Infomix

Infomix

Program elektronizácie knižníc v SR má konkrétny výstup

Banskobystrický samosprávny kraj – odbor školstva a kultúry v Banskej Bystrici – v rámci úloh regionálneho rozvoja prijal úlohu uviesť do praxe a finančne podporiť plnenie Uznesenia vlády SR č. 801 zo 17. júla 2002 k programu elektronizácie knižníc SR. Na základe analýzy stavu elektronizácie v regionálnych knižniciach a zabezpečenia rozvoja v tejto oblasti vyčlenil na tento účel investície na rok 2003 v 1. etape vo výške

1 075 000,- Sk na nákup výpočtovej techniky, dobudovania knižnično-informačných systémov a lokálnych sietí. V mesiaci októbri boli uzatvorené zmluvy s dodávateľom, ktorého v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zabezpečilo BBSK a v týchto dňoch dôjde k dodaniu obstarávaného tovaru. V roku 2004 sa plánuje pokračovanie 2. etapy elektronizácie regionálnych knižníc s predpokladom získania investícií na tento účel vo výške 920 000.- Sk.

P. J.


Starnú aj knihovníci v USA?

Laura Bushová, manželka amerického prezidenta, vystúpila s kritickou výzvou zameranou na problematiku verejných knižníc v USA. Súčasná generácia profesionálnych knihovníkov už starne a možno predpokladať, že v období rokov 2005 až 2019 dosiahne 58 % knihovníkov vek 65 rokov! Tento fakt sa môže premietnuť do personálnej situácie knižníc, a preto je nevyhnutné už s predstihom vynaložiť prostriedky a úsilie na vzdelanie a výchovu novej generácie profesionálnych knihovníkov. Laura Bushová sa snaží, aby na tento účel bolo na rok 2003 vyčlených z tzv. prezidentského fondu 10 miliónov dolárov.

Prezident USA podporil rúto iniciatívu, čo sa pokladá za prejav uznania kľúčovej úlohy knižníc a knihovníkov v USA pre rozvoj informačných tokov a rozvoj vzdelanosti.

Čtenář, 2003, č. 6, s. 176.


Managing Change… v Prahe

V októbri 2003 sa v Prahe uskutočnil dvojdňový seminár s názvom Managing Change alebo riadenie zmeny v knižniciach informačných strediskách pod vedením Dr. Ramune Petuchovaite (ramune.petuchovaite@kf.vu.lt) z Fakulty komunikácie Vilniuskej univerzity.

Prinášame vám niekoľko zaujímavých myšlienok:

“V prvom rade nesmieme zabúdať na nasledujúci fakt: Ľudia poskytujúci knižničné a informačné služby totiž neradi opúšťajú vychodené chodníčky, čo je prirodzene ovplyvnené aj jednou z funkcií knižníc, kedy sú tieto inštitúcie vnímané ako tzv. pamäťové. Na druhej strane by sa naopak knihovníci a informační pracovníci mali neustále prispôsobovať rozvíjajúcemu sa okoliu, zvlášť požiadavkám používateľov, ktorí sú zvyknutí na stále vyspelejšie IT.”

“Pojem zmena môžeme pre naše potreby stotožniť s inováciou a vymedziť ju ako vytvorenie, prijatie a uskutočnenie nových myšlienok, procesov, výrobkov či služieb v rámci danej organizácie…”

“V knižnici by mali byť do procesu zmeny zapojení okrem zamestnancov tiež používatelia. Tento záujem je možné podporiť prieskumom pred uplatnením zmeny a zmenu prispôsobiť zisteným výsledkom.”

“Ak je zmena ohodnotená ako potrebná, je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť otázkam komunikácie a motivácie.”

Ďalšie informácie o tomto podujatí nájdete na: www.ikaros.cz/clanek.asp?=200310010.


ala_logo.jpg (5744 bytes)   Jeden deň v roku sa senátori USA venujú iba knižniciam

Americká asociácia knižníc ALA, založená roku 1876 vo Filadelfii, sa veľmi aktívne angažuje pri obhajovaní postavenia knižníc a knihovníkov, ako aj pri zvyšovaní povedomia verejnosti a jej vzťahu ku knižniciam v USA. V záujme dosiahnutia svojich cieľov udržiava kontakty so senátormi a lobistami, ktorí presadzujú záujmy knihovníckej komunity v Kongrese. Na federálnej i štátnej úrovni je vyhradený jeden deň v roku, keď sa senátori venujú iba knižniciam.

V súčasnosti sa podarilo dosiahnuť taký stav, keď bez pripomienok a súhlasu ALA sa v USA neschváli jediný zákon alebo program, ktorý súvisí s knižnicami, informačnými a komunikačnými technológiami, internetizáciou alebo vzdelávaním.

Knižnica, 2003, č. 3, s.174, dostupné na: www.snk.sk/kniznica/kniznica.html


Medzinárodné marketingové vyznamenanie IFLA

ifla_logo.jpg (8293 bytes)

Sekcia riadenia a marketingu IFLA v spolupráci s Gold Corporate Partner 3M IFLA vypísala medzinárodné marketingové vyznamenanie IFLA 3M na rok 2004. Táto odmena sa udelí každý rok ako odmena za najlepší marketingový projekt knižnice vo svete; ide o podnietenie rozvoja marketingu v knižniciach a o to, aby sa knižniciam poskytla príležitosť odovzdávať si skúsenosti z oblasti marketingu.

Vyznamenaním budú odmenené organizácie, ktoré implementovali kreatívne marketingové projekty zamerané na výsledky. Traja finalisti budú ocenení za ich vynikajúce úspechy. Z troch finalistov sa vyberie víťaz, ktorý získa letenku, ubytovanie a registráciu na konferenciu IFLA v Buenos Aires (Argentína), ako aj hotovosť 1 000 USD, ktoré sa použijú na ďalšie marketingové úsilie odmenenej inštitúcie alebo organizácie. Vyhlásenie troch finalistov sa uskutoční na jar 2004. Vyberie sa hlavný víťaz a budú udelené dve vyznamenania. Víťaz bude oficiálne vyhlásený na konferencii IFLA v auguste 2004 v Buenos Aires.

Informácie o vyznamenaní, pokynoch na prihlasovanie výberových kritérií, termíne, prihlasovacom formulári, členoch poroty, marketingovom slovníku nájdete na adrese: www.ifla.org.

Informácie o odmenách v predchádzajúcom roku možno nájsť na adrese: http://www.infotoday.com/mls/ifla.shtml


Verejná knižnica zameraná na informácie z oblasti vedy

plos_logo.jpg (5849 bytes)

Verejná knižnica zameraná na informácie z oblasti vedy (Public Library of Science – PLoS) je nezisková organizácia vedcov a lekárov zameraná na voľné sprístupňovanie svetovej vedeckej a lekárskej literatúry. Internet a elektronické publikovanie umožňujú vytváranie verejných knižníc vedy, sprístupňujúcich plné texty a údaje o akomkoľvek publikovanom vedeckom článku, dostupnom bezplatne každému kdekoľvek na svete. Bezprostredný neobmedzený prístup k vedeckým nápadom, metódam, výsledkom a záverom urýchli pokrok vedy a medicíny a úžitok z výskumu prinesie verejnosti priamejšie.

Na realizovanie tohto potenciálu sa vyžaduje nový obchodný model vedeckého publikovania, ktorý ošetrí náklady na publikovanie, ako záverečný integrálny krok financovania výskumných projektov. Na demonštrovanie úspešnosti tohto vydavateľského modelu publikovania najlepších výsledkov výskumu bude verejná knižnica zameraná na informácie z oblasti vedy vydávať svoje vlastné časopisy. Prvé číslo PLoS biológia vyšlo v októbri 2003 a je v tlačenej podobe a online. Za ním bude nasledovať v roku 2004 PloS medicína.

PLoS spolupracuje s vedcami, ich spoločnosťami, agentúrami poskytujúcimi finančné prostriedky a ďalšími vydavateľmi pri uskutočňovaní svojho cieľa, ktorým je umožnenie otvoreného prístupu ku každému publikovanému článku a rozvíjanie nástrojov na to, aby bola literatúra užitočná pre vedcov a verejnosť.

www.plos.org


pulman.jpg (6307 bytes)  PULMAN na www.cvtisr.sk

PULMAN (Public Libraries Mobilising Advanced Networks) je program pre európske verejné knižnice a kultúrne organizácie zohrávajúce dôležitú úlohu v rozvoji programu e-Európa, ktorého cieľom je podpora dialógu o digitálnych iniciatívach, organizovanie konferencií a workshopov a podpora zavádzania moderných informačných technológií do praxe. Do projektu je zapojených 26 európskych krajín vrátane Slovenskej republiky.

Prvým z výstupov projektu PULMAN je zostavenie metodických smerníc na podporu rozvoja najdôležitejších aktivít a harmonizáciu postupov v oblastiach spoločného záujmu knižníc, múzeí a archívov.

Smernice sú sprístupnené v elektronickej forme na stránke Centra VTI SR: www.cvtisr.sk/pulman/pulman.htm


Knihovník roka 2003

Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Bratislavského kraja už po štvrtýkrát udelila cenu Knihovník roka. O tom, komu bude udelená cena za rok 2003, rozhodli samotní knihovníci, ktorí sa zapojili do hlasovania formou vyplnených a zaslaných anketových lístkov. My pracovníci odboru edičného a propagačného CVTI SR sme radi, že cenu získala naša kolegyňa PhDr. Daniela Birová za pravidelnú a systematickú aktivitu pri redakčnom zabezpečovaní periodika, štvrťročníka CVTI SR, ktorý vychádza tretí rok pod názvom ITlib. Informačné technológie a knižnice, a za aktivitu pri budovaní portálu pre knižničnú teóriu a prax InfoLib. Všetci jej srdečne blahoželáme a prajeme jej, aby ju aj toto ocenenie posilnilo v pracovnom eláne a pri hľadaní inšpirácií.

kolegyne a kolega z OEP pri CVTI SR

Share: