Tematické zameranie časopisu na rok 2004

Step by Step

Vážené kolegyne, kolegovia,

redakcia časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice zverejňuje plánované témy jednotlivých čísiel časopisu na rok 2004.

Našou snahou je umožniť Vám ako ako našim potenciálnym (a veľmi potrebným) prispievateľom umožniť zúčastniť sa na tvorbe tohto časopisu.

Zverejnením tém vytvárame časový priestor, ktorý – ako pevne dúfame – môžete využiť na to, aby ste zvážili, ktorá téma Vás zaujala a ku ktorej by ste sa chceli osobne či za knižnicu vyjadriť. Bez časovej tiesne a s dostatočným predstihom máte príležitosť spracovať príspevok a zaslať ho k nám do redakcie.

V roku 2004 budú jednotlivé čísla zamerané na nasledujúce témy:

1/2004   Elektronické knižničné a informačné služby (uzávierka: 5.  2. 2004)
2/2004   Digitalizácia fondov (uzávierka: 5.  5. 2004)
3/2004   Knižničné a informačné systémy (uzávierka: 5.  7. 2004)
4/2004   Vzdelávanie a knižnice (uzávierka: 5.11. 2004)

Okrem článkov k zvoleným témam nezabudnite zasielať i krátke informácie o podujatiach, zavedení nových služieb, realizovaných projektoch, ako i problémoch, s ktorými sa stretávate v praxi a ktoré, samozrejme, nemusia bezprostredne súvisieť s témou daného čísla.

Návrhy a námety: www.cvtisr.sk/itlib

Objednávky na časopis:

www.cvtisr.sk/itlib v rubrike “ objednávky

e-mail: birova@tbb5.cvtisr.sk  

Share: