InfoLIB

Introducing

infolib.bmp (1176054 bytes)

V čísle 3/2003 nášho časopisu sme uverejnili návrh úvodnej stránky nového slovenského portálu o knižniciach a pre
knižnice InfoLIB, ktorý je výsledkom projektu realizovaného v spolupráci Centra VTI SR, Spolku slovenských knihovníkov a
Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave s finančnou podporou NOS-OSF.


V tomto čísle oznamujeme ukončenie overovania funkčnosti portálu

a jeho oficiálne vystavenie na internet na adrese
www.infolib.sk


 • informuje o:

  • dokumentoch a linkách významných pre prácu v knižniciach,
  • odborných kurzoch a seminároch,
  • podujatiach knižníc a informačných stredísk,
  • organizáciách a inštitúciách pôsobiacich v knižničnej sfére,
  • výsledkoch práce knižničných a informačných pracovníkov,
  • pracovných príležitostiach a ponukách firiem,
  • výsledkoch výskumu a nových trendoch v knižničnej a informačnej teórii a praxi.

 • komunikuje:
 • Portál je navrhnutý tak, aby poskytoval bezpečný a dôveryhodný priestor na komunikáciu medzi knižnicami. Umožňuje
  viesť disku- siu na zvolené témy, zasielať pripomienky a návrhy, klásť otázky. Kontaktovaním sa na garantov jednotlivých
  tematických skupín môže každý záujemca ovplyvňovať obsahovú štruktúru a aktualizáciu príslušnej tematickej skupiny.

 • vzdeláva:

  V rámci portálu InfoLIB je k dispozícii modul “
  dištančné vzdelávanie”, prostredníctvom ktorého môžu knižnice viesť vzdelávacie kurzy dištančným spôsobom.

  Pomocou modulu “
  dotazníky” si knižnice môžu pripraviť prieskumy: naformulovať otázky, rozoslať interaktívny dotazník a
  automa- ticky vyhodnotiť získané informácie.

 • propaguje:

  Internet nemá hranice, nemá ich ani portál InfoLIB – časové ani priestorové.

  Máme skvelú príležitosť – využime ju – prezentujme knižnice, našu prácu i seba!

V januári 2004 bude stanovená redakčná rada portálu a zásady jeho napľňania a aktualizácie.


Sledujte
www.infolib.sk!

Pomôžte pri jeho budovaní a priebežnej aktualizácii – je aj vašou vizitkou!

infolib2.jpg (7280 bytes)

Share: