Jubilejná komisia pre služby a Krajská knižnica v Karlových Varoch

From abroad

Karlove Vary a okolie sú určite jedným z najkrajších miest v Českej republike. V tomto nádhernom prostredí, v meste
romantickej architektúry, kolonád a krásnej prírody, v tropickej horúčave sa začiatkom júna konalo jubilejné 20. zasadnutie
komisie pre služby pri Národnej knižnici ČR. Jej členmi sú pracovníci služieb ústredných odborných a krajských knižníc Českej
republiky.

Každý človek prejde za 20 rokov významnou životnou etapou a vstupuje do ďalšej. V tomto duchu sa zmenilo i členstvo v
komisii. Mnohí členovia už odišli a nahradili ich kolegovia. A tak najdlhšie sú v nej tí, ktorí sa na jej zasadnutiach začali
zúčastňovať ako mladí, nádejní pracovníci knižníc. Všetci však venovali práci v komisii kus svojho života a majú veľký podiel
na zmenách, ktorými prešli knižnično-informačné služby od prvých krôčkov automatizácie k moderným elektronickým službám.
Zaiste k nim patrí i dlhoročný predseda tejto komisie PhDr. Hanuš Hemola, riaditeľ odboru služieb Národnej knižnice
ČR.

Zástupcovia 3 slovenských knižníc (SNK, Univerzitnej knižnice a Centra VTI SR) sa na zasadnutí komisie zúčastňovali od
začiatku. Táto spolupráca neprestala ani po rozdelení Česko-slovenskej federácie. I teraz dostali slovenskí zástupcovia
možnosť informovať o dianí na Slovensku (Dr. Janovská prezentovala prieskum spokojnosti používateľov SNK a Dr. Kleinová
informovala o zámeroch a postupe rekonštrukcie Univerzitnej knižnice).

Hlavnou témou rokovania boli služby EZB a Ptejte se knihovny.

EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) je služba, ktorú využívajú i mnohé slovenské knižnice, pretože umožňuje
ľahký a komfortný prístup k plnotextovým odborným elektronickým časopisom.

Služba Ptejte se knihovny je zasa zameraná na používateľov, ktorí knižnicu využívajú iba náhodne alebo vôbec. Jej
cieľom je poskytnúť priestor na otázky všeobecného typu na čo najviditeľnejšom mieste webovej stránky knižnice. Prítomní
prejavili o túto službu veľký záujem a navrhli jej poskytovanie decentralizovane. Dohodli sa, že každá zúčastnená knižnica
umiestni na svoju webovú stránku logo tejto služby, spojené s formulárom alebo elektronickou poštou, kde bude môcť používateľ
zapísať svoju otázku. Otázky zaslané do jednotlivých knižníc, sa budú vybavovať v rámci referenčných alebo
bibliograficko-informačných služieb s tým, že v prípade potreby môže knižnica využiť i akúkoľvek inú knižnicu zapojenú do
systému, ktorá by vzhľadom na svoj profil a zameranie mohla otázku zodpovedať lepšie, poprípade ju presmerovať do NK ČR.
Koordinátorom celého projektu sa stala NK ČR.

Komisia sa už tradične venuje na svojich zasadnutiach i problematike MVS. V súčasnosti to boli odporúčania Ústrednej
knižničnej rady pre MVS v oblasti poplatkov za tieto služby a príprava regionálnych systémov, ktoré by mali byť ťažiskom
národného systému MVS.

Zasadnutie komisie prebiehalo v Krajskej knižnici v Karlových Varoch. Keďže komisia sa od samého začiatku schádza vždy
v inom meste, jej členovia mali možnosť oboznámiť sa s mnohými knižnicami, novými, krásne zrekonštruovanými i staršími, s
rôznou úrovňou a typmi služieb a s rôznym knižničným prostredím. Nakoniec však možno konštatovať, že aj keď organizácia
služieb je všade trochu iná, výsledok je vždy rovnaký – je ním snaha uspokojiť používateľa a jeho spokojnosť.

Každá z navštívených knižníc mala niečo osobité, čím sa mohli členovia inšpirovať. Karlovarská knižnica možno
nedosahuje taký rozsah moderných knižnično-informačných služieb ako ústredné knižnice, ale v niečom je osobitá. Výnimočná je
svojou kultúrno-výchovnou činnosťou. V záplave elektronických informačných zdrojov a z nich vyplývajúcich služieb zameraných
predovšetkým na poskytovanie odborných informácií sa často zabúda, že knižnice majú byť i centrami na využitie voľného času.
Možno príde čas, keď kvôli výpožičkám a informáciám ľudia do knižnice chodiť prestanú, pretože si jej digitálne fondy budú
prezerať doma alebo na pracovisku prostredníctvom internetu. Vždy tam však budú chodiť kvôli kultúrnym akciám a atmosfére,
dotvorenej príjemným a chápavým personálom. A s takým sme sa v tejto knižnici skutočne stretli.

Knižnica používa knižničný systém LANius, ktorý pokrýva všetky knižničné procesy (akvizíciu, katalogizáciu, výpožičky,
evidenciu a požičiavanie periodík, štatistiku, regionálne databázy osobností a akcií, výmenné súbory kníh pre obecné
knižnice). Používatelia majú prístup k internetu, k databázam EBSCO a ProQuest a ďalším.

Z počinov knižnice nás zaujal napríklad
MUDRC pro každého – webový portál Krajskej knižnice v Karlových Varoch (
http://www.knihovna.kvary.cz/PORTAL/UVOD/MUDRC.htm) , určený
a vytvorený pre deti a mládež ako zdroj zábavy i poučenia, ktorý ponúka:


1. SPOLOČNÉ STRÁNKY

 1. Internetové pravidlá (zásady bezpečného používania internetu)
 2. Aktuality (čo sa deje v Karlovarskom kraji)
 3. Knižnica (ako nájsť knižnicu a stať sa jej čitateľom, ako sa do knižnice kniha dostane a ako ju čitateľ nájde)
 4. Literatúra (online katalóg knižnice, výročia v literatúre, kalendárium zaujímavých osobností a akcií v meste)
 5. Región (odkazy na cestovanie, typy na výlety, zaujímavosti, historické pamiatky, príroda, informácie o mestách,
  ľudová architektúra a kláštory regiónu)
 6. Diskusné fórum
 7. Galéria (obrázky, domáci miláčikovia)
 8. Zaujímavé internetové odkazy


2. STRÁNKY PRE DETI

 1. Nové knihy (pre deti)
 2. SOS deťom (odkazy na pomoc v núdzi, krízové a drop-in-centrá, listina základných práv a slobôd, zmluva o právach
  dieťaťa)
 3. Voľný čas (puzzle, hádanky a literárne príspevky návštevníkov stránok)


3. STRÁNKY PRE MLÁDEŽ

 1. Nové knihy (pre mládež)
 2. Literárne klbko (literárne príspevky návštevníkov stránok)
 3. Región (povesti, ľudové zvyky a obyčaje, príbehy a legendy Karlovarska, život a dielo regionálnych osobností)
 4. Vzdelávanie (ako si vybrať správnu školu, odkazy na študentské servery a grantové programy pre mládež)
 5. SOS a krízové centrá (protidrogová poradňa, odkazy na pomoc, listina práv a slobôd, právny poriadok ČR)
 6. Voľný čas (IQ testy, hudobné servery, divadlá, kiná, múzeá a galérie)
 7. Kalendárium a výročia (kalendárium významných dní, podrobné spracovanie vybraných výročí)

mudrc.jpg (24109 bytes)

 

Ďalšou zaujímavosťou je
Tam-tam, plnotextová databáza článkov z českých novín a časopisov, umožňujúca aj prístup k textom týchto
publikácií: Kronika ľudstva, Kronika Českých zemí, Kronika 20. storočia, Kto je kto (1995), Kto bol kto (do roku 1918), Kto
je kto v architektúre, Štáty a ich predstavitelia, Pôvod zemepisných názvov, Svetová chronológia.

Služby poskytované Krajskou knižnicou v Karlových Varoch môžu byť inšpiráciou i pre ďalšie knižnice.

Share: