Issue 4/2003

From Slovakia

Riadenie knižnice z pohľadu jednej verejnej knižnice

Téma riadenia knižnice je veľmi široká a možno ju rozoberať z rôznych uhlov pohľadu. V tomto príspevku to bude uhol ekonomický, ktorý sa dotýka nielen prevádzky knižnice, ale...

From Slovakia

Tréningy manažmentu kultúry

Nadácia – Centrum súčasného umenia začala v roku 2002 realizovať vzdelávanie v oblasti manažmentu kultúry vo forme praktických tréningov, vedených slovenskými a zahraničnými...

From Slovakia

Akademická knižnica a informačný manažment akademických činností

Systém manažérstva rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje efektívnosť, kvalitu a pružnosť činnosti každej inštitúcie – teda aj vysokej školy (univerzity). Ak má univerzita (a jej fakulty)...

From Slovakia

Vývoj knižnično-informačných služieb na pôde SEK EU

Komplex knižnično-informačných činností patrí z používateľského hľadiska medzi najdôležitejšie odborné knižničné aktivity vôbec. Ich kvalita je v celom rozsahu podmienená...

From Slovakia

Public relations Národného informačného strediska Hasičského a záchranného zboru

Čo ponúka? Národné informačné stredisko Hasičského a záchranného zboru (ďalej len NISHaZZ) je špecializované odborné pracovisko s pôsobnosťou pre celú Slovenskú republiku. Jeho...

From Slovakia

Bezpečnostný systém na ochranu KF vo vzťahu k zamestnancom a používateľom

1. Úvod V príspevku popisujeme dôvody zavedenia bezpečnostného systému na ochranu knižničných fondov do verejnej knižnice. Na ilustráciu uvádzame opis konkrétneho zariadenia a...

From Slovakia

Jubilujúce Centrum vedecko-technických informácií SR

Počas svojej existencie sa Centrum vedecko–technických informácií Slovenskej republiky (ďalej CVTI SR), predtým Slovenská technická knižnica, stalo jednou z najvýznamnejších...

From abroad

Obzretie sa za výročím a prezentáciou MKP

Vlaňajšie výročie Mestskej knižnice v Prahe (MKP) sme vnímali nielen ako jednu udalosť, ale predovšetkým ako medzník na ceste komunikácie MKP, ktorá smeruje k čo najlepším vzťahom s...

From abroad

Jubilejná komisia pre služby a Krajská knižnica v Karlových Varoch

Karlove Vary a okolie sú určite jedným z najkrajších miest v Českej republike. V tomto nádhernom prostredí, v meste romantickej architektúry, kolonád a krásnej prírody, v tropickej...

From abroad

Zo zahraničnej literatúry

Obraz inštitúcie v internete Leszek Grocholski Prameň: Wizerunek institucji w Internecie. In EBIB, 2002, 3 (32). Dostupné na internete: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/grocholski.php Internet je...

Step by Step

Ako zmeniť imidž knižnice?

Úlohy zamerané na zlepšenie postavenia knižníc a knihovníckej profesie sú už niekoľko rokov významnou súčasťou knihovníckych strategických materiálov. V tejto veci sa urobilo veľa...

Infomix

Infomix

Program elektronizácie knižníc v SR má konkrétny výstup Banskobystrický samosprávny kraj – odbor školstva a kultúry v Banskej Bystrici – v rámci úloh regionálneho rozvoja prijal...

From Slovakia

Opýtali sme sa...

PhDr. Pavol Šimunič, CSc. pavol_simunic@culture.gov.sk Po skončení vysokoškolského štúdia na FiF UK v Bratislave (roku 1977, dejepis – filozofia) pracoval do roku 1990 ako odborný a...

Step by Step

Tematické zameranie časopisu na rok 2004

Vážené kolegyne, kolegovia, redakcia časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice zverejňuje plánované témy jednotlivých čísiel časopisu na rok 2004. Našou snahou je umožniť...

From Slovakia

Štatistika – potrebujeme ju?

O štatistike sa niekedy hovorí, že je to presný súčet nepresných čísel. Je to skutočne tak? Mnohokrát si neuvedomujeme, že aj my sme predmetom štatistického zisťovania, a súčasne...

From Slovakia

Výročné správy a ich význam

Písanie výročných správ nie je žiadne nóvum. Výročné správy existovali v rôznych formách aj v minulosti. Po uplynutí roka okrem rozborov hospodárskej činnosti vypracovávajú...

From Slovakia

Fundraising v knižniciach alebo niekoľko inšpiratívnych zamyslení...

Udomácnené anglické slovo fundraising, ktoré znamená získavanie finančných zdrojov na realizáciu činnosti a aktivít neziskových organizácií, je veľmi často používané v slovníku...

From Slovakia

Vydávanie vlastného periodika – jeden z hlavných pilierov public relations knižnice

Neodmysliteľnou súčasťou knižničného manažmentu na Slovensku sa stal hlavne v priebehu posledného desaťročia marketing – predovšetkým podporovanie pozitívneho obrazu knižnice vo...

Step by Step

Dva dni z riadenia jedného projektu

Autorka tohto príspevku sa zúčastnila kurzu Manažér kultúry otvorený novým formám (pozri s.18) a na základe nadobudnutých skúseností a vedomostí sa rozhodla pre členov svojho...

Step by Step

Pohľad z druhej strany

Kniha a knižnica, to je pre mňa stále veľké okno do sveta. Veľmi si vážim spisovateľskú obec i tých, ktorí nám v knižniciach pomáhajú zorientovať sa a sú pri nás svojou radou, keď...

Introducing

InfoLIB

V čísle 3/2003 nášho časopisu sme uverejnili návrh úvodnej stránky nového slovenského portálu o knižniciach a pre knižnice InfoLIB, ktorý je výsledkom projektu realizovaného v...

Speech

Príhovor

  Vážení čitatelia! Keď som dostal príležitosť vyjadriť pár poznámok k riadeniu knižnice, úprimne som sa tomu potešil, pretože takto mám dôvod dať dokopy svoje postrehy a...

Main Articles

Je stratégia pre knižnice potrebná?

Príspevok hovorí o potrebe strategického riadenia v knižniciach a informačných pracoviskách, o procese tvorby, realizácie a kontrole plnenia strategických cieľov a zámerov. Rozoberá dve...

Main Articles

Manažér alebo líder

“Za správne zaobchádzanie s ľuďmi, za tento dar, by som dal ďaleko viac ako za akúkoľvek inú schopnosť.” Rockefeller, finančník V článku sa hovorí o úlohe manažérov a lídrov v...

Main Articles

Ocenenie ako motivačný faktor rozvoja knižníc

Motivácia predstavuje jeden z dôležitých faktorov riadenia, nech už máme na mysli riadenie menších či väčších kolektívov, alebo činnosť inštitúcií, ktoré sa orientujú na...