-Lib Magazine, vol 9, 2003, 6 [cit. 2003-07-07]. Dostupné na internete: <
  http://www.dlib.org/dlib/june03/urquhart/06urquhart.html>.

  ISSN 1082-9873.


 3. Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre [online]. Nitra : SlPK, 2003-06-21 [cit. 2003-07-07]. Dostupné
  na internete: <
  http://www.slpk.sk>.

 4. Ingenta [online]. Ingenta [cit. 2003-07-07]. Dostupné na internete:
  http://www.ingenta.com/.

 5. ScienceDirect [online]. Elsevier Science, 2003 [2003-07-07]. Dostupné v internete:
  http://www.sciencedirect.com/.

 6. Scirus : for scientific information only [online]. Elsevier Science, 2003 [cit. 2003-07-07]. Dostupné na internete:
  http://www.scirus.com/

 7. AgriFor : the UK’s dateway to high quality Internet resources in Agriculture, Food and Forestry [online].
  Notthingham : University of Notthingham, 20 March 2003 [cit. 2003-07-07]. Dostupné na internete:
  http://agrifor.ac.uk/.

 8. AgraNet [online]. London : Agra Europe, Ltd. , 2003 [cit. 2003-07-07]. Dostupné na internete:
  http://www.agra-net.com.
 9. AGRIS/CARIS :
  International Information System for the Agricultural Sciences and Technology [online]. Rome : FAO, 2003
  [2003-07-07]. Dostupné na internete: <
  http://www.fao.org/>.
Share: